Menu

Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2023

I. Název programu

Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2023 (ŠMS/VČ)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČO 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

III. Dotační tituly

Dotační titul 1: Podpora pravidelné celoroční činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase

Dotační titul 2: Prázdninová činnost pro děti a mládež

IV. Cíle a priority programu (účelové určení)

Dotační program prostřednictvím neinvestiční dotace finančně podporuje neziskové organizace, které se pravidelně věnují volnému času dětí a mládeže. Pravidelnou celoroční činností se rozumí činnost s dětmi a mládeží od 6 do 26 let alespoň 2× za měsíc v době jejich volného času.

 1. Podpora pravidelné celoroční činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase
  • Cílem je vytvoření a udržení základních podmínek pro pravidelnou činnost s dětmi a mládeží ve volném čase, včetně podpory pořádání významných akcí ve volném čase – jednorázových aktivit na území Moravskoslezského kraje s krajským, celostátním nebo mezinárodním charakterem.
 2. Prázdninová činnost pro děti a mládež
  • Cílem je podpořit pořádání prázdninových pobytových táborů pro děti a mládež z Moravskoslezského kraje, a tím snížit výši účastnického poplatku tak, aby byly tábory dostupné širšímu okruhu žadatelů.
  • Pobytový tábor se musí konat minimálně 7 dní v období školních prázdnin (rovněž tábor, který začíná víkendem bezprostředně předcházejícím vyhlášeným prázdninám, případně končí víkendem navazujícím na vyhlášené prázdniny), včetně dne příjezdu a odjezdu.
  • Není určeno na příměstské tábory, sportovní soustředění a akce obdobného charakteru.

V. Vymezení okruhu příjemců

Žadateli mohou být pouze neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy) s pravidelnou celoroční činností s dětmi a mládeží, jejichž předmětem činnosti je oblast volného času dětí a mládeže (skutečnost, že předmětem činnosti je oblast volného času dětí a mládeže musí být uvedena ve stanovách nebo obdobném dokumentu).

Žadatel musí splňovat podmínky, že:

 1. pravidelně pracuje s dětmi a mládeží po dobu alespoň 1 roku před koncem lhůty pro podávání žádostí o dotaci a
 2. vznikl jako právnická osoba nejpozději 1 rok před koncem lhůty pro podávání žádostí o dotaci.

Zároveň platí, že o dotace v tomto dotačním programu nemohou žádat:

VI. Lokalizace programu

Příjemce dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že se bude jednat o děti a mládež z Moravskoslezského kraje.

VII. Podmínky pro poskytování dotací

 1. V rámci vyhlášeného dotačního programu je žadatel oprávněn předložit maximálně dvě žádosti o dotaci, každou z nich do jiného dotačního titulu.
 2. Minimální výše dotace na jeden projekt 20.000 Kč a maximální výše dotace 50.000 Kč.
 3. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem.
 4. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny.
 5. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 4 budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé stokoruny směrem dolů.
 6. Realizace projektu bude zahájena nejdříve 1. 1. 2023 projekt bude ukončen nejpozději do 31. 12. 2023.
 7. Dotace bude poskytnuta na základě oboustranně podepsané písemné Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (dále jen "smlouva"), jejíž nedílnou součástí bude jako příloha nákladový rozpočet projektu.
 8. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace, u náhradních žadatelů do 2 měsíců od zaslání informace o poskytnutí dotace:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (bezdlužnost). Předložené doklady musí prokazovat bezdlužnost ke dni, od něhož v den jejich předložení neuplynul více než jeden měsíc. Rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování je považováno za splnění podmínky bezdlužnosti,
  2. úředně ověřené kopie dokladů o názvu, právní formě, sídle a IČO, pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřeneckých fondů, ve znění pozdějších předpisů (spolkový rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík obecně prospěšných společností), nebo ze základních registrů dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "veřejný rejstřík"),
  3. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených výše uvedených dokladů); byla‑li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci, předloží žadatel rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci. Pokud se zástupce, který podepsal smlouvu na základě pověření nebo plné moci, neliší od zástupce, který podepsal na základě pověření nebo plné moci žádost o poskytnutí dotace, není žadatel povinen opětovně předložit již dříve předložené pověření nebo plnou moc, je‑li i nadále platné(á) a zahrnuje‑li oprávnění podepsat tuto smlouvu,
  4. kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele.
  V případě nejasností si administrátor může vyžádat doložení dokladů případně dalších údajů uvedených v odst. 8 tohoto článku.
 9. Předložení dokladů uvedených v odst. 8 písm. a. tohoto článku není vyžadováno u žadatelů, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno. V takovém případě žadatel skutečnost potvrdí čestným prohlášením.
 10. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 11. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 8 tohoto článku ve stanovené lhůtě nebo z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta.
 12. V případě, že žadateli nebude dotace poskytnuta z důvodu nesplnění výše uvedených podmínek nebo žadatel odmítne či vrátí poskytnutou dotaci, a v případě, že dojde ke zvýšení částky vyhrazené v rozpočtu kraje na uvedený dotační program, vyzve administrátor pro přidělení dotace náhradního žadatele dle pořadníku náhradníků schváleného zastupitelstvem kraje. Po 31. 10. 2023 již nebudou náhradní žadatelé vyzváni.
 13. V případě, že vyzvaný náhradník předloží administrátorovi písemný souhlas s výší dotace, kterou může Moravskoslezský kraj podpořit jeho projekt, zašle administrátor náhradníkovi návrh smlouvy a vyzve jej k předložení dokladů uvedených v odst. 8 tohoto článku. V případě nesouhlasu bude osloven další náhradník dle pořadníku. V případě, že náhradník přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, musí dodržet plánovaný záměr projektu dle předložené žádosti. Předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu se sníží. Nákladový rozpočet projektu bude v součinnosti s žadatelem přepracován.

VIII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. je neinvestičního charakteru,
  2. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  3. byl vynaložen v souladu s účelovým určením projektu, podmínkami smlouvy a podmínkami vyhlášeného dotačního programu,
  4. vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,
  5. je uveden v nákladovém rozpočtu projektu.
 2. Uznatelnými náklady dle odst. 1 tohoto článku jsou dle jednotlivých titulů:

  Dotační titul 1: Podpora pravidelné celoroční činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase

  1. náklady na materiál,
  2. náklady na drobný dlouhodobý hmotný majetek k vybavení materiálně technické základny pro celoroční činnost za podmínky, že tento pořízený majetek je v období realizace projektu prokazatelně uveden do užívání (Doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění je v souladu s právními předpisy a vnitřními předpisy příjemce upravujícími účetnictví. Pro náklady na drobný dlouhodobý hmotný majetek platí, že hranice pro ocenění majetku, která je upravena ve vnitřním účetním předpisu žadatele, je součástí žádosti o poskytnutí dotacena její změny od doby podání žádosti do ukončení realizace projektu nebude brán zřetel.),
  3. náklady na spotřebu energie (el. energie, vodné, stočné, plyn) vč. úhrad, které budou hrazeny nejpozději do posledního dne měsíce následujícího po ukončení realizace projektu, nejpozději však do 20. 1. 2024, jde‑li o úhrady za období, které spadá do období realizace projektu (ustanovení odst. 1 písm. d. tohoto článku je z hlediska období úhrady tímto modifikováno). Zálohová faktura není daňovým dokladem, při závěrečném vyúčtování dotace je nutno doložit konečnou fakturu za vyúčtování energie,
  4. neinvestiční náklady na drobné opravy a udržování majetku, který je ve vlastnictví příjemce dotace (nesmí se jednat o technické zhodnocení),
  5. náklady na dopravu pouze fakturačně a jízdné hromadnou dopravou, prokazatelně spojené s realizací projektu,
  6. náklady na služby.

  Dotační titul 2: Prázdninová činnost pro děti a mládež

  Výše uznatelných nákladů činí max. 80 Kč na dítě (od 6 do 18 let) a den. Stejný limit platí pro mládež do 26 let.

  Uznatelnými náklady jsou:

  1. náklady na spotřební materiál,
  2. náklady na spotřebu energie (el. energie, vodné, stočné, plyn) vč. úhrad, které budou hrazeny nejpozději do posledního dne měsíce následujícího po ukončení realizace projektu, nejpozději však do 20. 1. 2024, jde‑li o úhrady za období, které spadá do období realizace projektu (ustanovení odst. 1 písm. d. tohoto článku je z hlediska období úhrady tímto modifikováno). Zálohová faktura není daňovým dokladem, při závěrečném vyúčtování dotace je nutno doložit konečnou fakturu za vyúčtování energie,
  3. náklady na dopravu fakturačně a jízdné hromadnou dopravou, prokazatelně spojené s realizací projektu,
  4. náklady na služby – vstupné, ubytování, pronájmy prostor, provozní náklady spojené s místem konání tábora, přeprava materiálu, potisk triček.
 3. Náklady, které nesplňují podmínky uvedené v odst. 1 a které nejsou uvedeny v odst. 2, jsou považovány za náklady neuznatelné. Neuznatelnými náklady jsou rovněž:
  1. náklady na potraviny (včetně drobných odměn), občerstvení, stravování,
  2. náklady na dary a ceny,
  3. náklady na nákup předplatných jízdenek městské hromadné dopravy,
  4. náklady na předplatné,
  5. náklady na úhradu členských příspěvků střešním organizacím působícím v ČR,
  6. náklady na vzdělávání, které nesouvisí s činností organizace v oblasti práce s dětmi a mládeží a jejím organizačním zajištěním,
  7. náklady na splátky úvěrů vč. úroků; celní, správní, soudní a bankovní poplatky,
  8. náklady na poplatky za telefonní hovory a paušální poplatky za internet vč. zavedení přípojky; webhosting,
  9. daně a dotace (výjimkou je daň z přidané hodnoty v případě, že příjemce dotace je neplátce této daně nebo mu nevzniká nárok na odpočet této daně),
  10. náklady na reklamu (bannery, plakáty, letáky apod.),
  11. náklady na pojištění majetku,
  12. náklady na mobilní telefony, výpočetní a záznamovou techniku (fotoaparáty, dataprojektory, tiskárny, GPS přístroje apod.),
  13. náklady na zvířata.

IX. Podmínky použití dotace

 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami tohoto dotačního programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy.
 2. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.

X. Lhůta pro předkládání žádostí a kontaktní osoby

 1. Lhůta pro podávání žádostí je od 2. do 6. 1. 2023 včetně. Tato lhůta se vztahuje na podávání žádostí v elektronické podobě (6. 1. 2023 do 13:00 hodin) a v listinné podobě i prostřednictvím datové schránky. Lhůta pro podání žádostí je zachována, bude‑li v poslední den lhůty převzata zásilka k poštovní přepravě. Byla‑li zásilka vložena do poštovní schránky, je za den převzetí k poštovní přepravě považován den, jehož datum je uvedeno na otisku razítka, jímž provozovatel poštovních služeb opatřil obálku se zásilkou. Jestliže provozovatel poštovních služeb zásilku vloženou do poštovní schránky otiskem razítka s datem neopatřil nebo datum není čitelné, pravidlo o zachování lhůty se neuplatní.
 2. V případě prokazatelné nefunkčnosti elektronického systému pro podávání žádostí na straně poskytovatele může administrátor programu prodloužit lhůtu pro podávání žádostí o dobu přiměřenou době nefunkčnosti elektronického systému. Informace o prodloužení lhůty pro podávání žádostí bude zveřejněna stejným způsobem jako podmínky tohoto dotačního programu.
 3. Administrátorem tohoto dotačního programu je Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava.
 4. Kontaktní osoby:

  Dotazy týkající se rozpočtu projektu a uznatelných nákladů:

XI. Podmínky pro předložení žádostí o dotace

 1. Žadatel podává žádost v elektronické podobě dle odstavců 2–5 tohoto článku a následně v listinné podobě nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek dle odst. 6 tohoto článku.
 2. Žadatel se nejprve zaregistruje v elektronickém systému ePodatelna Moravskoslezského kraje prostřednictvím e‑podání. Při registraci žadatel vyplní základní údaje o své osobě včetně hesla. Pokud se již žadatel zaregistroval v minulosti, není nutná nová registrace. Pokud se žadatel chce přihlásit do elektronického systému ePodatelna pomocí vlastní datové schránky, není nutná registrace.
 3. Poté se žadatel přihlásí uživatelským jménem a heslem, nebo pomocí vlastní datové schránky a v elektronickém systému ePodatelna vyplní žádost o poskytnutí dotace na projekt, přičemž součástí žádosti je obecná část, projektová část a čestné prohlášení za účelem poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
 4. Následně vloží do systému povinné přílohy:
  1. rozpočet projektu
  2. doklady o názvu, právní formě, sídle a IČO (společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu apod.), pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků,
  3. doklad o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených výše uvedených dokladů),
  4. stanovy, ve kterých je uvedena skutečnost, že předmětem činnosti žadatele je oblast volného času dětí a mládeže, nejsou‑li uveřejněny rejstříkovým soudem ve sbírce listin,
  5. kopii smlouvy o založení účtu žadatele u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele.
  6. údaje o skutečném majiteli žadatele ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, z evidence skutečných majitelů vedené podle § 16 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění zákona č. 245/2022 Sb. (dále jen "zákon č. 37/2021 Sb."), přičemž toto se netýká právnických osob uvedených v § 7 tohoto zákona. Právnické osoby v právní formě spolku, pobočného spolku, ústavu a obecně prospěšné společnosti neuvedené v § 7 zákona č. 37/2021 Sb. mohou nahradit úplný výpis částečným výpisem podle § 14 zákona č. 37/2021 Sb.
 5. Po vyplnění celé žádosti žadatel svou žádost včetně požadovaných příloh odešle v elektronickém systému, čímž bude žádosti vygenerován čárový kód (PID).
 6. Následně žadatel:
  1. odeslanou žádost (bez příloh) vytiskne včetně obálky (obálka musí obsahovat PID žádosti, který se automaticky vygeneruje po odeslání žádosti v elektronickém systému), podepíše a podepsanou žádost, popř. podepsal‑li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, žádost spolu s originálem nebo ověřenou kopií tohoto pověření nebo plné moci, podá prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:
   Moravskoslezský kraj
   odbor školství, mládeže a sportu
   28. října 2771/117
   702 00 OSTRAVA
   a to v obálce označené (níže uvedený text označení obálky je součástí posledního listu žádosti, který stačí na obálku nalepit):
   • názvem příslušného vyhlášeného dotačního programu,
   • plným názvem žadatele a adresou jeho sídla,
   • textem "Neotvírat – žádost o dotaci",
   nebo
  2. zašle žádost (bez příloh) prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Moravskoslezského kraje (název datové schránky: Moravskoslezský kraj, identifikátor datové schránky: 8x6bxsd, do buňky "k rukám" se uvede "ŠMS", do buňky "předmět" se uvede "Žádost o dotaci v dotačním programu Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež v roce 2023"). Vyplývá‑li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být tato opatřena uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) všech těchto osob. Je‑li žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, musí být přílohou žádosti buď datový soubor vytvořený autorizovanou konverzí originálu nebo úředně ověřené kopie listinné plné moci nebo pověření tohoto zástupce včetně konverzní doložky (služba Czechpoint), nebo plná moc nebo pověření v elektronické podobě podepsaná uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele (člena statutárního orgánu žadatele),
 7. Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude žadateli potvrzen (vystaven) Úřední záznam o osobním podání dokumentu. V případě využití mobilní podatelny umístěné u vstupu do hlavní budovy Krajského úřadu nebude žadateli Úřední záznam o osobním podání dokumentu potvrzen (vystaven) a žádost může být případně zaevidována až v následující pracovní den, což může vést k zmeškání lhůty pro podávání žádostí.
 8. Z dalšího posuzování budou žádosti předložené vyhlašovateli vyloučeny, pokud:
  1. žádost nebyla podána prostřednictvím elektronického systému ePodatelna (včetně příloh), a následně některým ze způsobů uvedených v odst. 6 tohoto článku,
  2. jsou v rozporu s tímto programem,
  3. jsou doručeny na jiné adresy,
  4. jsou podány mimo lhůtu pro předložení žádosti (jak elektronicky, tak v listinné podobě nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek),
  5. nejsou podepsány osobou oprávněnou zastupovat žadatele (v případě doručení prostřednictvím informačního systému datových schránek se může uplatnit zákonná fikce podpisu); vyplývá‑li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být respektován,
  6. by poskytnutím dotace v požadované výši byla překročena hranice podpory de minimis,
  7. nebude dodržena minimální a maximální výše dotace,
  8. žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti.
 9. Pokud bude žádost vykazovat jiné nedostatky než nedostatky uvedené v odst. 8 vyzve administrátor dotačního programu žadatele k odstranění těchto nedostatků v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena.
 10. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.

XII. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Žádosti o dotaci budou po kontrole věcné a formální správnosti zpracování posuzovány po obsahové stránce monitorovací pracovní skupinou, jmenovanou Výborem pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost, a to bodovým hodnocením dle uvedených kritérií:
  Hodnoticí kritéria Max. počet bodů
  potřebnost projektu, přispění k naplnění účelu programu, odůvodnění žádosti 20
  historie činnosti organizace ve vztahu k práci s dětmi a mládeží  
  činnost organizace navazuje na soustavnou činnost delší než 4 roky 5
  činnost organizace navazuje na soustavnou činnost méně než 4 roky 2
  úroveň zpracování projektu  
  z žádosti vyplývá účel projektu, projekt je přehledný a pochopitelný jako celek 10
  adekvátnost rozpočtu projektu  
  rozpočet je podrobně zpracovaný, položky jsou odůvodněné a účelné 10
  požadavek na výši dotace je adekvátní vzhledem k cíli a velikosti cílové skupiny 10
  cílová skupina – její velikost, složení, počet účastníků táborové činnosti 5
  Celkové maximální bodové hodnocení u dotačního titulu: 60
 2. Monitorovací pracovní skupina může neuznat požadované náklady uvedené v nákladovém rozpočtu a navrhnout snížení výše dotace požadované žadatelem, a to z důvodu nenaplnění zásady účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti při nakládání s veřejnými finančními prostředky; v tomto případě bude nákladový rozpočet projektu v součinnosti s žadatelem přepracován.
 3. Pokud žádost nezíská při hodnocení monitorovací pracovní skupinou minimálně 33 bodů, nebude na jejím základě žadateli poskytnuta dotace.
 4. V případě, že více žádostí obdrží při hodnocení dle odst. 1 stejný počet bodů, bude mít přednost žádost, která byla doručena v elektronickém systému ePodatelna dříve.
 5. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty, o poskytnutí dotace náhradním příjemcům za stanovených podmínek a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům nejpozději do 30. 9. 2023.
 6. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu do 10 kalendářních dnů od rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny, uzavře kraj smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy (příloha č. 1 programu).

XIII. Závěrečné vyúčtování

 1. Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu ve lhůtě uvedené ve smlouvě (do posledního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla ukončena realizace projektu; do 20. 1. následujícího kalendářního roku, byl‑li projekt ukončen v prosinci; připadl‑li by konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den). Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační program.
 2. V případě hotovostní platby v cizí měně budou náklady přepočítány na Kč kurzem ČNB platným ke dni úhrady. V případě bezhotovostní platby respektujeme kurz daný příslušnou bankou ke dni platby.
 3. Doklady doložené v závěrečném vyúčtování musí být v českém nebo slovenském jazyce, případně přeložené do českého jazyka.

XIV. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelu poskytnutí dotace,
  3. dodržení podmínek,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XV. Výše rozpočtových prostředků

Předpokládaný rozpočet programu je ve výši 3.000.000 Kč.

Předpokládá se, že na dotační titul 1 budou vyčleněny prostředky ve výši 2.000.000 Kč, na dotační titul 2 ve výši 1.000.000 Kč. V případě, že prostředky vyčleněné na některý z dotačních titulů nebudou vyčerpány na základě žádostí, které získaly alespoň minimální počet bodů dle čl. XII odst. 3 podmínek, mohou být tyto prostředky přesunuty do druhého dotačního titulu rozhodnutím Rady Moravskoslezského kraje.

XVI. Závěrečné ustanovení

 1. Moravskoslezský kraj si vyhrazuje právo vyhlášený dotační program bez udání důvodu zrušit.
 2. Poskytnutí dotace je podmíněno schválením dotačních prostředků pro daný program v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023. V případě, že nebudou schváleny dotační prostředky pro daný program v rozpočtu Moravskoslezského kraje, nebude program realizován a dotace nebudou poskytnuty.
 3. Na poskytnutí dotace není právní nárok.

XVII. Seznam příloh dotačního programu

XVIII. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 57/4204 ze dne 28. 11. 2022 a nabývá účinnosti dne 29. 11. 2022

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.