Menu

Podmínky dotačního programu Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2023

I. Název programu (kód programu)

Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2023 (ŠMS/V)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČO 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

III. Účel a priority dotačního programu

Účelem tohoto dotačního programu je podpořit rozvoj sportovních klubů a tělovýchovných jednot, jejichž družstva dospělých reprezentují/budou reprezentovat Moravskoslezský kraj v roce 2023 v interlize (nejvyšší soutěž družstev s mezinárodní účastí), nejvyšší lize a v případě fotbalu a ledního hokeje i v druhé nejvyšší celostátní soutěži daného sportu v České republice (dále též "vrcholové sportovní kluby"), jak v oblasti výchovy a přípravy mládeže na vrcholový sport, tak i činnosti sportovních družstev dospělých.

V rámci dotačního programu jsou podporovány tyto priority:

 1. Podpora systematické výchovy dětí a mládeže a jejich přípravy na vrcholový sport ve vrcholových sportovních klubech (Priorita 1).
 2. Podpora činnosti družstev vrcholových sportovních klubů (Priorita 2).

Důvodem poskytování dotací v tomto dotačním programu je snaha přispět k rozvoji sportu na vrcholové úrovni v Moravskoslezském kraji.

IV. Vymezení okruhu příjemců

Dotační program je určen pro vrcholové sportovní kluby (právnické osoby), které zajišťují tělovýchovnou a sportovní činnost na území Moravskoslezského kraje a jejichž družstva dospělých reprezentují Moravskoslezský kraj v roce 2023:

 1. v nejvyšší celostátní soutěži v daném sportu v České republice nebo interlize (nejvyšší soutěž družstev s mezinárodní účastí); v rámci dotačního programu budou podpořeny pouze sporty, které jsou jmenovitě uvedeny v článku XIV, nebo
 2. v druhé nejvyšší celostátní soutěži fotbalu a ledního hokeje.

Dotační program není určen pro vrcholové sportovní kluby zaměřené na sport hendikepovaných sportovců a esport (elektronické sporty).

Příjemcem dotace nemůže být:

 1. žadatel o příspěvek v programu "PODPORA SPORTU V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI MSK 2023 – TJ/SK" vyhlášeném Moravskoslezskou krajskou organizací ČUS (dále jen "Program ČUS"), s výjimkou žadatele, který má víceoborové zaměření činnosti a žádá o dotaci v tomto dotačním programu pro oddíl, který nebyl podpořen v rámci Programu ČUS,

 2. osoba propojená se žadatelem o příspěvek dle předchozího písmene. Pro účely tohoto dotačního programu se za osobu propojenou se žadatelem považuje jakýkoliv subjekt bez ohledu na právní formu tohoto subjektu, který je věcně, místně nebo personálně propojen se žadatelem o příspěvek dle předchozího písmene (např. užívají stejný nebo podobný název nebo logo, využívají stejná sportoviště, ve výkonných nebo kontrolních orgánech jsou stejné osoby, které mají vliv na činnost těchto subjektů, mezi subjekty bezúplatně přechází hráči apod.),
 3. obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,
 4. spolek nebo pobočný spolek, který je považován za neaktivní spolek ve smyslu § 125a odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů,
 5. osoba, vůči které je zakázána přímá či nepřímá finanční podpora ve smyslu čl. 5l nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 31. 7. 2014, částka L 229), ve znění Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022 (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 8. 4. 2022 pod č. L 111), tedy právnická osoba, subjekt nebo orgán usazený v Rusku, který je z více než 50 % ve veřejném vlastnictví či pod veřejnou kontrolou.

V. Lokalizace programu

Příjemce dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy realizovaného projektu musí být využity na území Moravskoslezského kraje.

VI. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Dotace bude poskytnuta na základě oboustranně podepsané písemné Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (dále jen "smlouva"), jejíž nedílnou součástí bude jako příloha nákladový rozpočet projektu (pro každé družstvo a sport samostatný nákladový rozpočet).
 2. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností příjemce doložit společně s podepsaným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace, u náhradních příjemců do 2 měsíců od zaslání informace o poskytnutí dotace poskytovatelem:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (bezdlužnost). Předložené doklady musí prokazovat bezdlužnost ke dni, od něhož v den jejich předložení neuplynul více než jeden měsíc. Rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování je považováno za splnění podmínky bezdlužnosti,
  2. úředně ověřené kopie dokladů o názvu/obchodní firmě, právní formě, sídle a IČO (společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, apod.), pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, z rejstříků dle zákona č. 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, nebo ze základních registrů dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů [např. obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, rejstříky registrovaných církví a náboženských společností a dalších právnických osob založených registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi a registrovaných nebo evidovaných podle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích a náboženských společnostech (dále jen "veřejný rejstřík")],
  3. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených výše uvedených dokladů); byla‑li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci, předloží žadatel rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci. Pokud se zástupce, který podepsal smlouvu na základě pověření nebo plné moci, neliší od zástupce, který podepsal na základě pověření nebo plné moci žádost o poskytnutí dotace, není žadatel povinen opětovně předložit již dříve předložené pověření nebo plnou moc, je‑li i nadále platné(á) a zahrnuje‑li oprávnění podepsat smlouvu o poskytnutí dotace,
  4. kopii smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, pokud se jeho běžný účet liší od běžného účtu doloženého při podání žádosti o dotaci.
  5. čestné prohlášení, že příjemce dotace nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči územním samosprávným celkům včetně Moravskoslezského kraje.
  V případě nejasností si administrátor může vyžádat doložení dokladů případně dalších údajů uvedených v odst. 2 tohoto článku.
 3. Předložení dokladů uvedených v odst. 2 písm. a. tohoto článku není vyžadováno u příjemců, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno. V takovém případě příjemce skutečnost potvrdí čestným prohlášením.
 4. Příjemce může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi dotačního programu osobně doloží originály dokladů nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 5. V případě, že příjemce nedoloží doklady podle odst. 2 tohoto článku ve stanovené lhůtě nebo z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne, že u předmětných orgánů, územních samosprávných celků nebo Moravskoslezského kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta.
 6. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem, z prostředků fondů EU nebo z prostředků Programu PODPORA SPORTU V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI SPORT MSK 2023 – TJ/SK vyhlášeného Moravskoslezskou krajskou organizaci ČUS pro rok 2023.

VII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. vznikl na základě faktury vystavené podnikající fyzickou nebo právnickou osobou, která musí být v minimální výši 5 000 Kč, a byl uhrazen bankovním převodem [s výjimkou nákladů dle odst. 2 bodu 2.1 písm. d., e., f.],
  2. vznikl v období realizace projektu a byl uhrazen příjemcem nebo v rámci Priority 1 také subjektem dle čl. XI odst. 1 písm. b. tohoto dotačního programu v období od zahájení realizace projektu do uplynutí lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování projektu,
  3. byl vynaložen v souladu s účelovým určením projektu, podmínkami smlouvy a podmínkami dotačního programu,
  4. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
  5. je uveden v nákladovém rozpočtu projektu a žadatel požaduje dotaci na jeho úhradu.
 2. Uznatelnými náklady dle odst. 1 tohoto článku jsou:

  2.1 NEINVESTIČNÍ NÁKLADY

  1. Náklady na materiál a náklady na drobný dlouhodobý hmotný majetek
   • sportovní materiál,
   • sportovní a tréninkové pomůcky,
   • sportovní vybavení – obuv, dresy,
   • zdravotnický materiál,
   • sportovní a tréninkové vybavení a pomůcky za podmínky, že tento pořízený majetek je v období realizace projektu prokazatelně uveden do užívání (Doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění je v souladu s právními předpisy a vnitřními předpisy příjemce upravujícími účetnictví. Hranice pro ocenění hmotného majetku, která je upravena ve vnitřním účetním předpisu žadatele, je součástí žádosti o poskytnutí dotace a na její změny od doby podání žádosti do ukončení realizace projektu nebude brán zřetel.),
   • Na změnu výše ocenění majetku v průběhu realizace projektu, oproti výši uvedené v žádosti nebude brán zřetel.
  2. spotřeba energie (zálohová faktura není daňovým dokladem, při závěrečném vyúčtování dotace je nutno doložit konečnou fakturu za vyúčtování energie)
   • elektrická energie,
   • vodné a stočné,
   • plyn, pára aj.
  3. služby
   • doprava prokazatelně spojená s realizací projektu,
   • ubytování včetně snídaně (maximální výše použité dotace Kč 1.300/osoba/noc), a to v rámci kempů, přípravných turnajů a soustředění trvajících minimálně 2 dny (tj. minimálně 1 noc; nelze použít na úhradu nákladů pro doprovod – rodinné příslušníky),
   • stravování hrazené v rámci kempů a soustředění trvajících minimálně 2 dny (nelze použít na úhradu nákladů pro doprovod – rodinné příslušníky),
   • nájem sportovišť včetně zázemí typu šatny a služby s nájmem spojené (nelze hradit nájem fitcentra),
   • odměny rozhodčích a odměny za trenérskou činnost (fakturačně OSVČ),
   • pořadatelská, bezpečnostní a úklidová služba,
   • startovné,
   • rehabilitační, regenerační služby, kondiční vyšetření
  4. osobní náklady mimo nákladů uvedených v písm. e. jsou uznatelné v maximální výši 30 % z dotace, a to ve formě odměn z dohod o provedení práce, příp. z dohod o pracovní činnosti, vč. odvodů a mezd zaměstnanců a odměn vč. odvodů. Hrazeno v hotovosti nebo bezhotovostně na základě příslušné dohody (bez omezení minimální výše),
  5. odměny za trenérskou činnost na základě licence ve formě osobních nákladů (mzdy vč. zákonných odvodů a odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr) nebo formou služby (v případě OSVČ) bez omezení výše čerpání z požadované dotace – úhrada mzdových nákladů může být v hotovosti (bez omezení minimální výše),
  6. příležitostná činnost včetně nákladů na cestovné v rámci této činnosti, dle příslušné směrnice žadatele (u vyúčtování doložit směrnici).

  2.2 INVESTIČNÍ NÁKLADY

  Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných investičních nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně do výše 75 %.

  Dotaci lze použít na pořízení dlouhodobého majetku (hranice pro ocenění hmotného majetku, která je upravena ve vnitřním účetním předpisu žadatele, je součástí žádosti o poskytnutí dotace a na její změny od doby podání žádosti do ukončení realizace projektu nebude brán zřetel):

  1. hmotného
   • technické zhodnocení dlouhodobého majetku – stavební úpravy, rekonstrukce, modernizace (majetek musí být ve vlastnictví žadatele) k účelu provozování sportovní činnosti,
   • nákup samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí k zabezpečení technického a sportovního vybavení pro provoz a údržbu.
  2. nehmotného
   • software,
   • projektová dokumentace,

  Příjemce je povinen při použití dotace na investiční náklady vždy provést výběrové (poptávkové) řízení, v jehož rámci stanoví pravidla výběru, osloví alespoň tři potenciální dodavatele a vybere nejvhodnější nabídku dle zvolených pravidel. Je‑li příjemce zadavatelem ve smyslu § 4 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, musí postupovat dle všech ustanovení zákona, která se na něj vztahují.

  Zpráva o průběhu a výsledku provedeného výběrového řízení bude předložena společně s řádným vyúčtováním dotace.

 3. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně.
 4. Uznatelné náklady nelze hradit vzájemným započtením pohledávek.
 5. V případě bezhotovostní platby v cizí měně jsou náklady přepočítány aktuálním kurzem příslušné banky a uvedeny v Kč na bankovním výpise. Takto přepočtené náklady jsou uznatelné pro daný projekt. V ostatních případech plateb v cizí měně např. při platbě v hotovosti, platbě z devizového bankovního účtu budou náklady přepočítány na Kč kurzem ČNB platným ke dni úhrady.

VIII. Náklady projektu vyúčtovávané paušální částkou

Některé náklady na realizaci projektu (u neinvestiční a kombinované dotace) mohou být v souladu s ustanovením § 10a odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb. vyúčtovány paušální částkou a jejich výše nemusí být prokazována v rámci závěrečného vyúčtování. Paušální částkou je možno vyúčtovat náklady na kancelářský materiál, poplatky za telefonní hovory, náklady spojené s provozem internetu a poštovné ve výši 50.000 Kč u maximální výše požadované dotace nad 700.000 Kč20.000 Kč u maximální výše požadované dotace do 700.000 Kč včetně. Je‑li přílohou smlouvy více samostatných nákladových rozpočtů pro jednotlivá družstva a sporty, platí uvedená výše nákladů vyúčtovávaných paušální částkou pro každý jednotlivý nákladový rozpočet.

IX. Neuznatelné náklady projektu

Náklady vynaložené příjemcem, které nejsou jmenovitě uvedeny v čl. VII nebo VIII, jsou považovány za neuznatelné náklady. Neuznatelnými náklady jsou rovněž náklady na finanční odměny hráčům, odměny za přestup hráčů a hostování a náklady na zajištění doprovodu (např. rodinný příslušník). Dále nelze z dotace hradit osobní náklady manažerům, organizačním a ekonomickým pracovníkům, administrátorům a účetním. Neuznatelnými investičními náklady jsou náklady na nákup osobního automobilu, nákup motocyklu, technické zhodnocení automobilů a motocyklů, nákup pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor a pořízení finančního majetku.

X. Všeobecné podmínky pro předložení žádostí o dotaci

 1. Žadatel je oprávněn předložit pouze jednu žádost v rámci dotačního programu (pouze do jedné z priorit), která může zahrnovat více sportů.
 2. Maximální částky dotace na jednotlivé druhy sportů v rámci projektu jsou uvedeny v čl. XIV odst. 1 tohoto dotačního programu.
 3. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny.
 4. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 3 tohoto článku budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé stokoruny směrem dolů.
 5. Žadatel musí doložit účast družstva dospělých v nejvyšší a v případě fotbalu a ledního hokeje i v druhé nejvyšší celostátní soutěži daného sportu v České republice nebo interlize (nejvyšší soutěž družstev s mezinárodní účastí) v roce 2023 potvrzením svazu, které potvrdí oprávněný zástupce příslušného svazu daného sportu.
 6. Žadatel podává žádost v elektronické podobě dle odst. 7–10 tohoto článku a následně v listinné podobě nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek dle odst. 11 tohoto článku.
 7. Žadatel se nejprve zaregistruje v elektronickém systému ePodatelna Moravskoslezského kraje prostřednictvím e‑podání. Při registraci žadatel vyplní základní údaje o své osobě včetně hesla. Pokud se již žadatel zaregistroval v minulosti, není nutná nová registrace. Pokud se žadatel chce přihlásit do elektronického systému ePodatelna pomocí vlastní datové schránky, není nutná registrace.
 8. Poté se žadatel přihlásí uživatelským jménem a heslem, nebo pomocí vlastní datové schránky a v elektronickém systému ePodatelna vyplní žádost o poskytnutí dotace na projekt, přičemž součástí žádosti je obecná část, projektová část a čestné prohlášení za účelem poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
 9. Následně vloží do systému povinné přílohy:
  1. rozpočet projektu (pro každé družstvo a sport samostatný nákladový rozpočet),
  2. doklady o názvu/obchodní firmě, právní formě, sídle a IČO (společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu apod.), pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků,
  3. doklad o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených výše uvedených dokladů),
  4. kopie smlouvy o založení účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele,
  5. potvrzení svazu o účasti v nejvyšší a v případě fotbalu a ledního hokeje i v druhé nejvyšší celostátní soutěži v daném sportu v České republice nebo interlize (nejvyšší soutěž družstev s mezinárodní účastí) v roce 2023,
  6. údaje o skutečném majiteli žadatele ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, z evidence skutečných majitelů vedené podle § 16 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jen "zákon č. 37/2021 Sb."), přičemž toto se netýká právnických osob uvedených v § 7 tohoto zákona a fyzických osob. Právnické osoby v právní formě spolku, pobočného spolku, ústavu, obecně prospěšné společnosti, zájmového sdružení právnických osob, nadace, nadačního fondu, mezinárodní nevládní organizace a školské právnické osoby neuvedené v § 7 zákona č. 37/2021 Sb. mohou nahradit úplný výpis částečným výpisem podle § 14 zákona č. 37/2021 Sb.
 10. Po vyplnění celé žádosti žadatel svou žádost včetně požadovaných příloh odešle nejprve v elektronickém systému, čímž bude žádosti vygenerován čárkový kód.
 11. Následně žadatel:

  11.1 odeslanou žádost (bez příloh) vytiskne včetně obálky (obálka musí obsahovat PID žádosti, který se automaticky vygeneruje po odeslání žádosti v elektronickém systému) a podepíše a podepsanou žádost, popř. podepsal‑li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, žádost spolu s originálem nebo ověřenou kopií tohoto pověření nebo plné moci, podá prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:

  Moravskoslezský kraj

  odbor školství, mládeže a sportu

  28. října 2771/117

  702 00 OSTRAVA

  a to v obálce označené (níže uvedený text označení obálky je součástí posledního listu žádosti, který stačí na obálku nalepit):

  1. názvem příslušného vyhlášeného dotačního programu,

  2. plným názvem žadatele a adresou jeho sídla,
  3. textem "Neotvírat – žádost o dotaci", nebo

  11.2 zašle žádost (bez příloh) prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Moravskoslezského kraje (název datové schránky: Moravskoslezský kraj, identifikátor datové schránky: 8x6bxsd, do buňky "předmět zprávy" se uvede "Žádost o dotaci VS 2023", do buňky "k rukám" se uvede "ŠMS"). Vyplývá‑li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být tato opatřena uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) všech těchto osob. Je‑li žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, musí být přílohou žádosti buď datový soubor vytvořený autorizovanou konverzí originálu nebo úředně ověřené kopie listinné plné moci nebo pověření tohoto zástupce včetně konverzní doložky (služba Czechpoint), nebo plná moc nebo pověření v elektronické podobě podepsaná uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele (člena statutárního orgánu žadatele).

 12. Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude žadateli potvrzen (vystaven) Úřední záznam o osobním podání dokumentu. V případě využití mobilní podatelny umístěné u vstupu do hlavní budovy Krajského úřadu nebude žadateli Úřední záznam o osobním podání dokumentu potvrzen (vystaven) a žádost může být případně zaevidována až v následující pracovní den, což může vést k zmeškání lhůty pro podávání žádostí.
 13. Z dalšího posuzování budou žádosti předložené vyhlašovateli vyloučeny, pokud:
  1. žádost nebyla podána jak v elektronické podobě v elektronickém systému ePodatelna prostřednictvím e‑podání (včetně příloh), tak i v listinné podobě nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek,
  2. nebude obálka označena dle odst. 11 bodu 11.1 tohoto článku,
  3. jsou v rozporu s tímto programem (např. použití neplatných formulářů),
  4. jsou doručeny na jiné adresy,
  5. jsou podány mimo lhůtu pro podávání žádostí,
  6. nejsou podepsány osobou oprávněnou zastupovat žadatele (v případě doručení prostřednictvím informačního systému datových schránek se může uplatnit zákonná fikce podpisu); vyplývá‑li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být respektován,
  7. nebude dodržena maximální výše dotace (viz čl. XIV odst. 1 podmínek),
  8. bude mít žadatel k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti.
 14. Při porušení omezení uvedeného v odst. 1 tohoto článku budou z posuzování vyloučeny všechny došlé žádosti žadatele.
 15. Pokud bude žádost vykazovat jiné nedostatky než nedostatky uvedené v odst. 13 a 14, vyzve administrátor dotačního programu žadatele k odstranění těchto nedostatků v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena.
 16. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.

XI. Specifické podmínky pro předložení žádosti v rámci jednotlivých priorit dotačního programu

 1. Podpora systematické výchovy dětí a mládeže a jejich přípravy na vrcholový sport ve vrcholových sportovních klubech (Priorita 1)
  1. Cílem je podpořit systematickou výchovu dětí a mládeže a jejich přípravu na vrcholový sport ve vrcholových sportovních klubech.
  2. Žadatelé o dotaci v rámci této priority, jejichž mládežnická družstva mají samostatnou právní subjektivitu, tj. jsou organizovaná v samostatných sportovních klubech a úzce spolupracují s žadatelem (dále jen "mládežnické družstvo"), mohou použít dotaci na činnost mládežnických družstev, která uvedou v žádosti o poskytnutí dotace a která budou uvedena ve smlouvě o poskytnutí dotace. Součástí žádosti o poskytnutí dotace bude prohlášení člena statutárního orgánu mládežnického družstva, kterým potvrdí souhlas s projektem a použitím dotace na činnost mládežnického družstva.
  3. V rámci této priority budou podpořeny pouze projekty se zaměřením na systematickou výchovu dětí a mládeže a jejich přípravu na vrcholový sport, které nebudou zakládat veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 a následujících Smlouvy o fungování Evropské unie.
  4. Žadatel doloží před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace také doklady dle čl. VI odst. 2 písm. a. tohoto dotačního programu týkající se mládežnického družstva (jen, pokud je samostatným právním subjektem).
 2. Podpora činnosti družstev vrcholových sportovních klubů (Priorita 2)
  1. Cílem je podpořit sportovní činnost družstev vrcholových sportovních klubů reprezentujících Moravskoslezský kraj v nejvyšší celostátní soutěži v daném sportu v České republice nebo interlize (nejvyšší soutěž družstev s mezinárodní účastí) a druhé nejvyšší celostátní soutěži fotbalu a ledního hokeje.
  2. Pokud poskytovatel posoudí, že poskytnutí dotace by představovalo pro příjemce veřejnou podporu (např. u profesionálních sportovních klubů), může být poskytovatelem poskytnuta jen jako podpora v režimu de minimis (ve smyslu nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis; publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. 12. 2013 v částce L 352), a to za předpokladu splnění všech požadavků zmíněného nařízení (včetně dodržení maximálních stropů).

XII. Lhůta pro předkládání žádostí a kontaktní osoby

 1. Lhůta pro podávání žádostí: od 28. 10. 2022 do 2. 11. 2022 včetně. Tato lhůta se vztahuje na podávání žádostí v elektronické (2. 11. 2022 do 14:30 hod.) a listinné podobě i prostřednictvím datové schránky. Lhůta pro podání žádostí je zachována, bude‑li v poslední den lhůty převzata zásilka k poštovní přepravě. Byla‑li zásilka vložena do poštovní schránky, je za den převzetí k poštovní přepravě považován den, jehož datum je uvedeno na otisku razítka, jímž provozovatel poštovních služeb opatřil obálku se zásilkou. Jestliže provozovatel poštovních služeb zásilku vloženou do poštovní schránky otiskem razítka s datem neopatřil nebo datum není čitelné, pravidlo o zachování lhůty se neuplatní.
 2. V případě prokazatelné nefunkčnosti elektronického systému pro podávání žádostí na straně poskytovatele může administrátor programu prodloužit lhůtu pro podávání žádostí o dobu přiměřenou době nefunkčnosti elektronického systému. Informace o prodloužení lhůty pro podávání žádostí bude zveřejněna stejným způsobem jako podmínky tohoto dotačního programu.
 3. Administrátorem tohoto dotačního programu je Odbor školství, mládeže a sportu, oddělení mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava.

  Bc. Ivana Odstrčilíková, tel. 595 622 441, e‑mail: ivana.odstrcilikova@msk.cz

 4. Odborné dotazy týkající se projektu:

  Ing. Ondřej Schenk, tel: 595 622 250, e‑mail: ondrej.schenk@msk.cz

  Dotazy týkající se rozpočtu projektu a uznatelných nákladů:
  Ing. Markéta Kaňoková, tel. 595 622 922, e‑mail: marketa.kanokova@msk.cz

XIII. Podmínky použití dotace

 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami tohoto dotačního programu a strukturou nákladového rozpočtu (nákladových rozpočtů), který(é) tvoří přílohu smlouvy.
 2. Dotaci lze použít na neinvestiční, investiční nebo kombinovaný projekt realizovaný v období nejdříve od 1. 1. 2023 a nejpozději do 31. 12. 2023.

 3. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt s výjimkou projektu v rámci Priority 1 u vrcholových sportovních klubů, jejichž mládežnická družstva mají samostatnou právní subjektivitu.
 4. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost. V rámci Priority 1 mohou být dílčí činnosti projektu realizovány mládežnickými družstvy, která mají samostatnou právní subjektivitu.

XIV. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Žádosti o dotaci budou po kontrole věcné a formální správnosti zpracování posuzovány po obsahové stránce pětičlennou hodnoticí skupinou jmenovanou Výborem pro tělovýchovu a sport Zastupitelstva Moravskoslezského kraje, a to dle uvedených kritérií:

  KATEGORIE

   

  maximální výše dotace v Kč na družstvo

  1.

  nejvyšší soutěž fotbal muži, nejvyšší soutěž lední hokej muži

  4 000 000

  2.

  basketbal muži, házená muži, volejbal muži, 2. nejvyšší soutěž fotbal muži, 2. nejvyšší soutěž lední hokej muži

  1 000 000

  3.

  házená ženy, volejbal ženy, basketbal ženy, fotbal ženy

  700 000

  4.

  florbal muži, florbal ženy, baseball muži, softball ženy

  400 000

  5.

  atletika muži, atletika ženy, tenis smíšená družstva, stolní tenis muži, stolní tenis ženy, plavání muži, plavání ženy, americký fotbal muži, vzpírání muži, vzpírání ženy, badminton smíšená družstva, lední hokej ženy, golf muži, golf ženy, judo muži, karate muži, zápas volný styl muži

  200 000

  V případě, že žadatel sdružuje více družstev dospělých, pak se výše maximální požadované finanční podpory odvíjí od druhu sportu a počtu uvedených družstev [např. organizace tvořená družstvy florbalu žen (kategorie 4), stolního tenisu mužů a stolního tenisu žen (obě kategorie 5) může požádat o dotaci v max. výši 800 000 Kč (400 000 Kč + 200 000 Kč + 200 000 Kč)].

 2. V případě, že alokované finanční prostředky nebudou dostačující pro uspokojení všech žádostí, bude dotace všem žadatelům poměrně zkrácena; nákladový rozpočet projektu bude v součinnosti s žadatelem přepracován.
 3. Hodnoticí skupina může neuznat požadované náklady uvedené v nákladovém rozpočtu a navrhnout snížení výše dotace požadované žadatelem, a to z důvodu nesplnění zásad účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti při nakládání s veřejnými finančními prostředky; v tomto případě bude nákladový rozpočet projektu v součinnosti s žadatelem přepracován.
 4. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům nejpozději do 30. 6. 2023.

 5. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu do 10 kalendářních dnů od rozhodnutí zastupitelstva kraje.
 6. Neúspěšným žadatelům o dotaci budou důvody neudělení dotace sděleny bez zbytečného odkladu.

XV. Závěrečné vyúčtování

Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu ve lhůtě uvedené ve smlouvě (do posledního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla ukončena realizace projektu; do 20. 1. následujícího kalendářního roku, byl‑li projekt ukončen v prosinci; připadl‑li by konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den). Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační program. Doklady doložené v závěrečném vyúčtování musí být v českém nebo slovenském jazyce, případně přeložené do českého jazyka.

XVI. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelového určení,
  3. dodržení podmínek,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XVII. Výše rozpočtových prostředků

Předpokládaný rozpočet programu je ve výši 35.000.000 Kč.

XVIII. Závěrečná ustanovení

 1. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
 2. Moravskoslezský kraj si vyhrazuje právo vyhlášený dotační program bez udání důvodu zrušit.

XIX. Seznam příloh dotačního programu

Příloha č. 1 – Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Příloha č. 2 – Vzor formuláře elektronického podání

Příloha č. 3 – Potvrzení svazu o účasti v nejvyšší/2. nejvyšší celostátní soutěži v daném sportu v České republice nebo interlize (nejvyšší soutěž družstev s mezinárodní účastí) v roce 2023

Příloha č. 4 – Úřední záznam o osobním podání dokumentu

Příloha č. 5 – Závěrečné vyúčtování projektu – Závěrečné hodnocení projektu

Příloha č. 6 – Závěrečné vyúčtování projektu – Neinvestiční, investiční náklady/výdaje

Příloha č. 7 – Závěrečné vyúčtování projektu – Zdroje financování

Příloha č. 8 – Závěrečné vyúčtování projektu – Přehled o úhradách plateb

Příloha č. 9 – Závěrečné vyúčtování projektu – Oznámení o vrácení finančních prostředků

XX. Přechodná ustanovení

Poskytnutí dotací v rámci tohoto programu je podmíněno schválením rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023. O celkové částce finančních prostředků, které budou v rozpočtu vyčleněny pro dotační program, rozhodne Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje. Bude‑li se tato částka lišit od částky uvedené v čl. XVII těchto podmínek, bude provedena jejich aktualizace rozhodnutím Rady Moravskoslezského kraje. V případě, že zastupitelstvo kraje neschválí žádné dotační prostředky pro tento program, program nebude v roce 2023 realizován a dotace nebudou poskytnuty.

XXI. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 53/3803 ze dne a nabývá účinnosti dne 26. 9. 2022.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.