Menu

Podmínky dotačního programu Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji pro rok 2023

I. Název programu (kód programu)

Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji pro rok 2023 (ŠMS/A)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČO 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

III. Účel dotačního programu

Účelem tohoto dotačního programu je podpořit pořádání významných sportovních akcí na území Moravskoslezského kraje.

Důvodem poskytování dotací v tomto dotačním programu je snaha rozšířit stávající nabídku významných sportovních akcí na území Moravskoslezského kraje.

IV. Vymezení okruhu příjemců

Dotační program je určen pro právnické osoby, které zajišťují v roce 2023 na území Moravskoslezského kraje pořádání významných sportovních akcí.

Žadatel (právnická osoba) musí v době podání žádosti existovat nejméně dva roky. Příjemcem dotace nemůže být obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. Příjemcem dotace nemůže být spolek nebo pobočný spolek, který je považován za neaktivní spolek ve smyslu § 125a odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů. Příjemcem dotace nemůže být osoba, vůči které je zakázána přímá či nepřímá finanční podpora ve smyslu čl. 5l nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 31. 7. 2014, částka L 229), ve znění Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022 (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 8. 4. 2022 pod č. L 111), tedy právnická osoba, subjekt nebo orgán usazený v Rusku, který je z více než 50 % ve veřejném vlastnictví či pod veřejnou kontrolou.

V. Lokalizace programu

Příjemce dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje.

VI. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Minimální výše poskytnuté dotace na jeden projekt je 30.000 Kč. Maximální výše dotace na projekt je uvedena v článku IX a článku XII odst. 1.
 2. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně 50 %.
 3. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny.
 4. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 3 tohoto článku budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé stokoruny směrem dolů.
 5. Dotace bude poskytnuta na základě oboustranně podepsané Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (dále jen "smlouva"), jejíž nedílnou součástí bude jako příloha nákladový rozpočet projektu. U sportovních akcí patřících do kategorie 1 a 2 bude dotace vyplacena až poté, co příjemce předloží potvrzení příslušného sportovního svazu o konání sportovní akce, která je předmětem projektu, případně o přidělení organizace této akce. U sportovních akcí patřících do kategorie 3 bude dotace vyplacena až poté, co příjemce doloží splnění kritérií uvedených v čl. IX písm. A bodu 3.
 6. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností příjemce doložit společně s podepsaným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (bezdlužnost). Předložené doklady musí prokazovat bezdlužnost ke dni, od něhož v den jejich předložení neuplynuly více než jeden měsíc. Rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování je považováno za splnění podmínky bezdlužnosti,
  2. úředně ověřené kopie dokladů o názvu/obchodní firmě, právní formě, sídle a IČO (společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, apod.), pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, z rejstříků dle zákona č. 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, nebo ze základních registrů dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů [např. obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, rejstříky registrovaných církví a náboženských společností a dalších právnických osob založených registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi a registrovaných nebo evidovaných podle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích a náboženských společnostech (dále jen "veřejný rejstřík")],
  3. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených výše uvedených dokladů); byla‑li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci, předloží žadatel rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci. Pokud se zástupce, který podepsal smlouvu na základě pověření nebo plné moci, neliší od zástupce, který podepsal na základě pověření nebo plné moci žádost o poskytnutí dotace, není žadatel povinen opětovně předložit již dříve předložené pověření nebo plnou moc, je‑li i nadále platné(á) a zahrnuje‑li oprávnění podepsat smlouvu o poskytnutí dotace,
  4. kopii smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, u příspěvkových organizací obcí rovněž potvrzení o čísle běžného účtu zřizovatele, na který bude dotace zaslána,
  5. doklad (výpis z usnesení příslušného orgánu obce nebo smlouva o poskytnutí dotace uzavřená s obcí) o tom, že se na úhradě nákladů příjemce dotace spojených s realizací projektu budou podílet také rozpočty obcí a měst, a to:
   • minimálně ve výši 20 % z požadované výše dotace u požadované výše dotace do 70.000 Kč (včetně), nebo
   • minimálně ve výši 20.000 Kč u požadované výše dotace nad 70.000 Kč,
   pokud příjemce tento doklad nepředložil již spolu s žádostí o poskytnutí dotace. Doklad o poskytnutí podpory na celoroční činnost nepostačuje.
  V případě nejasností si administrátor může vyžádat doložení dokladů případně dalších údajů uvedených v odst. 6 tohoto článku.
 7. Předložení dokladů uvedených v odst. 6 písm. a. tohoto článku není vyžadováno u příjemců, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno, obcí a příspěvkových organizací zřizovaných územními samosprávnými celky. Žadatelé, kterým nevzniká uvedená zákonná povinnost, tuto skutečnost potvrdí čestným prohlášením.
 8. Povinnost doložit doklady dle odst. 6 písm. b., c. a e. s výjimkou povinnosti dle písm. c. za středníkem se nevztahuje na obce.
 9. Příjemce může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi dotačního programu osobně doloží originály dokladů nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 10. V případě, že příjemce nedoloží doklady podle odst. 6 tohoto článku ve stanovené lhůtě nebo z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta.
 11. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem.

VII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. vznikl na základě daňového/účetního dokladu, který byl vystaven podnikající fyzickou osobou nebo právnickou osobou a který je v minimální výši 5 000 Kč, a byl uhrazen bankovním převodem (nelze uplatnit hotovostní platby),
  2. vznikl v období realizace projektu a byl uhrazen příjemcem v období od zahájení realizace projektu do uplynutí lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování projektu,
  3. byl vynaložen v souladu s účelovým určením projektu, podmínkami smlouvy a podmínkami dotačního programu,
  4. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
  5. je uveden v nákladovém rozpočtu projektu s číselnou hodnotou vyšší než nula.
 2. Uznatelnými náklady dle odst. 1 tohoto článku jsou služby:
  • příprava sportoviště,
  • technické zajištění akce,
  • nájem sportoviště včetně služeb s nájmem spojených, nájem zázemí typu šatny, sociálního zařízení a služby s nájmem spojené,
  • pořadatelská, zdravotní, bezpečnostní a úklidová služba,
  • ubytování včetně snídaně (max. výše použité dotace 1.300 Kč na jednu osobu/noc), je‑li snídaně součástí ceny ubytování. Nelze použít na zajištění doprovodu – rodinné příslušníky.
 3. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně.
 4. Část nákladů na realizaci projektu může být v souladu s ustanovením § 10a odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb. vyúčtována paušální částkou a jejich výše nemusí být prokazována v rámci závěrečného vyúčtování. Paušální částkou je možno vyúčtovat náklady na sportovní materiál nezbytný pro uspořádání akce, startovné a odměny rozhodčích ve výši 10.000 Kč u maximální výše požadované dotace do 150.000 Kč (včetně) a 20.000 Kč u maximální výše požadované dotace nad 150.000 Kč. Náklady projektu vyúčtovávané paušální částkou jsou považovány za uznatelné náklady projektu, i když nesplňují podmínky stanovené v odst. 1 písm. a) – d).
 5. Uznatelné náklady nelze hradit vzájemným započtením pohledávek.
 6. V případě bezhotovostní platby v cizí měně jsou náklady přepočítány aktuálním kurzem příslušné banky a uvedeny v Kč na bankovním výpise. Takto přepočtené náklady jsou uznatelné pro daný projekt.
 7. Náklady vynaložené příjemcem, které nesplňují podmínky uvedené v odst. 1–6 tohoto článku, jsou považovány za neuznatelné náklady.

VIII. Všeobecné podmínky pro předložení žádostí o dotaci

 1. V rámci vyhlášeného dotačního programu je žadatel oprávněn předložit pouze jednu žádost. Tato podmínka se nevztahuje na TJ/SK, které provozují více sportů/sportovních odvětví. Tyto mohou podat maximálně dvě žádosti.
 2. Žadatel podává žádost v elektronické podobě dle odst. 3–6 tohoto článku a následně v listinné podobě nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek dle odst. 7 tohoto článku.
 3. Žadatel se nejprve zaregistruje v elektronickém systému ePodatelna Moravskoslezského kraje prostřednictvím e‑podání. Při registraci žadatel vyplní základní údaje o právnické osobě včetně hesla. Pokud se již žadatel zaregistroval v minulosti, není nutná nová registrace. Pokud se žadatel chce přihlásit do elektronického systému ePodatelna pomocí vlastní datové schránky, není nutná registrace.
 4. Poté se žadatel přihlásí uživatelským jménem a heslem, nebo pomocí vlastní datové schránky a v elektronickém systému ePodatelna vyplní žádost o poskytnutí dotace na projekt, přičemž součástí žádosti je obecná část, projektová část a čestné prohlášení.
 5. Následně vloží do systému povinné přílohy:
  1. rozpočet projektu,
  2. doklady o názvu/obchodní firmě, právní formě, sídle a IČO (společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, apod.), pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků – nevztahuje se na obce,
  3. doklad o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených výše uvedených dokladů) – nevztahuje se na obce,
  4. kopie smlouvy o založení účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele,
  5. doklad (výpis z usnesení příslušného orgánu obce nebo smlouva o poskytnutí dotace uzavřená s obcí) o tom, že se na úhradě nákladů příjemce dotace spojených s realizací projektu budou podílet také rozpočty obcí a měst, a to:
   • minimálně ve výši 20 % z požadované výše dotace u požadované výše dotace do 70.000 Kč (včetně), nebo
   • minimálně ve výši 20.000 Kč u požadované výše dotace nad 70.000 Kč,
   popř. čestné prohlášení, že o takovouto podporu ze strany obce či města požádal nebo zamýšlí požádat. Doklad o poskytnutí podpory na celoroční činnost nepostačuje. (nevztahuje se na obce),
  6. u sportovních akcí kategorií 12 potvrzení příslušného sportovního svazu o konání sportovní akce, případně o přidělení organizace této akce (lze doložit nejpozději před vyplácením dotace),
  7. údaje o skutečném majiteli žadatele ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, z evidence skutečných majitelů vedené podle § 16 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jen "zákon č. 37/2021 Sb."), přičemž toto se netýká právnických osob uvedených v § 7 tohoto zákona a církevních právnických osob. Právnické osoby v právní formě spolku, pobočného spolku, ústavu, obecně prospěšné společnosti, zájmového sdružení právnických osob, nadace, nadačního fondu, mezinárodní nevládní organizace a školské právnické osoby neuvedené v § 7 zákona č. 37/2021 Sb. mohou nahradit úplný výpis částečným výpisem podle § 14 zákona č. 37/2021 Sb.
 6. Po vyplnění celé žádosti žadatel svou žádost včetně požadovaných příloh odešle nejprve v elektronickém systému, čímž bude žádosti vygenerován čárový kód (PID). Má‑li žadatel (člen statutárního orgánu žadatele, starosta obce) uznávaný nebo kvalifikovaný elektronický podpis (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) a opatřil‑li tímto podpisem žádost v souladu s podmínkami odeslání žádosti uvedenými v elektronickém systému, je žádost považována za podepsanou a žadatel nemusí postupovat dle odstavce 7 tohoto článku. Vyplývá‑li však ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, nebo je žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, nebo zástupce žadatele nemá uznávaný nebo kvalifikovaný elektronický podpis, postupuje vždy dle odstavce 7 tohoto článku.
 7. Následně žadatel:
  1. zašle žádost (bez příloh) prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Moravskoslezského kraje (název datové schránky: Moravskoslezský kraj, identifikátor datové schránky: 8x6bxsd, do buňky "k rukám" se uvede "ŠMS", do buňky "předmět" se uvede "Žádost o dotaci v dotačním programu ŠMS/A pro rok 2023"). Vyplývá‑li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být tato opatřena uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) všech těchto osob. Je‑li žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, musí být přílohou žádosti buď datový soubor vytvořený autorizovanou konverzí originálu nebo úředně ověřené kopie listinné plné moci nebo pověření tohoto zástupce včetně konverzní doložky (služba Czechpoint), nebo plná moc nebo pověření v elektronické podobě podepsaná uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele (člena statutárního orgánu žadatele), nebo
  2. má‑li uznávaný nebo kvalifikovaný elektronický podpis, avšak žádost nemohl podepsat tímto podpisem v elektronickém systému ePodatelna (např. proto, že žádost musí být podepsána více osobami), žádost (bez příloh) podepíše uznávanými nebo kvalifikovanými elektronickými podpisy všech osob, které ji podle stanov žadatele nebo obdobného dokumentu musí podepsat, a zašle elektronickou poštou na adresu: posta@msk.cz. Je‑li žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, musí být přílohou žádosti buď datový soubor vytvořený autorizovanou konverzí originálu nebo úředně ověřené kopie listinné plné moci nebo pověření tohoto zástupce včetně konverzní doložky (služba Czechpoint), nebo plná moc nebo pověření v elektronické podobě podepsaná uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele (člena statutárního orgánu žadatele), nebo
  3. odeslanou žádost (bez příloh) vytiskne včetně obálky (obálka musí obsahovat PID žádosti, který se automaticky vygeneruje po odeslání žádosti v elektronickém systému) a podepíše a podepsanou žádost, popř. podepsal‑li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, žádost spolu s originálem nebo ověřenou kopií tohoto pověření nebo plné moci, podá prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:
   Moravskoslezský kraj
   odbor školství, mládeže a sportu
   28. října 2771/117
   702 00 OSTRAVA
   a to v obálce označené (níže uvedený text označení obálky je součástí posledního listu žádosti, který stačí na obálku nalepit):
   1. názvem příslušného vyhlášeného dotačního programu,
   2. plným názvem žadatele a adresou jeho sídla,
   3. textem "Neotvírat – žádost o dotaci".
 8. Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude žadateli potvrzen (vystaven) Úřední záznam o osobním podání dokumentu. V případě využití mobilní podatelny umístěné u vstupu do hlavní budovy Krajského úřadu nebude žadateli Úřední záznam o osobním podání dokumentu potvrzen (vystaven) a žádost může být případně zaevidována až v následující pracovní den, což může vést k zmeškání lhůty pro podávání žádostí.
 9. Z dalšího posuzování budou žádosti předložené vyhlašovateli vyloučeny, pokud:
  1. žádost nebyla podána v elektronické podobě v elektronickém systému ePodatelna prostřednictvím e‑podání (včetně příloh) a následně některým ze způsobů uvedených v odst. 7 tohoto článku (ledaže byla v elektronickém systému ePodatelna podepsána uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem),
  2. jsou v rozporu s tímto programem (např. chybné zařazení žádosti pod danou kategorii, použití neplatných formulářů),
  3. jsou doručeny na jiné adresy,
  4. jsou podány mimo lhůtu pro předložení žádosti (jak elektronicky, tak v listinné podobě nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek),
  5. nejsou podepsány osobou oprávněnou zastupovat žadatele (v případě doručení prostřednictvím informačního systému datových schránek se může uplatnit zákonná fikce podpisu); vyplývá‑li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být respektován,
  6. nebude dodržena minimální a maximální výše dotace (viz čl. VI a čl. XII podmínek),
  7. bude mít žadatel k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti.
 10. Při porušení omezení uvedeného v odst. 1 tohoto článku budou z posuzování vyloučeny všechny došlé žádosti žadatele.
 11. Pokud bude žádost vykazovat jiné nedostatky než nedostatky uvedené v odst. 9 a 10, vyzve administrátor dotačního programu žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena.
 12. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.

IX. Specifické podmínky pro předložení žádosti v rámci jednotlivých priorit dotačního programu

 1. Cílem je podpořit konání a organizační zajištění významných mezinárodních a celostátních sportovních akcí na území Moravskoslezského kraje dle jednotlivých kategorií:
  1. Pořádání Mistrovství světa, Mistrovství Evropy – maximální výše poskytnuté dotace na projekt je ve výši 250.000 Kč
  2. Pořádání Světového, Kontinentálního a Evropského poháru, utkání Světové a Evropské ligy, Mistrovství ČR – maximální výše poskytnuté dotace na projekt je ve výši 150.000 Kč
   U kategorií 1.2. doloží žadatel (nejpozději před poskytnutím dotace) pořádání akce potvrzením příslušného sportovního svazu o konání sportovní akce, která je předmětem projektu, případně o přidělení organizace této akce.
  3. Pořádání ostatních významných sportovních akcí na územní Moravskoslezského kraje – maximální výše poskytnuté dotace na projekt je ve výši 70.000 Kč
   U kategorie 3 musí žadatel doložit (nejpozději před poskytnutím dotace) splnění alespoň 4 z 5 níže uvedených kritérií, v opačném případě mu dotace nebude poskytnuta:
   • Akce již byla pořádána v předchozích 10 letech (2013–2022) minimálně 3×
   • Minimální počet zúčastněných sportovců u akce:
    1. pro jednotlivce – 30 účastníků
    2. pro kolektivy – 100 účastníků
   • Minimálně 70 % účastníků akce je registrováno příslušným svazem daného sportu
   • Celá akce, její část nebo některá z disciplín bude určena pro mládež do 18 let
   • Mezinárodní účast sportovců/klubů na akci z minimálně dvou států mimo ČR
 2. Minimální výše poskytnuté dotace na projekt je 30.000 Kč.
 3. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat, maximálně 50 %.
 4. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů pouze za podmínky, že se na úhradě nákladů spojených s realizací projektu budou podílet také rozpočty obcí a měst, a to:
  • minimálně ve výši 20 % z požadované výše dotace u požadované výše dotace do 70.000 Kč (včetně)
  • minimálně ve výši 20.000 Kč u požadované výše dotace nad 70.000 Kč.
 5. Pokud poskytovatel posoudí, že poskytnutí dotace by představovalo pro příjemce veřejnou podporu (např. u profesionálních sportovních klubů), může být poskytovatelem poskytnuta jen jako podpora de minimis [ve smyslu nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis; publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. 12. 2013 v částce L 352], a to za předpokladu splnění všech požadavků zmíněného nařízení (včetně dodržení maximálních stropů).
 6. Pokud by poskytnutím dotace měl být překročen limit pro podporu de minimis dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, bude dotace snížena v souladu s uvedeným nařízením. V případě, že nebude možno dotaci v režimu podpory de minimis poskytnout, nebude dotace žadateli poskytnuta.

X. Lhůta pro předkládání žádostí a kontaktní osoby

 1. Lhůta pro podávání žádostí je od 27. 3. 2023 do 31. 3. 2023 včetně. Tato lhůta se vztahuje na podávání žádostí v elektronické (do 13.00 hod.) a listinné podobě i prostřednictvím datové schránky. Lhůta pro podání žádostí je zachována, bude‑li v poslední den lhůty převzata zásilka k poštovní přepravě. Byla‑li zásilka vložena do poštovní schránky, je za den převzetí k poštovní přepravě považován den, jehož datum je uvedeno na otisku razítka, jímž provozovatel poštovních služeb opatřil obálku se zásilkou. Jestliže provozovatel poštovních služeb zásilku vloženou do poštovní schránky otiskem razítka s datem neopatřil nebo datum není čitelné, pravidlo o zachování lhůty se neuplatní.
 2. V případě prokazatelné nefunkčnosti elektronického systému pro podávání žádostí na straně poskytovatele může administrátor programu prodloužit lhůtu pro podávání žádostí o dobu přiměřenou době nefunkčnosti elektronického systému. Informace o prodloužení lhůty pro podávání žádostí bude zveřejněna stejným způsobem jako podmínky tohoto dotačního programu.
 3. Administrátorem tohoto dotačního programu je Odbor školství, mládeže a sportu, oddělení mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava Odborné dotazy týkající se projektu: Dotazy týkající se rozpočtu projektu a uznatelných nákladů:

XI. Podmínky použití dotace

 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami tohoto dotačního programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy.
 2. Dotaci lze použít pouze na neinvestiční projekt realizovaný v období nejdříve od 1. 1. 2023 a nejpozději do 31. 12. 2023.
 3. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt.
 4. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.

XII. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Žádosti o dotaci budou po kontrole věcné a formální správnosti zpracování posuzovány po obsahové stránce pětičlennou hodnotící skupinou jmenovanou Výborem pro tělovýchovu a sport Zastupitelstva Moravskoslezského kraje, a to dle významnosti projektu pro Moravskoslezský kraj v daném roce:
  Kategorie významnosti sportovní akce Projekt Maximální výše dotace na žádost v Kč
  1. Pořádání Mistrovství světa, Mistrovství Evropy 250.000
  2. Pořádání Světového, Kontinentálního a Evropského poháru, utkání Světové a Evropské ligy, Mistrovství ČR 150. 000
  3. Pořádání ostatních významných sportovních akcí na území Moravskoslezského kraje 70.000
 2. Žádosti o dotaci budou vyhodnocovány postupně v pořadí dle výše uvedených kategorií. V případě, že alokované finanční prostředky nebudou dostačující pro uspokojení všech žádostí v příslušné kategorii, bude dotace všem žadatelům v příslušné kategorii poměrně zkrácena; nákladový rozpočet projektu bude v součinnosti s žadatelem přepracován. V případě, že po zkrácení dle předchozí věty by částka dotace pro daného žadatele klesla pod minimální částku uvedenou v čl. VI a čl. IX, nebude dotace tomuto žadateli poskytnuta. Žádostem o podporu projektů v dalších kategoriích nebude vyhověno a dotace na tyto projekty nebude žadatelům poskytnuta z důvodu vyčerpání alokovaných finančních prostředků v tomto dotačním programu.
 3. Hodnotící skupina může neuznat požadované náklady uvedené v nákladovém rozpočtu a navrhnout snížení výše dotace požadované žadatelem, a to z důvodu nenaplnění zásady účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti při nakládání s veřejnými finančními prostředky; v tomto případě bude nákladový rozpočet projektu v součinnosti s žadatelem přepracován.
 4. Hodnotící skupina může navrhnout změnu kategorie významnosti projektu z vyšší na nižší z důvodu menší významnosti projektu pro Moravskoslezský kraj v daném roce. Podmínka splnění 4 z 5 kritérií uvedená v čl. IX písm. A. odst. 3 se v tomto případě neuplatní.
 5. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům nejpozději do 30. 9. 2023.
 6. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu do 10 kalendářních dnů od rozhodnutí zastupitelstva kraje.
 7. Neúspěšným žadatelům o dotaci budou důvody neudělení dotace sděleny bez zbytečného odkladu.

XIII. Závěrečné vyúčtování

Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu ve lhůtě uvedené ve smlouvě (do posledního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla ukončena realizace projektu; do 22. 1. následujícího kalendářního roku, byl‑li projekt ukončen v prosinci; připadl‑li by konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den). Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační program. Doklady doložené v závěrečném vyúčtování musí být v českém nebo slovenském jazyce, případně přeložené do českého jazyka.

XIV. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelového určení,
  3. dodržení podmínek,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XV. Výše rozpočtových prostředků

V rozpočtu poskytovatele jsou na poskytování dotací v rámci tohoto dotačního programu vyčleněny peněžní prostředky ve výši 7.600.000 Kč.

XVI. Závěrečná ustanovení

 1. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
 2. Moravskoslezský kraj si vyhrazuje právo vyhlášený dotační program bez udání důvodu zrušit.

XVII. Seznam příloh dotačního programu

XVIII. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 62/4640 ze dne 20. 2. 2023 a nabývá účinnosti dne 21. 2. 2023.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.