koronaweb
Menu

Podmínky dotačního programu Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí pro rok 2020

I. Název programu (kód)

Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí (ŽPZ/03/2020)

II. Jednotlivé dotační tituly

Dotační titul č. 1: Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy, osvěty a poradenství veřejnosti

Dotační titul č. 2: Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy, osvěty a poradenství ve školách

Dotační titul č. 3: Podpora osvěty a vzdělávání dětí a mládeže ve vztahu k zemědělství

Dotační titul č. 4: Podpora osvěty a vzdělávání dětí a mládeže ve vztahu k včelařství

III. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

 1. Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, IČO 70890692, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupený hejtmanem kraje. Moravskoslezský kraj i takto pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů v souladu s ustanovením § 1 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o krajích"), podporuje environmentální poradenství podle § 13 odst. 5 písm. b) zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a podporuje environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (dále též jen "EVVO") ve smyslu téhož zákona.
 2. Dotační program vyhlašuje Rada Moravskoslezského kraje (dále jen "rada kraje").
 3. Rozhodnutí o poskytnutí dotace přísluší ve smyslu § 36 odst. 1 písm. c) a d) zákona o krajích a podle § 37 téhož zákona Zastupitelstvu Moravskoslezského kraje (dále jen "zastupitelstvo kraje").
 4. Administrativní úkony spojené s poskytováním dotace podle programu zabezpečuje odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (dále jen "odbor životního prostředí a zemědělství").

IV. Cíle a priority programu (účel poskytnutí dotace)

V rámci tohoto programu budou podporovány projekty, které umožní aktivně a odpovědně realizovat environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu a environmentální poradenství v nejrůznějších formách na území Moravskoslezského kraje. Účelem je rozvoj ochrany životního prostředí, EVVO, environmentálního poradenství a spolupráce na úseku životního prostředí v Moravskoslezském kraji, a to na základě principů udržitelného rozvoje.

Dotační titul č. 1 je zaměřen na podporu projektů zvyšujících environmentální povědomí obyvatel Moravskoslezského kraje, zejména dětí a mládeže, na podporu činnosti environmentálně zaměřených nestátních neziskových organizací, na podporu projektů v oblasti environmentální poradenské činnosti cílené na veřejnost, veřejnou správu i podnikatelskou sféru. V rámci tohoto dotačního titulu budou poskytovány dotace investiční, neinvestiční i kombinované.

Dotační titul č. 2 je zaměřen na podporu školních projektů, které umožní realizovat dlouhodobé školní záměry v oblasti EVVO dle následujících priorit:

 1. Podpora badatelsky orientovaného vyučování,
 2. Podpora aktivit na školních zahradách, včetně případně péče o školní zahradu, nebo v přírodních učebnách nebo
 3. Podpora vzdělávacích a osvětových akcí zaměřených na EVVO, například Den Země, Den vody a obdobné projektové dny a workshopy.

Účelem tohoto dotačního titulu je podpora EVVO se zaměřením na udržitelný rozvoj, propojení školy s praxí a zapojení veřejnosti do aktivit škol směřujících k ochraně životního prostředí. V rámci tohoto dotačního titulu budou poskytovány dotace investiční, neinvestiční i kombinované.

Dotační titul č. 3 je zaměřen na podporu projektů spočívajících v exkurzích do zemědělských podniků spojených například s ochutnávkou místních produktů, seznámením se s procesem výroby a s principy ekologického zemědělství. Cílem dotačního titulu je navázání, případně rozvoj spolupráce mezi farmáři a mateřskými, základními a středními školami v Moravskoslezském kraji. Dotační titul směřuje k rozšiřování povědomí dětí a mládeže o zemědělské problematice. V rámci tohoto dotačního titulu budou poskytovány pouze neinvestiční dotace.

Dotační titul č. 4 je zaměřen na podporu včelařství prostřednictvím EVVO. Podporováno dotací může být zahájení činnosti či udržování včelařských kroužků pro děti a mládež, jakož i vznik výukových materiálů pro včelařské kroužky. Cílem dotačního titulu je seznámit děti a mládež s včelařstvím, objasnit význam včel ve vztahu k životnímu prostředí i lidem. V rámci tohoto dotačního titulu budou poskytovány dotace investiční, neinvestiční i kombinované.

V. Vymezení okruhu příjemců

 1. V rámci dotačního titulu č. 1 mohou o dotaci žádat:
  1. obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o obcích"),
  2. dobrovolné svazky obcí dle § 49 zákona o obcích,
  3. spolky nebo pobočné spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"),
  4. ústavy podle občanského zákoníku,
  5. obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  6. příspěvkové organizace podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů"), jejichž zřizovatelem jsou obce, s výjimkou škol a školských zařízení zapsaných do školského rejstříku dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "školský zákon").
 2. V rámci dotačního titulu č. 2 mohou o dotaci žádat školy a školská zařízení se sídlem v Moravskoslezském kraji, zapsané do školského rejstříku dle školského zákona a jakékoliv právní formy, s výjimkou příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem.
 3. V rámci dotačního titulu č. 3 mohou o dotaci žádat:
  1. obce podle zákona o obcích,
  2. dobrovolné svazky obcí dle § 49 zákona o obcích,
  3. spolky nebo pobočné spolky podle občanského zákoníku,
  4. zemědělští podnikatelé podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
 4. V rámci dotačního titulu č. 4 mohou o dotaci žádat:
  1. spolky nebo pobočné spolky podle občanského zákoníku,
  2. příspěvkové organizace podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jejichž zřizovatelem jsou obce,
  3. školy a školská zařízení se sídlem v Moravskoslezském kraji, zapsané do školského rejstříku dle školského zákona a jakékoliv právní formy, s výjimkou příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem.
 5. U všech dotačních titulů platí, že příjemcem dotace nemůže být obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti.
 6. Jednotliví žadatelé jsou oprávněni v rámci tohoto dotačního programu předložit maximálně jednu žádost. Výjimkou jsou statutární města, která mohou podat jednu žádost za každý svůj městský obvod nebo městskou část.

VI. Lokalizace programu

Projekt musí být realizován na území Moravskoslezského kraje.

VII. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Dotační titul č. 1: Minimální výše dotace na jeden projekt činí 70.000 Kč a maximální výše dotace na jeden projekt činí 150.000 Kč. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat, maximálně ve výši 70 %.

  Dotační titul č. 2: Minimální výše dotace na jeden projekt činí 30.000 Kč a maximální výše dotace na jeden projekt činí 70.000 Kč. Spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech na projekt z vlastních nebo jiných zdrojů není požadována.

  Dotační titul č. 3: Minimální výše dotace na jeden projekt činí 10.000 Kč a maximální výše dotace na jeden projekt činí 50.000 Kč. Spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech na projekt z vlastních nebo jiných zdrojů není požadována.

  Dotační titul č. 4: Minimální výše dotace na jeden projekt činí 5.000 Kč a maximální výše dotace na jeden projekt činí 50.000 Kč. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat, maximálně ve výši 70 %.

 2. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem a v rozsahu dotace poskytnuté podle tohoto dotačního programu nebude spolufinancován ani z jiného zdroje.
 3. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny směrem dolů. Při nesplnění této podmínky budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé stokoruny směrem dolů. Procentuální podíl dotace na uznatelných nákladech projektu se tím sníží.
 4. Realizace projektu může být zahájena nejdříve dne 1. 1. 2020. Projekt musí být ukončen nejpozději dne 30. 11. 2020.
 5. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně se dvěma vyhotoveními podepsaného písemného návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 3 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace, u náhradních žadatelů do 3 měsíců od zaslání informace o poskytnutí dotace poskytovatelem, přičemž lhůta je v obou případech zachována, byla‑li v poslední den lhůty převzata zásilka k poštovní přepravě, tyto doklady:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (bezdlužnost). Předložené doklady musí prokazovat bezdlužnost ke dni, od něhož v den jejich předložení neuplynul více než jeden měsíc. Rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování je považováno za splnění podmínky bezdlužnosti. Předložení těchto dokladů není vyžadováno u žadatelů, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno, a v takovém případě žadatel skutečnost potvrdí čestným prohlášením,
  2. úředně ověřené kopie dokladů o názvu / obchodní firmě a právní formě (je‑li žadatel právnickou osobou), sídle a IČO (společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, apod.), pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, z rejstříků dle zákona č. 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, nebo ze základních registrů dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů [např. obchodní rejstřík, rejstřík spolků, rejstříky registrovaných církví a náboženských společností a dalších právnických osob založených registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi a registrovaných nebo evidovaných podle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích a náboženských společnostech (dále jen "veřejný rejstřík")],
  3. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně nebo společně s jiným členem statutárního orgánu. Tyto doklady není třeba dokládat, pokud požadované údaje vyplývají z dokladů podle předchozího písmene tohoto odstavce programu nebo z veřejného rejstříku. Byla‑li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci, dokládá se rovněž originál nebo úředně ověřená kopie tohoto pověření nebo plné moci. Pokud se zástupce, který podepsal smlouvu na základě pověření nebo plné moci, neliší od zástupce, který podepsal na základě pověření nebo plné moci žádost o poskytnutí dotace, není žadatel povinen opětovně předložit již dříve předložené pověření nebo plnou moc, je‑li i nadále platné(á) a zahrnuje‑li oprávnění podepsat smlouvu o poskytnutí dotace,
  4. kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele nebo kopii výpisu z běžného účtu žadatele u peněžního ústavu, u příspěvkových organizací obcí rovněž potvrzení o čísle běžného účtu zřizovatele, vše vždy včetně čísla tohoto účtu, na který má být dotace podle návrhu smlouvy zaslána, a to v případě, že se tento účet liší od účtu doloženého v rámci žádosti o poskytnutí dotace,
  5. je‑li žadatelem obec, výpis z usnesení rady/zastupitelstva obce, kterým obec přijímá dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje a souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace, včetně uvedení čísla tohoto usnesení a dne jeho přijetí.
  V případě nejasností si poskytovatel může vyžádat doložení dokladů případně dalších údajů uvedených v odst. 5 tohoto článku.
 6. Povinnost předložit doklady uvedené v předchozím odstavci písmenech b) a c) tohoto článku programu se nevztahuje na obce, s výjimkou povinnosti doložit pověření či plné moci k podpisu dotační smlouvy.
 7. Žadatel může předložit požadované doklady formou neověřených kopií v případě, že poskytovateli osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 8. V případě, že žadatel nedoloží požadované doklady ve stanovené lhůtě nebo z předložených dokladů nebo zjištění poskytovatele vyplyne, že u zmíněných orgánů nebo u poskytovatele má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta. V případě, že žadateli nebude dotace poskytnuta z důvodu nesplnění uvedených podmínek, nebo žadatel odmítne či vrátí poskytnutou dotaci, vyzve poskytovatel k přijetí dotace náhradního žadatele dle pořadníku náhradníků schváleného zastupitelstvem kraje.
 9. V případě písemného souhlasu náhradníka s výší dotace poskytovatel zašle náhradníkovi návrh smlouvy a vyzve jej k předložení dokladů podle odst. 5 tohoto článku programu. V případě nesouhlasu bude osloven další náhradník dle pořadníku. V případě, že náhradník přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, musí dodržet záměr projektu dle předložené žádosti, přičemž předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu zůstane stejná, procentní podíl dotace na uznatelných nákladech, je‑li pro daný projekt stanoven, se sníží; nákladový rozpočet projektu bude v součinnosti s náhradníkem přepracován. Postup dle předchozí věty se přiměřeně uplatní také u posledního úspěšného žadatele, jemuž má být na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje poskytnuta dotace.

VIII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o finanční kontrole"),
  2. byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami vyhlášeného dotačního programu,
  3. vznikl příjemci v období realizace projektu,
  4. byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, nebo nejpozději do 15. dne od jeho ukončení,
  5. je uveden v nákladovém rozpočtu projektu a
  6. odpovídá dále uvedeným podmínkám pro jednotlivé dotační tituly.
 2. Uznatelné náklady pro dotační tituly č. 1 a 2 jsou:
  1. náklady na materiál do výše 3.000 Kč včetně,
  2. náklady na drobný dlouhodobý hmotný majetek, pokud je v období realizace projektu prokazatelně uveden do užívání, doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění je v částce od 3.000 Kč včetně do 40.000 Kč včetně,
  3. náklady na dlouhodobý hmotný majetek, pokud je v období realizace projektu prokazatelně uveden do užívání, doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění je v částce nad 40.000 Kč,
  4. opravy a udržování,
  5. služby, s výjimkou externě zajišťovaných účetních služeb, právních služeb, konzultací, auditorských služeb a bankovních služeb,
  6. osobní náklady pouze ve formě dohod o provedení práce v maximální výši 20 % z požadované výše dotace.
 3. Uznatelné náklady pro dotační titul č. 2 také jsou:
  1. náklady na drobný nehmotný majetek a drobný dlouhodobý nehmotný majetek, pokud je v období realizace projektu prokazatelně uveden do užívání, doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění v případě drobného nehmotného majetku v částce od 500 Kč včetně do 7.000 Kč včetně a v případě drobného dlouhodobého nehmotného majetku v částce nad 7.000 Kč do 60.000 Kč včetně, například software s výukovým programem,
  2. věcné odměny či dary pro žáky mateřských, základních či středních škol, s výjimkou finančních odměn a darů,
  3. drobné občerstvení žáků mateřských, základních a středních škol.
 4. Uznatelné náklady pro dotační titul č. 3 jsou:
  1. náklady na materiál do výše 3.000 Kč včetně,
  2. služby, s výjimkou externě zajišťovaných účetních služeb, právních služeb, konzultací, auditorských služeb a bankovních služeb, lektorských a průvodcovských služeb,
  3. věcné odměny či dary pro žáky mateřských, základních a středních škol, s výjimkou finančních odměn a darů,
  4. ochutnávka místních produktů pro žáky mateřských, základních či středních škol,
  5. náklady na hromadnou dopravu dětí na exkurze uhrazené fakturačně.
 5. Uznatelné náklady pro dotační titul č. 4 jsou:
  1. náklady na materiál do výše 3.000 Kč včetně,
  2. náklady na pomůcky či včelařské vybavení prokazatelně sloužící k činnosti včelařského kroužku pro děti či mládež, a to investiční nebo neinvestiční,
  3. služby, s výjimkou externě zajišťovaných účetních služeb, právních služeb, konzultací, auditorských služeb a bankovních služeb,
  4. osobní náklady pouze ve formě dohod o provedení práce v maximální výši 20 % z požadované výše dotace,
  5. věcné odměny či dary pro žáky mateřských, základních či středních škol, s výjimkou finančních odměn a darů,
  6. drobné občerstvení žáků mateřských, základních či středních škol.
 6. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné. Například občerstvení jiné než výslovně uvedené v uznatelných nákladech, stravování, finanční odměny a dary, elektřina, vodné či stočné, plyn, pronájem prostor, poplatky za telefonní hovory a paušální poplatky za internet včetně zavedení přípojky, účetní služby, poradenské služby, právní služby, konzultace, bankovní služby, poštovní služby, doprava zboží, auditorské služby, pojištění osob, cestovné tuzemské i zahraniční, jízdné na veřejnou dopravu, úhrady pohonných hmot, kapesné, úhrada taxi, splátky úvěrů včetně úroků, leasing včetně akontace, celní, správní, soudní a bankovní poplatky, provize, daně a dotace, kdy výjimkou je daň z přidané hodnoty v případě, že příjemce dotace není plátcem této daně nebo mu nevzniká nárok na odpočet této daně, pojištění majetku, stavební materiál, vybavení domácnosti, technické vybavení a hasicí přístroje či mobilní toalety, zahradní technika, jako jsou například pily, sekačky, traktory apod., alkoholické nápoje a tabákové výrobky, ubytování, vstupné, mobilní telefony, výpočetní technika, jako například počítač, tablet, notebook, tiskárna apod., záznamová technika, jako například kamera, fotoaparát apod.
 7. Nákladový rozpočet, který tvoří přílohu žádosti o poskytnutí dotace, nesmí obsahovat neuznatelné náklady, i kdyby měly být hrazeny z prostředků příjemce dotace.

IX. Podmínky použití dotace

 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami tohoto dotačního programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy.
 2. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.

X. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žadatel podává žádost o poskytnutí dotace vždy v elektronické podobě prostřednictvím elektronického portálu dle odstavců 2 až 5 tohoto článku programu a následně buď v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky, nebo v listinné podobě dle odstavce 6 tohoto článku programu.
 2. Žadatel se nejprve zaregistruje v e‑podatelně. Při registraci žadatel vyplní základní údaje o své osobě včetně hesla. Pokud se již žadatel zaregistroval v minulosti, není nutná nová registrace.
 3. Poté se žadatel přihlásí uživatelským jménem a heslem a v elektronickém systému vyplní žádost o poskytnutí dotace na projekt, přičemž součástí žádosti je obecná část, projektová část, a čestné prohlášení.
 4. Následně vloží do systému povinné přílohy:
  1. nákladový rozpočet projektu,
  2. časový harmonogram projektu,
  3. doklady o názvu / obchodní firmě a právní formě (je‑li žadatel právnickou osobou), sídle a IČO (společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, apod.), pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků nebo není žadatelem obec,
  4. doklad o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu, pokud tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených v písm. c) tohoto odstavce nebo z veřejného rejstříku nebo není žadatelem obec,
  5. seznam všech subjektů, od kterých žadatel obdržel na realizaci předkládaného projektu dotaci nebo u kterých na realizaci předkládaného projektu dotaci požaduje. V případě, že žadatel nepožaduje a ani neobdržel na realizaci projektu dotaci od jiného subjektu, potvrdí tuto skutečnost čestným prohlášením,
  6. kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele nebo kopii výpisu z běžného účtu žadatele u peněžního ústavu, u příspěvkových organizací obcí rovněž potvrzení o čísle běžného účtu zřizovatele, vždy včetně čísla tohoto účtu, na který může být dotace zaslána,
  7. podrobný popis projektu – dokument, ze kterého lze vyčíst informace o realizaci projektu, například složení projektového týmu, definice cílových skupin, případná udržitelnost projektu apod., a to pokud tyto údaje nevyplývají již z projektové části žádosti dle odstavce 3 tohoto článku programu.
 5. Po vyplnění celé žádosti a vložení příloh žadatel svou žádost odešle nejprve v elektronickém systému, čímž je žádost evidována v systému poskytovatele s přesným datem a časem podání. Žádosti je zároveň vygenerován čárový kód.
 6. Následně si tuto odeslanou žádost (bez příloh) žadatel buď uloží ve formátu PDF a nejpozději do 7 pracovních dnů zašle poskytovateli dotace prostřednictvím datové schránky:

  název datové schránky: Moravskoslezský kraj,
  identifikátor datové schránky: 8x6bxsd,

  [Vyplývá‑li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být tato opatřena uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.) všech těchto osob. Je‑li žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, musí být přílohou žádosti buď datový soubor vytvořený autorizovanou konverzí originálu nebo úředně ověřené kopie listinné plné moci nebo pověření tohoto zástupce včetně konverzní doložky (služba Czechpoint), nebo plná moc nebo pověření v elektronické podobě podepsaná/é uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele (člena statutárního orgánu žadatele).]

  nebo

  si tuto odeslanou žádost (bez příloh) vytiskne, podepíše a v jednom podepsaném originále v listinné podobě nejpozději do 7 pracovních dnů, popřípadě podepsal‑li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, žádost spolu s originálem nebo ověřenou kopií tohoto pověření nebo plné moci, podá poskytovateli dotace prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:

  Moravskoslezský kraj
  28. října 117
  702 18 OSTRAVA

  a to v obálce označené:

  1. PIDem žádosti, který se automaticky vygeneruje po odeslání žádosti v elektronickém systému,
  2. názvem příslušného odvětvového odboru krajského úřadu, tj. "odbor životního prostředí a zemědělství",
  3. názvem příslušného vyhlášeného dotačního programu, tj. "Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí",
  4. plným názvem, obchodní firmou nebo jménem a příjmením žadatele a adresou jeho sídla,
  5. textem "Neotvírat – žádost o dotaci".
 7. Je‑li žádost podána mimo lhůtu pro podávání žádostí, jinak než podle odstavce 1 tohoto článku programu nebo jinam než do datové schránky či na adresu podatelny poskytovatele či po lhůtě podle odstavce 6 tohoto článku programu, nemůže být dotace na základě takové žádosti poskytnuta.
 8. Je‑li žádost podána ve lhůtě pro podávání žádostí, v souladu s odstavcem 1 tohoto článku programu a do datové schránky či na adresu podatelny poskytovatele a ve lhůtě podle odstavce 6 tohoto článku programu, avšak je neúplně nebo nesprávně vyplněna nebo doložena, vyzve poskytovatel žadatele k odstranění nedostatků žádosti. Pokud žadatel neodstraní všechny uvedené nedostatky žádosti ve lhůtě stanovené ve výzvě, nemůže být dotace na základě takové žádosti poskytnuta.
 9. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.

XI. Lhůta pro předkládání žádostí a kontaktní osoba

 1. Lhůta pro podávání žádostí je ode dne 29. 10. 2019 od 9:00 hodin do dne 29. 11. 2019 do 13:00 hodin. Tato lhůta se vztahuje na podávání žádostí v elektronickém systému poskytovatele, na následné zasílání žádostí prostřednictvím datové schránky nebo provozovatele poštovních služeb i na podávání žádostí na podatelně krajského úřadu. Byla‑li žádost podána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, je lhůta zachována, byla‑li v poslední den lhůty převzata k poštovní přepravě zásilka s žádostí adresovaná poskytovateli. Byla‑li zásilka vložena do poštovní schránky, je za den převzetí k poštovní přepravě považován den, jehož datum je uvedeno na otisku razítka, jímž provozovatel poštovních služeb opatřil obálku se zásilkou. Jestliže provozovatel poštovních služeb zásilku vloženou do poštovní schránky otiskem razítka s datem neopatřil nebo datum není čitelné, pravidlo o zachování lhůty se neuplatní.
 2. Kontaktní osobou pro tento dotační program je:
  Mgr. Petra Škrabánková
  referent pro EVVO a ochranu přírody a krajiny
  tel. 595 622 414
  e‑mail petra.skrabankova@msk.cz

XII. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Žádosti o dotaci budou po kontrole věcné a formální správnosti zpracování posuzovány po obsahové stránce hodnotitelským týmem složeným ze 3 až 5 zástupců odboru životního prostředí a zemědělství, eventuálně i jiného odboru krajského úřadu, ustaveným vedoucím odboru životního prostředí a zemědělství, a to bodovým hodnocením dle uvedených kritérií.
 2. Systém bodového hodnocení žádosti o dotaci v rámci dotačního programu:
  Pro dotační titul č. 1
  Základní posuzované ukazatele kvality projektu Maximálně možné bodové ohodnocení
  a. Přínos realizace projektu pro Moravskoslezský kraj max. 15
  b. Nezbytnost požadovaných nákladů v souladu s činnostmi projektu, adekvátnost položek rozpočtu max. 10
  c. Využití jiných zdrojů financování max. 5
  d. Kvalita zpracování, odborná úroveň projektu; realizovatelnost projektu max. 10
  e. Dopad na cílové skupiny max. 10
  f. Zapojení dětí a mládeže v rámci aktivit projektu max. 5
  Celkové bodové ohodnocení projektu max. 55
  Pro dotační titul č. 2
  Základní posuzované ukazatele kvality projektu Maximálně možné bodové ohodnocení
  a. Soulad projektu s Koncepcí EVVO Moravskoslezského kraje a s prioritami dotačního titulu ve smyslu čl. IV tohoto programu max. 15
  b. Nezbytnost požadovaných nákladů v souladu s činnostmi projektu, adekvátnost položek rozpočtu max. 10
  c. Kvalita zpracování, originalita projektu, uplatnění inovativního přístupu, odborná úroveň projektu, srozumitelnost pro cílovou skupinu, věcná a časová proveditelnost projektu max. 10
  d. Dopad na cílovou skupinu a její velikost, věkové složení, územní rozsah a možnost aktivního zapojení max. 10
  Celkové bodové ohodnocení projektu max. 45
  Pro dotační titul č. 3
  Základní posuzované ukazatele kvality projektu Maximálně možné bodové ohodnocení
  a. Přínos realizace projektu pro Moravskoslezský kraj max. 15
  b. Nezbytnost požadovaných nákladů v souladu s činnostmi projektu, adekvátnost položek rozpočtu max. 10
  c. Kvalita zpracování, odborná úroveň projektu; realizovatelnost projektu max. 10
  d. Dopad na cílové skupiny a jejich velikost max. 10
  e. Forma navazování spolupráce, případně její prohlubování max. 5
  Celkové bodové ohodnocení projektu max. 50
  Pro dotační titul č. 4
  Základní posuzované ukazatele kvality projektu Maximálně možné bodové ohodnocení
  a. Přínos realizace projektu pro Moravskoslezský kraj max. 15
  b. Nezbytnost požadovaných nákladů v souladu s činnostmi projektu, adekvátnost položek rozpočtu max. 10
  c. Využití jiných zdrojů financování max. 10
  d. Kvalita zpracování, odborná úroveň projektu, realizovatelnost projektu max. 10
  e. Odborná úroveň zpracovatele projektu, jeho předchozí zkušenosti max. 5
  f. Výchovný dopad projektu na cílovou skupinu a její velikost max. 10
  Celkové bodové ohodnocení projektu max. 60
 3. Vyhodnocení došlých žádostí zpracované hodnotitelským týmem podle schváleného systému bodového hodnocení bude podkladem pro schválení dotace zastupitelstvem kraje na základě předchozího projednání příslušným výborem zastupitelstva kraje.
 4. Pokud žádost žadatele nesplňuje podmínky tohoto programu nebo je zjištěno, že údaje uvedené v žádosti jsou nepravdivé, či podle tohoto programu jen nemá být dotace na základě dané žádosti poskytnuta, odbor životního prostředí a zemědělství bez dalšího zajistí předložení návrhu zastupitelstvu kraje na neposkytnutí dotace, a to s odkazem na příslušné ustanovení tohoto programu, podle něhož by dotace neměla být na základě dané žádosti poskytnuta.
 5. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty, o poskytnutí dotace náhradním žadatelům za stanovených podmínek a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům nejpozději do dne 30. 6. 2020.
 6. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu do 10 kalendářních dnů po rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny, uzavře kraj smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v souladu s platnými právními předpisy (příloha č. 1 tohoto programu).
 7. O rozhodnutí zastupitelstva kraje odbor životního prostředí a zemědělství žadatele vyrozumí.

XIII. Závěrečné vyúčtování

 1. Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu ve lhůtě uvedené ve smlouvě. Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace a tímto dotačním programem. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační program.
 2. Příjemce musí v rámci závěrečného vyúčtování projektu prokázat poskytovateli skutečnost, že uznatelné náklady projektu byly prokazatelně a jednoznačně vynaloženy v přímé souvislosti s realizací projektu a že k uskutečnění dokladovaného plnění skutečně došlo.
 3. V případě, že předložené účetní doklady neprokáží skutečnosti uvedené v předchozím odstavci, vyzve poskytovatel příjemce, aby tyto skutečnosti dodatečně prokázal ve stanoveném náhradním termínu. Pokud i po tomto termínu nebudou uvedené skutečnosti prokázány, budou takovéto náklady projektu považovány za neuznatelné. V případě, že na jejich úhradu byly použity finanční prostředky dotace, pak budou považovány za neoprávněně použité se všemi právními důsledky z toho vyplývajícími.

XIV. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona o finanční kontrole. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelu poskytnutí dotace,
  3. dodržení podmínek,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

XV. Výše rozpočtových prostředků

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Moravskoslezského kraje na tento program je 3.500.000 Kč.

XVI. Závěrečné ustanovení

 1. Tento program a právní vztahy na základě něho vzniklé se řídí českým právním řádem.
 2. Poskytování dotací na základě tohoto programu je podmíněno schválením prostředků pro tento program v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020. V případě, že nebudou schváleny, nebude tento dotační program realizován a dotace nebudou poskytovány.
 3. Poskytování dotací podle tohoto programu nepředstavuje veřejnou podporou podle předpisů Evropské unie. Pokud by v konkrétním případě bylo zjištěno jinak, dotace nemusí být poskytnuta.
 4. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
 5. Poskytovatel si vyhrazuje právo vyhlášený dotační program bez udání důvodů zrušit.

XVII. Seznam příloh dotačního programu

XVIII. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením rady kraje č. 70/6414 ze dne 24. 9. 2019 a nabývá účinnosti dne 25. 9. 2019.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.