Menu

Podmínky dotačního programu Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2022

I. Název programu (kód)

Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2022 (RRC/07/2022)

II. Podporované typy projektů

Investiční dotace pro obce do 5.000¹ obyvatel ve vymezených znevýhodněných oblastech

Výstavba, revitalizace a rekonstrukce objektů nebo areálů a jejich následné využití pro:

III. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

IV. Cíle a priority programu (účel poskytnutí dotace)

Cíl programu:

Program je zaměřen na posílení zaostávajícího sociálního a ekonomického vývoje Osoblažska a Vítkovska, které se řadí mezi nejvíce znevýhodněné venkovské oblasti kraje, prostřednictvím poskytování investičních dotací na realizaci rozvojových záměrů obcí.

V. Vymezení okruhu příjemců

Žadatelem a příjemcem dotace mohou být:

VI. Lokalizace programu

Příjemci dotace musí projekt realizovat ve vymezených znevýhodněných oblastech Moravskoslezského kraje, konkrétně:

VII. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Minimální a maximální výše dotace:
  • Minimální výše dotace – 300 tis. Kč
  • Maximální výše dotace – 3 mil. Kč
 2. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně do výše:
  • 80 % prokázaných uznatelných nákladů na realizaci projektu u obcí s počtem obyvatel do 1000,
  • 70 % prokázaných uznatelných nákladů na realizaci projektu u obcí s počtem obyvatel nad 1000,
  • 70 % prokázaných uznatelných nákladů na realizaci projektu DSO.
 3. V tomto programu budou poskytovány investiční dotace.
 4. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem.
 5. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být zaokrouhlena na celé stokoruny.
 6. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 5 budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení na celé stokoruny směrem dolů, procentní podíl dotace na uznatelných nákladech projektu se tím sníží.
 7. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 3 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace, u náhradních žadatelů do 3 měsíců od zaslání informace o poskytnutí dotace poskytovatelem:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (bezdlužnost). Předložené doklady musí prokazovat bezdlužnost ke dni, od něhož v den jejich předložení neuplynul více než 1 měsíc. Rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování je považováno za splnění podmínky bezdlužnosti,
  2. byla‑li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci, originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci. Pokud se zástupce, který podepsal smlouvu na základě pověření nebo plné moci, neliší od zástupce, který podepsal na základě pověření nebo plné moci žádost o poskytnutí dotace, není žadatel povinen opětovně předložit již dříve předložené pověření nebo plnou moc, je‑li i nadále platné(á) a zahrnuje‑li oprávnění podepsat smlouvu o poskytnutí dotace,
  3. kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele,
  4. doklad žadatele o vlastnictví nemovitostí – výpis z katastru nemovitostí a snímek pozemkové mapy s vyznačením parcel, kterých se projekt týká, případně doklad o vypořádání majetkových vztahů v případě realizace projektu na nemovitostech jiného vlastníka – ne starší než 3 měsíce,
  5. rozhodnutí rady nebo zastupitelstva obce o přijetí dotace; rozhodnutí starosty obce, v níž se rada nevolí, o přijetí dotace není nutno předkládat.
 8. Předložení dokladů uvedených v odst. 7 písm. a. tohoto článku není vyžadováno u žadatelů, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno. V takovém případě žadatel skutečnost potvrdí čestným prohlášením.
 9. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 10. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 7 tohoto článku ve stanovené lhůtě nebo z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta. V případě, že žadateli nebude dotace poskytnuta z důvodu nesplnění výše uvedených podmínek nebo žadatel odmítne či vrátí poskytnutou dotaci, nebo dojde k navýšení prostředků vymezených v rozpočtu poskytovatele na tento dotační program, vyzve administrátor pro přidělení dotace náhradního žadatele dle pořadníku náhradníků schváleného zastupitelstvem kraje.
 11. V případě písemného souhlasu náhradníka s výší dotace administrátor zašle náhradníkovi návrh smlouvy a vyzve jej k předložení dokladů uvedených v odstavci 7 tohoto článku. V případě nesouhlasu bude osloven další náhradník dle pořadníku. V případě, že náhradník přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, musí dodržet záměr projektu dle předložené žádosti (předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu zůstane stejná, procentní podíl dotace na uznatelných nákladech se sníží); nákladový rozpočet projektu bude v součinnosti s náhradníkem přepracován.
 12. Vybraným žadatelům bude poskytnuta dotace po podpisu smlouvy, uzavřené mezi žadatelem a Moravskoslezským krajem, převodem na účet příjemce ve splátkách takto:
  • úhradou první splátky ve výši 80 % maximální schválené částky dotace do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace,
  • úhradou druhé splátky na účet příjemce do 60 dnů ode dne předložení bezchybného závěrečného vyúčtování projektu. V případě, že bude bezchybné závěrečné vyúčtování předloženo v průběhu roku 2022, začne lhůta pro vyplacení druhé splátky dotace běžet 1. 1. 2023. Výše splátky bude stanovena v souladu s čl. IV odst. 2 smlouvy o poskytnutí dotace.
 13. Realizace projektu může být zahájena nejdříve od 1. 1. 2021 a musí být ukončena do 30. 6. 2024.
 14. Na základě žádosti příjemce může být doba realizace projektu prodloužena formou dodatku k dotační smlouvě, a to pouze jednou a nejvýše do 30. 6. 2025. Uzavření dodatku je podmíněno jeho schválením zastupitelstvem kraje.
 15. Pokud poskytovatel posoudí, že poskytnutí dotace by představovalo pro příjemce veřejnou podporu, může být tato poskytovatelem poskytnuta jen jako podpora de minimis ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. 12. 2013 v částce L 352), a to za předpokladu splnění všech požadavků zmíněného nařízení (včetně dodržení maximálních stropů, tj. 200.000 euro za tři účetní období).

VIII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  2. byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami vyhlášeného dotačního programu,
  3. vznikl příjemci v období realizace projektu,
  4. byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,
  5. byl skutečně vynaložen, zachycen v účetnictví na účetních dokladech příjemce, je identifikovatelný a ověřitelný, podložený prvotními doklady,
  6. byl vynaložen v souladu s účelovým určením dotace za předpokladu, že toto účelové určení bylo příjemcem v rámci realizace projektu plně dosaženo a splněno.
 2. Uznatelnými náklady dle odst. 1 tohoto článku jsou pouze:
  1. náklady na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,
  2. náklady na technické zhodnocení/rekonstrukci staveb,
  3. náklady na demolice.
 3. Pro náklady na dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek platí, že hranice pro ocenění majetku, která je upravena ve vnitřním účetním předpisu žadatele, je součástí žádosti o poskytnutí dotace, a proto na její změny od doby podání žádosti do ukončení realizace projektu nebude brán zřetel.
 4. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně.
 5. Ostatní náklady jsou neuznatelné.

IX. Podmínky použití dotace

 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami tohoto programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy.
 2. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.

X. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žadatel podává žádost v elektronické podobě prostřednictvím elektronického systému ePodatelna dle odstavců 2–5 tohoto článku a následně, nevyužil‑li možnost opatřit žádost podávanou prostřednictvím elektronického systému ePodatelna uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem, některým ze způsobů uvedených v odst. 6 tohoto článku.
 2. Žadatel se nejprve zaregistruje v elektronickém systému ePodatelna Moravskoslezského kraje prostřednictvím e-podání. Při registraci žadatel vyplní základní údaje o své osobě včetně hesla. Pokud se již žadatel zaregistroval v minulosti, není nutná nová registrace. Pokud se žadatel chce přihlásit do elektronického systému ePodatelna pomocí vlastní datové schránky, není nutná registrace.
 3. Poté se žadatel přihlásí uživatelským jménem a heslem, nebo pomocí vlastní datové schránky a v elektronickém systému vyplní žádost o poskytnutí dotace.
 4. Následně vloží do systému povinné přílohy:
  1. nákladový rozpočet projektu – editovatelný soubor ve formátu .xls, .xlsx nebo .ods,
  2. smlouva o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele – scan ve formátu .pdf,
  3. čestné prohlášení, že má obec na projektový záměr vypracovanou projektovou dokumentaci – ve formátu .pdf nebo .jpg,
  4. fotografie současného stavu plánovaného místa realizace – ve formátu .pdf nebo .jpg.
 5. Po vyplnění celé žádosti žadatel svou žádost včetně požadovaných příloh odešle v elektronickém systému ePodatelna, čímž bude žádosti vygenerován čárový kód (PID). Má‑li žadatel, resp. starosta obce uznávaný nebo kvalifikovaný elektronický podpis (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) a opatřil‑li tímto podpisem žádost v souladu s podmínkami odeslání žádosti uvedenými v elektronickém systému, je žádost považována za podepsanou a žadatel nemusí postupovat dle odstavce 6 tohoto článku. Je‑li žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, postupuje vždy dle odstavce 6 tohoto článku.
 6. Následně žadatel:
  1. odeslanou žádost (bez příloh) vytiskne včetně obálky a podepíše a podepsanou žádost, popř. podepsal‑li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, žádost spolu s originálem nebo ověřenou kopií tohoto pověření nebo plné moci, podá prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:
   Moravskoslezský kraj
   odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
   28. října 117
   702 18 OSTRAVA
   a to v obálce označené (předpřipravený text označení obálky je součástí posledního listu žádosti, který stačí na obálku nalepit):
   • vygenerovaným čárovým kódem (PID),
   • názvem příslušného vyhlášeného dotačního programu a kódem dotačního titulu,
   • plným názvem žadatele a adresou jeho sídla,
   • textem "Neotvírat – žádost o dotaci", nebo
  2. zašle žádost (bez příloh) prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Moravskoslezského kraje (název datové schránky: Moravskoslezský kraj, identifikátor datové schránky: 8x6bxsd, do buňky "k rukám" se uvede "RRC"). Je‑li žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, musí být přílohou žádosti buď datový soubor vytvořený autorizovanou konverzí originálu nebo úředně ověřené kopie listinné plné moci nebo pověření tohoto zástupce včetně konverzní doložky (služba Czechpoint), nebo plná moc nebo pověření v elektronické podobě podepsaná(é) uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele, resp. starosty obce.
 7. Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude žadateli potvrzen (vystaven) Úřední záznam o osobním podání dokumentu. V případě využití mobilní podatelny umístěné u vstupu do hlavní budovy Krajského úřadu nebude žadateli Úřední záznam o osobním podání dokumentu potvrzen (vystaven) a žádost může být případně zaevidována až v následující pracovní den, což může vést k zmeškání lhůty pro podávání žádostí.
 8. Z dalšího posuzování budou vyloučeny žádosti předložené vyhlašovateli:
  1. v rozporu s tímto programem,
  2. pokud žádost nebyla podána prostřednictvím elektronického systému ePodatelna (včetně příloh) a následně některým ze způsobů uvedených v odst. 6 tohoto článku (pokud nebyla v elektronickém systému ePodatelna podepsána uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem),
  3. doručené na jiné adresy,
  4. mimo lhůtu pro předložení žádosti,
  5. nepodepsané osobou oprávněnou zastupovat žadatele (v případě doručení prostřednictvím informačního systému datových schránek se může uplatnit zákonná fikce podpisu),
  6. v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti.
 9. Žadatel může v rámci programu podat maximálně jednu žádost o dotaci na projekt. V případě podání více žádostí bude posuzována pouze první doručená žádost (rozhodující bude podání žádosti prostřednictvím elektronického systému ePodatelna).
 10. Pokud bude žádost vykazovat jiné nedostatky, vyzve poskytovatel žadatele e‑mailem k jejich odstranění v náhradní lhůtě do 5 pracovních dnů od vyzvání. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena.
 11. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.

XI. Lhůta pro předkládání žádostí, administrátor a kontaktní osoba

 1. Lhůta pro podávání žádostí prostřednictvím elektronického systému ePodatelna je od 1. 2. 2022 od 9:00:00 hodin do 15. 4. 2022 do 12:00:00 hodin. Lhůta pro následné zaslání žádosti prostřednictvím datové schránky nebo v listinné podobě je od 1. 2. 2022 do 25. 4. 2022. Byla‑li žádost podána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, je lhůta zachována, byla‑li v poslední den lhůty převzata zásilka s žádostí k poštovní přepravě. Byla‑li zásilka vložena do poštovní schránky, je za den převzetí k poštovní přepravě považován den, jehož datum je uvedeno na otisku razítka, jímž provozovatel poštovních služeb opatřil obálku se zásilkou. Jestliže provozovatel poštovních služeb zásilku vloženou do poštovní schránky otiskem razítka s datem neopatřil nebo datum není čitelné, pravidlo o zachování lhůty se neuplatní.
 2. Administrátorem programu je Moravskoslezský kraj, Krajský úřad – Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu.
 3. Kontaktní osoba: Bc. Petr Zajac, tel. 595 622 725, e‑mail petr.zajac@msk.cz
 4. V případě prokazatelné nefunkčnosti elektronického systému pro podávání žádostí na straně poskytovatele může administrátor programu prodloužit lhůtu pro podávání žádostí o dobu přiměřenou době nefunkčnosti elektronického systému. Informace o prodloužení lhůty pro podávání žádostí bude zveřejněna stejným způsobem jako podmínky tohoto dotačního programu.

XII. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Výběr žádostí bude realizován na základě systému hodnocení předkládaného projektu dle hodnoticích kritérií (příloha č. 8 programu).
 2. Návrh na přidělení dotace bude radě kraje předkládat Komise pro regionální rozvoj, obnovu venkova a cestovní ruch rady kraje.
 3. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty, o poskytnutí dotace náhradním žadatelům za stanovených podmínek a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům nejpozději do 30. 9. 2022.
 4. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu do 10 kalendářních dnů po rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny, uzavře kraj smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy (příloha č. 1 programu).
 5. V případě vyčerpání finančních prostředků programu bude na úřední desce krajského úřadu uveřejněna informace o ukončení příjmu žádostí na základě usnesení rady kraje.

XIII. Závěrečné vyúčtování

Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu ve lhůtě uvedené ve smlouvě (do posledního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla ukončena realizace projektu, byla‑li realizace projektu ukončena v prosinci, do 20. 1. následujícího kalendářního roku; připadl‑li by poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, uvede se nejbližší následující pracovní den). Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační program (příloha č. 3–7 programu). V rámci závěrečného vyúčtování je příjemce povinen předložit kopie účetních dokladů týkajících se dotace včetně dokladů o jejich úhradě (v případě nesrovnalostí může být příjemce vyzván k předložení kopií účetních dokladů týkajících se ostatních uznatelných nákladů projektu) a vytištěnou fotografii (minimálně 1 ks) stavu po realizaci projektu.

Lhůta pro předložení závěrečného vyúčtování je zachována, bude‑li v poslední den lhůty převzata zásilka k poštovní přepravě.

XIV. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelu poskytnutí dotace,
  3. dodržení podmínek,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XV. Výše rozpočtových prostředků

Předpokládaný rozpočet programu je ve výši 5.000.000 Kč.

XVI. Závěrečné ustanovení

Na poskytnutí dotace není právní nárok.

XVII. Seznam příloh dotačního programu

XVIII. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 31/2103 ze dne 29. 11. 2022 a nabývá účinnosti dne 1. 12. 2022


¹ Počet obyvatel bude posuzován dle dat z ČSÚ ke dni 31. 12. 2021

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.