Menu

Podmínky dotačního programu Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2017

I. Název programu (kód)

Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2017 (RRC/02/2017), (dále jen "Program").

II. Jednotlivé dotační tituly

Předmětem podpory je zpracování projektové dokumentace (dále jen "PD") v následujících oblastech:

 1. Dotační titul 1 (dále jen DT1)
  • Integrovaný regionální operační program pro období 2014–2020 (dále jen "IROP")
  • Operační program Životní prostředí pro období 2014–2020 (dále jen "OPŽP")
  • Interreg V-A Česká republika – Polsko pro období 2014–2020, mimo projektů předkládaných v rámci Fondu mikroprojektů (dále jen "Interreg")
  • Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika pro období 2014–2020, mimo projektů předkládaných v rámci Fondu mikroprojektů (dále jen "Interreg")

  Na DT1 je určeno 13 mil. Kč z celkového objemu finančních prostředků Programu.

 2. Dotační titul 2 (dále jen DT2)
  • Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014‑2020 (dále jen "OPPIK")
  • Operační program Zaměstnanost 2014–2020 (dále jen "OPZ")
  • Horizont 2020
  • Komunitární programy 2014–2020

  Na DT 2 jsou určeny 2 mil. Kč z celkového objemu finančních prostředků Programu.

III. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

IV. Cíle a priority programu (účelové určení)

Projektem se pro účely tohoto Programu rozumí pořízení PD na realizaci plánovaného záměru.

PD se rozumí veškerá odborná dokumentace, která je povinnou přílohou žádosti o dotaci (vždy jen jedné) na plánovaný záměr, který bude předložen do některé z výzev programů uvedených v článku II (dále jen "program EU"); např. dokumentace podrobně popisující předmět plánovaného záměru, dopracování nezbytných analýz a průzkumů dokládajících potřebnost realizace plánovaného záměru, zpracování PD včetně rozpočtu, dokumentace k hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA), k územnímu řízení nebo ke stavebnímu řízení, energetický audit, zpracování analýzy nákladů a výnosů, popř. zjednodušeného finančního plánu, zpracování studie proveditelnosti, náklady na překladatelskou činnost, apod.

Při rozhodování o podání žádosti o dotaci z tohoto programu by měl příjemce ve svém vlastním zájmu přihlížet k požadavkům na projekt a PD daným jednotlivými programy EU a dále k aktuálním termínům stanoveným pro předkládání žádostí o dotace do těchto programů. Příjemce má povinnost předložit PD zpracovanou v rámci tohoto programu do příslušného programu EU a vyhovět kritériím přijatelnosti, případně v rámci DT 1, pokud by nebyla vyhlášena výzva v rámci uvedených programů EU, realizovat projekt vlastními prostředky.

V. Vymezení okruhů příjemců

Při rozhodování o podání žádosti o dotaci by měl příjemce ve vlastním zájmu přihlížet k definicím příjemců podpory, stanoveným v rámci jednotlivých programů EU, aby vyhověl kritériím přijatelnosti, stanoveným pro tyto programy.

 1. V rámci DT1:
  • obce – dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, mimo statutární města; městské části či obvody nejsou povolenými příjemci dotace,
  • dobrovolné svazky obcí dle § 49 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích,
  • právnické osoby zřízené a založené obcemi a svazky obcí (mimo právnických osob zřízených a založených statutárními městy).
 2. V rámci DT2:
  • klastrové organizace se sídlem na území Moravskoslezského kraje.

VI. Lokalizace programu

Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy realizovaného projektu musí být využity na území Moravskoslezského kraje. Příjemci dotace musí mít své sídlo na území Moravskoslezského kraje.

VII. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Minimální výše dotace:
  • 50.000 Kč v případě DT1,
  • 20.000 Kč v případě DT2.
 2. Maximální výše dotace:
  • 500.000 Kč v případě DT1,
  • 100.000 Kč v případě DT2.
 3. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů (zpracování PD), které bude spolufinancovat do výše maximálně:
  • 75% prokázaných uznatelných nákladů projektu v případě DT1,
  • 50% prokázaných uznatelných nákladů projektu v případě DT2.
 4. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být zaokrouhlena na celé stokoruny.
 5. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 4 budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace zaokrouhlenou na celé stokoruny směrem dolů; procentní podíl dotace na uznatelných nákladech projektu se tím sníží.
 6. Schváleným žadatelům bude poskytnuta dotace po podpisu smlouvy, uzavřené mezi žadatelem a Moravskoslezským krajem, převodem na účet příjemce / zřizovatele příjemce ve splátkách takto:
  • úhradou první splátky ve výši 80% schválené maximální částky dotace do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace,
  • úhradou druhé splátky do 30 dnů ode dne předložení bezchybného závěrečného vyúčtování celého projektu. Výše druhé splátky bude stanovena tak, aby byl dle smlouvy o poskytnutí dotace zachován procentní podíl poskytovatele na celkových uznatelných nákladech projektu, doložených v rámci závěrečného vyúčtování, a maximální výše dotace.
 7. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace, u náhradních žadatelů do 2 měsíců od zaslání informace o poskytnutí dotace poskytovatelem:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů ne starších jednoho měsíce v den doložení těchto dokladů poskytovateli, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování se považují za vypořádané nedoplatky),
  2. doklad o vlastnictví nemovitostí – výpis z katastru nemovitostí a snímek pozemkové mapy s vyznačením parcel, kterých se projekt bude týkat, případně doklad o vypořádání majetkových vztahů v případě realizace akce na nemovitostech jiného majitele – ne starší než 3 měsíce, u projektů, jejichž realizace se neváže k nemovitostem, bude doklad nahrazen čestným prohlášením žadatele, že se neváže k nemovitostem; u projektů vedoucích ke vzniku PD na liniové či plošně rozsáhlé infrastrukturní stavby je potřeba doložit kompletní seznam vlastníků dotčených nemovitostí a řešení vypořádání majetkoprávních vztahů – pokud nebude možné doložit kompletní seznam vlastníků dotčených nemovitostí, může být tato skutečnost řešena popisem a čestným prohlášením s návrhem řešení této skutečnosti,
  3. úředně ověřené kopie dokladů o právní subjektivitě a kopie dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, výpis z živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku apod.),
  4. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů); byla‑li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci, rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci. Pokud se zástupce, který podepsal smlouvu na základě pověření nebo plné moci, neliší od zástupce, který podepsal na základě pověření nebo plné moci žádost o poskytnutí dotace, není žadatel povinen opětovně předložit již dříve předložené pověření nebo plnou moc, je‑li i nadále platné(á),
  5. úředně ověřené kopie dokladu o přidělení IČ (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů),
  6. kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, u příspěvkových organizací obcí rovněž potvrzení o čísle běžného účtu zřizovatele, na který může být dotace zaslána.
 8. V případě, že žadatelem o dotaci je obec nebo příspěvková organizace obce, lhůta stanovená v odst. 7 tohoto článku se prodlužuje na 3 měsíce. V tomto termínu musí obec, kromě výše uvedených dokladů, doložit rozhodnutí orgánů obce o přijetí dotace. Povinnost předložit doklady uvedené v odst. 7 písm. c) až e) tohoto článku s výjimkou dokladů dle písm. d) za středníkem se na obce nevztahuje.
 9. Předložení dokladů uvedených v odst. 7 písm. a) tohoto článku není vyžadováno u žadatelů, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno. V takovém případě žadatel skutečnost potvrdí čestným prohlášením.
 10. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 11. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 7 tohoto článku ve stanovené lhůtě nebo z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta. V případě, že žadateli nebude dotace poskytnuta z důvodu nesplnění výše uvedených podmínek, žadatel odmítne či vrátí poskytnutou dotaci, nebo dojde k navýšení prostředků vymezených v rozpočtu poskytovatele na tento dotační program, vyzve administrátor pro přidělení dotace náhradního žadatele dle pořadníku náhradníků, schváleného zastupitelstvem kraje.
 12. V případě písemného souhlasu náhradníka s výší dotace administrátor zašle náhradníkovi návrh smlouvy a vyzve jej k předložení dokladů uvedených v odstavci 7 tohoto článku. V případě nesouhlasu bude osloven další náhradník dle pořadníku. V případě, že náhradník přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, musí dodržet záměr projektu dle předložené žádosti (předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu zůstane stejná, procentní podíl dotace na uznatelných nákladech se sníží); nákladový rozpočet projektu bude v součinnosti s náhradníkem přepracován.
 13. Realizace projektu, tj. zpracování PD, byla zahájena nejdříve dnem 1. 1. 2017.
 14. Realizace projektu, tj. zpracování PD musí být ukončena do 30. 6. 2019.
 15. Příjemce je povinen poskytovateli ve lhůtě do 31. 12. 2021 písemně doložit, že žádost o spolufinancování včetně podpořené projektové dokumentace byla předložena do příslušného programu uvedeného v článku II a splnila kritéria přijatelnosti, nebo předložit kolaudační rozhodnutí v případě, že projekt byl realizován na vlastní náklady příjemce (DT1). V opačném případě je příjemce povinen v téže lhůtě poskytnutou dotaci vrátit. Nedodržení této povinnosti bude poskytovatelem posuzováno jako porušení rozpočtové kázně.
 16. Pokud poskytovatel posoudí, že poskytnutí dotace by představovalo pro příjemce veřejnou podporu, může být poskytovatelem poskytnuta jen jako podpora de minimis (ve smyslu Nařízení komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis; publikováno v Úředním věstníku Evropské Unie, dne 24. 12. 2013, v částce L352), a to za předpokladu splnění všech požadavků zmíněného nařízení (včetně dodržení maximálních stropů).

VIII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu, tedy nákladem, který lze v rámci realizace projektu spolufinancovat z dotace poskytovatele, je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  2. byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami tohoto Programu,
  3. vznikl příjemci v období realizace projektu v přímé souvislosti s prováděním projektu,
  4. byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, uvedeném ve smlouvě,
  5. byl skutečně vynaložen, zachycen v účetnictví na účetních dokladech příjemce, je identifikovatelný a ověřitelný, podložený prvotními doklady,
  6. byl vynaložen v souladu s účelovým určením dotace za předpokladu, že toto účelové určení bylo příjemcem v rámci realizace projektu plně dosaženo a splněno.
 2. Uznatelnými náklady dle odst. 1 tohoto článku jsou pouze:

  Náklady vedoucí k vypracování následujících dokumentací v oblastech IROP, OPŽP, programů Interreg (v rámci programů Interreg jsou uznatelné náklady pouze náklady českého partnera – žadatele v rámci Programu PPD), OPPIK, OPZ, programu Horizont 2020 a Komunitárních programů 2014–2020:

  • dokumentace pro územní rozhodnutí, včetně zaměření polohopisného, výškopisného, geodetického apod. a průzkumných akcí,
  • dokumentace pro stavební povolení, včetně průzkumných prací,
  • předběžná studie proveditelnosti, studie proveditelnosti,
  • projektové fiše, studie, analýzy, průzkum trhu, marketingový průzkum, výzkum zájmu a posudky vedoucí k přípravě povinných příloh žádosti o dotaci do IROP, OPŽP, programů Interreg, OPPIK, OPZ, programu Horizont 2020 a Komunitárních programů 2014–2020,
  • dokumentace k hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA),
  • náklady na vypracování žádosti o dotaci z IROP, OPŽP, programů Interreg, OPPIK, OPZ, programu Horizont 2020 a Komunitárních programů 2014–2020, kompletace povinných příloh a další činnosti vedoucí k odevzdání žádosti do maximální výše 50.000 Kč.
  • náklady na překladatelskou činnost (pouze DT2) v souvislosti s vypracováním a podáním žádosti,
  • náklady na hledání zahraničních partnerů,
  • osobní náklady¹ (pouze DT2) na zaměstnance v pracovním poměru a na zaměstnance vykonávající práce mimo pracovní poměr, které vznikly v přímé souvislosti s projektem; bude‑li příjemce v rámci realizace projektu hradit z prostředků dotace náklady spojené s dohodami o provedení práce nebo dohodami o pracovní činnosti, musí příjemce poskytovateli doložit:
   • jaký druh práce zaměstnanec vykonal, včetně prokázání konečného výstupu,
   • počet odpracovaných hodin, včetně způsobu jejich evidence,
   • skutečnost, že vykonaný druh práce nemohl realizovat jinými prostředky, či vlastními zaměstnanci v pracovním poměru,
   • zákonné odvody do sociálního fondu a jiných.

  PD dle tohoto článku může být pořízena vlastní činností nebo dodavatelským způsobem. V případě, že žadatel pořizuje PD, popř. žádost o dotaci dle tohoto článku jako investici vlastní činností, bude postupovat podle § 25 odst. 5 písm. d) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a podle Českého účetního standardu 512, bod 3.3 bod 5.1.

 3. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně.
 4. Ostatní náklady jsou neuznatelné.

IX. Podmínky použití dotace

 1. Základní závazné ukazatele pro realizaci projektu:
  • charakter dotace – investiční, neinvestiční – kombinace není možná
  • rozpočet uznatelných nákladů projektu. Maximální procentuální podíl dotace poskytovatelem na celkových uznatelných nákladech projektu a minimální procentuální podíl finančních prostředků příjemce na celkových uznatelných nákladech projektu,
  • termín zahájení a ukončení projektu,
  • účelové určení.
 2. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami tohoto Programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy, za podmínek dodržení všech závazných ukazatelů.
 3. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.
 4. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem nebo EU (náklady tohoto projektu nesmí již být v rámci rozpočtů jiných projektů financovaných z těchto jiných zdrojů uváděny jako náklady uznatelné).

X. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žadatel předkládá žádost, kterou tvoří:
  1. Žádost o poskytnutí dotace – Obecná část (příloha č. 2 programu)
  2. Žádost o poskytnutí dotace – Projektová část (příloha č. 3 programu)
  3. Nákladový rozpočet projektu (příloha č. 4 programu)
  4. Čestné prohlášení (příloha č. 5 programu)
  5. Prosté kopie dokladů o právní subjektivitě a dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména společenské smlouvy, stanov, statutu, zřizovací listiny, výpisu z živnostenského rejstříku, výpisu z obchodního rejstříku apod.),
  6. Prosté kopie dokladů o přidělení IČ [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písm. e) tohoto odstavce],
  7. Prosté kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně nebo společně s jiným členem statutárního orgánu [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písm. e) tohoto odstavce], podepsal‑li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, též originál nebo ověřená kopie tohoto pověření nebo plné moci,
  8. Další povinné přílohy:
   1. kopie Osvědčení o registraci u místně příslušného finančního úřadu prokazující skutečnost, zda je žadatel plátcem DPH – pouze pokud je žadatel plátcem DPH,
   2. kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu běžného účtu žadatele.
 2. Povinnost předložit doklady uvedené v odst. 1 písm. e) až g) tohoto článku s výjimkou povinnosti předložit pověření nebo plnou moc se nevztahuje na obce.
 3. V případě, že žadatel předkládá více žádostí na různé odvětvové odbory krajského úřadu, doloží soubor shodných povinných příloh pouze jednou, a to u žádosti, kterou podává termínově nejdříve. V každé další žádosti pouze písemně uvede název odvětvového odboru krajského úřadu, název projektu, případně číslo dotačního programu a termín podání žádosti, ke které je soubor shodných povinných příloh přiložen.
 4. Žadatel o dotaci předkládá svou žádost v listinné podobě. Každá žádost musí být podána v samostatné obálce.
 5. Žádost včetně všech vyplněných příloh v jednou podepsaném originále lze podat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:
  Moravskoslezský kraj
  28. října 2771/117
  702 00 OSTRAVA

  a to v zalepené obálce, která bude zřetelně označena:
  1. názvem odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu krajského úřadu,
  2. názvem a kódem příslušného vyhlášeného dotačního programu,
  3. kódem DT1 nebo DT2 dle čísla dotačního titulu tohoto programu,
  4. obchodní firmou nebo názvem žadatele a adresou jeho sídla,
  5. textem "Neotvírat – žádost o dotaci".
  Žádost o dotaci NELZE podat prostřednictvím datové schránky.
 6. Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude žadateli potvrzen (vystaven) Úřední záznam o osobním podání dokumentu.
 7. Žádosti:
  1. předložené v rozporu s tímto programem,
  2. předložené jakýmkoli jiným způsobem (např. e‑mailem),
  3. doručené na jiné adresy,
  4. doručené mimo lhůtu pro předložení žádosti,
  5. nepodepsané osobou oprávněnou jednat za žadatele,
  6. u nichž by poskytnutím dotace v požadované výši byla překročena hranice podpory de minimis,
  7. jejichž žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti,
  budou z dalšího posuzování vyloučeny.
 8. Pokud bude žádost podaná v souladu s odst. 5 tohoto článku vykazovat jiné formální nedostatky, bude žadatel e‑mailem, popř. telefonicky vyzván k jejich odstranění v náhradním termínu, nejpozději však do tří pracovních dnů. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena.
 9. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.
 10. Žadatelé mohou podat v rámci programu v rámci DT1 podat maximálně jednu žádost, v rámci DT2 maximálně tři žádosti.
 11. V případě podání více žádostí, bude posuzována pouze první doručená žádost v rámci DT1 a první tři doručené žádosti v rámci DT2.

XI. Kontaktní osoba a lhůta pro předkládání žádostí

 1. Lhůta pro podávání žádostí je od 24. 1. 2017 do 3. 2. 2017.
  Při podání žádosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je lhůta zachována, byla‑li v poslední den lhůty převzata zásilka k poštovní přepravě.
 2. Administrátorem programu je Moravskoslezský kraj, Krajský úřad – Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu.
 3. Kontaktní osoba:
  Bc. Pavla Tichá, tel. 595 622 734, e‑mail: pavla.ticha@msk.cz

XII. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Výběr žádostí bude realizován na základě systému bodového hodnocení předkládaného projektu dle hodnotících kritérií (příloha č. 11 programu). Žádost, která v bodování dosáhne u DT1 méně než 10 bodů a u DT2 méně než 5 bodů, bude vyřazena a nebude posuzována při stanovování pořadí projektů pro přidělení dotace. Návrh na přidělení dotace projedná Komise rady kraje pro rozvoj Moravskoslezského kraje a cestovní ruch.
 2. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty, o poskytnutí dotace náhradním žadatelům za stanovených podmínek a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům do 31. 12. 2017.
 3. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu a na webových stránkách kraje do 10 kalendářních dnů po rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny, uzavře kraj smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy (příloha č. 1A a 1B programu).

XIII. Závěrečné vyúčtování

 1. Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu do termínu uvedeného ve smlouvě. Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační program. V rámci závěrečného vyúčtování je příjemce povinen předložit kopie účetních dokladů týkajících se dotace, včetně dokladů o jejich úhradě.
 2. V případě, že projekt bude víceletý, je žadatel povinen:
  • zpracovat k 31. 12. daného kalendářního roku průběžné vyúčtování realizace projektu,
  • předložit průběžné vyúčtování zpracované na předepsaných formulářích a doložené kopiemi účetních dokladů včetně dokladů o jejich úhradě poskytovateli nejpozději do 15. 1. následujícího kalendářního roku,
  • uvést v průběžném vyúčtování postup prací na projektu, popis průběžného naplňování účelového určení a zhodnocení dodržování závazných ukazatelů.

XIV. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelového určení,
  3. dodržení závazných ukazatelů,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XV. Výše rozpočtových prostředků

V rozpočtu poskytovatele jsou na poskytování dotací v rámci tohoto dotačního programu vyčleněny finanční prostředky ve výši 15 mil. Kč.

XVI. Závěrečná ustanovení

 1. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
 2. Poskytnutí dotace je podmíněno schválením dotačních prostředků pro daný dotační program z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017. V případě, že nebudou schváleny dotační prostředky pro daný dotační program z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017, nebude dotační program realizován a dotace nebudou poskytnuty.

XVII. Seznam příloh dotačního programu

XVIII. Účinnost

Tento program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 4/257 ze dne 22. 12. 2016 a nabývá účinnosti dne 23. 12. 2016.

1 V případě osobních nákladů na zaměstnance v pracovním poměru se za uznatelné náklady považují:

 • základní mzda. Výše základní mzdy je uznatelná až do výše platového tarifu stanoveného pro nejvyšší platový stupeň platové třídy, odpovídající druhu vykonávané práce. Pro tyto účely se stanovení platového tarifu řídí právními předpisy upravujícími výše platů,
 • příplatky. Výše příplatků je uznatelná až do výše příplatků, stanovené v souladu s právními předpisy upravujícími výše platů, kromě příplatků za vedení a osobních příplatků, které se za uznatelný náklad nepovažují,
 • zákonné mzdové odvody, související se základní mzdou a příplatky

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.