Menu

Podmínky dotačního programu Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2024

I. Název a kód programu

Název programu: Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2024

Kód programu: PPA 2024

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČO 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

III. Cíle a priority programu (účel poskytnutí dotace)

Cílem dotačního programu je podpora subjektů realizujících kulturní aktivity a akce, profesionální i neprofesionální kulturní uměleckou činnost v rozličných oblastech kulturních zájmů pro občany Moravskoslezského kraje.

Účelem tohoto dotačního programu je podpora profesionálního i neprofesionálního umění ve formě kulturních aktivit a akcí místního a regionálního významu se zaměřením na

V roce 2024 nebudou podporovány publikační činnosti (s výjimkou katalogů k pořádaným výstavám), audiovizuální tvorba (s výjimkou pořizování záznamů z akcí) a pořádání akcí, jako jsou trhy, lidové veselice, hodové slavnosti, zahradní slavnosti, pivní slavnosti, vinobraní apod.

Priority:

 1. zvýšení povědomí o Moravskoslezském kraji jako o kraji kulturním,
 2. uchování a rozvoj kulturního dědictví a tradic,
 3. využití kulturních památek Moravskoslezského kraje,
 4. obohacení kulturního života obyvatel Moravskoslezského kraje,
 5. podpora autorů, interpretů a umělců z Moravskoslezského kraje.

IV. Vymezení okruhu příjemců

Do dotačního programu mohou své projekty přihlásit: právnické a fyzické osoby vykonávající činnost v oblasti kultury.

Příjemcem dotace nemůže být obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti.

Příjemcem dotace nemůže být spolek nebo pobočný spolek, který je považován za neaktivní spolek ve smyslu § 125a odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů.

Příjemcem dotace nemůže být osoba, vůči které je zakázána přímá či nepřímá finanční podpora ve smyslu čl. 5l nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 31. 7. 2014, částka L 229), ve znění Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022 (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 8. 4. 2022 pod č. L 111), tedy právnická osoba, subjekt nebo orgán usazený v Rusku, který je z více než 50 % ve veřejném vlastnictví či pod veřejnou kontrolou.

Dotaci dále nelze poskytnout:

V. Lokalizace programu

Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy realizovaného projektu musí být využity na území Moravskoslezského kraje.

VI. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Minimální výše dotace požadované / poskytnuté na jeden projekt je 50.000 Kč a maximální výše dotace požadované / poskytnuté na jeden projekt je 300.000 Kč.
 2. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně 50 %.
 3. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem, ani žadatel nepožádal o veřejnou finanční podporu na tento projekt v rámci jiného dotačního programu Moravskoslezského kraje nebo mimo vyhlášené dotační programy Moravskoslezského kraje.
 4. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny.
 5. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 4 budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé stokoruny směrem dolů.
 6. V případě rozhodnutí o poskytnutí dotace příjemci se požadovaná výše dotace nekrátí s výjimkou posledního podpořeného projektu, u něhož může být zkrácena tak, aby nebyla překročena celková alokovaná částka dotačního programu, a s výjimkou náhradních žadatelů. Dojde‑li k takovémuto zkrácení výše dotace, zůstane předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu stejná, nákladový rozpočet projektu bude ve spolupráci s žadatelem přepracován.
 7. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace, u náhradních žadatelů do 2 měsíců od zaslání informace o poskytnutí dotace poskytovatelem:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (bezdlužnost). Předložené doklady musí prokazovat bezdlužnost ke dni, od něhož v den jejich předložení neuplynuly více než tři měsíce. Rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování je považováno za splnění podmínky bezdlužnosti,
  2. úředně ověřené kopie dokladů o názvu/obchodní firmě a právní formě (je‑li žadatel právnickou osobou), sídle a IČO (společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, apod.), pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, z rejstříků dle zákona č. 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, z živnostenského rejstříku dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo ze základních registrů dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů [např. obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, rejstříky registrovaných církví a náboženských společností a dalších právnických osob založených registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi a registrovaných nebo evidovaných podle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích a náboženských společnostech (dále jen "veřejný rejstřík")],
  3. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených výše uvedených dokladů); byla‑li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci, předloží žadatel rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci. Pokud se zástupce, který podepsal smlouvu na základě pověření nebo plné moci, neliší od zástupce, který podepsal na základě pověření nebo plné moci žádost o poskytnutí dotace, není žadatel povinen opětovně předložit již dříve předložené pověření nebo plnou moc, je‑li i nadále platné(á) a zahrnuje‑li oprávnění podepsat smlouvu o poskytnutí dotace,
  4. usnesení orgánu obce, kterým bylo rozhodnuto o přijetí dotace a uzavření smlouvy, je‑li žadatelem obec (není‑li o přijetí dotace a uzavření smlouvy oprávněn rozhodnout starosta).
  V případě nejasností si administrátor může vyžádat doložení dokladů případně dalších údajů uvedených v odst. 7 tohoto článku.
 8. Předložení dokladů uvedených v odst. 7 písm. a. tohoto článku není vyžadováno u žadatelů, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno, obcí, příspěvkových organizací obcí a dobrovolných svazků obcí. Žadatelé, kterým nevzniká uvedená zákonná povinnost, tuto skutečnost potvrdí čestným prohlášením.
 9. Povinnost předložit kopie dokladů uvedené v odst. 7 písm. b. a c. tohoto článku s výjimkou povinnosti dle odst. 7 písm. c. za středníkem se nevztahuje na obce a na nepodnikající fyzické osoby. Povinnost předložit kopie dokladů uvedených v odst. 7 písm. c. s výjimkou povinnosti dle odst. 7 písm. c. za středníkem se rovněž nevztahuje na podnikající fyzické osoby.
 10. V případě, že žadatelem o dotaci bude obec nebo příspěvková organizace obce, lhůta stanovená v odst. 7 tohoto článku se prodlužuje na 3 měsíce.
 11. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 12. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 7 tohoto článku ve stanovené lhůtě nebo z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta.
 13. V případě, že žadateli nebude dotace poskytnuta z důvodu nesplnění výše uvedených podmínek, žadatel odmítne či vrátí poskytnutou dotaci, dojde k navýšení prostředků vymezených v rozpočtu poskytovatele na tento dotační program nebo finanční prostředky vrácené příjemci dotace v rámci závěrečného vyúčtování v roce 2024 budou činit souhrnně minimálně 50.000 Kč, vyzve administrátor pro přidělení dotace náhradního žadatele dle pořadníku náhradníků schváleného zastupitelstvem kraje. Po 11. 10. 2024 již nebudou náhradní žadatelé vyzýváni.
 14. V případě písemného souhlasu náhradníka s výší dotace administrátor zašle náhradníkovi návrh smlouvy a vyzve jej k předložení dokladů uvedených v odstavci 7 tohoto článku a k úpravě nákladového rozpočtu projektu v případě, že nabídnutá dotace bude nižší než náhradním žadatelem v žádosti požadovaná. V případě nesouhlasu bude osloven další náhradník dle pořadníku. V případě, že náhradní žadatel přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, musí dodržet plánovaný záměr projektu dle předložené žádosti (předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu zůstane stejná).
 15. Dotace budou žadatelům poskytovány do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.
 16. Pokud poskytovatel posoudí, že poskytnutí dotace by představovalo pro příjemce veřejnou podporu, může být dotace poskytnuta pouze jako podpora de minimis ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, a to za předpokladu splnění všech požadavků uvedeného nařízení.

VII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  • vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  • byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami vyhlášeného dotačního programu,
  • vznikl příjemci v období realizace projektu, tj. v období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024,
  • byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024,
  • je uveden v nákladovém rozpočtu projektu (nákladový rozpočet nesmí obsahovat neuznatelné náklady),
  • je doložen fakturou (to neplatí pro náklady na honoráře dle odst. 2 písm. b. a osobní náklady dle odst. 2 písm. c.)
 2. Uznatelnými náklady dle odst. 1 tohoto článku jsou:
  1. náklady na spotřebu materiálu do celkové výše 5.000 Kč (Součet uznatelných nákladů na spotřebu materiálu nesmí přesáhnout 5.000 Kč, tedy ani tyto náklady, ani dotace na jejich úhradu nesmí být vyšší než 5.000 Kč.),
  2. náklady na uznatelné služby (včetně honorářů a produkčních služeb),
  3. osobní náklady – mzdové náklady – pouze ve formě nákladů na dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti, včetně srážkové daně a příslušných odvodů – úhrada musí být provedena nejpozději poslední den realizace projektu.
 3. V případě platby v cizí měně budou náklady přepočítány na Kč kurzem ČNB platným ke dni úhrady.
 4. Náklady musí být v žádosti řádně, přehledně a reálně specifikovány ve formuláři Nákladový rozpočet projektu, který je přílohou č. 1 žádosti o poskytnutí dotace. Tento rozpočet bude v případě poskytnutí dotace závazný a bude přílohou Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
 5. Neuznatelnými náklady projektu jsou:
  1. výdaje na pořízení pozemků, staveb včetně budov, bytů a nebytových prostor,
  2. odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku,
  3. výdaje na pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
  4. poskytování záloh, jejichž termín zúčtování přesáhne termín realizace projektu,
  5. poskytování úvěrů a půjček a návratných finančních výpomocí,
  6. úhrada směnek,
  7. daně (s výjimkou daně z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům projektu v případě, že příjemce není plátcem daně z přidané hodnoty nebo mu nevzniká nárok na odpočet této daně, a s výjimkou daní týkajících se dohod o provedení práce, o pracovní činnosti a honorářů, pokud je odvádí příjemce dotace),
  8. celní, správní a soudní poplatky a dovozní přirážky,
  9. závazky vůči společníkům a sdružením, včetně závazků z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů,
  10. závazky z koupě podniku, pevných termínovaných operací, nakoupených opcí,
  11. náklady příštích období,
  12. tvorba kapitálových fondů, emisního ážia,
  13. úhrada ztráty z minulých let,
  14. tvorba rezerv,
  15. akontace leasingu, leasingové splátky a nájem věcí s následným odkupem,
  16. splácení bankovních úvěrů, bankovních poplatků, úroků z bankovních úvěrů a ostatních přijatých výpomocí,
  17. pokuty, úroky z prodlení a penále,
  18. manka a škody,
  19. převody podílů na výsledku hospodaření společníkům,
  20. cestovní náklady, cestovní náhrady spojené s realizací zahraniční nebo tuzemské pracovní cesty,
  21. poradenské služby, konzultace, auditorské služby (s výjimkou účetních služeb),
  22. spotřeba energií (elektřina, plyn, vodné a stočné), telefonní poplatky, nákup pohonných hmot, drobný hmotný a nehmotný majetek, opravy a údržba, potraviny, občerstvení, stravné, stravování spojené s ubytováním (samotné ubytování je uznatelným nákladem), poplatek OSA, DILIA, autorské poplatky.
 6. Náklady nelze hradit vzájemným započtením.

VIII. Podmínky použití dotace

 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami tohoto dotačního programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy.
 2. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.
 3. Doba realizace projektů je stanovena od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024, tj. realizace projektu může být zahájena nejdříve 1. 1. 2024, projekt musí být ukončen nejpozději do 31. 12. 2024.
 4. Finanční prostředky programu jsou využitelné a zúčtovatelné s rozpočtem Moravskoslezského kraje v příslušném kalendářním roce. Finanční prostředky poskytnuté v rámci tohoto programu jsou rozpočtovými prostředky Moravskoslezského kraje a jejich poskytování se řídí tímto dotačním programem, zněním smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje a platnými právními předpisy.

IX. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žadatel je oprávněn předložit pouze jednu žádost v rámci dotačního programu. Pro posuzování bude brána pouze žádost podaná v elektronickém systému ePodatelna jako první. Výjimku tvoří statutární město Ostrava, které může předložit jednu žádost přímo a po jedné žádosti prostřednictvím každého svého městského obvodu.
 2. Žadatel podává žádost v elektronické podobě dle odst. 3 – 6 tohoto článku a následně, nevyužil‑li možnost opatřit žádost podávanou prostřednictvím elektronického systému ePodatelna uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem, některým ze způsobů uvedených v odst. 7 tohoto článku.
 3. Žadatel se nejprve zaregistruje v elektronickém systému ePodatelna Moravskoslezského kraje prostřednictvím e‑podání. Při registraci žadatel vyplní základní údaje o žadateli včetně hesla. Pokud se již žadatel zaregistroval v minulosti, není nutná nová registrace. Pokud se žadatel chce přihlásit do elektronického systému ePodatelna pomocí vlastní datové schránky, není nutná registrace.
 4. Poté se žadatel přihlásí uživatelským jménem a heslem, nebo pomocí vlastní datové schránky a v elektronickém systému vyplní žádost o poskytnutí dotace na projekt.
 5. Následně vloží do systému povinné přílohy:
  1. nákladový rozpočet projektu (viz Příloha č. 1 elektronické žádosti o dotaci, tabulka ve formátu .xls nebo .xlsx v editovatelné podobě),
  2. doklady o názvu/obchodní firmě, právní formě žadatele (je‑li žadatel právnickou osobou), sídle a IČO (společenská smlouva, stanovy, statut, zřizovací listina, apod.), pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků – nevkládají obce a nepodnikající fyzické osoby,
  3. doklad o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených dokladů uvedených pod písmenem b.) – nevkládají obce a podnikající a nepodnikající fyzické osoby,
  4. prostá kopie smlouvy o založení účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, u příspěvkových organizací obcí rovněž potvrzení o čísle běžného účtu zřizovatele, na který může být dotace zaslána.
  5. úplný výpis údajů z evidence skutečných majitelů dle § 16 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 37/2021 Sb."). Úplný výpis nevkládají právnické osoby uvedené v § 7 zákona č. 37/2021 Sb. a fyzické osoby. Právnické osoby v právní formě spolku, pobočného spolku, ústavu, obecně prospěšné společnosti, zájmového sdružení právnických osob, nadace, nadačního fondu, mezinárodní nevládní organizace a školské právnické osoby neuvedené v § 7 zákona č. 37/2021 Sb. mohou nahradit úplný výpis částečným výpisem dle § 14 zákona č. 37/2021 Sb.
 6. Po vyplnění celé žádosti žadatel svou žádost odešle nejprve v elektronickém systému ePodatelna, čímž bude žádosti vygenerován čárkový kód (PID). Má‑li žadatel (člen statutárního orgánu žadatele, starosta žadatele) uznávaný nebo kvalifikovaný elektronický podpis (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) a opatřil‑li tímto podpisem žádost v souladu s podmínkami odeslání žádosti uvedenými v elektronickém systému, je žádost považována za podepsanou a žadatel nemusí postupovat dle odstavce 7 tohoto článku. Vyplývá‑li však ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, nebo je žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, postupuje dále dle odstavce 7 tohoto článku.
 7. Následně žadatel:
  a. odeslanou žádost vytiskne (bez příloh) a podepíše a podepsanou žádost, popř. podepsal‑li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, žádost spolu s originálem nebo ověřenou kopií tohoto pověření nebo plné moci, podá prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:
  Moravskoslezský kraj
  odbor kultury a památkové péče
  28. října 2771/117
  702 00 OSTRAVA

  a to v obálce označené (elektronický formulář vygeneruje předepsanou obálku):
  • vygenerovaným čárovým kódem (PID)
  • názvem příslušného odvětvového odboru krajského úřadu (odbor kultury a památkové péče),
  • názvem příslušného vyhlášeného dotačního programu,
  • plným názvem / obchodní firmou / jménem a příjmením žadatele a adresou jeho sídla / bydliště,
  • textem "Neotvírat – žádost o dotaci", nebo
   1. zašle žádost (bez příloh) prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Moravskoslezského kraje (název datové schránky: Moravskoslezský kraj, identifikátor datové schránky: 8x6bxsd, do buňky "předmět" uvede "PPA 2024 – žádost o dotaci", do buňky "k rukám" uvede "KPP"). Vyplývá‑li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být tato opatřena uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) všech těchto osob. Je‑li žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, musí být přílohou žádosti buď datový soubor vytvořený autorizovanou konverzí originálu nebo úředně ověřené kopie listinné plné moci nebo pověření tohoto zástupce včetně konverzní doložky (služba Czechpoint), nebo plná moc nebo pověření v elektronické podobě podepsaná/é uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele (člena statutárního orgánu žadatele), nebo
   2. má‑li uznávaný nebo kvalifikovaný elektronický podpis, avšak žádost nemohl podepsat tímto podpisem v elektronickém systému ePodatelna (např. proto, že žádost musí být podepsána více osobami), žádost (bez příloh) podepíše uznávanými nebo kvalifikovanými elektronickými podpisy všech osob, které ji podle stanov žadatele nebo obdobného dokumentu musí podepsat, a zašle na adresu: posta@msk.cz.
 8. Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude žadateli potvrzen (vystaven) Úřední záznam o osobním podání dokumentu. V případě využití mobilní podatelny umístěné u vstupu do hlavní budovy Krajského úřadu nebude žadateli Úřední záznam o osobním podání dokumentu potvrzen (vystaven) a žádost může být případně zaevidována až v následující pracovní den, což může vést k zmeškání lhůty pro podávání žádostí.
 9. Z dalšího posuzování budou žádosti předložené vyhlašovateli vyloučeny, pokud:
  • nebude obálka označena dle odst. 7 písm. a. tohoto článku (pokud chybí jen vygenerovaný čárový kód, žádost není vyloučena),
  • jsou v rozporu s tímto programem (např. použití neplatných formulářů, uvedené neuznatelné náklady – v případě špatného zatřídění uznatelných nákladů v rozpočtu bude žadatel vyzván k odstranění nedostatků),
  • nebude dodržena minimální a maximální výše dotace (viz čl. VI podmínek)
  • žádost nebyla podána prostřednictvím elektronického systému ePodatelna (včetně příloh) a následně některým ze způsobů uvedených v odst. 7 tohoto článku (pokud nebyla v elektronickém systému ePodatelna podepsána uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem),
  • jsou doručeny na jiné adresy,
  • jsou podány mimo lhůtu pro podávání žádostí,
  • nejsou podepsány osobou oprávněnou zastupovat žadatele (v případě doručení prostřednictvím informačního systému datových schránek se může uplatnit zákonná fikce podpisu); vyplývá‑li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být respektován,
  • by poskytnutím dotace v požadované výši byla překročena hranice podpory de minimis,
  • žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti.
 10. Pokud bude žádost vykazovat jiné nedostatky než nedostatky uvedené v odst. 9, vyzve administrátor dotačního programu žadatele k odstranění těchto nedostatků v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena.
 11. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.

X. Lhůta pro předkládání žádostí a kontaktní osoba

 1. Lhůta pro podávání žádostí: od 6. 11. 2023 do 30. 11. 2023 včetně. Tato lhůta se vztahuje na podávání žádostí v elektronickém systému ePodatelna i v listinné podobě, prostřednictvím datové schránky a elektronické pošty. Lhůta pro podání žádostí je zachována, bude‑li v poslední den lhůty převzata zásilka k poštovní přepravě. Byla‑li zásilka vložena do poštovní schránky, je za den převzetí k poštovní přepravě považován den, jehož datum je uvedeno na otisku razítka, jímž provozovatel poštovních služeb opatřil obálku se zásilkou. Jestliže provozovatel poštovních služeb zásilku vloženou do poštovní schránky otiskem razítka s datem neopatřil nebo datum není čitelné, pravidlo o zachování lhůty se neuplatní.
 2. V případě prokazatelné nefunkčnosti elektronického systému ePodatelna na straně poskytovatele může administrátor programu prodloužit lhůtu pro podávání žádostí o dobu přiměřenou době nefunkčnosti elektronického systému. Informace o prodloužení lhůty pro podávání žádostí bude zveřejněna stejným způsobem jako podmínky tohoto dotačního programu.
 3. Administrátorem tohoto dotačního programu je Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava.
 4. Dotazy týkající se rozpočtu projektu a uznatelných nákladů budou zodpovídány do zahájení podávání žádostí do dotačního programu. Kontaktní osoba: Mgr. Anna Pliskova, e‑mail: anna.pliskova@msk.cz, tel.: 595 622 935.

XI. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Každá žádost bez formálních a věcných nedostatků bude posuzována po obsahové stránce administrátorem na základě bodového hodnoticího systému.
 2. Tabulka kritérií pro hodnocení žádostí včetně bodového systému
  Stanovená kritéria Body 0‑200
  přínos realizace projektu pro zvýšení povědomí o Moravskoslezském kraji jako kraji kulturním 0 – 30
  význam realizace projektu pro uchování a rozvoj kulturního dědictví a tradicvyužití kulturních památek Moravskoslezského kraje, 0 – 30
  přínos realizace projektu pro občany Moravskoslezského kraje, 0 – 30
  jedinečnost a aktuálnost předkládaného projektu 0 – 20
  obohacování kulturního života Moravskoslezského kraje (všech skupin obyvatel, včetně zdravotně postižených), 0 – 20
  podpora autorů, interpretů, umělců z Moravskoslezského kraje 0 – 10
  Do jaké míry je rozpočet jasný a efektivní, nezbytnost požadovaných nákladů v souladu k činnostem projektu 0 – 15
  Nakolik je projekt realizovatelný, jeho kvalita, srozumitelnost, věcná a časová proveditelnost 0 – 30
  Kvalita žádosti o poskytnutí dotace a její úplnost 0 – 15
 3. Výbor zastupitelstva kraje je oprávněn u každé žádosti zvýšit či snížit nejvýše o 20 bodů počet bodů, které žádost obdržela při věcném hodnocení zaměstnanci zařazenými do krajského úřadu, a to s ohledem na regionální význam a místní potřebnost aktivit uvedených v žádosti. Důvody zvýšení či snížení počtu bodů budou uvedeny v zápisu z jednání výboru.
 4. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty, o poskytnutí dotace náhradním žadatelům za stanovených podmínek a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům nejpozději do 28. 6. 2024.
 5. V případě rovnosti bodů určuje pořadí žádostí čas podání žádosti v elektronickém systému ePodatelna.
 6. V případě, že žádost při hodnocení (po případném zvýšení či snížení počtu bodů výborem zastupitelstva kraje) obdržela méně než 101 bodů, nebude žadateli na projekt poskytnuta dotace.
 7. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu a na webových stránkách kraje do 10 kalendářních dnů od rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, kterým budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny, uzavře kraj smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy (příloha č. 1 programu).

XII. Závěrečné vyúčtování

Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu ve lhůtě uvedené ve smlouvě. Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační program.

XIII. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  • formální správnosti,
  • dodržení účelu poskytnutí dotace,
  • dodržení podmínek,
  • celkové evidence projektu,
  • uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XIV. Výše rozpočtových prostředků

Předpokládaný rozpočet programu je ve výši 8.250.000 Kč.

XV. Přechodné ustanovení

Poskytnutí dotací je podmíněno schválením dotačních prostředků pro tento dotační program v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2024. O celkové částce finančních prostředků, které budou v rozpočtu vyčleněny pro dotační program, rozhodne Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje. V případě, že zastupitelstvo kraje neschválí žádné dotační prostředky pro tento program, program nebude v roce 2024 realizován a dotace nebudou poskytnuty.

XVI. Závěrečné ustanovení

Na poskytnutí dotace není právní nárok.

XVII. Seznam příloh dotačního programu

XVIII. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 78/5730 ze dne 25. 9. 2023 a nabývá účinnosti dne 26. 9. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.