Menu

Podmínky Programu Bezplatné stravování ve školách pro 1. pololetí školního roku 2023/2024

I. Název programu (kód)

Dotační program Bezplatné stravování ve školách pro 1. pololetí školního roku 2023-2024

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

III. Cíle a priority programu (účel poskytnutí dotace)

Účelem dotačního programu je podpora zajištění školního stravování dětí v mateřských školách, žáků a žákyň v základních školách a středních školách (gymnázium, střední odborná škola a střední odborné učiliště), včetně škol speciálních, žáků a žákyň v konzervatořích, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci (dále jen "podpoření žáci"), a umožnit tak nejen zlepšení podmínek pro řádný průběh jejich školní docházky, ale i předcházet případnému sociálnímu vyloučení. Za dítě/žáka, jehož rodina se ocitla v nepříznivé finanční situaci, lze považovat dítě/žáka žijícího v rodině, jejíž finanční situace nedovoluje, aby mu bylo poskytováno školní stravování za úplatu.

IV. Vymezení okruhu žadatelů

Za oprávněné žadatele v rámci tohoto dotačního programu jsou považovány pouze tyto právnické osoby:

Žadatelem o dotaci nemůže být obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti.

Žadatelem o dotaci nemůže být osoba, vůči které je zakázána přímá či nepřímá finanční podpora ve smyslu čl. 5l nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 31. 7. 2014, částka L 229), ve znění Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022 (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 8. 4. 2022 pod č. L 111), tedy právnická osoba, subjekt nebo orgán usazený v Rusku, který je z více než 50 % ve veřejném vlastnictví či pod veřejnou kontrolou.

V. Lokalizace programu

Příjemce dotace musí projekt realizovat, tedy poskytovat podpořeným žákům stravování, na území Moravskoslezského kraje.

VI. Podmínky pro poskytnutí dotace

 1. Realizace projektu bude zahájena nejdříve 1. 9. 2023 a ukončena nejpozději 31. 1. 2024.
 2. Školní stravování podpořených žáků bude z dotačního programu financováno prostřednictvím jednotek. Jednotkou se rozumí zajištění školního stravování pro jedno dítě/žáka na jeden den. Výše dotace odpovídá výši skutečných jednotkových nákladů, které představují skutečné náklady na školní stravování v obvyklém rozsahu u žadatele. Skutečný jednotkový náklad je příspěvek na úhradu té části školního stravování, kterou bez této dotace hradí škole/školskému zařízení zákonný zástupce dítěte/žáka (náklady na potraviny).
 3. Žadatel v souladu se stanovenými podmínkami kvalifikovaně odhadne v žádosti o dotaci počet jednotek, jejichž naplnění očekává v období dle odst. 1 tohoto článku.
 4. Výše požadované dotace je určena součinem odhadovaného počtu jednotek a skutečným jednotkovým nákladem. Minimální a maximální výše dotace není stanovena.
 5. Maximální jednotkové náklady dle předchozího odstavce nesmí přesáhnout:
  Aktivita Věk Maximální jednotková cena stravy na den za dítě/žáka v Kč
  Podpora školního stravování dětí v mateřských školách 55,8
  Podpora školního stravování žáků základních a středních škol ZŠ 6-10 36,3
  ZŠ 11-14 39,0
  ZŠ a SŠ 15-26 43,7
 6. V rámci závěrečného vyúčtování příjemce doloží skutečný počet odebraných jednotek stravování a další požadované údaje týkající se poskytnutého stravování. Poskytnutá dotace bude spolufinancována z rozpočtu Moravskoslezského kraje a z prostředků fondů EU (projekt Moravskoslezského kraje "Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji" financovaný z Operačního programu Zaměstnanost plus, specifický cíl – Materiální pomoc nejchudším osobám – Bezplatná strava ve školách).
 7. Dotace bude poskytnuta na základě oboustranně podepsané Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (dále jen "smlouva"). Příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje budou o přidělení dotace vyrozuměny dopisem, ve kterém budou informovány o zvýšení závazného ukazatele. Příspěvkové organizace kraje musí ve všech aspektech dodržet podmínky dotačního programu. Ustanovení tohoto dotačního programu, v nichž se hovoří o "smlouvě", platí obdobně pro "dopis" ve vztahu k příspěvkovým organizacím kraje.
 8. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (bezdlužnost). Předložené doklady musí prokazovat bezdlužnost ke dni, od něhož v den jejich předložení neuplynul více než jeden měsíc. Rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování je považováno za splnění podmínky bezdlužnosti,
  2. úředně ověřené kopie dokladů o názvu/obchodní firmě a právní formě, sídle a IČO (společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, apod.), pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, z rejstříků dle zákona č. 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, ze školského rejstříku dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo ze základních registrů dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů [např. obchodní rejstřík, školský rejstřík, rejstříky registrovaných církví a náboženských společností a dalších právnických osob založených registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi a registrovaných nebo evidovaných podle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích a náboženských společnostech (dále jen "veřejný rejstřík")]
  3. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených výše uvedených dokladů); byla‑li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci, originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci. Pokud se zástupce, který podepsal smlouvu na základě pověření nebo plné moci, neliší od zástupce, který podepsal na základě pověření nebo plné moci žádost o poskytnutí dotace, není žadatel povinen opětovně předložit již dříve předložené pověření nebo plnou moc, je‑li i nadále platné(á) a zahrnuje‑li oprávnění podepsat smlouvu o poskytnutí dotace,
  4. kopie smlouvy o zřízení účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, u příspěvkových organizací obcí rovněž potvrzení o čísle běžného účtu zřizovatele, na který může být dotace zaslána, pokud se liší od účtu uvedeného v žádosti o poskytnutí dotace.

  V případě nejasností si administrátor může vyžádat doložení dokladů případně dalších údajů uvedených v odst. 8 tohoto článku.

 9. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 8 tohoto článku ve stanovené lhůtě nebo z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta.

VII. Uznatelné jednotkové náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu je jednotkový náklad na stravu, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  • je neinvestičního charakteru,
  • vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  • byl vynaložen v souladu s účelovým určením projektu, podmínkami smlouvy a podmínkami vyhlášeného dotačního programu,
  • vznikl v období realizace projektu, tedy v období od 1. 9. 2023 do 31. 1. 2024
  • je uveden v nákladovém rozpočtu projektu,
 2. Za splnění podmínek uvedených v odst. 1 jsou uznatelnými náklady pouze náklady na skutečně odebrané jednotky stravování určené pro podpořené žáky v rozsahu maximálně 103 jednotek na žáka. Uznatelnými náklady jsou náklady na jednotky stravování podpořených žáků. Ověření zařazení žáka do cílové skupiny provádí příjemce dotace. Do cílové skupiny podpořených žáků mohou být žadatelem zařazeni žáci na základě příjmové a sociální situace rodin, která bude doložena:
  • čestným prohlášením zákonného zástupce dítěte nebo jiné osoby, které bylo rozhodnutím příslušného orgánu svěřeno dítě do péče nahrazující péči rodičů a
  • dokladem o pobírání dávek hmotné nouze (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení)

  Tyto doklady budou uloženy u příjemce dotace (ve škole). Čestné prohlášení spolu s potvrzením o pobírání dávek hmotné nouze (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení) mohou být škole dodány kdykoliv během doby realizace projektu s tím, že potvrzení o pobírání dávek hmotné nouze nebude starší než 3 měsíce. Náklady na stravování žáka mohou být hrazeny z dotace nejdříve ode dne doložení dokladů dle tohoto odstavce.

VIII. Podmínky použití dotace

 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem a podmínkami tohoto dotačního programu a smlouvou.
 2. Dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Žadatel je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.

IX. Podmínky publicity

Žadatel je povinen s ohledem na své možnosti prokazatelným a vhodným způsobem prezentovat Moravskoslezský kraj, MPSV a EU. Jednotlivé publicitní povinnosti budou odvozovány od příslušného projektu a objektivních možností žadatele a budou stanoveny ve smlouvě či dopisu.

X. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žadatel podává žádost v elektronické podobě prostřednictvím elektronického systému ePodatelna dle odst. 2 – 4 tohoto článku a následně, nevyužil‑li možnost opatřit žádost podávanou prostřednictvím elektronického systému ePodatelna uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem, způsobem popsaným v odst. 5 tohoto článku.
 2. Žadatel se přihlásí do systému ePodatelna a v tomto elektronickém systému vyplní žádost o poskytnutí dotace na projekt, přičemž součástí žádosti jsou povinné přílohy.
 3. Následně vloží do systému povinné přílohy:
  1. doklady o názvu/obchodní firmě, právní formě, sídle a IČO (společenská smlouva, stanovy, statut zřizovací listina apod.), pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků,
  2. doklad o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených dokladů uvedených pod písm. a. tohoto odstavce),
  3. kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele,
  4. u příspěvkových organizací obcí rovněž potvrzení o čísle běžného účtu zřizovatele, na který bude dotace zaslána,
  5. úplný výpis údajů z evidence skutečných majitelů dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 37/2021 Sb.") – netýká se právnických osob uvedených v § 7 zákona č. 37/2021 Sb. Úplný výpis může získat pouze evidující osoba nebo osoba skutečného majitele. Evidující osoba může výpis získat přímo z webové stránky evidence, a to po její autentizaci a autorizaci prostřednictvím informačního systému datových schránek (právnická osoba musí mít zřízenu datovou schránku). Osoba skutečného majitele může výpis, který se jí týká, získat přímo z webové stránky evidence s využitím prostředků elektronické identifikace. Obecně pak výpisy evidující osobě nebo skutečnému majiteli umožní získat také příslušný soud (po ověření totožnosti žadatele). Právnické osoby v právní formě spolku, pobočného spolku, ústavu, obecně prospěšné společnosti, zájmového sdružení právnických osob, nadace, nadačního fondu, mezinárodní nevládní organizace a školské právnické osoby neuvedené v § 7 zákona č. 37/2021 Sb. mohou nahradit úplný výpis částečným výpisem dle § 14 zákona č. 37/2021 Sb.
 4. Po vyplnění celé žádosti žadatel svou žádost odešle v elektronickém systému, čímž bude v žádosti vygenerován čárkový kód (PID). Má‑li žadatel (člen statutárního orgánu žadatele) uznávaný nebo kvalifikovaný elektronický podpis (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) a opatřil‑li tímto podpisem žádost v souladu s podmínkami odeslání žádosti uvedenými v elektronickém systému, je žádost považována za podepsanou. Vyplývá‑li však ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, nebo je žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, nebo zástupce žadatele nemá uznávaný nebo kvalifikovaný elektronický podpis, postupuje vždy dle odstavce 5 tohoto článku.
 5. Následně žadatel zašle žádost (bez příloh) prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Moravskoslezského kraje [název datové schránky: Moravskoslezský kraj, identifikátor datové schránky: 8x6bxsd, předmět zprávy: ŠMS – Žádost o dotaci v programu Bezplatné stravování ve školách pro 1. pololetí školního roku 2023/2024]. Vyplývá‑li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být tato opatřena uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) všech těchto osob. Je‑li žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, musí být přílohou žádosti buď datový soubor vytvořený autorizovanou konverzí originálu nebo úředně ověřené kopie listinné plné moci nebo pověření tohoto zástupce včetně konverzní doložky (služba Czechpoint), nebo plná moc nebo pověření v elektronické podobě podepsaná(é) uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele (člena statutárního orgánu žadatele)
 6. Lhůta pro podávání žádostí je od 10. 7. 2023 do 21. 7. 2023 včetně. Tato lhůta se vztahuje na podávání žádostí v elektronické podobě i do datové schránky poskytovatele.
 7. V případě prokazatelné nefunkčnosti elektronického systému ePodatelna na straně poskytovatele může administrátor programu prodloužit lhůtu pro podávání žádostí o dobu přiměřenou době nefunkčnosti elektronického systému. Informace o prodloužení lhůty pro podávání žádostí bude zveřejněna stejným způsobem jako podmínky tohoto dotačního programu.
 8. Předložené žádosti budou z dalšího posuzování vyloučeny, pokud:
  1. žádost nebyla podána prostřednictvím elektronického systému ePodatelna a následně způsobem uvedeným v odst. 5 tohoto článku (pokud nebyly v elektronickém systému ePodatelna podepsány uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem),
  2. jsou v rozporu s tímto programem (např. použití neplatných formulářů)
  3. jsou doručeny na jiné adresy (do jiné datové schránky),
  4. jsou podány mimo lhůtu pro předložení žádosti,
  5. nejsou podepsány osobou oprávněnou zastupovat žadatele (v případě doručení prostřednictvím informačního systému datových schránek se může uplatnit zákonná fikce podpisu); vyplývá‑li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být respektován,
  6. v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti.
 9. Pokud bude žádost podaná v souladu s odst. 1 – 8 tohoto článku vykazovat jiné nedostatky, vyzve poskytovatel žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu, a to pouze jednou. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena.
 10. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.

XI. Administrátor a kontaktní osoby

Administrátorem tohoto dotačního programu je Odbor školství, mládeže a sportu, oddělení mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava.

Dotazy týkající se rozpočtu projektu a uznatelných nákladů:

Ing. Radka Kanclířová, e‑mail: radka.kanclirova@msk.cz

Dotazy týkající se věcného zaměření programu:

Ing. Václava Martinásková, e‑mail: vaclava.martinaskova@msk.cz

XII. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Žádosti o dotaci budou po kontrole věcné a formální správnosti posuzovány dle hodnoticího kritéria, jímž je čas doručení žádosti v systému ePodatelna.
 2. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům do 30. 9. 2023.
 3. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu do 10 kalendářních dnů od rozhodnutí zastupitelstva kraje.

XIII. Závěrečné vyúčtování

 1. Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu ve lhůtě uvedené ve smlouvě. Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační program.

XIV. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelového určení,
  3. dodržení podmínek programu a smlouvy,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu poskytovatele bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XV. Výše rozpočtových prostředků

Předpokládaný rozpočet programu je ve výši 16.275.000 Kč.

XVI. Závěrečné ustanovení

 1. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
 2. Poskytnutí dotací v rámci tohoto programu je podmíněno vydáním Rozhodnutí o financování projektu "Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji" v rámci operačního programu Zaměstnanost plus ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí. V případě, že ministerstvo nevydá rozhodnutí, nebude program realizován a dotace nebudou poskytnuty.
 3. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo dotační program bez udání důvodu zrušit.

XVII. Seznam příloh dotačního programu

XI. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 69/5248 ze dne 5. 6. 2023 a nabývá účinnosti dne 9. 6. 2023.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.