koronaweb
Menu

Podmínky programu na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji na rok 2021

I. Název programu (kód)

Program na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji na rok 2021 (PSP)

II. Jednotlivé dotační tituly (kódy)

PSP 1/21 Pořízení materiálně-technického vybavení a opravy sociálních podniků

Dotace bude použita na:

Minimální výše poskytnuté dotace: 30 000 Kč
Maximální výše poskytnuté dotace: 100 000 Kč

Min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 10 %
Max. % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu: 90 %

PSP 2/21 Pořízení materiálně-technického vybavení, opravy, rekonstrukce sociálních podniků s požadavkem na dotaci do 300 000 Kč

Minimální výše poskytnuté dotace: 101 000 Kč
Maximální výše poskytnuté dotace: 300 000 Kč

Min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 30 %
Max. % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu: 70 %

PSP 3/21 Pořízení materiálně-technického vybavení, opravy, rekonstrukce sociálních podniků s požadavkem na dotaci do 600 000 Kč

Minimální výše poskytnuté dotace: od 301 000 Kč
Maximální výše poskytnuté dotace: 600 000 Kč

Min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 50 %
Max. % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu: 50 %

Dotace bude použita na (u obou titulů PSP 2/21 a PSP 3/21):

Podmínky:

U dotačního titulu PSP 2/21 musí žadatel u žádosti doložit:

U dotačního titulu PSP 3/21 musí žadatel u žádosti doložit:

Příjemce dotace u dotačního titulu PSP 1/21, 2/21 a 3/21 je povinen provozovat činnost sociálního podnikání, na kterou byla dotace poskytnuta, po dobu min. 3 let od ukončení realizace projektu.

V případě, že požadovaná dotace v jednotlivé položce nákladového rozpočtu týkající se služeb (oprav) nebo investičních akcí (rekonstrukce včetně stavebních úprav) přesáhne 50.000 Kč, žadatel doloží u žádosti 1 cenovou nabídku.

III. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

IV. Cíle a priority programu (účelové určení)

V rámci tohoto dotačního programu budou poskytovány peněžní prostředky na podporu projektů zaměřených dle dotačních titulů uvedených v čl. II tohoto dotačního programu, a to v souladu s Memorandem o spolupráci v oblasti sociálního podnikání, které bylo podepsáno mezi Moravskoslezským krajem a Klastrem sociálních inovací a podniků – SINEC z. s., o jehož uzavření rozhodla rada kraje usnesením č. 60/5410 ze dne 9. 4. 2019.

Důvodem realizace vyhlášeného dotačního programu je podpora vzniku nových nebo rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání. Jedná se o aktivity, které splňují tři klíčové principy sociálního podnikání, ekonomický, sociální a environmentální prospěch. Cílem těchto aktivit je zejména zvýšit uplatnění znevýhodněných sociálních skupin (osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním) na lokálním trhu práce, a zároveň podpořit růst sociální ekonomiky v Moravskoslezském kraji a zabezpečit udržitelný rozvoj této oblasti.

Finanční prostředky poskytnuté v rámci dotačního programu jsou rozpočtovými prostředky Moravskoslezského kraje, jejich poskytování, použití a vyúčtování se řídí platnými právními předpisy.

V. Vymezení okruhu příjemců

Příjemcem dotace nemůže být obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c. zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti.

VI. Lokalizace programu

Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje.

VII. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Minimálnímaximální výše dotace na jeden projekt je vymezena u jednotlivých dotačních titulů.
 2. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat, maximálně do výše uvedené u jednotlivých dotačních titulů.
 3. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem.
 4. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny.
 5. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 4 budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé stokoruny směrem dolů; procentní podíl dotace na uznatelných nákladech projektu se tím sníží.
 6. V případě rozhodnutí o přidělení dotace příjemci se požadovaná výše dotace nekrátí s výjimkou posledního podpořeného projektu, u něhož může být zkrácena tak, aby nebyla překročena celková alokovaná částka dotačního programu. Dojde-li k takovémuto zkrácení výše dotace, zůstane předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu stejná a procentní podíl dotace na uznatelných nákladech se sníží; nákladový rozpočet projektu bude v součinnosti s žadatelem přepracován.
 7. U dotačního titulu PSP 1/21 jsou uznatelné pouze neinvestiční náklady projektu, u dotačních titulů PSP 2/21 a PSP 3/21 jsou uznatelné neinvestiční i investiční náklady projektu.
 8. V rámci vyhlášeného dotačního programu je žadatel oprávněn předložit maximálně jednu žádost.
 9. V případě porušení omezení uvedeného v odst. 8 tohoto článku budou nadbytečné žádosti z posuzování vyloučeny, a to v pořadí podle data a času podání v elektronickém systému ePodatelna.
 10. Realizace projektu byla zahájena nejdříve ode dne 1. 1. 2021, projekt bude ukončen nejpozději do 31. 12. 2021.
 11. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace, u náhradních žadatelů do 2 měsíců od zaslání informace o poskytnutí dotace poskytovatelem:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (bezdlužnost). Předložené doklady musí prokazovat bezdlužnost ke dni, od něhož v den jejich předložení neuplynul více než jeden měsíc. Rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování je považováno za splnění podmínky bezdlužnosti,
  2. úředně ověřené kopie dokladů o názvu/obchodní firmě a právní formě (je-li žadatel právnickou osobou), sídle a IČO (společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, apod.), pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, z rejstříků dle zákona č. 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, živnostenského rejstříku dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo ze základních registrů dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů [např. obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, rejstříky registrovaných církví a náboženských společností a dalších právnických osob založených registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi a registrovaných nebo evidovaných podle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích a náboženských společnostech (dále jen „veřejný rejstřík“)],
  3. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených výše uvedených dokladů); byla-li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci, předloží žadatel rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci. Pokud se zástupce, který podepsal smlouvu na základě pověření nebo plné moci, neliší od zástupce, který podepsal na základě pověření nebo plné moci žádost o poskytnutí dotace, není žadatel povinen opětovně předložit již dříve předložené pověření nebo plnou moc, je-li i nadále platné(á) a zahrnuje oprávnění podepsat smlouvu o poskytnutí dotace,
  V případě nejasností si administrátor může vyžádat doložení dokladů případně dalších údajů uvedených v odst. 11 tohoto článku.
 12. Předložení dokladů uvedených v odst. 11 písm. a. tohoto článku není vyžadováno u žadatelů, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno. V takovém případě žadatel skutečnost potvrdí čestným prohlášením.
 13. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 14. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 11 tohoto článku ve stanovené lhůtě, z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebo příslušným orgánem kraje bylo vydáno rozhodnutí o financování projektu nebo jeho dílčích aktivit dotací v rámci jiného dotačního programu Moravskoslezského kraje nebo mimo vyhlášené dotační programy Moravskoslezského kraje, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta.
 15. V případě, že žadateli nebude dotace poskytnuta z důvodu nesplnění výše uvedených podmínek nebo žadatel odmítne poskytnutou dotaci či celou dotaci vrátí, vyzve administrátor pro přidělení dotace náhradního žadatele dle pořadníku náhradníků schváleného zastupitelstvem kraje. Minimální částka, kterou je možno nabídnout náhradnímu žadateli je 10 tis. Kč. Po 30. 9. 2021 již nebudou náhradní žadatelé vyzýváni.
 16. V případě písemného souhlasu náhradníka s výší dotace administrátor zašle náhradníkovi návrh smlouvy a vyzve jej k předložení dokladů uvedených v odstavci 11 tohoto článku. V případě nesouhlasu bude osloven další náhradník dle pořadníku. V případě, že náhradník přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, musí dodržet záměr projektu dle předložené žádosti (předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu zůstane stejná, procentní podíl dotace na uznatelných nákladech se sníží, nákladový rozpočet projektu bude v součinnosti s žadatelem přepracován).

VIII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  2. byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami vyhlášeného dotačního programu,
  3. vznikl příjemci v období realizace projektu,
  4. byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,
  5. lze jej podřadit pod některý z druhů uznatelných nákladů uvedených v nákladovém rozpočtu projektu (viz Příloha č. 2 elektronické žádosti o dotaci).
 2. Z poskytnuté dotace lze hradit tyto náklady nezbytné pro realizaci projektu:
  1. U dotačního titulu PSP 1/21:
   • spotřebu materiálu (drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, jehož pořizovací cena je nižší než 3.000 Kč, nákup materiálu v souvislosti s opravami),
   • drobný dlouhodobý hmotný majetek, jehož pořizovací cena je vyšší než 3.000 Kč a nepřesáhne 40.000 Kč u jednotlivé položky, s dobou použitelnosti delší než jeden rok,
   • drobný dlouhodobý nehmotný majetek, jehož pořizovací cena je vyšší než 3.000 Kč a nepřesáhne 60.000 Kč u jednotlivé položky, s dobou použitelnosti delší než jeden rok,
   • opravy a udržování,
   • daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům v případě, že příjemce dotace není plátcem této daně nebo mu nevzniká nárok na odpočet této daně.
  2. U dotačního titulu PSP 2/21 a 3/21:
   • dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (samostatné movité věci a soubory movitých věcí, software),
   • rekonstrukce včetně souvisejících stavebních úprav,
   • opravy a udržování (z dotace lze hradit i nákup materiálu v souvislosti s opravami),
   • daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům v případě, že příjemce dotace není plátcem této daně nebo mu nevzniká nárok na odpočet této daně.
 3. Náklady, které nesplňují podmínky uvedené v odst. 1 a které nejsou specifikovány v odst. 2 tohoto článku, se považují za neuznatelné. Za neuznatelné náklady se považují mimo jiné:

  Osobní náklady, energie, nájemné, cestovní náhrady na základě cestovních příkazů, poštovné, poplatky za telefonní hovory a internet, pojištění, celní, správní a soudní poplatky, daně a dotace (vyjma daně z přidané hodnoty v případě, že příjemce dotace není plátcem této daně nebo mu nevzniká nárok na odpočet této daně), bankovní poplatky, splátky úvěru a úroků z úvěru, akontace leasingu, leasingové splátky a nájem věcí s následným odkupem, pořízení budov, právní, účetní a auditorské služby, náklady na reprezentaci a občerstvení, odpisy, projektová dokumentace).

Upozornění!!!

Nákladový rozpočet projektu, který tvoří přílohu č. 2 elektronické žádosti o dotaci, nesmí obsahovat neuznatelné náklady, i kdyby měly být hrazeny z prostředků příjemce dotace!

IX. Podmínky použití dotace

 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami tohoto dotačního programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy.
 2. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.

X. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žadatel podává žádost v elektronické podobě dle odst. 2 – 5 tohoto článku a následně v listinné podobě nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek dle odst. 6 tohoto článku.
 2. Žadatel se nejprve zaregistruje v elektronickém systému ePodatelna Moravskoslezského kraje prostřednictvím e‑podání. Při registraci žadatel vyplní základní údaje o své osobě včetně hesla. Pokud se již žadatel zaregistroval v minulosti, není nutná nová registrace. Pokud se žadatel chce přihlásit do elektronického systému ePodatelna pomocí vlastní datové schránky, není nutná registrace.
 3. Poté se žadatel přihlásí uživatelským jménem a heslem, nebo pomocí vlastní datové schránky a v elektronickém systému ePodatelna vyplní žádost o poskytnutí dotace.
 4. Následně vloží do systému povinné přílohy:
  1. nákladový rozpočet projektu (viz Příloha č. 2 elektronické žádosti o dotaci, tabulka ve formátu MS Excel v editovatelné podobě),
  2. popis projektu (viz Příloha č. 1 elektronické žádosti o dotaci),
  3. doklady o názvu/obchodní firmě, právní formě žadatele (je-li žadatel právnickou osobou), sídle a IČO (společenská smlouva, stanovy, statut, zřizovací listina, apod.), pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků,
  4. doklad o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených dokladů uvedených pod písmenem c. tohoto odstavce),
  5. smlouvu o založení účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele,
  6. jednu cenovou nabídku v případě, že požadovaná dotace v jednotlivé položce nákladového rozpočtu týkající se služeb (oprav) nebo investičních akcí (rekonstrukce včetně stavebních úprav) přesáhne 50 000 Kč,
  7. písemný souhlas vlastníka nemovitosti, na které bude provedena rekonstrukce, stavební úprava nebo oprava (platí pro dotační titul PSP 2/21), není-li žadatel jejím vlastníkem,
  8. nájemní / pachtovní smlouva v případě rekonstrukce, stavební úpravy nebo opravy, která bude provedena na nemovitosti, která není ve vlastnictví žadatele (platí pro dotační titul PSP 2/21),
  9. výpis z katastru nemovitosti v případě, že rekonstrukce, stavební úprava nebo oprava bude provedena na nemovitosti ve vlastnictví žadatele (platí pro dotační titul PSP 2/21 a PSP 3/21),
  10. Hodnocení Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC z. s. k projektu předkládanému do Programu (příloha č. 3 Programu).
 5. Po vyplnění celé žádosti žadatel svou žádost odešle nejprve v elektronickém systému, čímž bude žádosti vygenerován čárový kód.
 6. Následně žadatel:
  1. žádost vytiskne (bez příloh) a podepíše a podepsanou žádost o dotaci, popř. podepsal-li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, žádost spolu s originálem nebo ověřenou kopií tohoto pověření nebo plné moci, podá prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:

   Moravskoslezský kraj
   odbor sociálních věcí
   28. října 117
   702 18 OSTRAVA

   a to v obálce označené (elektronický formulář vygeneruje předepsanou obálku):
   • názvem příslušného vyhlášeného dotačního programu a kódem dotačního titulu,
   • plným názvem / jménem a příjmením žadatele a adresou jeho sídla,
   • textem "Neotvírat – žádost o dotaci“,
   nebo
  2. zašle žádost prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Moravskoslezského kraje (název datové schránky: Moravskoslezský kraj, identifikátor datové schránky: 8x6bxsd). Vyplývá-li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být tato opatřena uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) všech těchto osob. Je-li žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, musí být přílohou žádosti buď datový soubor vytvořený autorizovanou konverzí originálu nebo úředně ověřené kopie listinné plné moci nebo pověření tohoto zástupce včetně konverzní doložky (služba Czechpoint), nebo plná moc nebo pověření v elektronické podobě podepsaná uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele (člena statutárního orgánu žadatele).
 7. Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude žadateli potvrzen (vystaven) Úřední záznam o osobním podání dokumentu.
 8. Z dalšího posuzování budou žádosti předložené vyhlašovateli vyloučeny, pokud:
  1. nebude obálka označena dle odst. 6 písm. a. tohoto článku,
  2. jsou v rozporu s tímto programem,
  3. žádost nebyla podána jak v elektronické podobě v elektronickém systému ePodatelna (včetně příloh), tak i v listinné podobě nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek,
  4. jsou doručeny na jiné adresy,
  5. jsou podány mimo lhůtu pro podávání žádostí,
  6. nejsou podepsány osobou oprávněnou zastupovat žadatele (v případě doručení prostřednictvím informačního systému datových schránek se může uplatnit zákonná fikce podpisu); vyplývá-li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být respektován,
  7. by poskytnutím dotace v požadované výši byla překročena hranice podpory de minimis,
  8. bude mít žadatel k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti,
  9. budou v Nákladovém rozpočtu projektu neuznatelné náklady hrazené z dotace,
  10. žadatel použil neplatné formuláře,
  11. v jedné obálce nebo jedné datové zprávě zaslané do datové schránky Moravskoslezského kraje je obsaženo více žádostí než jedna.
 9. Pokud bude žádost vykazovat jiné nedostatky, vyzve poskytovatel žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena.
 10. Všechny došlé žádosti se archivují a žadatelům se nevracejí.

XI. Lhůta pro předkládání žádostí a kontaktní osoby

Žádosti o dotaci musí být podány ve lhůtě 29. 3. 2021 do 7. 4. 2021 včetně. Tato lhůta se vztahuje na podávání žádostí v elektronické a listinné podobě i prostřednictvím datové schránky. Byla-li žádost podána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, je lhůta zachována, byla-li do 7. 4. 2021 zásilka s žádostí o dotaci převzata k poštovní přepravě. Byla-li zásilka vložena do poštovní schránky, je za den převzetí k poštovní přepravě považován den, jehož datum je uvedeno na otisku razítka, jímž provozovatel poštovních služeb opatřil obálku se zásilkou. Jestliže provozovatel poštovních služeb zásilku vloženou do poštovní schránky otiskem razítka s datem neopatřil nebo datum není čitelné, pravidlo o zachování lhůty se neuplatní.

V případě prokazatelné nefunkčnosti elektronického systému pro podávání žádostí na straně poskytovatele může administrátor programu prodloužit lhůtu pro podávání žádostí o dobu přiměřenou době nefunkčnosti elektronického systému. Informace o prodloužení lhůty pro podávání žádostí bude zveřejněna stejným způsobem jako podmínky tohoto dotačního programu.

Poskytování dotací organizuje Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava (administrátor).

Kontaktní osoby:

pro věcné záležitosti projektu:

pro formální a ekonomické záležitosti projektu:

vyúčtování projektu:

Kompletní informace o tomto dotačním programu lze získat na webových stránkách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

XII. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Každá žádost o poskytnutí dotace bude zkontrolována z hlediska formální správnosti. V případě splnění veškerých formálních požadavků bude posouzena po obsahové stránce monitorovací pracovní skupinou, zřízenou radou kraje, dle níže uvedených posuzovaných ukazatelů (oblastí) projektu:
  Program na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji na rok 2021
  Název žadatele:  
  Název projektu:  
  Kód programu:   č. ev.:  
  Základní posuzované ukazatele (oblasti) projektu Maximálně možný počet bodů Bodové hodnocení projektu v oblasti
  1. Žadatel doložil vyjádření Klastru sociálních inovací a podniků - SINEC (Přílohu č. 3 Programu na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji na rok 2021)    
    ANO/NE x
  2. Účel projektu
    Hodnotí se inovativnost projektu, potřebnost v místě realizace, dopad na zaměstnanost, dopad na cílovou skupinu a předpokládaná udržitelnost aktivit po ukončení realizace projektu.    
  Počet bodů: 5  
  3. Zajištění realizace projektu
    Hodnotí se personální zabezpečení projektu, místní zabezpečení realizace projektu, časový harmonogram aktivit, reálnost a proveditelnost projektových aktivit.    
  Počet bodů: 5  
  4. Rozpočet projektu
   

  Hodnotí se, zda je celkový rozpočet přiměřený, srozumitelný, konkrétní a hospodárný. Dále se hodnotí soulad rozpočtu s předloženým projektem, odůvodněnost jednotlivých položek rozpočtu a adekvátnost položek rozpočtu.

     
  Počet bodů: 5  
  5. Prospěšnost projektu
    Hodnotí se předpokládaný ekonomický dopad projektu, společenský a enviromentální prospěch realizace, důraz na udržitelný rozvoj a společenskou odpovědnost.    
  Počet bodů: 5  
  Bodové hodnocení projektu: Maximálně možný počet bodů: 20
  Celkový počet získaných bodů: 0

  Bodové hodnocení:

  • 0 - Oblast není v projektu popsána
  • 1 - Oblast je v projektu zmíněna pouze okrajově, obecně
  • 2 - Oblast je v projektu popsána částečně - nejsou uvedena všechna kritéria, popis je obecný nebo nesrozumitelný
  • 3 - Oblast je v projektu popsána převážně, některá kritéria jsou popsána obecně nebo nesrozumitelně
  • 4 - Oblast v projektu obsahuje pouze dílčí drobné nedostatky
  • 5 - Oblast je v projektu popsána výborně - všechna uvedená kritéria jsou uvedena konkrétně a srozumitelně, ve vzájemném souladu

  Každý projekt je zhodnocen pěti členy monitorovací pracovní skupiny prostřednictvím protokolu hodnocení. Z celkem pěti hodnocení se do celkového hodnocení projektu započítávají pouze tři hodnocení, kdy nejvyšší a nejnižší dosažené bodové hodnocení se nezapočítává. Hodnocení Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC, z. ú. (povinná Příloha č. 3) může každému projektu přiřadit nanejvýše 8 bodů. Maximální možný počet započtených bodů je tak 68. Projekt bude zařazen do pořadí projektů, doporučených k podpoře při dosažení celkového počtu minimálně 30 bodů. Monitorovací pracovní skupina je jmenována Radou Moravskoslezského kraje a sestává ze tří členů Výboru sociálního, tří členů Komise pro osoby se zdravotním postižením a tří pracovníků odboru sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

 2. Projekt bude doporučen k podpoře při dosažení celkového počtu minimálně 30 bodů.
 3. Na základě vyhodnocení žádostí monitorovací pracovní skupinou výbor sociální zastupitelstva kraje navrhne seznam žadatelů navržených pro poskytnutí dotace, pořadník náhradních žadatelů a seznam žadatelů, kterým se poskytnutí dotace nenavrhuje.
 4. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty, o poskytnutí dotace náhradním žadatelům za stanovených podmínek a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům nejpozději do 30. 6. 2021.
 5. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu a na webových stánkách kraje do 10 kalendářních dnů po rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny, uzavře kraj smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy (příloha č. 1 programu).

XIII. Závěrečné vyúčtování

Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu ve lhůtě uvedené ve smlouvě (do posledního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla ukončena realizace projektu, nejpozději však do 25. 1. 2022; připadl-li by konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den). Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační program.

V případě, že dotace použitá na jednotlivou položku nákladového rozpočtu týkající se služeb (oprav) nebo investičních akcí (rekonstrukce včetně stavebních úprav) přesáhne 50 000 Kč, příjemce dotace doloží u závěrečného vyúčtování projektu 3 cenové nabídky. Za cenovou nabídku je považována písemnost, v níž je uvedeno datum vyhotovení cenové nabídky, jsou specifikováni poptávající i poptávaný, definován předmět poptávky, cenová kalkulace (položkový rozpočet), cena celkem s DPH a bez DPH.

XIV. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelového určení,
  3. dodržení podmínek,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XV. Výše rozpočtových prostředků

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu poskytovatele na poskytování dotací v rámci tohoto dotačního programu je ve výši 3.000.000 Kč.

XVI. Závěrečné ustanovení

 1. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
 2. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo dotační program bez udání důvodů zrušit.

XVII. Seznam příloh dotačního programu

XVIII. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 10/613. ze dne 22. 2. 2021 a nabývá účinnosti dne 25. 2. 2021.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.