Menu

Podmínky Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2022

I. Název programu (kód)

Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2022 (PZS)

II. Jednotlivé podporované oblasti a příklady aktivit

 1. Podpora aktivit na posílení mezigeneračních vztahů

  Příklady podporovaných aktivit:

  • mezigenerační předávání historie 20. století žákům škol, pořádání diskuzí s významnými pamětníky,
  • zapojení seniorů do sousedské i širší komunity a vzájemná výpomoc mezi seniory, zapojení seniorů do projektů podporujících dobrovolnické aktivity ve veřejných službách a institucích, jako např. ve školách (pěší doprovod dětí do škol, hlídání přechodů před školami, doučování, smysluplné využití volného času dětí), v knihovnách, v nemocnicích, v sociálních službách (nebude podporován provoz dobrovolnických center),
  • propojování činnosti organizací zaměřených na seniory, mládež a děti za účelem realizace společných akcí, pravidelných setkávání (např. spolupráce domova pro seniory se ZŠ, MŠ apod.),
  • aktivity podporující vzájemný mezigenerační respekt s důrazem na hodnoty stáří (např. výstava fotografií, sepsání pamětí apod.).
 2. Podpora volnočasových aktivit a aktivit v oblasti zdraví

  Příklady podporovaných aktivit:

  • kulturní akce za účelem prohloubení přirozených vztahů v komunitě (př. Den pro seniory, návštěvy divadel, koncertů, návštěvy památek aj.),
  • sportovní a turistické akce za účelem zlepšení nebo udržování fyzické kondice a prohloubení vztahů v komunitě (př. výlety, sportovní soutěže, cvičení pro seniory aj.),
  • poznávací zájezdy za účelem prohloubení vztahů v komunitě a poznávání zajímavých míst.
 3. Podpora aktivit v oblasti vzdělávání

  Příklady podporovaných aktivit:

  • kurzy finanční gramotnosti, užívání informačních technologií (PC, internet), mobilního telefonu, bankomatu,
  • jazykové kurzy,
  • zapojení seniorů do programu celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku,
  • semináře a přednášky zaměřené na zdraví, zdravý životní styl, trénování paměti,
  • semináře a přednášky zaměřené na prevenci domácího násilí, způsoby zabezpečení majetku, skryté nebezpečí v oblasti rizikového chování na internetu, nekalé obchodní praktiky prodejců, bezpečí seniorů v silničním provozu (při cestování vozidly i hromadnými dopravními prostředky i při jiném využívání pozemních komunikací), poskytování první pomoci,
  • vytvoření a systematické šíření informačních a vzdělávacích materiálů zaměřených na ochranu práv seniorů.

III. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

IV. Cíle a priority programu (účelové určení)

V rámci tohoto dotačního programu budou poskytovány finanční prostředky na podporu projektů zaměřených dle podporovaných oblastí uvedených v čl. II tohoto programu.

Důvodem realizace vyhlášeného dotačního programu je zvýšit kvalitu života osob ve věku 60 a více let žijících v Moravskoslezském kraji.

V. Vymezení okruhů příjemců a cílových skupin programu

Ve všech podporovaných oblastech jsou za oprávněné žadatele o dotaci považovány spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, evidované právnické osoby dle hlavy IV zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů (dále též "evidované právnické osoby"), příspěvkové organizace obcí a obce. V případě územně členěných statutárních měst může o dotaci žádat jménem města rovněž městská část či městský obvod.

Žadatelé s výjimkou obcí musí prokázat minimálně jednoletou zkušenost s vykonáváním činnosti v dané oblasti pro osoby ve věku 60 a více let ke dni podání žádosti o dotaci (činnost lze doložit např. výroční zprávou, referencemi odborníků, vyjádřením představitele státní správy či samosprávy) na území Moravskoslezského kraje.

Projekty, které mají být z tohoto dotačního programu podpořeny, musí být zaměřeny na cílovou skupinu programu, jíž jsou osoby ve věku 60 a více let z Moravskoslezského kraje. Provoz dobrovolnických center nebude podporován.

VI. Lokalizace programu

Příjemci dotace mají možnost projekt realizovat jak na území Moravskoslezského kraje, tak na území celé České republiky.

VII. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Minimální výše dotace na jeden projekt činí 30.000 Kč, maximální výše dotace 100.000 Kč.
 2. Minimální spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu činí 20 %, maximální spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu činí 80 %.
  V případě, že žadatelem je obec nebo příspěvková organizace obce, činí minimální spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu 50 %maximální spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu činí 50 %.
 3. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem (např. z dotačního programu "Program na podporu poskytování sociálních služeb financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu") ani z prostředků fondů EU. Projekt nebude realizován na sociální službu, zařazenou do krajské sítě sociálních služeb v MSK.
 4. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny.
 5. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 4 budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé stokoruny směrem dolů; procentní podíl dotace na uznatelných nákladech projektu se tím sníží.
 6. V případě rozhodnutí o přidělení dotace příjemci se požadovaná výše dotace nekrátí s výjimkou posledního podpořeného projektu, u něhož může být zkrácena tak, aby nebyla překročena celková alokovaná částka dotačního programu. Dojde‑li k takovémuto zkrácení výše dotace, zůstane předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu stejná a procentní podíl dotace na uznatelných nákladech se sníží; nákladový rozpočet projektu bude v součinnosti s žadatelem přepracován.
 7. V rámci vyhlášeného dotačního programu je žadatel oprávněn předložit maximálně dvě žádosti. V případě, že územně členěnému statutárnímu městu byla poskytnuta dotace v dotačním Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2020 nebo 2021 na základě žádosti, při jejímž podání ho zastupoval městský obvod nebo městská část, nemůže být toto statutární město zastoupeno při podání žádosti o dotaci na rok 2022 tímto obvodem nebo městskou částí.
 8. Realizace projektu bude zahájena nejdříve od 1. 1. 2022 a ukončena nejpozději do 31. 12. 2022.
 9. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace, u náhradních žadatelů do 2 měsíců od zaslání informace o poskytnutí dotace poskytovatelem:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (bezdlužnost). Předložené doklady musí prokazovat bezdlužnost ke dni, od něhož v den jejich předložení neuplynul více než jeden měsíc. Rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování je považováno za splnění podmínky bezdlužnosti,
  2. úředně ověřené kopie dokladů o názvu, sídle, IČO a právní formě (společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, apod.), pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, z rejstříků dle zákona č. 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, nebo ze základních registrů dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů [např. obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, rejstříky registrovaných církví a náboženských společností a dalších právnických osob založených registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi a registrovaných nebo evidovaných podle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích a náboženských společnostech (dále jen "veřejný rejstřík")],
  3. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených výše uvedených dokladů); byla‑li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci, rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci. Pokud se zástupce, který podepsal smlouvu na základě pověření nebo plné moci, neliší od zástupce, který podepsal na základě pověření nebo plné moci žádost o poskytnutí dotace, není žadatel povinen opětovně předložit již dříve předložené pověření nebo plnou moc, je‑li i nadále platné(á) a zahrnuje‑li oprávnění podepsat smlouvu o poskytnutí dotace.
  V případě nejasností si administrátor může vyžádat doložení dokladů případně dalších údajů uvedených v odst. 9 tohoto článku.
 10. Předložení dokladů uvedených v odst. 9 písm. a. tohoto článku není vyžadováno u žadatelů, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno. V takovém případě žadatel skutečnost potvrdí čestným prohlášením.
 11. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 12. V případě, že žadatelem o dotaci bude obec, lhůta stanovená v odst. 9 tohoto článku se prodlužuje na 3 měsíce. V této lhůtě musí obec doložit doklady dle odst. 9 písm. a., písm. c. za středníkem a rozhodnutí orgánů obce o přijetí dotace.
 13. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 9 tohoto článku ve stanovené lhůtě, z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti nebo příslušným orgánem kraje bylo vydáno rozhodnutí o financování projektu nebo jeho dílčích aktivit dotací v rámci jiného dotačního programu Moravskoslezského kraje nebo mimo vyhlášené dotační programy Moravskoslezského kraje, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta.
 14. V případě, že žadateli nebude dotace poskytnuta z důvodu nesplnění výše uvedených podmínek, žadatel odmítne poskytnutou dotaci či celou dotaci nebo její část vrátí nebo dojde k navýšení prostředků vymezených v rozpočtu poskytovatele na tento dotační program, vyzve administrátor pro přidělení dotace náhradního žadatele dle pořadníku náhradníků schváleného zastupitelstvem kraje. Minimální částka, kterou je možno nabídnout náhradnímu žadateli je 30.000 Kč. Po 30. 9. 2022 již nebudou náhradní žadatelé vyzýváni.
 15. V případě písemného souhlasu náhradníka s výší dotace administrátor zašle náhradníkovi návrh smlouvy a vyzve jej k předložení dokladů uvedených v odstavci 9 tohoto článku. V případě nesouhlasu bude osloven další náhradník dle pořadníku. V případě, že náhradník přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, musí dodržet záměr projektu dle předložené žádosti (předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu zůstane stejná, procentní podíl dotace na uznatelných nákladech se sníží, nákladový rozpočet projektu bude v součinnosti s náhradníkem přepracován).

VIII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu je neinvestiční náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  2. byl vynaložen v souladu s účelovým určením projektu, podmínkami smlouvy a podmínkami vyhlášeného dotačního programu,
  3. vznikl příjemci v období realizace projektu,
  4. byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, není‑li v odstavci 2 uvedeno jinak,
  5. lze jej podřadit pod některý z druhů uznatelných nákladů uvedených v nákladovém rozpočtu, který je přílohou č. 2 žádosti o dotaci.
 2. Za splnění podmínek uvedených v odst. 1 jsou uznatelnými náklady:
  1. spotřeba materiálu,
  2. drobný dlouhodobý hmotný majetek,
   • doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění je v souladu s právními předpisy upravujícími účetnictví (hranice pro ocenění majetku, která je upravená ve vnitřním účetním předpisu žadatele, je součástí žádosti o poskytnutí dotace, a proto na její změny od doby podání žádosti do ukončení realizace projektu nebude brán zřetel).
  3. spotřeba energie,
   • spotřeba elektrické energie
   • vodné, stočné
   • spotřeba plynu
   Spotřeba energie je uznatelný náklad včetně úhrad, které budou hrazeny nejpozději do posledního dne měsíce následujícího po realizaci projektu (za měsíc prosinec nejpozději do 25. 1. následujícího roku).
  4. jiné uznatelné služby (náklady),
  5. osobní náklady na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr včetně zákonných odvodů
   • osobní náklady pouze vyplývající z dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti,
   • maximální výše sjednané odměny může činit 200 Kč/hod.,
   • uznatelné pouze pro spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, evidované právnické osoby a příspěvkové organizace (ne obce a územně členěná statutární města),
   • příjemce musí při vyúčtování poskytovateli doložit:
    • jaký druh práce zaměstnanec vykonal včetně prokázání konečného výstupu,
    • počet odpracovaných hodin včetně způsobu jejich evidence.
   • výdaje na úhradu osobních nákladů za poslední odpracovaný kalendářní měsíc období realizace projektu musí příjemce fyzicky provést nejpozději do posledního dne následujícího kalendářního měsíce včetně úhrady zákonných mzdových odvodů (za měsíc prosinec nejpozději do 25. 1. následujícího roku).
 3. Paušální náklady (max. do výše 10.000 Kč)

  Náklady na realizaci a koordinaci projektu maximálně do výše 10.000 Kč mohou být v souladu s ustanovením § 10a odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyúčtovány paušální částkou; výše těchto nákladů nemusí být prokazována. Náklady projektu vyúčtovávané paušální částkou jsou považovány za uznatelné náklady projektu, i když nesplňují všechny podmínky stanovené v odst. 1.

  Paušální částkou je možno vyúčtovat pouze náklady na drobný spotřební materiál vč. kancelářských potřeb.

  Pozn.: Pokud bude využita možnost vyúčtovat náklady na drobný spotřební materiál paušální částkou, nelze v rozpočtu projektu dále uvádět náklady na spotřební materiál.

 4. Neuznatelné náklady
  Náklady vynaložené příjemcem, které nesplňují podmínky odst. 1 nebo nejsou uvedeny v odst. 2 nebo 3, jsou považovány za neuznatelné náklady. Neuznatelnými náklady jsou rovněž náklady na:
  1. nákup výpočetní techniky vč. softwaru a souvisejících zařízení, fotoaparát, data projektor, plátno na promítání, audiovizuální technika, mobilní telefony,
  2. ubytování vč. stravy,
  3. občerstvení včetně nákupu potravin a nápojů, vyjma věcných odměn,
  4. dárkové předměty,
  5. poskytování záloh, jejichž termín zúčtování přesáhne termín realizace projektu, s výjimkou záloh na druhový náklad – spotřeba energie,
  6. osobní náklady v případě, že žadatelem je obec nebo územně členěné statutární město,
  7. cestovní náhrady spojené s realizací pracovní cesty zaměstnanců,
  8. externě zajišťované administrativní služby a práce (např. vedení účetnictví), poradenské služby, právní služby, konzultace, auditorské služby,
  9. náklady na reprezentaci,
  10. předplatné, které se nevztahuje k období realizace projektu,
  11. správní a bankovní poplatky,
  12. vnitropodniková režie,
  13. správní režie (nepřímé administrativní náklady projektu)
  14. stravenky a peněžitý příspěvek na stravování,
  15. pojištění motorových vozidel a pojištění nemovitostí.

  Upozornění!!!
  Nákladový rozpočet tvořící přílohu č. 2 žádosti o dotaci nesmí obsahovat neuznatelné náklady.

  V případě bezhotovostní platby v cizí měně jsou náklady přepočítány aktuálním kurzem příslušné banky a uvedeny v Kč na bankovním výpise. Takto přepočtené náklady jsou uznatelné pro daný projekt. V ostatních případech plateb v cizí měně např. při platbě v hotovosti, platbě z devizového bankovního účtu budou náklady přepočítány na Kč kurzem ČNB platným ke dni úhrady.

IX. Podmínky použití dotace

 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami tohoto dotačního programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy.
 2. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.
 3. Příjemce dotace je povinen informovat v předstihu alespoň 14 dní o termínu konání všech veřejných akcí realizovaných v rámci projektu. Umožní tak sociálnímu výboru zastupitelstva kraje sledování aktivit realizovaných v rámci podpořeného projektu. Požadovanou informaci zašle příjemce dotace na e‑mailovou adresu posta@msk.cz a v kopii také na e‑mailovou adresu kontaktní osoby pro věcné záležitosti projektu.

X. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žadatel podává žádost v elektronické podobě dle odst. 2–5 tohoto článku a následně v listinné podobě nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek dle odst. 6 tohoto článku.
 2. Žadatel se nejprve zaregistruje v elektronickém systému ePodatelna Moravskoslezského kraje prostřednictvím e‑podání. Při registraci žadatel vyplní základní údaje o své osobě včetně hesla. Pokud se již žadatel zaregistroval v minulosti, není nutná nová registrace. Pokud se žadatel chce přihlásit do elektronického systému ePodatelna pomocí vlastní datové schránky, není nutná registrace.
 3. Poté se žadatel přihlásí uživatelským jménem a heslem, nebo pomocí vlastní datové schránky a v elektronickém systému vyplní žádost o poskytnutí dotace včetně popisu projektu a nákladového rozpočtu.
 4. Následně vloží do systému povinné přílohy:
  1. popis projektu,
  2. nákladový rozpočet projektu,
  3. doklady o názvu, sídle, IČO a právní formě žadatele (společenská smlouva, stanovy, statut, zřizovací listina, apod.), pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků – neplatí pro obce,
  4. doklad o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených dokladů uvedených pod písmenem c.) – neplatí pro obce,
  5. kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, u příspěvkových organizací obcí rovněž potvrzení o čísle běžného účtu zřizovatele, na který má být dotace zaslána,
  6. doklady prokazující činnost v oblasti uvedené v čl. V podmínek na území Moravskoslezského kraje po dobu minimálně 1 roku v době podání žádosti – neplatí pro obce.
  7. úplný výpis údajů z evidence skutečných majitelů dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů – netýká se právnických osob uvedených v § 7 tohoto zákona (např. obec, DSO, příspěvková organizace obce, státu, školská právnická osoba zřízená státem, obcí, státní podnik, církev, právnické osoby zřízené zákonem),
 5. Po vyplnění celé žádosti žadatel svou žádost odešle nejprve v elektronickém systému ePodatelna, čímž bude žádosti vygenerován čárový kód.
 6. Následně žadatel:
  1. odeslanou žádost (bez příloh) vytiskne včetně obálky (obálka musí obsahovat PID žádosti, který se automaticky vygeneruje po odeslání žádosti v elektronickém systému) a podepíše a podepsanou žádost, popř. podepsal‑li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, žádost spolu s originálem nebo ověřenou kopií tohoto pověření nebo plné moci, podá prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:
   Moravskoslezský kraj
   odbor sociálních věcí

   28. října 117
   702 18 OSTRAVA
   a to v obálce označené (níže uvedený text označení obálky je součástí posledního listu žádosti, který stačí na obálku nalepit):
   • názvem příslušného vyhlášeného dotačního programu,
   • plným názvem žadatele a adresou jeho sídla,
   • textem "Neotvírat – žádost o dotaci", nebo
  2. odeslanou žádost (bez příloh) zašle prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Moravskoslezského kraje (název datové schránky: Moravskoslezský kraj, identifikátor datové schránky: 8x6bxsd, do buňky "k rukám" se uvede "SOC"). Vyplývá‑li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být datová zpráva obsahující žádost opatřena uznávaným elektronickým podpisem (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) všech těchto osob. Je‑li žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, musí být přílohou žádosti buď datový soubor vytvořený autorizovanou konverzí originálu nebo úředně ověřené kopie listinné plné moci nebo pověření tohoto zástupce včetně konverzní doložky (služba Czechpoint), nebo plná moc nebo pověření v elektronické podobě podepsaná uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele (člena statutárního orgánu žadatele).
 7. Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude žadateli potvrzen (vystaven) Úřední záznam o osobním podání dokumentu. V případě využití mobilní podatelny umístěné u vstupu do hlavní budovy Krajského úřadu nebude žadateli Úřední záznam o osobním podání dokumentu potvrzen (vystaven) a žádost může být případně zaevidována až v následující pracovní den, což může vést k zmeškání lhůty pro podávání žádostí.
 8. Z dalšího posuzování budou žádosti předložené vyhlašovateli vyloučeny, pokud:
  1. nebude obálka označena dle odst. 6 písm. a. tohoto článku,
  2. jsou v rozporu s tímto programem (není dodržena minimální či maximální výše požadované dotace, apod.),
  3. žádost nebyla podána jak v elektronické podobě v elektronickém systému ePodatelna (včetně příloh), tak i v listinné podobě nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek,
  4. jsou doručeny na jiné adresy,
  5. jsou podány mimo lhůtu pro podávání žádostí,
  6. nejsou podepsány osobou oprávněnou zastupovat žadatele (v případě doručení prostřednictvím informačního systému datových schránek se může uplatnit zákonná fikce podpisu); vyplývá‑li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být respektován,
  7. bude mít žadatel k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti,
  8. žadatel použil neplatné formuláře,
  9. v jedné obálce nebo jedné datové zprávě zaslané do datové schránky Moravskoslezského kraje je obsaženo více žádostí než jedna,
  10. budou v nákladovém rozpočtu projektu neuznatelné náklady bez ohledu na zdroje jejich úhrady,
 9. V případě podání více než dvou žádostí jedním žadatelem budou posuzovány pouze ty žádosti, které byly zaevidovány v elektronickém systému pro podávání žádostí nejdříve, ostatní žádosti budou z hodnocení vyřazeny.
 10. Pokud bude žádost vykazovat jiné nedostatky než nedostatky uvedené v odst. 8 a 9, popř. pokud k žádosti nebude přiložen úplný výpis z evidence skutečných majitelů, je‑li tento výpis povinnou přílohou žádosti, vyzve administrátor dotačního programu žadatele k odstranění těchto nedostatků v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena.
 11. Všechny došlé žádosti se archivují a žadatelům se nevracejí.

XI. Lhůta pro předkládání žádostí a kontaktní osoba

Žádosti o dotaci musí být podány ve lhůtě od 16. 11. 2021 do 23. 11. 2021 včetně.

Tato lhůta se vztahuje na podávání žádostí v elektronické a listinné podobě i prostřednictvím datové schránky. Lhůta pro podání žádostí je zachována, bude‑li v poslední den lhůty převzata zásilka k poštovní přepravě. Byla‑li zásilka vložena do poštovní schránky, je za den převzetí k poštovní přepravě považován den, jehož datum je uvedeno na otisku razítka, jímž provozovatel poštovních služeb opatřil obálku se zásilkou. Jestliže provozovatel poštovních služeb zásilku vloženou do poštovní schránky otiskem razítka s datem neopatřil nebo datum není čitelné, pravidlo o zachování lhůty se neuplatní.

V případě prokazatelné nefunkčnosti elektronického systému pro podávání žádostí na straně poskytovatele může administrátor programu prodloužit lhůtu pro podávání žádostí o dobu přiměřenou době nefunkčnosti elektronického systému. Informace o prodloužení lhůty pro podávání žádostí bude zveřejněna stejným způsobem jako podmínky tohoto dotačního programu.

Administrátorem tohoto dotačního programu je Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava.

Kontaktní osoby jsou pro:

věcné záležitosti projektu:

formální a ekonomické záležitosti projektu:

vyúčtování projektu:

XII. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Tabulka kritérií pro hodnocení žádostí včetně bodového systému
  Protokol věcného hodnocení žádosti o poskytnutí účelové dotace
  z rozpočtu MS kraje na rok 2022 v dotačním programu:
  Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji
  Název žadatele:  
  Název projektu:  
  Kód programu: PZS č. ev.:   Maximálně možný počet bodů Bodové hodnocení projektu v oblasti
  Základní posuzované ukazatele (oblasti) projektu
    Soulad projektu s vyhlášeným dotačním programem ANO NE
  1. Odůvodnění žádosti (potřebnost projektu)
    Potřebnost projektu, popis současného stavu problematiky, kterou projekt řeší, jeho cíle a účel projektu – změna, které bude prostřednictvím projektu dosaženo    
  Počet bodů: 5  
  2. Cílová skupina projektu
    Vymezení cílové skupiny – konkrétní popis a kvantifikace (její velikost, složení), potřeby či problémy, vazba projektu na potřeby cílové skupiny    
  Počet bodů: 5  
  3. Realizace projektu
    Popis jednotlivých aktivit projektu, uvedení použitých metod, časový harmonogram aktivit – zda je konkrétní, reálný, proveditelný, personální zabezpečení projektu – kompetence pracovníků    
  Počet bodů: 5  
  4. Výstupy projektu
    Posouzení, zda projekt obsahuje konkrétní, reálné, objektivně měřitelné výstupy a další případné přínosy projektu – inovativnost, udržitelnost, efektivita    
  Počet bodů: 5  
  5. Rozpočet projektu
    Konkrétnost a srozumitelnost rozpočtu, soulad rozpočtu s projektovou částí žádosti    
  Počet bodů: 5  
  6. Hospodárnost projektu
    Adekvátnost a hospodárnost jednotlivých položek rozpočtu vzhledem k účelu projektu    
  Počet bodů: 5  
  7. Působnost projektu
    Působnost projektu je zohledněna dle níže uvedeného bodového hodnocení:    
    0 bodů – projekt má úzkou působnost, např. jen na uzavřenou skupinu, na členy 1 klubu
    1 bod – projekt má širší působnost, např. na více lidí, i nečleny klubu, mezigenerační
    2 body – projekt má širokou působnost, např. mezi obecní, celokrajskou, celostátní nebo mezinárodní
  Počet bodů: 2  
  8. Oprávněný žadatel
    Žadatel o dotaci je zohledněn dle níže uvedeného bodového hodnocení:    
    0 bodů – žadatelem o dotaci je obec nebo příspěvková organizace obce    
    2 body – žadatelem o dotaci je spolek, obecně prospěšná společnost, ústav nebo evidovaná právnická osoba dle hlavy IV zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů    
  Počet bodů: 2  
  Stručná anotace projektu (z hlediska potřebnosti, realizace, cílové skupiny, výstupů, rozpočtu):
   
  Stručné hodnocení projektu (včetně příp. identifikovaných rizikových faktorů projektu):
   
  Bodové hodnocení projektu: Maximálně možný počet bodů: 34
  Celkový počet získaných bodů: 0
  Projekt navržen k podpoře při dosažení minimálně bodů: 17
  Stanovisko Projekt je navržen k podpoře* Datum:  
  Projekt není navržen k podpoře**
  Hodnotitelé   Podpis:  
     
  Bodové hodnocení v oblasti 1.–6.:
  0 Hodnocený projekt neobsahuje popis dané oblasti
  1 Oblast je v projektu zmíněna pouze okrajově, obecně
  2 Daná oblast je v projektu popsána částečně – nejsou uvedena všechna kritéria, popis je obecný nebo nesrozumitelný
  3 Daná oblast je v projektu popsána převážně – některá kritéria jsou popsána obecně nebo nesrozumitelně
  4 Popis dané oblasti projektu obsahuje pouze dílčí drobné nedostatky
  5 Daná oblast je v projektu popsána výborně – všechna uvedená kritéria jsou uvedena konkrétně a srozumitelně, ve vzájemném souladu

  * Projekt bude navržen k podpoře, pokud dosáhne celkově minimálně 17 bodů.
  ** Projekt nebude navržen k podpoře, pokud dosáhne celkově 16 a méně bodů.

 2. Výbor sociální zastupitelstva kraje je oprávněn u každé žádosti zvýšit či snížit (nejvýše o 2 body) počet bodů, které žádost obdržela při věcném hodnocení zaměstnanci zařazenými do krajského úřadu, a to s ohledem na regionální význam a místní potřebnost aktivit uvedených v žádosti.
 3. V případě, že více žádostí obdrží při hodnocení dle odst. 1 stejný počet bodů, bude mít přednost žádost, která byla doručena v elektronickém systému ePodatelna dříve.
 4. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty, o poskytnutí dotace náhradním žadatelům za stanovených podmínek a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům nejpozději do 30. 6. 2022.
 5. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu do 10 kalendářních dnů po rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny, uzavře kraj smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy (příloha č. 1 programu).

XIII. Závěrečné vyúčtování

Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu ve lhůtě uvedené ve smlouvě. Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace.

Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační program.

XIV. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelového určení,
  3. dodržení podmínek,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XV. Výše rozpočtových prostředků

Předpokládaný rozpočet programu je ve výši 3 mil. Kč.

Finanční prostředky poskytnuté v rámci tohoto dotačního programu jsou rozpočtovými prostředky Moravskoslezského kraje, jejich poskytování, použití a vyúčtování se řídí platnými právními předpisy.

XVI. Závěrečné ustanovení

 1. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
 2. Poskytnutí dotace je podmíněno schválením dotačních prostředků pro daný program v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022. V případě, že zastupitelstvo kraje neschválí žádné dotační prostředky pro tento program, program nebude v roce 2022 realizován a dotace nebudou poskytnuty.
 3. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo dotační program bez udání důvodů zrušit.

XVII. Seznam příloh dotačního programu

XVIII. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 27/1820 ze dne 11. 10. 2021 a nabývá účinnosti dne 11. 10. 2021.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.