Menu

Podmínky Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2023

I. Název programu (kód)

Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2023 (PZS)

II. Jednotlivé dotační tituly (kódy)

PZS 1/23 Podpora aktivit na posílení mezigeneračních vztahů, podpora volnočasových aktivit včetně aktivit v oblasti zdraví

Podpora bude zaměřena na:

Indikátor naplnění účelu projektu:

Požadovaný indikátor musí být žadatelem konkrétně stanoven v žádosti jedním souhrnným číslem a jeho naplnění prokazatelně doloženo v závěrečném vyúčtování. Nesplnění stanoveného indikátoru naplnění účelu projektu bude klasifikováno jako méně závažné porušení podmínky podle § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

PZS 2/23 Podpora aktivit v oblasti vzdělávání

Podpora bude zaměřena na:

Indikátor naplnění účelu projektu:

Požadovaný indikátor musí být žadatelem konkrétně stanoven v žádosti jedním souhrnným číslem a jeho naplnění prokazatelně doloženo v závěrečném vyúčtování. Nesplnění stanoveného indikátoru naplnění účelu projektu bude klasifikováno jako méně závažné porušení podmínky podle § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

PZS 3/23 Podpora dobrovolnictví u seniorů v přirozeném prostředí a v sociálních službách

Podpora bude zaměřena na:

Nejedná se o podporu vzniku nových dobrovolnických center či obdobných organizací.

Indikátor naplnění účelu projektu:

Požadovaný indikátor musí být žadatelem konkrétně stanoven v žádosti jedním souhrnným číslem a jeho naplnění prokazatelně doloženo v závěrečném vyúčtování. Nesplnění stanoveného indikátoru naplnění účelu projektu bude klasifikováno jako méně závažné porušení podmínky podle § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínky:

Dotaci z tohoto dotačního titulu nelze použít na financování poskytování registrovaných sociálních služeb.

III. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

IV. Cíle a priority programu (účelové určení)

V rámci tohoto dotačního programu budou poskytovány finanční prostředky na podporu projektů zaměřených dle dotačních titulů uvedených v čl. II tohoto dotačního programu.

Důvodem realizace vyhlášeného dotačního programu je zvýšit kvalitu života osob ve věku 60 a více let žijících v Moravskoslezském kraji.

V. Vymezení okruhů příjemců a cílových skupin programu

Oprávněnými žadateli o dotaci jsou:

 1. v rámci dotačních titulů PZS 1/23 a PZS 2/23 spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, evidované právnické osoby dle hlavy IV zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů (dále též "evidované právnické osoby"), příspěvkové organizace obcí a obce. V případě územně členěných statutárních měst může o dotaci žádat jménem města rovněž městská část či městský obvod. Provoz dobrovolnických center nebude podporován.

  Žadatelé s výjimkou obcí musí prokázat minimálně jednoletou zkušenost s vykonáváním činnosti v dané oblasti pro osoby ve věku 60 a více let ke dni podání žádosti o dotaci (činnost lze doložit např. výroční zprávou, referencemi odborníků, vyjádřením představitele státní správy či samosprávy) na území Moravskoslezského kraje.

 2. V rámci dotačního titulu PZS 3/23 právnické osoby, které jsou vysílajícími organizacemi na základě akreditace udělené Ministerstvem vnitra (podle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, ve znění pozdějších předpisů), za účelem podpory dobrovolnictví u registrovaných poskytovatelů sociálních služeb a v přirozeném prostředí osob.

Stávající právnickou osobou, která je vysílající organizací, se rozumí subjekt, který v den podání žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje doloží platnou akreditaci Ministerstva vnitra.

Příjemcem dotace nemůže být spolek nebo pobočný spolek, který je považován za neaktivní spolek ve smyslu § 125a odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů.

Příjemcem dotace nemůže být osoba, vůči které je zakázána přímá či nepřímá finanční podpora ve smyslu čl. 5l nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 31. 7. 2014, částka L 229), ve znění Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022 (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 8. 4. 2022 pod č. L 111), tedy právnická osoba, subjekt nebo orgán usazený v Rusku, který je z více než 50 % ve veřejném vlastnictví či pod veřejnou kontrolou.

Projekty, které mají být z tohoto dotačního programu podpořeny, musí být zaměřeny na cílovou skupinu programu, jíž jsou osoby ve věku 60 a více let z Moravskoslezského kraje.

VI. Lokalizace programu

Příjemci dotace jsou povinni projekt realizovat:

 1. v rámci dotačního titulu PZS 1/23 na území celé České republiky,
 2. v rámci dotačních titulů PZS 2/23 a PZS 3/23 pouze na území Moravskoslezského kraje.

VII. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Minimální výše dotace na jeden projekt činí 30.000 Kč, maximální výše dotace činí 100.000 Kč.
 2. Minimální spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu činí 20 %, maximální spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu činí 80 %.

  V případě, že žadatelem je obec nebo příspěvková organizace obce, činí minimální spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu 50 %maximální spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu činí 50 %.

 3. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem (např. z dotačního programu "Program na podporu poskytování sociálních služeb financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu") ani z prostředků fondů EU. Projekt nebude realizován na sociální službu, zařazenou do krajské sítě sociálních služeb v MSK.
 4. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny.
 5. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 4 budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé stokoruny směrem dolů; procentní podíl dotace na uznatelných nákladech projektu se tím sníží.
 6. V případě rozhodnutí o přidělení dotace příjemci se požadovaná výše dotace nekrátí s výjimkou posledního podpořeného projektu, u něhož může být zkrácena tak, aby nebyla překročena celková alokovaná částka dotačního programu. Dojde‑li k takovémuto zkrácení výše dotace, zůstane předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu stejná a procentní podíl dotace na uznatelných nákladech se sníží; nákladový rozpočet projektu bude v součinnosti s žadatelem přepracován.
 7. V rámci vyhlášeného dotačního programu je žadatel oprávněn předložit maximálně dvě žádosti, přičemž každá žádost musí být podaná v rámci jiného dotačního titulu. V případě, že územně členěnému statutárnímu městu byla poskytnuta dotace v dotačním Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2021 nebo 2022 na základě žádosti, při jejímž podání ho zastupoval městský obvod nebo městská část, nemůže být toto statutární město zastoupeno při podání žádosti o dotaci na rok 2023 tímto obvodem nebo městskou částí.
 8. U dotačního titulu PZS 3/23 nesmí být dotace použita k financování registrované sociální služby.
 9. Realizace projektu bude zahájena nejdříve od 1. 1. 2023 a ukončena nejpozději do 31. 12. 2023.
 10. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace, u náhradních žadatelů do 2 měsíců od zaslání informace o poskytnutí dotace poskytovatelem:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (bezdlužnost). Předložené doklady musí prokazovat bezdlužnost ke dni, od něhož v den jejich předložení neuplynul více než jeden měsíc. Rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování je považováno za splnění podmínky bezdlužnosti,
  2. úředně ověřené kopie dokladů o názvu, sídle, IČO a právní formě (společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, apod.), pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, z rejstříků dle zákona č. 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, nebo ze základních registrů dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů [např. obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, rejstříky registrovaných církví a náboženských společností a dalších právnických osob založených registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi a registrovaných nebo evidovaných podle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích a náboženských společnostech (dále jen "veřejný rejstřík")],
  3. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených výše uvedených dokladů); byla‑li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci, rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci. Pokud se zástupce, který podepsal smlouvu na základě pověření nebo plné moci, neliší od zástupce, který podepsal na základě pověření nebo plné moci žádost o poskytnutí dotace, není žadatel povinen opětovně předložit již dříve předložené pověření nebo plnou moc, je‑li i nadále platné(á) a zahrnuje‑li oprávnění podepsat smlouvu o poskytnutí dotace,
  4. Kopie platné akreditace udělené Ministerstvem vnitra ČR vysílající organizaci dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě (u dotačního titulu PZS 3/23).

  V případě nejasností si administrátor může vyžádat doložení dokladů případně dalších údajů uvedených v odst. 10 tohoto článku.

 11. Předložení dokladů uvedených v odst. 10 písm. a. tohoto článku není vyžadováno u žadatelů, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno. V takovém případě žadatel skutečnost potvrdí čestným prohlášením.
 12. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 13. V případě, že žadatelem o dotaci bude obec, lhůta stanovená v odst. 10 tohoto článku se prodlužuje na 3 měsíce. V této lhůtě musí obec kromě výše uvedených dokladů doložit rozhodnutí orgánů obce o přijetí dotace.
 14. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 10 tohoto článku ve stanovené lhůtě, z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti nebo příslušným orgánem kraje bylo vydáno rozhodnutí o financování projektu nebo jeho dílčích aktivit dotací v rámci jiného dotačního programu Moravskoslezského kraje nebo mimo vyhlášené dotační programy Moravskoslezského kraje, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta.
 15. V případě, že žadateli nebude dotace poskytnuta z důvodu nesplnění výše uvedených podmínek, žadatel odmítne poskytnutou dotaci či celou dotaci nebo její část vrátí nebo dojde k navýšení prostředků vymezených v rozpočtu poskytovatele na tento dotační program, vyzve administrátor pro přidělení dotace náhradního žadatele dle pořadníku náhradníků schváleného zastupitelstvem kraje. Minimální částka, kterou je možno nabídnout náhradnímu žadateli je 30.000 Kč. Po 30. 9. 2023 již nebudou náhradní žadatelé vyzýváni.
 16. V případě písemného souhlasu náhradníka s výší dotace administrátor zašle náhradníkovi návrh smlouvy a vyzve jej k předložení dokladů uvedených v odstavci 10 tohoto článku. V případě nesouhlasu bude osloven další náhradník dle pořadníku. V případě, že náhradník přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, musí dodržet záměr projektu dle předložené žádosti (předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu zůstane stejná, procentní podíl dotace na uznatelných nákladech se sníží, nákladový rozpočet projektu bude v součinnosti s náhradníkem přepracován).

VIII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu je neinvestiční náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:

  1. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  2. byl vynaložen v souladu s účelovým určením projektu, podmínkami smlouvy a podmínkami vyhlášeného dotačního programu,
  3. vznikl příjemci v období realizace projektu,
  4. byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, není‑li v odstavci 2 uvedeno jinak,
  5. lze jej podřadit pod některý z druhů uznatelných nákladů uvedených v nákladovém rozpočtu, který je přílohou č. 2 žádosti o dotaci.
 2. Za splnění podmínek uvedených v odst. 1 jsou uznatelnými náklady:
  1. spotřeba materiálu,
  2. drobný dlouhodobý hmotný majetek,

   • doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění je v souladu s právními předpisy upravujícími účetnictví (hranice pro ocenění majetku, která je upravena ve vnitřním účetním předpisu žadatele, je součástí žádosti o poskytnutí dotace a na její změny od doby podání žádosti do ukončení realizace projektu nebude brán zřetel).
  3. spotřeba energie,
   • spotřeba elektrické energie
   • vodné, stočné
   • spotřeba plynu

   Spotřeba energie je uznatelný náklad včetně úhrad, které budou hrazeny nejpozději do posledního dne měsíce následujícího po realizaci projektu (za měsíc prosinec nejpozději do 25. 1. následujícího roku).

  4. jiné uznatelné služby (náklady),
  5. osobní náklady na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr včetně zákonných odvodů (nejsou uznatelné pro obce a územně členěná statutární města a příspěvkové organizace)
   • osobní náklady pouze vyplývající z dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti,
   • maximální výše sjednané odměny může činit 250 Kč / hod.,
   • příjemce musí při vyúčtování poskytovateli doložit:
    • kopie dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ), vztahujících se k dotaci.
   • výdaje na úhradu osobních nákladů za poslední odpracovaný kalendářní měsíc období realizace projektu musí příjemce fyzicky provést nejpozději do posledního dne následujícího kalendářního měsíce včetně úhrady zákonných mzdových odvodů (za měsíc prosinec nejpozději do 25. 1. následujícího roku).
 3. Paušální náklady (max. do výše 10.000 Kč)

  Náklady na realizaci a koordinaci projektu maximálně do výše 10.000 Kč mohou být v souladu s ustanovením § 10a odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyúčtovány paušální částkou; výše těchto nákladů nemusí být prokazována. Náklady projektu vyúčtovávané paušální částkou jsou považovány za uznatelné náklady projektu, i když nesplňují všechny podmínky stanovené v odst. 1.

  Paušální částkou je možno vyúčtovat pouze náklady na drobný spotřební materiál vč. kancelářských potřeb.

  Pozn.: Pokud bude využita možnost vyúčtovat náklady na drobný spotřební materiál paušální částkou, nelze v rozpočtu projektu dále uvádět náklady na spotřební materiál.

  V rámci dotačního titulu PZS 3/23 je z celkové paušální částky 10.000 Kč možno vyúčtovat cestovní náhrady spojené s realizací pracovní cesty zaměstnanců, maximálně však do výše 4.000 Kč.

 4. Neuznatelné náklady

  Náklady vynaložené příjemcem, které nesplňují podmínky odst. 1 nebo nejsou uvedeny v odst. 2 nebo 3, jsou považovány za neuznatelné náklady. Neuznatelnými náklady jsou rovněž náklady na:

  1. nákup elektronického zařízení a výpočetní techniky vč. softwaru a souvisejících zařízení, např. fotoaparát, data projektor, plátno na promítání, audiovizuální technika, mobilní telefony, tablety, tiskárny,
  2. ubytování vč. stravy,
  3. občerstvení včetně nákupu potravin a nápojů, vyjma věcných odměn,

  4. dárkové předměty, vyjma věcných odměn,
  5. poskytování záloh, jejichž termín zúčtování přesáhne termín realizace projektu, s výjimkou záloh na druhový náklad – spotřeba energie,
  6. osobní náklady v případě, že žadatelem je obec nebo územně členěné statutární město nebo příspěvková organizace,
  7. cestovní náhrady spojené s realizací pracovní cesty zaměstnanců u dotačních titulů PZS 1/23 a 2/23,
  8. nákup pohonných hmot,
  9. externě zajišťované administrativní služby a práce (např. vedení účetnictví), poradenské služby, právní služby, konzultace, auditorské služby, manažer, realizační tým,
  10. náklady na reprezentaci,
  11. předplatné, které se nevztahuje k období realizace projektu,
  12. správní a bankovní poplatky,
  13. vnitropodniková režie,
  14. správní režie (nepřímé administrativní náklady projektu)
  15. stravenky a peněžitý příspěvek na stravování,
  16. pojištění motorových vozidel a pojištění nemovitostí.

  Upozornění!!!

  Nákladový rozpočet tvořící přílohu č. 2 žádosti o dotaci nesmí obsahovat neuznatelné náklady.

  V případě bezhotovostní platby v cizí měně jsou náklady přepočítány aktuálním kurzem příslušné banky a uvedeny v Kč na bankovním výpise. Takto přepočtené náklady jsou uznatelné pro daný projekt. V ostatních případech plateb v cizí měně např. při platbě v hotovosti, platbě z devizového bankovního účtu budou náklady přepočítány na Kč kurzem ČNB platným ke dni úhrady.

IX. Podmínky použití dotace

 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami tohoto dotačního programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy.
 2. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.
 3. Příjemce dotace je povinen informovat v předstihu alespoň 14 dní o termínu konání všech veřejných akcí realizovaných v rámci projektu. Umožní tak sociálnímu výboru zastupitelstva kraje sledování aktivit realizovaných v rámci podpořeného projektu. Požadovanou informaci zašle příjemce dotace na e‑mailovou adresu posta@msk.cz a v kopii také na e‑mailovou adresu kontaktní osoby pro věcné záležitosti projektu.

X. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žadatel podává žádost v elektronické podobě dle odst. 2–5 tohoto článku a následně v listinné podobě nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek dle odst. 6 tohoto článku.
 2. Žadatel se nejprve zaregistruje v elektronickém systému ePodatelna Moravskoslezského kraje prostřednictvím e‑podání. Při registraci žadatel vyplní základní údaje o své osobě včetně hesla. Pokud se již žadatel zaregistroval v minulosti, není nutná nová registrace. Pokud se žadatel chce přihlásit do elektronického systému ePodatelna pomocí vlastní datové schránky, není nutná registrace.
 3. Poté se žadatel přihlásí uživatelským jménem a heslem, nebo pomocí vlastní datové schránky a v elektronickém systému vyplní žádost o poskytnutí dotace včetně popisu projektu a nákladového rozpočtu.
 4. Následně vloží do systému povinné přílohy:
  1. popis projektu,
  2. nákladový rozpočet projektu,
  3. doklady o názvu, sídle, IČO a právní formě žadatele (společenská smlouva, stanovy, statut, zřizovací listina, apod.), pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků – neplatí pro obce,
  4. doklad o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených dokladů uvedených pod písmenem c.) – neplatí pro obce,
  5. kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, u příspěvkových organizací obcí rovněž potvrzení o čísle běžného účtu zřizovatele, na který má být dotace zaslána,
  6. doklady prokazující činnost v oblasti uvedené v čl. V podmínek na území Moravskoslezského kraje po dobu minimálně 1 roku v době podání žádosti – neplatí pro obce a pro dotační titul PZS 3/23.
  7. kopie akreditace udělené Ministerstvem vnitra ČR vysílající organizaci dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě (u dotačního titulu PZS 3/23),
  8. přehled poskytovatelů sociálních služeb nebo jiných míst, kde budou dobrovolníci působit (u dotačního titulu PZS 3/23),
  9. výpis údajů z evidence skutečných majitelů dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů – úplný výpis může získat pouze evidující osoba nebo osoba skutečného majitele. Evidující osoba může výpis získat přímo z webové stránky evidence, a to po její autentizaci a autorizaci prostřednictvím informačního systému datových schránek (právnická osoba musí mít zřízenu datovou schránku). Osoba skutečného majitele může výpis, který se jí týká, získat přímo z webové stránky evidence s využitím prostředků elektronické identifikace. Obecně pak výpisy evidující osobě nebo skutečnému majiteli umožní získat také příslušný soud (po ověření totožnosti žadatele). Úplný výpis nevkládají právnické osoby uvedené v § 7 zákona č. 37/2021 Sb. a evidované právnické osoby. Právnické osoby v právní formě spolku, pobočného spolku, ústavu, obecně prospěšné společnosti, zájmového sdružení právnických osob, nadace, nadačního fondu, mezinárodní nevládní organizace a školské právnické osoby mohou nahradit úplný výpis částečným výpisem dle § 14 zákona č. 37/2021 Sb.
 5. Po vyplnění celé žádosti žadatel svou žádost odešle nejprve v elektronickém systému ePodatelna, čímž bude žádosti vygenerován čárový kód.
 6. Následně žadatel:
  1. odeslanou žádost (bez příloh) vytiskne včetně obálky (obálka musí obsahovat PID žádosti, který se automaticky vygeneruje po odeslání žádosti v elektronickém systému) a podepíše a podepsanou žádost, popř. podepsal‑li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, žádost spolu s originálem nebo ověřenou kopií tohoto pověření nebo plné moci, podá prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:

   Moravskoslezský kraj
   odbor sociálních věcí

   28. října 2771/117
   702 00 OSTRAVA

   a to v obálce označené (níže uvedený text označení obálky je součástí posledního listu žádosti, který stačí na obálku nalepit):

   • názvem příslušného vyhlášeného dotačního programu,
   • plným názvem žadatele a adresou jeho sídla,
   • textem "Neotvírat – žádost o dotaci", nebo
  2. odeslanou žádost (bez příloh) zašle prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Moravskoslezského kraje (název datové schránky: Moravskoslezský kraj, identifikátor datové schránky: 8x6bxsd, do buňky "předmět zprávy" se uvede "Žádost o dotaci v programu PZS na rok 2023", do buňky "k rukám" se uvede "SOC"). Vyplývá‑li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být datová zpráva obsahující žádost opatřena uznávaným elektronickým podpisem (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) všech těchto osob. Je‑li žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, musí být přílohou žádosti buď datový soubor vytvořený autorizovanou konverzí originálu nebo úředně ověřené kopie listinné plné moci nebo pověření tohoto zástupce včetně konverzní doložky (služba Czechpoint), nebo plná moc nebo pověření v elektronické podobě podepsaná uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele (člena statutárního orgánu žadatele).
 7. Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude žadateli potvrzen (vystaven) Úřední záznam o osobním podání dokumentu. V případě využití mobilní podatelny umístěné u vstupu do hlavní budovy Krajského úřadu nebude žadateli Úřední záznam o osobním podání dokumentu potvrzen (vystaven) a žádost může být případně zaevidována až v následující pracovní den, což může vést k zmeškání lhůty pro podávání žádostí.
 8. Z dalšího posuzování budou žádosti předložené vyhlašovateli vyloučeny, pokud:
  1. nebude obálka označena dle odst. 6 písm. a. tohoto článku,
  2. jsou v rozporu s tímto programem (není dodržena minimální či maximální výše požadované dotace, apod.),
  3. žádost nebyla podána jak v elektronické podobě v elektronickém systému ePodatelna (včetně příloh), tak i v listinné podobě nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek,
  4. jsou doručeny na jiné adresy,
  5. jsou podány mimo lhůtu pro podávání žádostí,
  6. nejsou podepsány osobou oprávněnou zastupovat žadatele (v případě doručení prostřednictvím informačního systému datových schránek se může uplatnit zákonná fikce podpisu); vyplývá‑li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být respektován,
  7. bude mít žadatel k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti,
  8. žadatel použil neplatné formuláře,
  9. v jedné obálce nebo jedné datové zprávě zaslané do datové schránky Moravskoslezského kraje je obsaženo více žádostí než jedna,
  10. budou v nákladovém rozpočtu projektu neuznatelné náklady bez ohledu na zdroje jejich úhrady,
 9. V případě podání více než dvou žádostí jedním žadatelem budou posuzovány pouze ty žádosti, které byly zaevidovány v elektronickém systému pro podávání žádostí nejdříve, ostatní žádosti budou z hodnocení vyřazeny.
 10. Pokud bude žádost vykazovat jiné nedostatky než nedostatky uvedené v odst. 8 a 9, vyzve administrátor dotačního programu žadatele k odstranění těchto nedostatků v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena.
 11. Všechny došlé žádosti se archivují a žadatelům se nevracejí.

XI. Lhůta pro předkládání žádostí a kontaktní osoba

Žádosti o dotaci musí být podány ve lhůtě od 28. 11. 2022 do 5. 12. 2022 včetně.

Tato lhůta se vztahuje na podávání žádostí v elektronické a listinné podobě i prostřednictvím datové schránky. Lhůta pro podání žádostí je zachována, bude‑li v poslední den lhůty převzata zásilka k poštovní přepravě. Byla‑li zásilka vložena do poštovní schránky, je za den převzetí k poštovní přepravě považován den, jehož datum je uvedeno na otisku razítka, jímž provozovatel poštovních služeb opatřil obálku se zásilkou. Jestliže provozovatel poštovních služeb zásilku vloženou do poštovní schránky otiskem razítka s datem neopatřil nebo datum není čitelné, pravidlo o zachování lhůty se neuplatní.

V případě prokazatelné nefunkčnosti elektronického systému pro podávání žádostí na straně poskytovatele může administrátor programu prodloužit lhůtu pro podávání žádostí o dobu přiměřenou době nefunkčnosti elektronického systému. Informace o prodloužení lhůty pro podávání žádostí bude zveřejněna stejným způsobem jako podmínky tohoto dotačního programu.

Administrátorem tohoto dotačního programu je Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava.

Kontaktní osoby jsou pro:

věcné záležitosti projektu:

Mgr. Pavlína Hrbáčová, tel. 595 622 658, e‑mail: pavlina.hrbacova@msk.cz

formální a ekonomické záležitosti projektu:

Ing. Markéta Himlarová, tel. 595 622 753, e‑mail: marketa.himlarova@msk.cz

vyúčtování projektu:

Ing. Jana Masnicová, tel. 595 622 147, e‑mail: jana.masnicova@msk.cz

XII. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Tabulka kritérií pro hodnocení žádostí včetně bodového systému
  Protokol věcného hodnocení žádosti o poskytnutí účelové dotace
  z rozpočtu MS kraje na rok 2023 v dotačním programu:
  Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2023
  Název žadatele:  
  Název projektu:  
  Kód programu: PZS č. ev.:   Maximálně možný počet bodů Bodové hodnocení projektu v oblasti
  Základní posuzované ukazatele (oblasti) projektu
    Soulad projektu s vyhlášeným dotačním programem ANO NE
  1. Odůvodnění žádosti (potřebnost projektu)
    Potřebnost projektu, popis současného stavu problematiky, kterou projekt řeší, jeho cíle a účel projektu – změna, které bude prostřednictvím projektu dosaženo    
  Počet bodů: 5  
  2. Cílová skupina projektu
    Vymezení cílové skupiny – konkrétní popis a kvantifikace (její velikost, složení), potřeby či problémy, vazba projektu na potřeby cílové skupiny    
  Počet bodů: 5  
  3. Realizace projektu
    Popis jednotlivých aktivit projektu, uvedení použitých metod, časový harmonogram aktivit – zda je konkrétní, reálný, proveditelný, personální zabezpečení projektu – kompetence pracovníků    
  Počet bodů: 5  
  4. Výstupy projektu
    Posouzení, zda projekt obsahuje konkrétní, reálné, objektivně měřitelné výstupy a další případné přínosy projektu – inovativnost, udržitelnost, efektivita    
  Počet bodů: 5  
  5. Rozpočet projektu
    Konkrétnost a srozumitelnost rozpočtu, soulad rozpočtu s projektovou částí žádosti    
  Počet bodů: 5  
  6. Hospodárnost projektu
    Adekvátnost a hospodárnost jednotlivých položek rozpočtu vzhledem k účelu projektu, adekvátnost a hospodárnost rozpočtu jako celku, racionalita a transparentnost rozpočtu    
  Počet bodů: 5  
  7. Oprávněný žadatel
    Žadatel o dotaci je zohledněn dle níže uvedeného bodového hodnocení:    
    0 bodů – žadatelem o dotaci je obec nebo příspěvková organizace obce    
    2 body – žadatelem o dotaci je spolek, obecně prospěšná společnost, ústav nebo evidovaná právnická osoba dle hlavy IV zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů    
  Počet bodů: 2  
  Stručná anotace projektu (z hlediska potřebnosti, realizace, cílové skupiny, výstupů, rozpočtu):
   
  Stručné hodnocení projektu (včetně příp. identifikovaných rizikových faktorů projektu):
   
  Bodové hodnocení projektu: Maximálně možný počet bodů: 32
  Celkový počet získaných bodů: 0
  Projekt navržen k podpoře při dosažení minimálně bodů: 16
  Stanovisko Projekt je navržen k podpoře* Datum:  
  Projekt není navržen k podpoře**
  Hodnotitelé   Podpis:  
     
  Bodové hodnocení v oblasti 1.–6.:
  0 Hodnocený projekt neobsahuje popis dané oblasti
  1 Oblast je v projektu zmíněna pouze okrajově, obecně
  2 Daná oblast je v projektu popsána částečně – nejsou uvedena všechna kritéria, popis je obecný nebo nesrozumitelný
  3 Daná oblast je v projektu popsána převážně – některá kritéria jsou popsána obecně nebo nesrozumitelně
  4 Popis dané oblasti projektu obsahuje pouze dílčí drobné nedostatky
  5 Daná oblast je v projektu popsána výborně – všechna uvedená kritéria jsou uvedena konkrétně a srozumitelně, ve vzájemném souladu
  * Projekt bude navržen k podpoře, pokud dosáhne při hodnocení zaměstnanci zařazenými do krajského úřadu celkově minimálně 16 bodů.
  ** Projekt nebude navržen k podpoře, pokud dosáhne celkově 15 a méně bodů.
 2. Výbor sociální zastupitelstva kraje je oprávněn u každé žádosti zvýšit či snížit (nejvýše o 2 body) počet bodů, které žádost obdržela při věcném hodnocení zaměstnanci zařazenými do krajského úřadu, a to s ohledem na regionální význam a místní potřebnost aktivit uvedených v žádosti.
 3. V případě, že více žádostí obdrží při hodnocení dle odst. 1 stejný počet bodů, bude mít přednost žádost, která byla doručena v elektronickém systému ePodatelna dříve.
 4. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty, o poskytnutí dotace náhradním žadatelům za stanovených podmínek a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům nejpozději do 30. 6. 2023.
 5. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu do 10 kalendářních dnů po rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny, uzavře kraj smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy (příloha č. 1 programu).

XIII. Závěrečné vyúčtování

Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu ve lhůtě uvedené ve smlouvě (do posledního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla ukončena realizace projektu, nejpozději však do 25. 1. 2024, připadl‑li by poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, uvede se nejbližší následující pracovní den). Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace.

Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační program.

XIV. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelového určení,
  3. dodržení podmínek,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XV. Výše rozpočtových prostředků

Předpokládaný rozpočet programu je ve výši 3 mil. Kč.

Finanční prostředky poskytnuté v rámci tohoto dotačního programu jsou rozpočtovými prostředky Moravskoslezského kraje, jejich poskytování, použití a vyúčtování se řídí platnými právními předpisy.

XVI. Závěrečné ustanovení

 1. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
 2. Poskytnutí dotace je podmíněno schválením dotačních prostředků pro daný program v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023. V případě, že zastupitelstvo kraje neschválí žádné dotační prostředky pro tento program, program nebude v roce 2023 realizován a dotace nebudou poskytnuty.
 3. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo dotační program bez udání důvodů zrušit.

XVII. Seznam příloh dotačního programu

XVIII. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 55/3915 ze dne 24. 10. 2022 a nabývá účinnosti dne 24. 10. 2022.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.