Menu

Podmínky programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2021

I. Název programu (kód)

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2021 (KSS)

II. Jednotlivé dotační tituly (kódy)

KSS 1/21 Podpora aktivit spojených s naplňováním standardu č. 13 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Podpora bude zaměřena na:

Minimální výše poskytnuté dotace: 100.000 Kč.
Maximální výše poskytnuté dotace: 1.000.000 Kč.

Min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 20 %; u příspěvkových organizací obcí a obcí: 50 %.
Max. % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu: 80 %; u příspěvkových organizací obcí a obcí: 50 %.

V rámci dotačního titulu KSS 1/21 jsou uznatelné pouze investiční náklady projektu.

Podmínky:

Dotace do 300.000 Kč na stavební úpravy včetně rekonstrukce, přístavby (popř. i včetně projektové dokumentace) nebo pouze na projektovou dokumentaci bude poskytnuta žadateli, který je:

Dotace nad 300.000 Kč na stavební úpravy včetně rekonstrukce, přístavby (popř. i včetně projektové dokumentace) nebo pouze na projektovou dokumentaci bude poskytnuta žadateli, který je:

Příjemce dotace je povinen zajistit, že nemovitost bude využívána k poskytování sociálních služeb ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o sociálních službách"), po dobu 5 let od ukončení realizace projektu. Tuto povinnost příjemce nemá, spočívá‑li projekt výlučně v pořízení projektové dokumentace.

Dotace na novou výstavbu objektu (popř. i včetně projektové dokumentace) nebo pouze na projektovou dokumentaci bude poskytnuta žadateli, který je:

KSS 2/21 Financování materiálně-technického zabezpečení sociální služby a oprav

Podpora bude zaměřena na:

Minimální výše poskytnuté dotace: 50.000 Kč.
Maximální výše poskytnuté dotace: 300.000 Kč.

Min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 20 %.
Max. % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu: 80 %.

V rámci dotačního titulu KSS 2/21 jsou uznatelné pouze neinvestiční náklady projektu (vyjma osobních nákladů, cestovného a nákladů na energie).

Podmínky:

KSS 3/21 Vybudování místnosti pro zemřelé

Podpora bude zaměřena na:

Minimální výše poskytnuté dotace: 50.000 Kč.
Maximální výše poskytnuté dotace: 500.000 Kč.

Min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 20 %; u příspěvkových organizací obcí a obcí: 50 %.
Max. % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu: 80 %; u příspěvkových organizací obcí a obcí: 50 %.

V rámci dotačního titulu KSS 3/21 jsou uznatelné neinvestiční náklady (vyjma osobních nákladů, cestovného a nákladů na energie) i investiční náklady projektu.

Podmínky:

Dotace do 300.000 Kč na stavební úpravy včetně rekonstrukce nebo přístavby (výstavby) bude poskytnuta žadateli, který je:

Dotace nad 300.000 Kč na stavební úpravy včetně rekonstrukce, přístavby (výstavby) bude poskytnuta žadateli, který je:

Příjemce dotace je povinen zajistit, že nemovitost bude využívána k poskytování sociálních služeb ve smyslu zákona o sociálních službách po dobu 5 let od ukončení realizace projektu.

KSS 4/21 Pořízení vozidla a bezbariérová úprava vozidla

Podpora bude zaměřena na:

Minimální výše poskytnuté dotace na pořízení vozidla: 100.000 Kč.
Maximální výše poskytnuté dotace na pořízení vozidla: 300.000 Kč.

Maximální výše poskytnuté dotace na pořízení vozidla s alternativním pohonem (CNG, elektro) nebo hybridním pohonem: 400.000 Kč.
Maximální výše poskytnuté dotace na pořízení šesti či vícemístného dodávkového vozidla: 500.000 Kč.
Maximální výše poskytnuté dotace na pořízení šesti či vícemístného dodávkového vozidla s alternativním pohonem (CNG, elektro) nebo hybridním pohonem: 600.000 Kč.
Minimální výše poskytnuté dotace na úpravu vozidla: 41.000 Kč.
Maximální výše poskytnuté dotace na úpravu vozidla: 150.000 Kč.

Min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 20 %.
Max. % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu: 80 %.

V rámci dotačního titulu KSS 4/21 jsou uznatelné pouze investiční náklady na pořízení motorového vozidla a na technické zhodnocení motorového vozidla.

Podmínky:

III. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

IV. Cíle a priority programu (účelové určení)

Účelem realizace vyhlášeného dotačního programu je finanční podpora projektů zvyšujících kvalitu sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji, zejména naplňování cílů a opatření stanovených v Koncepci kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (včetně transformace pobytových sociálních služeb) schválené usnesením zastupitelstva kraje č. 24/2122 ze dne 26. 6. 2008.

Finanční prostředky poskytnuté v rámci tohoto dotačního programu jsou rozpočtovými prostředky Moravskoslezského kraje, jejich poskytování, použití a vyúčtování se řídí platnými právními předpisy.

V. Vymezení okruhu příjemců a cílových skupin programu

Oprávněnými žadateli o dotaci jsou:

 1. v rámci dotačních titulů KSS 1/21 a KSS 2/21 poskytovatelé sociálních služeb registrovaní podle zákona o sociálních službách, kteří poskytují sociální službu, jíž se projekt týká a která je poskytována dle rozhodnutí o registraci minimálně od 1. 1. 2020 a je zařazena do Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji se statusem základní nebo optimální, přičemž žadatel bude mít nejpozději k 15. 4. 2021 uzavřenu s Moravskoslezským krajem Smlouvu o závazku veřejné služby nebo do uvedeného data předloží poskytovateli jiné pověření k výkonu služeb obecného hospodářského zájmu dle Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (dále jen "jiné pověření"),
 2. v rámci dotačního titulu KSS 3/21 a KSS 4/21 poskytovatelé sociálních služeb registrovaní podle zákona o sociálních službách, kteří poskytují sociální službu, jíž se projekt týká:
  • která je poskytována dle rozhodnutí o registraci minimálně od 1. 1. 2020 a je zařazena do Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji se statusem základní, přičemž žadatel bude mít nejpozději k 15. 4. 2021 uzavřenu s Moravskoslezským krajem Smlouvu o závazku veřejné služby,
  • která je poskytována dle § 47, § 48, § 49 nebo § 50 zákona o sociálních službách – podmínka platí jen pro dotační titul KSS 3/21,
  • která je poskytována dle § 39, § 40, § 41, § 43, § 44, § 45, § 46, § 47, § 48, § 49, § 50, § 51, § 54, § 56, § 57, § 58, § 59, § 60, § 60a, § 62, § 64, § 65, § 66, § 67, § 68, § 69 nebo § 70 zákona o sociálních službách – podmínka platí jen pro dotační titul KSS 4/21.

Finanční prostředky dotace budou poskytnuty v souladu s pověřením dle rozhodnutí Komise uvedeného v písm. a.

Dotaci nelze poskytnout:

Příjemcem dotace nemůže být obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti.

VI. Lokalizace programu

Příjemci dotace jsou povinni projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje. To neplatí pro vlastní pořízení věci. Pořízená věc bude následně využívána na území Moravskoslezského kraje.

VII. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Minimálnímaximální výše dotace na jeden projekt je vymezena u jednotlivých dotačních titulů.
 2. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně do procentní výše uvedené u jednotlivých dotačních titulů.
 3. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem (např. z dotačního programu "Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2021 a způsob rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu).
 4. Žadatelem požadovaná výše dotace na jednotlivou sociální službu musí být v žádosti zaokrouhlena na celé stokoruny.
 5. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny.
 6. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 5 budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé stokoruny směrem dolů; procentní podíl dotace na uznatelných nákladech projektu se tím sníží.
 7. V případě rozhodnutí o přidělení dotace příjemci se požadovaná výše dotace nekrátí s výjimkou posledního podpořeného projektu, u něhož může být zkrácena tak, aby nebyla překročena celková alokovaná částka dotačního programu. Dojde‑li k takovémuto zkrácení výše dotace, zůstane předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu stejná a procentní podíl dotace na uznatelných nákladech se sníží; nákladový rozpočet projektu bude v součinnosti s žadatelem přepracován.
 8. Žadatel je oprávněn předložit v každém z dotačních titulů tohoto programu:
  • 1 žádost za žadatele, pokud má ke dni vyhlášení dotačního programu v krajské síti 1 sociální službu,
  • 2 žádosti za žadatele, pokud má ke dni vyhlášení dotačního programu v krajské síti 2 až 10 sociálních služeb, přičemž v daném dotačním titulu může být konkrétní poskytovaná sociální služba (identifikátor) předmětem pouze jedné žádosti,
  • 3 žádosti za žadatele, pokud má ke dni vyhlášení dotačního programu v krajské síti 11 až 30 sociálních služeb, přičemž v daném dotačním titulu může být konkrétní poskytovaná sociální služba (identifikátor) předmětem pouze jedné žádosti,
  • 4 žádosti za žadatele, pokud má ke dni vyhlášení dotačního programu v krajské síti více než 30 sociálních služeb, přičemž v daném dotačním titulu může být konkrétní poskytovaná sociální služba (identifikátor) předmětem pouze jedné žádosti.
 9. V případě porušení omezení uvedeného v odst. 8 tohoto článku budou nadbytečné žádosti z posuzování vyloučeny, a to v pořadí podle data a času podání v elektronickém systému na adrese podatelna.msk.cz.
 10. U dotačního titulu KSS 2/21 bude realizace projektu zahájena nejdříve ode dne 1. 1. 2021 a ukončena nejpozději do 31. 12. 2021.
  U dotačních titulů KSS 1/21, KSS 3/21 a KSS 4/21 bude realizace projektu zahájena nejdříve ode dne 1. 1. 2021 a ukončena nejpozději do 30. 6. 2022; realizace
 11. Pokud projekt vychází z opatření uloženého inspekcí sociálních služeb, která byla provedena v období roků 2018–2020, je tuto skutečnost nutno doložit protokolem o kontrole.
 12. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace, u náhradních žadatelů do 2 měsíců od zaslání informace o poskytnutí dotace poskytovatelem:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (bezdlužnost). Předložené doklady musí prokazovat bezdlužnost ke dni, od něhož v den jejich předložení neuplynul více než jeden měsíc. Rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování je považováno za splnění podmínky bezdlužnosti,
  2. úředně ověřené kopie dokladů o názvu, sídle, IČO a právní formě (společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, apod.), pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, z rejstříků dle zákona č. 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, nebo ze základních registrů dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů [např. obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, rejstříky registrovaných církví a náboženských společností a dalších právnických osob založených registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi a registrovaných nebo evidovaných podle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích a náboženských společnostech (dále jen "veřejný rejstřík")],
  3. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených výše uvedených dokladů); byla‑li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci, předloží žadatel rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci. Pokud se zástupce, který podepsal smlouvu na základě pověření nebo plné moci, neliší od zástupce, který podepsal na základě pověření nebo plné moci žádost o poskytnutí dotace, není žadatel povinen opětovně předložit již dříve předložené pověření nebo plnou moc, je‑li i nadále platné(á) a zahrnuje oprávnění podepsat smlouvu o poskytnutí dotace,
  4. usnesení orgánu obce, kterým bylo rozhodnuto o přijetí dotace a uzavření smlouvy, je‑li žadatelem obec (není‑li o přijetí dotace a uzavření smlouvy oprávněn rozhodnout starosta).
  V případě nejasností si administrátor může vyžádat doložení dokladů případně dalších údajů uvedených v odst. 12 tohoto článku.
 13. Předložení dokladů uvedených v odst. 12 písm. a. tohoto článku není vyžadováno u žadatelů, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno. V takovém případě žadatel skutečnost potvrdí čestným prohlášením.
 14. Povinnost předložit doklady uvedené v odst. 12 písm. b. a c. tohoto článku se nevztahuje na obce s výjimkou povinnosti dle písm. c. za středníkem.
 15. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 16. V případě, že žadatelem o dotaci bude obec nebo příspěvková organizace obce, lhůta stanovená v odst. 12 tohoto článku se prodlužuje na 3 měsíce.
 17. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 12 tohoto článku ve stanovené lhůtě, z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti nebo příslušným orgánem kraje bylo vydáno rozhodnutí o financování projektu nebo jeho dílčích aktivit dotací v rámci jiného dotačního programu Moravskoslezského kraje nebo mimo vyhlášené dotační programy Moravskoslezského kraje, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta.
 18. V případě, že žadateli nebude dotace poskytnuta z důvodu nesplnění výše uvedených podmínek, žadatel odmítne poskytnutou dotaci či celou nebo část dotace vrátí nebo dojde k navýšení prostředků vymezených v rozpočtu poskytovatele na tento dotační program, vyzve administrátor pro přidělení dotace náhradního žadatele dle pořadníku náhradníků schváleného zastupitelstvem kraje. Minimální částka, kterou je možno nabídnout náhradnímu žadateli je 10.000 Kč. Po 30. 9. 2021 již nebudou náhradní žadatelé vyzýváni.
 19. V případě písemného souhlasu náhradníka s výší dotace, administrátor zašle náhradníkovi návrh smlouvy a vyzve jej k předložení dokladů uvedených v odstavci 12 tohoto článku. V případě nesouhlasu bude osloven další náhradník dle pořadníku. V případě, že náhradník přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, musí dodržet záměr projektu dle předložené žádosti (předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu zůstane stejná, procentní podíl dotace na uznatelných nákladech se sníží, nákladový rozpočet projektu bude v součinnosti s žadatelem přepracován).

VIII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  2. byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami vyhlášeného dotačního programu,
  3. vznikl příjemci v období realizace projektu,
  4. byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,
  5. lze jej podřadit pod některý z druhů uznatelných nákladů uvedených v příloze č. 2 elektronické žádosti.
 2. Specifické uznatelné náklady
  Za uznatelné náklady projektu se u dotačního titulu KSS 4/21 považují pouze náklady na pořízení motorového vozidla a na technické zhodnocení motorového vozidla, které splňují podmínky uvedené v odst. 1 tohoto článku.
 3. Neuznatelné náklady
  V rámci projektu nelze uznat:
  1. výdaje na pořízení staveb včetně budov, bytů a nebytových prostor (neplatí pro výstavbu objektu pro poskytování sociální služby u dotačního titulu KSS 1/21 a pro výstavbu místnosti pro zemřelé u dotačního titulu KSS 3/21), pozemků, uměleckých děl a sbírek,
  2. odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku,
  3. výdaje na pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
  4. poskytování záloh, jejichž termín zúčtování přesáhne termín realizace projektu,
  5. poskytování úvěrů či půjček a návratných finančních výpomocí,
  6. osobní náklady a náklady na energie u dotačních titulů KSS 2/21 a KSS 3/21,
  7. podnikatelskou odměnu a osobní spotřebu vlastníka účetní jednotky,
  8. zákonné odvody do sociálního fondu a jiných fondů,
  9. cestovní náhrady spojené s realizací zahraniční pracovní cesty,
  10. externě zajišťované administrativní služby a práce – např. vedení účetnictví, poradenské služby, právní služby, konzultace a auditorské služby,
  11. úhradu směnek,
  12. daně a dotace (s výjimkou daně z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům projektu, která je uznatelným nákladem projektu, jestliže žadatel není plátcem daně z přidané hodnoty nebo mu nevzniká nárok na odpočet daně z přidané hodnoty),
  13. celní, správní, soudní, bankovní poplatky a dovozní přirážky,
  14. závazky vůči společníkům a sdružení, včetně závazků z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů,
  15. závazky z koupě podniků, pevných termínovaných operací, nakoupených opcí,
  16. náklady příštích období,
  17. tvorbu kapitálových fondů, emisního ážia,
  18. úhradu ztráty z minulých let,
  19. tvorbu rezerv,
  20. akontaci leasingu, leasingové splátky a nájem věcí s následným odkupem,
  21. splácení bankovních úvěrů, úroků z bankovního úvěru a ostatních přijatých výpomocí,
  22. náklady na reprezentaci a občerstvení
  23. poskytování finančních darů,
  24. pokuty, úroky z prodlení a penále,
  25. manka a škody,
  26. převody podílů na výsledku hospodaření společníkům,
  27. cestovné,
  28. veškeré náklady vyjma nákladů na pořízení motorového vozidla a na technické zhodnocení motorového vozidla u dotačního titulu KSS 4/21.

Upozornění!!!
Nákladový rozpočet, tvořící přílohu č. 2 elektronické žádosti nesmí obsahovat neuznatelné náklady, i kdyby měly být hrazeny z prostředků příjemce dotace.

IX. Podmínky použití dotace

 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami tohoto dotačního programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy.
 2. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.

X. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žadatel podává žádost v elektronické podobě prostřednictvím elektronického systému ePodatelna dle odst. 2–5 tohoto článku a následně v listinné podobě nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek dle odst. 6 tohoto článku.
 2. Žadatel se nejprve zaregistruje v elektronickém systému ePodatelna Moravskoslezského kraje prostřednictvím e‑podání. Při registraci žadatel vyplní základní údaje o žadateli včetně hesla. Pokud se již žadatel zaregistroval v minulosti, není nutná nová registrace. Pokud se žadatel chce přihlásit do elektronického systému ePodatelna pomocí vlastní datové schránky, není nutná registrace.
 3. Poté se žadatel přihlásí uživatelským jménem a heslem, nebo pomocí vlastní datové schránky a v elektronickém systému vyplní žádost o poskytnutí dotace.
 4. Následně vloží do systému povinné přílohy:
  1. popis projektu (viz Příloha č. 1 elektronické žádosti o dotaci),
  2. nákladový rozpočet projektu (viz Příloha č. 2 elektronické žádosti o dotaci, tabulka ve formátu MS Excel v editovatelné podobě),
  3. doklady o názvu, sídle, IČO a právní formě žadatele (společenská smlouva, stanovy, statut, zřizovací listina, apod.), pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků – nevztahuje se na obce,
  4. doklad o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených dokladů uvedených pod písmenem c. tohoto odstavce) – nevztahuje se na obce,
  5. kopii smlouvy o založení účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, u příspěvkových organizací obcí rovněž potvrzení o čísle běžného účtu zřizovatele, na který bude dotace zaslána,
  6. výpis z katastru nemovitostí nebo nájemní / pachtovní smlouvu (pokud je pro daný dotační titul požadováno),
  7. kopii písemného souhlasu vlastníka nemovitosti, na které bude provedena rekonstrukce, stavební úprava nebo oprava (pokud je pro daný dotační titul požadováno),
  8. cenovou nabídku (pokud je pro daný dotační titul požadováno). Za cenovou nabídku je považována písemnost, v níž je uvedeno datum vyhotovení cenové nabídky, jsou specifikováni poptávající i poptávaný, definován předmět poptávky, cenová kalkulace (položkový rozpočet), cena celkem s DPH a bez DPH.
 5. Po vyplnění celé žádosti žadatel svou žádost odešle nejprve v elektronickém systému, čímž bude žádosti vygenerován čárový kód (PID).
 6. Následně žadatel:
  1. odeslanou žádost (bez příloh) vytiskne včetně obálky (obálka musí obsahovat PID žádosti, který se automaticky vygeneruje po odeslání žádosti v elektronickém systému), podepíše a podepsanou žádost, popř. podepsal‑li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, žádost spolu s originálem nebo ověřenou kopií tohoto pověření nebo plné moci, podá prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:
   Moravskoslezský kraj
   odbor sociálních věcí
   28. října 117
   702 18 OSTRAVA

   a to v obálce označené (níže uvedený text označení obálky je součástí posledního listu žádosti, který stačí na obálku nalepit):
   • názvem příslušného vyhlášeného dotačního programu a kódem dotačního titulu,
   • plným názvem / jménem a příjmením žadatele a adresou jeho sídla / bydliště,
   • textem "Neotvírat – žádost o dotaci", nebo
  2. zašle žádost (bez příloh) prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Moravskoslezského kraje:
   • název datové schránky: Moravskoslezský kraj,
   • identifikátor datové schránky: 8x6bxsd,
   • adresa poskytovatele: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava.

   Vyplývá‑li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být tato opatřena uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) všech těchto osob. Je‑li žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, musí být přílohou žádosti buď datový soubor vytvořený autorizovanou konverzí originálu nebo úředně ověřené kopie listinné plné moci nebo pověření tohoto zástupce včetně konverzní doložky (služba Czechpoint), nebo plná moc nebo pověření v elektronické podobě podepsaná(é) uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele (člena statutárního orgánu žadatele).

 7. Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude žadateli potvrzen (vystaven) Úřední záznam o osobním podání dokumentu.
 8. Z dalšího posuzování budou žádosti předložené vyhlašovateli vyloučeny, pokud:
  1. není obálka označena dle odst. 6 písm. a. tohoto článku,
  2. jsou v rozporu s tímto programem,
  3. žádost nebyla podána prostřednictvím elektronického systému ePodatelna a následně některým ze způsobů uvedených v odst. 6 tohoto článku,
  4. jsou doručeny na jiné adresy,
  5. jsou podány mimo lhůtu pro podávání žádostí,
  6. nejsou podepsány osobou oprávněnou jednat za žadatele (v případě doručení prostřednictvím informačního systému datových schránek se může uplatnit zákonná fikce podpisu); vyplývá‑li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být respektován,
  7. bude mít žadatel k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti (rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování se považují za vypořádané nedoplatky),
  8. má být projekt realizován mimo území Moravskoslezského kraje (výjimka upravena v článku VI. Programu),
  9. není dodržena povinná spoluúčast příjemce (u dotačního titulu 4/21 povinná spoluúčast příjemce na jednotlivých položkách rozpočtu) nebo minimální či maximální výše požadované dotace,
  10. jsou v nákladovém rozpočtu projektu neuznatelné náklady hrazené z dotace,
  11. v jedné obálce nebo jedné datové zprávě zaslané do datové schránky Moravskoslezského kraje je obsaženo více žádostí než jedna,
  12. se bude jednat o pořízení vozidla manažerského typu s prvky nadstandardní výbavy (dotační titul KSS 4/21),
  13. nebude řádně věcně zdůvodněno pořízení vozidla SUV ve vztahu k potřebám uživatelů sociální služby (dotační titul KSS 4/21),
  14. alespoň jedna ze sociálních služeb, na které je požadována dotace v rámci projektu, není v daném dotačním titulu podporovanou sociální službou,
  15. alespoň jedna ze sociálních služeb, na které je požadována dotace v rámci projektu, není ke dni podání žádosti zařazena do Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji se statusem základní nebo optimální (dle požadavku daného dotačního titulu) nebo žadatel nemá ohledně takové služby uzavřenu s Moravskoslezským krajem Smlouvu o závazku veřejné služby nebo do uvedeného data nepředloží poskytovateli jiné pověření.
 9. Pokud bude žádost vykazovat jiné nedostatky, vyzve administrátor dotačního programu žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena.
 10. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.

XI. Lhůta pro předkládání žádostí a kontaktní osoba

Žádosti o dotaci musí být podány ve lhůtě od 7. 1. 2021 do 18. 1. 2021 včetně. Tato lhůta se vztahuje na podání žádostí v elektronické a listinné podobě i prostřednictvím datové schránky. Byla‑li žádost podána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, je lhůta zachována, byla‑li do 18. 1. 2021 zásilka s žádostí o dotaci převzata k poštovní přepravě. Byla‑li zásilka vložena do poštovní schránky, je za den převzetí k poštovní přepravě považován den, jehož datum je uvedeno na otisku razítka, jímž provozovatel poštovních služeb opatřil obálku se zásilkou. Jestliže provozovatel poštovních služeb zásilku vloženou do poštovní schránky otiskem razítka s datem neopatřil nebo datum není čitelné, pravidlo o zachování lhůty se neuplatní.

V případě prokazatelné nefunkčnosti elektronického systému ePodatelna pro podávání žádostí na straně poskytovatele může administrátor programu prodloužit lhůtu pro podávání žádostí o dobu přiměřenou době nefunkčnosti elektronického portálu. Informace o prodloužení lhůty pro podávání žádostí bude zveřejněna stejným způsobem jako podmínky tohoto dotačního programu.

Administrátorem tohoto dotačního programu je Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava.

Kontaktní osoby jsou pro:

věcné záležitosti projektu: formální a ekonomické záležitosti projektu (administrátor): vyúčtování projektu: technickou podporu:

XII. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Tabulka kritérií pro hodnocení žádostí včetně bodového systému
  Protokol věcného hodnocení žádosti o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu MS kraje na rok 2021 v dotačním programu:
  Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2021
  Název žadatele:  
  Název projektu:  
  Kód programu: KSS Č. ev.:  
  Základní posuzované ukazatele (oblasti) projektu Maximálně možný počet bodů Bodové hodnocení projektu v oblasti
  1. Odůvodnění žádosti (potřebnosti projektu)
    Soulad projektu s vyhlášeným dotačním programem a se strategickými dokumenty MSK, přínos realizace pro MSK. Potřebnost projektu, popis současného stavu problematiky, kterou projekt řeší, jeho cíle a účel projektu – změna, které bude prostřednictvím projektu dosaženo    
  Počet bodů: 5  
  2. Cílová skupina projektu
    Vymezení cílové skupiny – konkrétní popis a kvantifikace (její velikost, složení), potřeby či problémy, vazba projektu na potřeby cílové skupiny    
  Počet bodů: 5  
  3. Realizace projektu
    Popis jednotlivých aktivit projektu, uvedení použitých metod, časový harmonogram aktivit – zda je konkrétní, reálný, proveditelný, personální zabezpečení projektu – kompetence pracovníků    
  Počet bodů: 5  
  4. Výstupy projektu
    Posouzení, zda projekt obsahuje konkrétní, reálné, objektivně měřitelné výstupy, indikátory naplnění účelnosti projektu, další případné přínosy projektu – inovativnost, udržitelnost, efektivita.    
  Počet bodů: 5  
  5. Rozpočet projektu
    Konkrétnost a srozumitelnost rozpočtu, soulad rozpočtu s projektovou částí žádosti, adekvátnost položek rozpočtu, hospodárnost projektu    
  Počet bodů: 5  
  6. Preference dotačního titulu a projektu
    Významnost jednotlivých dotačních titulů a projektů z hlediska priorit vyhlašovatele je zohledněna dle níže uvedeného bodového hodnocení:
  + 2 body – KSS 1/21
  + 3 body – KSS 3/21
  + 2 body – KSS 4/21 – u projektu, v rámci nějž dojde k pořízení vozidla s alternativním pohonem (CNG, elektro) nebo hybridním pohonem
  + 2 body – u projektu, který vychází z opatření uloženého inspekcí sociálních služeb, která byla provedena v období roků 2018–2020; nutno doložit protokolem o kontrole.
     
    Počet bodů: 5  
  Stručná anotace projektu (z hlediska potřebnosti, cílové skupiny, realizace, výstupů, rozpočtu, příp. kvality):
   
  Celkové hodnocení projektu (včetně příp. identifikovaných rizikových faktorů projektu):
   
  Bodové hodnocení projektu: Maximálně možný počet bodů: 30
  Celkový počet získaných bodů:  
  Stanovisko: Projekt doporučen k podpoře Datum:  
  Projekt nedoporučen k podpoře
  Hodnotitelé:   Podpis:  
  Bodové hodnocení:
  • 0 – Hodnocený projekt neobsahuje popis dané oblasti
  • 1 – Oblast je v projektu zmíněna pouze okrajově, obecně
  • 2 – Daná oblast je v projektu popsána částečně – nejsou uvedena všechna kritéria, popis je obecný nebo nesrozumitelný
  • 3 – Daná oblast je v projektu popsána převážně, některá kritéria jsou popsána obecně nebo nesrozumitelně
  • 4 – Popis dané oblasti projektu obsahuje pouze dílčí drobné nedostatky
  • 5 – Daná oblast je v projektu popsána výborně – všechna uvedená kritéria jsou uvedena konkrétně a srozumitelně, ve vzájemném souladu
  * Projekt bude doporučen k podpoře při dosažení celkového počtu minimálně 12 bodů.
  Pokud projekt dosáhne v některé z hodnocených oblastí (týká se oblastí 1 až 5) počtu 0 bodů, nebude navržen k podpoře.
 2. Výbor sociální zastupitelstva kraje je oprávněn u každé žádosti zvýšit či snížit (nejvýše o 5 bodů) počet bodů, které žádost obdržela při věcném hodnocení zaměstnanci zařazenými do krajského úřadu, a to s ohledem na regionální význam a místní potřebnost aktivit uvedených v žádosti.
 3. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty, o poskytnutí dotace náhradním žadatelům za stanovených podmínek a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům nejpozději do 30. 9. 2021.
 4. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu do 10 kalendářních dnů po rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny, uzavře kraj smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy (příloha č. 1 programu).

XIII. Závěrečné vyúčtování

Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu ve lhůtě uvedené ve smlouvě. Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační program.

Přesáhne‑li poskytnutá dotace v položce nákladového rozpočtu 50.000 Kč u dotačního titulu KSS 1/21, u dotačního titulu KSS 2/21 – pouze u služeb (nákladový druh 2.1 Oprava a udržování, nákladový druh 2.3 Jiné uznatelné služby a nákladový druh 4. Jiné uznatelné náklady), u dotačního titulu KSS 3/21 – u poskytnuté investiční dotace a u poskytnuté neinvestiční dotace pouze u služeb (nákladový druh 2.1 Oprava a udržování, nákladový druh 2.3 Jiné uznatelné služby a nákladový druh 4. Jiné uznatelné náklady) a u dotačního titulu KSS 4/21, je příjemce dotace povinen uchovávat 3 cenové nabídky týkající se těchto položek nákladového rozpočtu po dobu 3 let od ukončení realizace projektu. Pakliže se příjemci i přes dostatečný počet oslovených potenciálních dodavatelů nepodaří získat 3 cenové nabídky, uchová mimo obdržené/ých cenové/ých nabídky/nabídek po dobu 3 let od ukončení realizace projektu doklady prokazující tuto skutečnost.

Za cenovou nabídku je považována písemnost, v níž je uvedeno datum vyhotovení cenové nabídky, jsou specifikováni poptávající i poptávaný, definován předmět poptávky, cenová kalkulace (položkový rozpočet), cena celkem s DPH a bez DPH.

XIV. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelového určení,
  3. dodržení podmínek,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XV. Výše rozpočtových prostředků

Předpokládaný rozpočet programu je ve výši 40 mil. Kč.

XVI. Závěrečné ustanovení

 1. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
 2. Poskytnutí dotace je podmíněno schválením dotačních prostředků pro daný dotační program v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021. O celkové částce finančních prostředků, které budou v rozpočtu vyčleněny pro dotační program, rozhodne Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje. V případě, že nebudou schváleny dotační prostředky pro daný dotační program z rozpočtu Moravskoslezského kraje, nebude dotační program realizován a dotace nebudou poskytnuty.
 3. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo dotační program bez udání důvodů zrušit.

XVII. Seznam příloh dotačního programu

XVIII. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 3/195 ze dne 30. 11. 2020 a nabývá účinnosti dne 30. 11. 2020.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.