Půjčka – zaměstnanci LEPO
Menu

Podmínky Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2023

I. Název programu (kód)

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2023 (KSS)

II. Jednotlivé dotační tituly (kódy)

KSS 1/23 Podpora aktivit spojených s naplňováním standardu č. 13 vyhlášky č. 505/2006 Sb.

Podpora bude zaměřena na:

 1. pořízení a instalaci závěsných zařízení zajišťujících intimitu uživatelů,
 2. pořízení a instalaci zařízení usnadňujících hygienu a mobilitu,
 3. úpravy prostor či venkovního prostředí sociálních služeb ve smyslu odstraňování architektonických bariér (zpřístupnění objektů, zabudování schodišťových plošin, schodolezů, rekonstrukce výtahů, rozšíření dveří a zárubní), snižování kapacity pokojů, zvyšování dostupnosti sociálních zařízení (včetně zařízení pro osoby bez přístřeší) v souladu s principy transformace a humanizace zařízení sociálních služeb, pořízení a instalace a výtahů,
 4. pořízení a instalaci zařízení zvyšujících bezpečnost při poskytování sociálních služeb [systémy elektrické požární signalizace (podporovány nejsou samostatné požární hlásiče), signalizace klient – sestra],
 5. pořízení a instalace stacionárních klimatizací s primárním účelem zvýšení kvality služby (podporovány nejsou mobilní verze klimatizací),
 6. rekonstrukci, přístavbu či novou výstavbu objektu pro poskytování sociální služby,
 7. vybavení provozních částí pobytových služeb sociální péče poskytovaných dle § 44, § 47, § 48, § 49 a § 50 zákona o sociálních službách (vybavení prádelny či kuchyně).

Minimální výše poskytnuté dotace: 100.000 Kč.
Maximální výše poskytnuté dotace: 1.000.000 Kč.

Min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 20 %; u příspěvkových organizací obcí a obcí: 50 %.
Max. % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu: 80 %; u příspěvkových organizací obcí a obcí: 50 %.

V rámci dotačního titulu KSS 1/23 jsou uznatelné pouze investiční náklady projektu.

Podmínky:

Dotace do 300.000 Kč na stavební úpravy, včetně rekonstrukce a přístavby, bude poskytnuta žadateli, který je:

Dotace nad 300.000 Kč na stavební úpravy, včetně rekonstrukce a přístavby, bude poskytnuta žadateli, který je:

Příjemce dotace je povinen zajistit, že nemovitost bude využívána k poskytování sociálních služeb ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o sociálních službách"), po dobu 5 let od ukončení realizace projektu.

Dotace na novou výstavbu objektu bude poskytnuta žadateli, který je:

KSS 2/23 Financování materiálně-technického zabezpečení sociální služby a oprav

Podpora bude zaměřena na:

 1. pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku s dobou použitelnosti delší než jeden rok a oceněním v souladu s právními předpisy upravujícími účetnictví, tzn. pořizovací cena nepřesáhne u jednotlivé položky hranici pro ocenění majetku stanovenou vnitřním účetním předpisem žadatele (hranice pro ocenění majetku, která je upravena ve vnitřním účetním předpisu žadatele, je součástí žádosti o poskytnutí dotace a na její změny od doby podání žádosti do ukončení realizace projektu nebude brán zřetel) – nákup PC, kompenzačních pomůcek, polohovacích postelí, evakuačních podložek, přenosných van, pořízení a instalace zařízení usnadňujících hygienu a mobilitu apod.,
 2. pořízení drobného dlouhodobého nehmotného majetku s oceněním v souladu s právními předpisy upravujícími účetnictví (hranice pro ocenění majetku, která je upravena ve vnitřním účetním předpisu žadatele, je součástí žádosti o poskytnutí dotace a na její změny od doby podání žádosti do ukončení realizace projektu nebude brán zřetel) – nákup softwaru, který má přímou souvislost s poskytováním sociálních služeb,
 3. nákup pomůcek pro alternativní komunikaci (např. komunikátory s hlasovým výstupem) a dalších kompenzačních pomůcek,
 4. pořízení zástěn zajišťujících intimitu uživatelů,
 5. pořízení zařízení usnadňujících hygienu a mobilitu,
 6. pořízení přístrojů na dezinfekci prostor,
 7. opravy a udržování (vymalování pokojů, výměna podlah v zařízení apod.).

Minimální výše poskytnuté dotace: 50.000 Kč.
Maximální výše poskytnuté dotace: 300.000 Kč.

Min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 20 %.
Max. % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu: 80 %.

V rámci dotačního titulu KSS 2/23 jsou uznatelné pouze neinvestiční náklady projektu (vyjma osobních nákladů, cestovného a nákladů na energie).

Podmínky:

KSS 3/23 Vybudování místnosti pro zemřelé

Podpora bude zaměřena na:

 1. zřízení a vybavení místnosti pro zemřelé v pobytových sociálních službách poskytovaných dle § 47, § 48, § 49 a § 50 zákona o sociálních službách tak, aby služby naplňovaly požadavky zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů (dále jen "zákon o pohřebnictví"),
 2. vybudování místností pro důstojné rozloučení se zemřelými v pobytových sociálních službách poskytovaných dle § 47, § 48, § 49 a § 50 zákona o sociálních službách.

Minimální výše poskytnuté dotace: 50.000 Kč.
Maximální výše poskytnuté dotace: 500.000 Kč.

Min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 20 %
Max. % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu: 80 %

V rámci dotačního titulu KSS 3/23 jsou uznatelné neinvestiční náklady (vyjma osobních nákladů, cestovného a nákladů na energie) i investiční náklady projektu.

Podmínky:

Dotace do 300.000 Kč na stavební úpravy včetně rekonstrukce nebo přístavby (výstavby) bude poskytnuta žadateli, který je:

Dotace nad 300.000 Kč na stavební úpravy včetně rekonstrukce, přístavby (výstavby) bude poskytnuta žadateli, který je:

Příjemce dotace je povinen zajistit, že nemovitost bude využívána k poskytování sociálních služeb ve smyslu zákona o sociálních službách po dobu 5 let od ukončení realizace projektu.

KSS 4/23 Pořízení vozidla a bezbariérová úprava vozidla

Podpora bude zaměřena na:

 1. pořízení nového nebo ojetého motorového vozidla – osobního automobilu (max. 5 míst) nebo vícemístného dodávkového automobilu (6 – 9 míst) sloužícího pro potřeby poskytované sociální služby,
 2. úpravu motorového vozidla tak, aby bylo možno přepravovat osoby se zdravotním postižením; vozidlo musí sloužit pro přepravu klientů dané sociální služby.

Minimální výše poskytnuté dotace na pořízení vozidla: 100.000 Kč.
Maximální výše poskytnuté dotace na pořízení vozidla: 300.000 Kč.
Maximální výše poskytnuté dotace na pořízení vozidla s alternativním pohonem (CNG, elektro) nebo hybridním pohonem: 400.000 Kč.
Maximální výše poskytnuté dotace na pořízení šesti či vícemístného dodávkového vozidla: 500.000 Kč.
Maximální výše poskytnuté dotace na pořízení šesti či vícemístného dodávkového vozidla s alternativním pohonem (CNG, elektro) nebo hybridním pohonem: 600.000 Kč.

Minimální výše poskytnuté dotace na úpravu vozidla: 41.000 Kč.
Maximální výše poskytnuté dotace na úpravu vozidla: 150.000 Kč.

Min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 20 %.
Max. % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu: 80 %.

V rámci dotačního titulu KSS 4/23 jsou uznatelné pouze investiční náklady na pořízení motorového vozidla a na technické zhodnocení motorového vozidla.

Podmínky:

KSS 5/23 Podpora odborného vzdělávání a rozvoje týmů (pracovníků) poskytovatelů sociálních služeb

Podpora bude zaměřena na:

 1. zajištění specializovaného vzdělávání a odborných konzultací pro poskytovatele služeb zaměřených na osoby se specifickými potřebami (osoby s PAS, duálními diagnózami, kombinovanými postiženími, vzácnými onemocněními, s atypickými projevy chování¹)
 2. zajištění specializovaného vzdělávání a odborných konzultací pro podporu paliativní péče v pobytových sociálních službách (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením)

Minimální výše poskytnuté dotace: 30.000 Kč.
Maximální výše poskytnuté dotace: 100.000 Kč.

Min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 20 %.
Max. % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu: 80 %.

V rámci dotačního titulu KSS 5/23 jsou uznatelné náklady pouze ve formě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr včetně zákonných odvodů a nákupu služeb specializovaného vzdělávání a odborných konzultací.

Podmínky:

III. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

IV. Cíle a priority programu (účelové určení)

Účelem realizace vyhlášeného dotačního programu je finanční podpora projektů zvyšujících kvalitu sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji, zejména naplňování cílů a opatření stanovených v Koncepci kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (včetně transformace pobytových sociálních služeb) schválené usnesením zastupitelstva kraje č. 24/2122 ze dne 26. 6. 2008.

Finanční prostředky poskytnuté v rámci tohoto dotačního programu jsou rozpočtovými prostředky Moravskoslezského kraje, jejich poskytování, použití a vyúčtování se řídí platnými právními předpisy.

V. Vymezení okruhu příjemců a cílových skupin programu

Oprávněnými žadateli o dotaci jsou následující právnické osoby:

 1. v rámci dotačních titulů KSS 1/23, KSS 2/23 a KSS 5/23 poskytovatelé sociálních služeb registrovaní podle zákona o sociálních službách, kteří poskytují sociální službu, jíž se projekt týká, která je poskytována dle rozhodnutí o registraci minimálně od 1. 1. 2021 a jejíž kapacita je zařazena do Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji se statusem základní nebo optimální, přičemž rozhodná je kapacita sociální služby, na kterou je požadována dotace, zařazená v Krajské síti sociálních služeb ke dni vyhlášení programu, tj. k 16. 1. 2023 (vyjma dotačního titulu KSS 1/23, bodu f). Žadatel musí mít nejpozději k 15. 4. 2023 uzavřenu s Moravskoslezským krajem Smlouvu o závazku veřejné služby nebo do uvedeného data předloží poskytovateli jiné pověření k výkonu služeb obecného hospodářského zájmu dle Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (dále jen "jiné pověření"),
 2. v rámci dotačního titulu KSS 3/23 a KSS 4/23 poskytovatelé sociálních služeb registrovaní podle zákona o sociálních službách, kteří poskytují sociální službu, jíž se projekt týká, přičemž:

Finanční prostředky dotace budou poskytnuty v souladu s pověřením dle rozhodnutí Komise uvedeného v písm. a.

Dotaci nelze poskytnout:

 1. politickým stranám a politickým hnutím podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a hnutích, ve znění pozdějších předpisů,
 2. příspěvkovým organizacím podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jejichž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj,
 3. u dotačních titulů KSS 2/23, KSS 3/23 a KSS 4/23 příspěvkovým organizacím podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jejichž zřizovatelem jsou obce, a obcím,
 4. organizačním složkám státu, zařízením státu majícím obdobné postavení jako organizační složky státu, příspěvkovým organizacím zřízeným organizačními složkami státu a státním podnikům,
 5. na předkládané projekty nebo jejich dílčí aktivity, o jejichž financování dotací z rozpočtu, Moravskoslezského kraje v rámci jiného dotačního programu Moravskoslezského kraje nebo mimo vyhlášené dotační programy Moravskoslezského kraje již bylo rozhodnuto radou nebo zastupitelstvem kraje; toto omezení neplatí v případě, že žadatel ještě před podáním žádosti o dotaci v rámci tohoto dotačního programu oznámil, že dočasně upustil od realizace takového projektu, a byla‑li mu již na tento projekt vyplacena dotace, dotaci vrátil. Žadatel má povinnost informovat Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o skutečnosti, že daný projekt nebo jeho dílčí aktivity byly již podpořeny z rozpočtu Moravskoslezského kraje nebo žadatel na daný projekt nebo jeho dílčí aktivity podal dosud nevyřízenou žádost o poskytnutí dotace v rámci jiného dotačního programu financovaného z rozpočtu Moravskoslezského kraje nebo mimo dotační programy Moravskoslezského kraje. Porušení povinnosti žadatele informovat poskytovatele dle předchozí věty bude považováno za porušení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta, v případě, že smlouva o poskytnutí dotace v rámci tohoto dotačního programu byla uzavřena navzdory skutečnostem uvedeným v první větě tohoto bodu.

Příjemcem dotace nemůže být obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti.

Příjemcem dotace nemůže být spolek nebo pobočný spolek, který je považován za neaktivní spolek ve smyslu § 125a odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů.

Příjemce dotace nemůže být osobou, vůči které je zakázána přímá či nepřímá finanční podpora ve smyslu čl. 5l nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 31. 7. 2014, částka L 229), ve znění Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022 (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 8. 4. 2022 pod č. L 111), tedy právnickou osobou, subjektem nebo orgánem usazeným v Rusku, který je z více než 50 % ve veřejném vlastnictví či pod veřejnou kontrolou.

VI. Lokalizace programu

Příjemci dotace jsou povinni projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje, vyjma

VII. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Minimálnímaximální výše dotace na jeden projekt je vymezena u jednotlivých dotačních titulů.
 2. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně do procentní výše uvedené u jednotlivých dotačních titulů.
 3. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem (např. z dotačního programu "Program na podporu poskytování sociálních služeb financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu).
 4. Žadatelem požadovaná výše dotace na jednotlivou sociální službu musí být v žádosti zaokrouhlena na celé stokoruny.
 5. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny.
 6. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 5 budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé stokoruny směrem dolů; procentní podíl dotace na uznatelných nákladech projektu se tím sníží.
 7. V případě poskytnutí investiční nebo kombinované dotace musí být sociální služba poskytována minimálně pět let od ukončení realizace projektu. V případě poskytnutí neinvestiční dotace musí být sociální služba poskytována minimálně 3 roky od ukončení realizace projektu, vyjma dotačního titulu KSS 5/23.
 8. V případě rozhodnutí o přidělení dotace příjemci se požadovaná výše dotace nekrátí s výjimkou posledního podpořeného projektu, u něhož může být zkrácena tak, aby nebyla překročena celková alokovaná částka dotačního programu. Dojde‑li k takovémuto zkrácení výše dotace, zůstane předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu stejná a procentní podíl dotace na uznatelných nákladech se sníží; nákladový rozpočet projektu bude v součinnosti s žadatelem přepracován.
 9. Žadatel je oprávněn předložit v každém z dotačních titulů tohoto programu:
  • 1 žádost za žadatele, pokud má ke dni vyhlášení dotačního programu v krajské síti 1 sociální službu,
  • 2 žádosti za žadatele, pokud má ke dni vyhlášení dotačního programu v krajské síti 2 až 10 sociálních služeb, přičemž v daném dotačním titulu může být konkrétní poskytovaná sociální služba (identifikátor) předmětem pouze jedné žádosti,
  • 3 žádosti za žadatele, pokud má ke dni vyhlášení dotačního programu v krajské síti 11 až 30 sociálních služeb, přičemž v daném dotačním titulu může být konkrétní poskytovaná sociální služba (identifikátor) předmětem pouze jedné žádosti,
  • 4 žádosti za žadatele, pokud má ke dni vyhlášení dotačního programu v krajské síti více než 30 sociálních služeb, přičemž v daném dotačním titulu může být konkrétní poskytovaná sociální služba (identifikátor) předmětem pouze jedné žádosti.
 10. V případě porušení omezení uvedeného v odst. 9 tohoto článku budou nadbytečné žádosti z posuzování vyloučeny, a to v pořadí podle data a času evidence podání v elektronickém systému ePodatelna.
 11. U dotačních titulů KSS 2/23 a KSS 5/23 bude realizace projektu zahájena nejdříve ode dne 1. 1. 2023 a ukončena nejpozději do 31. 12. 2023.
  U dotačních titulů KSS 1/23, KSS 3/23 a KSS 4/23 bude realizace projektu zahájena nejdříve ode dne 1. 1. 2023 a ukončena nejpozději do 30. 6. 2024; realizace projektu musí být zahájena v roce 2023.
 12. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace, u náhradních žadatelů do 2 měsíců od zaslání informace o poskytnutí dotace poskytovatelem:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (bezdlužnost). Předložené doklady musí prokazovat bezdlužnost ke dni, od něhož v den jejich předložení neuplynul více než jeden měsíc. Rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování je považováno za splnění podmínky bezdlužnosti,
  2. úředně ověřené kopie dokladů o názvu/obchodní firmě, sídle, IČO a právní formě (společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, apod.), pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, z rejstříků dle zákona č. 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, nebo ze základních registrů dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů [např. obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, rejstříky registrovaných církví a náboženských společností a dalších právnických osob založených registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi a registrovaných nebo evidovaných podle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích a náboženských společnostech (dále jen "veřejný rejstřík")],
  3. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených výše uvedených dokladů); byla‑li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci, předloží žadatel rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci. Pokud se zástupce, který podepsal smlouvu na základě pověření nebo plné moci, neliší od zástupce, který podepsal na základě pověření nebo plné moci žádost o poskytnutí dotace, není žadatel povinen opětovně předložit již dříve předložené pověření nebo plnou moc, je‑li i nadále platné(á) a zahrnuje oprávnění podepsat smlouvu o poskytnutí dotace,
  4. u KSS 4/23 kopii uzavřené kupní smlouvy s dodavatelem vozidla,
  5. usnesení orgánu obce, kterým bylo rozhodnuto o přijetí dotace a uzavření smlouvy, je‑li žadatelem obec (není‑li o přijetí dotace a uzavření smlouvy oprávněn rozhodnout starosta).
  V případě nejasností si administrátor může vyžádat doložení dokladů případně dalších údajů uvedených v odst. 12 tohoto článku.
 13. Předložení dokladů uvedených v odst. 12 písm. a. tohoto článku není vyžadováno u žadatelů, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno, a u obcí. V takovém případě žadatel skutečnost potvrdí čestným prohlášením.
 14. Povinnost předložit doklady uvedené v odst. 12 písm. b. a c. tohoto článku se nevztahuje na obce s výjimkou povinnosti dle písm. c. za středníkem.
 15. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 16. V případě, že žadatelem o dotaci bude obec nebo příspěvková organizace obce, lhůta stanovená v odst. 12 tohoto článku se prodlužuje na 3 měsíce.
 17. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 12 tohoto článku ve stanovené lhůtě, z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti nebo příslušným orgánem kraje bylo vydáno rozhodnutí o financování projektu nebo jeho dílčích aktivit dotací v rámci jiného dotačního programu Moravskoslezského kraje nebo mimo vyhlášené dotační programy Moravskoslezského kraje, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta.
 18. V případě, že žadateli nebude dotace poskytnuta z důvodu nesplnění výše uvedených podmínek, žadatel odmítne poskytnutou dotaci či celou nebo část dotace vrátí nebo dojde k navýšení prostředků vymezených v rozpočtu poskytovatele na tento dotační program, vyzve administrátor pro přidělení dotace náhradního žadatele dle pořadníku náhradníků schváleného zastupitelstvem kraje. Minimální částka, kterou je možno nabídnout náhradnímu žadateli je 30.000 Kč. Po 30. 9. 2023 již nebudou náhradní žadatelé vyzýváni.
 19. V případě písemného souhlasu náhradníka s výší dotace administrátor zašle náhradníkovi návrh smlouvy a vyzve jej k předložení dokladů uvedených v odstavci 12 tohoto článku. V případě nesouhlasu bude osloven další náhradník dle pořadníku. V případě, že náhradník přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, musí dodržet záměr projektu dle předložené žádosti (předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu zůstane stejná, procentní podíl dotace na uznatelných nákladech se sníží, nákladový rozpočet projektu bude v součinnosti s žadatelem přepracován).

VIII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  2. byl vynaložen v souladu s účelovým určením projektu, podmínkami smlouvy a podmínkami vyhlášeného dotačního programu,
  3. vznikl příjemci v období realizace projektu,
  4. byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, není‑li v odstavci 2 uvedeno jinak,
  5. lze jej podřadit pod některý z druhů uznatelných nákladů uvedených v příloze č. 2 elektronické žádosti v souladu s jednotlivými dotačními tituly.
 2. Specifické uznatelné náklady

  Za uznatelné náklady projektu se u dotačního titulu KSS 4/23 považují pouze náklady na pořízení motorového vozidla a na technické zhodnocení motorového vozidla, které splňují podmínky uvedené v odst. 1 tohoto článku.

  Za uznatelné náklady projektu se u dotačního titulu KSS 5/23 považují pouze náklady vyplývající z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr včetně zákonných odvodů a náklady na služby specializovaného vzdělávání a odborné konzultace. Výdaje na úhradu osobních nákladů za poslední odpracovaný kalendářní měsíc období realizace projektu musí příjemce fyzicky provést nejpozději do posledního dne následujícího kalendářního měsíce včetně úhrady zákonných mzdových odvodů (za měsíc prosinec nejpozději do 25. 1. následujícího roku).

  Pro náklady na drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek platí, že hranice pro ocenění majetku, která je upravena ve vnitřním účetním předpisu žadatele, je součástí žádosti o poskytnutí dotace a na její změny od doby podání žádosti do ukončení realizace projektu nebude brán zřetel.

 3. Neuznatelné náklady
  V rámci projektu nelze uznat:
  1. výdaje na pořízení staveb včetně budov, bytů a nebytových prostor (neplatí pro výstavbu objektu pro poskytování sociální služby u dotačního titulu KSS 1/23 a pro výstavbu místnosti pro zemřelé u dotačního titulu KSS 3/23), pozemků, uměleckých děl a sbírek,
  2. odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku,
  3. poskytování záloh, jejichž termín zúčtování přesáhne termín realizace projektu,
  4. osobní náklady (vyjma dotačního titulu KSS 5/23),
  5. náklady na energie,
  6. externě zajišťované administrativní služby a práce – např. vedení účetnictví, poradenské služby, právní služby, konzultace a auditorské služby (neplatí pro odborné konzultace u dotačního titulu KSS 5/23), manažer projektu a realizační tým nakupovaný jako služba,
  7. daně a dotace (s výjimkou daně z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům projektu, která je uznatelným nákladem projektu, jestliže žadatel není plátcem daně z přidané hodnoty nebo mu nevzniká nárok na odpočet daně z přidané hodnoty),
  8. náklady příštích období,
  9. akontaci leasingu, leasingové splátky a nájem věcí s následným odkupem,
  10. náklady na reprezentaci, občerstvení a stravování,
  11. cestovné,
  12. pořízení souboru majetku,
  13. u dotačního titulu KSS 4/23 – veškeré náklady vyjma nákladů na pořízení motorového vozidla a na technické zhodnocení motorového vozidla,
  14. u dotačního titulu KSS 5/23 – veškeré náklady vyjma nákladů vyplývajících z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr včetně zákonných odvodů a nákladů na služby specializovaného vzdělávání a odborné konzultace,
  15. náklady na projektovou dokumentaci.

Upozornění!!!
Nákladový rozpočet, tvořící přílohu č. 2 žádosti o dotaci nesmí obsahovat neuznatelné náklady.

V případě bezhotovostní platby v cizí měně jsou náklady přepočítány aktuálním kurzem příslušné banky a uvedeny v Kč na bankovním výpise. Takto přepočtené náklady jsou uznatelné pro daný projekt. V ostatních případech plateb v cizí měně např. při platbě v hotovosti, platbě z devizového bankovního účtu budou náklady přepočítány v Kč kurzem ČNB platným ke dni úhrady.

IX. Podmínky použití dotace

 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami tohoto dotačního programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy.
 2. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.

X. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žadatel podává žádost v elektronické podobě prostřednictvím elektronického systému ePodatelna dle odst. 2 – 4 tohoto článku a následně v listinné podobě nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek dle odst. 5 tohoto článku.
 2. Žadatel se přihlásí do systému ePodatelna pomocí vlastní datové schránky a v systému vyplní žádost o poskytnutí dotace včetně popisu projektu a nákladového rozpočtu.
 3. Následně vloží do systému povinné přílohy:
  1. popis projektu (viz Příloha č. 1 elektronické žádosti o dotaci),
  2. nákladový rozpočet projektu (viz Příloha č. 2 elektronické žádosti o dotaci, tabulka ve formátu .xls nebo .xlsx v editovatelné podobě),
  3. doklady o názvu, sídle, IČO a právní formě žadatele (společenská smlouva, stanovy, statut, zřizovací listina, apod.), pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků – nevztahuje se na obce,
  4. doklad o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených dokladů uvedených pod písmenem c. tohoto odstavce) – nevztahuje se na obce,
  5. kopii smlouvy o založení účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, u příspěvkových organizací obcí rovněž potvrzení o čísle běžného účtu zřizovatele, na který bude dotace zaslána,
  6. výpis z katastru nemovitostí nebo nájemní / pachtovní smlouvu (pokud je pro daný dotační titul požadováno),
  7. kopii písemného souhlasu vlastníka nemovitosti, na které bude provedena rekonstrukce, stavební úprava nebo oprava (pokud je pro daný dotační titul požadováno),
  8. cenovou nabídku (pokud je požadováno). Za cenovou nabídku je považována písemnost, v níž je uvedeno datum vyhotovení cenové nabídky, jsou specifikováni poptávající i poptávaný, definován předmět poptávky, cenová kalkulace (položkový rozpočet), cena celkem s DPH a bez DPH,
  9. výpis údajů z evidence skutečných majitelů dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů – úplný výpis může získat pouze evidující osoba nebo osoba skutečného majitele. Evidující osoba může výpis získat přímo z webové stránky evidence, a to po její autentizaci a autorizaci prostřednictvím informačního systému datových schránek (právnická osoba musí mít zřízenu datovou schránku). Osoba skutečného majitele může výpis, který se jí týká, získat přímo z webové stránky evidence s využitím prostředků elektronické identifikace. Obecně pak výpisy evidující osobě nebo skutečnému majiteli umožní získat také příslušný soud (po ověření totožnosti žadatele). Úplný výpis nevkládají právnické osoby uvedené v § 7 zákona č. 37/2021 Sb. a evidované právnické osoby dle hlavy IV zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech. Právnické osoby v právní formě spolku, pobočného spolku, ústavu, obecně prospěšné společnosti, zájmového sdružení právnických osob, nadace, nadačního fondu, mezinárodní nevládní organizace a školské právnické osoby mohou nahradit úplný výpis částečným výpisem dle § 14 zákona č. 37/2021 Sb.
 4. Po vyplnění celé žádosti žadatel svou žádost odešle nejprve v elektronickém systému ePodatelna, čímž bude žádosti vygenerován čárový kód (PID).
 5. Následně žadatel:
  1. odeslanou žádost (bez příloh) vytiskne včetně obálky (obálka musí obsahovat PID žádosti, který se automaticky vygeneruje po odeslání žádosti v elektronickém systému), podepíše a podepsanou žádost, popř. podepsal‑li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, žádost spolu s originálem nebo ověřenou kopií tohoto pověření nebo plné moci, podá prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:
   Moravskoslezský kraj
   odbor sociálních věcí
   28. října 2771/117
   702 00 OSTRAVA

   a to v obálce označené (níže uvedený text označení obálky je součástí posledního listu žádosti, který stačí na obálku nalepit):
   • názvem příslušného vyhlášeného dotačního programu,
   • plným názvem žadatele a adresou jeho sídla,
   • textem "Neotvírat – žádost o dotaci", nebo
  2. odeslanou žádost (bez příloh) zašle prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Moravskoslezského kraje:
   • název datové schránky: Moravskoslezský kraj,
   • identifikátor datové schránky: 8x6bxsd,
   • adresa poskytovatele: Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava,
   • do buňky "předmět zprávy" se uvede "Žádost o dotaci v programu KSS na rok 2023"
   • do buňky "k rukám" se uvede "SOC".
   Vyplývá‑li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být tato opatřena uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) všech těchto osob. Je‑li žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, musí být přílohou žádosti buď datový soubor vytvořený autorizovanou konverzí originálu nebo úředně ověřené kopie listinné plné moci nebo pověření tohoto zástupce včetně konverzní doložky (služba Czechpoint), nebo plná moc nebo pověření v elektronické podobě podepsaná(é) uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele (člena statutárního orgánu žadatele).
 6. Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude na požádání žadateli potvrzen (vystaven) Úřední záznam o osobním podání dokumentu. V případě využití mobilní podatelny umístěné u vstupu do hlavní budovy Krajského úřadu nebude žadateli Úřední záznam o osobním podání dokumentu potvrzen (vystaven) a žádost může být případně zaevidována až v následující pracovní den, což může vést k zmeškání lhůty pro podávání žádostí.
 7. Z dalšího posuzování budou žádosti předložené vyhlašovateli vyloučeny, pokud:
  1. není obálka označena dle odst. 5 písm. a. tohoto článku,
  2. jsou v rozporu s tímto programem,
  3. žádost nebyla podána jak v elektronické podobě v elektronickém systému ePodatelna (včetně příloh), tak i v listinné podobě nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek,
  4. jsou doručeny na jiné adresy,
  5. jsou podány mimo lhůtu pro podávání žádostí,
  6. nejsou podepsány osobou oprávněnou jednat za žadatele (v případě doručení prostřednictvím informačního systému datových schránek se může uplatnit zákonná fikce podpisu); vyplývá‑li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být respektován,
  7. bude mít žadatel k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti (rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování se považují za vypořádané nedoplatky),
  8. má být projekt realizován mimo území Moravskoslezského kraje (výjimka upravena v článku VI Programu),
  9. u dotačního titulu KSS 4/23 nebudou v případě pořízení vozidla mimo území Moravskoslezského kraje doloženy 3 cenové nabídky, z toho 2 z nich z Moravskoslezského kraje,
  10. není dodržena povinná spoluúčast příjemce (u dotačního titulu 4/23 povinná spoluúčast příjemce na jednotlivých položkách rozpočtu) nebo minimální či maximální výše požadované dotace,
  11. jsou v nákladovém rozpočtu projektu neuznatelné náklady bez ohledu na zdroje jejich úhrady,
  12. v jedné obálce nebo jedné datové zprávě zaslané do datové schránky Moravskoslezského kraje je obsaženo více žádostí než jedna,
  13. se bude jednat o pořízení vozidla manažerského typu s prvky nadstandardní výbavy (dotační titul KSS 4/23),
  14. nebude řádně věcně zdůvodněno pořízení vozidla SUV ve vztahu k potřebám uživatelů sociální služby (dotační titul KSS 4/23),
  15. se nebude jednat o odborně zaměřená témata v souladu s vyhlášeným dotačním titulem (dotační titul KSS 5/23),
  16. žadatel neuvede konkrétní témata konzultací a nedoloží konkrétní osoby a odbornost konzultantů (dotační titul 5/23),
  17. jsou obsahem projektu workshopy, stáže, supervize, zpracování metodik (dotační titul 5/23),
  18. alespoň jedna ze sociálních služeb, na které je požadována dotace v rámci projektu, není v daném dotačním titulu podporovanou sociální službou,
  19. alespoň jedna ze sociálních služeb, na které je požadována dotace v rámci projektu, není ke dni podání žádosti zařazena do Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji se statusem základní nebo optimální (dle požadavku daného dotačního titulu) nebo žadatel nemá ohledně takové služby uzavřenu s Moravskoslezským krajem Smlouvu o závazku veřejné služby nebo do uvedeného data nepředloží poskytovateli jiné pověření.
 8. Pokud bude žádost vykazovat jiné nedostatky než nedostatky uvedené v odst. 7, vyzve poskytovatel žadatele k odstranění těchto nedostatků v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena.
 9. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.

XI. Lhůta pro předkládání žádostí a kontaktní osoba

Žádosti o dotaci musí být podány ve lhůtě od 20. 2. 2023 do 27. 2. 2023 včetně. Tato lhůta se vztahuje na podání žádostí v elektronické a listinné podobě i prostřednictvím datové schránky. Byla‑li žádost podána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, je lhůta zachována, byla‑li do 27. 2. 2023 zásilka s žádostí o dotaci převzata k poštovní přepravě. Byla‑li zásilka vložena do poštovní schránky, je za den převzetí k poštovní přepravě považován den, jehož datum je uvedeno na otisku razítka, jímž provozovatel poštovních služeb opatřil obálku se zásilkou. Jestliže provozovatel poštovních služeb zásilku vloženou do poštovní schránky otiskem razítka s datem neopatřil nebo datum není čitelné, pravidlo o zachování lhůty se neuplatní.

V případě prokazatelné nefunkčnosti elektronického systému ePodatelna pro podávání žádostí na straně poskytovatele může administrátor programu prodloužit lhůtu pro podávání žádostí o dobu přiměřenou době nefunkčnosti elektronického systému. Informace o prodloužení lhůty pro podávání žádostí bude zveřejněna stejným způsobem jako podmínky tohoto dotačního programu.

Administrátorem tohoto dotačního programu je Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava.

Kontaktní osoby jsou pro:

věcné záležitosti projektu:

formální a ekonomické záležitosti projektu – dotační tituly KSS 1/23, KSS 3/23, KSS 4/23 a KSS 5/23:

formální a ekonomické záležitosti projektu – dotační titul KSS 2/23:

vyúčtování projektu:

technickou podporu:

XII. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Tabulka kritérií pro hodnocení žádostí včetně bodového systému
  Protokol věcného hodnocení žádosti o poskytnutí účelové dotace
  z rozpočtu MS kraje na rok 2023 v dotačním programu:
   
  Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2023
  Název žadatele:  
  Název projektu:  
  Kód programu: KSS Č. ev.:        
  Základní posuzované ukazatele (oblasti) projektu Maximálně možný počet bodů Bodové hodnocení projektu v oblasti
    Soulad projektu s vyhlášeným dotačním programem ANO NE
  1. Odůvodnění žádosti (potřebnosti projektu)
    Potřebnost projektu, popis současného stavu problematiky, kterou projekt řeší, jeho cíle a účel projektu – změna, které bude prostřednictvím projektu dosaženo    
  Počet bodů: 5  
  2. Cílová skupina projektu
    Vymezení cílové skupiny – konkrétní popis a kvantifikace (její velikost, složení), potřeby či problémy, vazba projektu na potřeby cílové skupiny    
  Počet bodů: 5  
  3. Realizace projektu
    Popis jednotlivých aktivit projektu, uvedení použitých metod, časový harmonogram aktivit – zda je konkrétní, reálný, proveditelný, personální zabezpečení projektu – kompetence pracovníků    
  Počet bodů: 5  
  4. Výstupy projektu
    Posouzení, zda projekt obsahuje konkrétní, reálné, objektivně měřitelné výstupy, další případné přínosy projektu – inovativnost, udržitelnost, efektivita.    
  Počet bodů: 5  
  5. Rozpočet projektu
    Konkrétnost a srozumitelnost rozpočtu, soulad rozpočtu s projektovou částí žádosti    
  Počet bodů: 5  
  6. Hospodárnost projektu
    Adekvátnost a hospodárnost jednotlivých položek rozpočtu vzhledem k účelu projektu    
    Počet bodů: 5  
  Stručná anotace projektu (z hlediska potřebnosti, cílové skupiny, realizace, výstupů, rozpočtu, příp. kvality):
   
  Celkové hodnocení projektu (včetně příp. identifikovaných rizikových faktorů projektu):
   
  Bodové hodnocení projektu: Maximálně možný počet bodů: 30
  Celkový počet získaných bodů: 0
  Projekt doporučen k podpoře při dosažení minimálně bodů*: 15
  Stanovisko: Projekt doporučen k podpoře Datum:  
  Projekt nedoporučen k podpoře
  Hodnotitelé:   Podpis:  
     
  Bodové hodnocení:
  0 Hodnocený projekt neobsahuje popis dané oblasti
  1 Oblast je v projektu zmíněna pouze okrajově, obecně
  2 Daná oblast je v projektu popsána částečně – nejsou uvedena všechna kritéria, popis je obecný nebo nesrozumitelný
  3 Daná oblast je v projektu popsána v převážné míře, některá kritéria jsou popsána obecně nebo nesrozumitelně
  4 Popis dané oblasti projektu obsahuje pouze dílčí drobné nedostatky
  5 Daná oblast je v projektu popsána výborně – všechna uvedená kritéria jsou uvedena konkrétně a srozumitelně, ve vzájemném souladu
  * Projekt bude doporučen k podpoře, dosáhne‑li při hodnocení zaměstnanci zařazenými do krajského úřadu celkového počtu minimálně 15 bodů.
  Pokud projekt nebude v souladu s vyhlášeným dotačním programem, anebo dosáhne v některé z hodnocených oblastí počtu 0 bodů, nebude navržen k podpoře.
 2. Výbor sociální zastupitelstva kraje je oprávněn u každé žádosti zvýšit či snížit (nejvýše o 5 bodů) počet bodů, které žádost obdržela při věcném hodnocení zaměstnanci zařazenými do krajského úřadu, a to s ohledem na regionální význam a místní potřebnost aktivit uvedených v žádosti.
 3. V případě, že více žádostí obdrží při hodnocení dle odst. 1, resp. po zvýšení či snížení dle odst. 2 stejný počet bodů, bude mít přednost žádost, která byla doručena v elektronickém systému ePodatelna dříve.
 4. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty, o poskytnutí dotace náhradním žadatelům za stanovených podmínek a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům nejpozději do 30. 9. 2023.
 5. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu do 10 kalendářních dnů po rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny, uzavře kraj smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy (příloha č. 1 programu).

XIII. Závěrečné vyúčtování

Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu ve lhůtě uvedené ve smlouvě. Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační program.

Přesáhne‑li poskytnutá dotace v jednotlivé položce nákladového rozpočtu 50.000 Kč u dotačního titulu KSS 1/23 a KSS 4/23, u dotačního titulu KSS 2/23 a KSS 5/23 – pouze u služeb, u dotačního titulu KSS 3/23 – u poskytnuté investiční dotace a u poskytnuté neinvestiční dotace pouze u služeb, je příjemce dotace povinen uchovávat 3 cenové nabídky týkající se těchto položek nákladového rozpočtu po dobu 3 let od ukončení realizace projektu. Pakliže se příjemci i přes dostatečný počet oslovených potenciálních dodavatelů nepodaří získat 3 cenové nabídky, uchová mimo obdržené/ých cenové/ých nabídky/nabídek po dobu 3 let od ukončení realizace projektu doklady prokazující tuto skutečnost.

U dotačního titulu KSS 4/23 cenová nabídka musí obsahovat údaj v řádu kolika měsíců od podpisu kupní smlouvy je poptávaný schopen předmět poptávky dodat.

Za cenovou nabídku je považována písemnost, v níž je uvedeno datum vyhotovení cenové nabídky, jsou specifikováni poptávající i poptávaný, definován předmět poptávky, cenová kalkulace (položkový rozpočet), cena celkem s DPH a bez DPH.

XIV. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelového určení,
  3. dodržení podmínek,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XV. Výše rozpočtových prostředků

V rozpočtu poskytovatele jsou na poskytování dotací v rámci tohoto dotačního programu vyčleněny peněžní prostředky ve výši 40 mil. Kč.

XVI. Závěrečné ustanovení

 1. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
 2. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo dotační program bez udání důvodů zrušit.

XVII. Seznam příloh dotačního programu

XVIII. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 60/4414 ze dne 16. 1. 2023 a nabývá účinnosti dne 18. 1. 2023.

1 viz Metodický rámec pro práci s lidmi s atypickým chováním v pobytových sociálních službách (formát PDF; velikost 881 kB): Jedná se o chování, které je vysoce náročné a směřuje k situacím, které vedou k ukončení poskytování sociálních služeb či opakovaným hospitalizacím v psychiatrické nemocnici. Mezi nejčastější projevy patří projevy agrese, nedostatek respektu k soukromému vlastnictví, který vede k odcizování nebo poškozování či devastaci věcí, nedodržování pravidel daných pro skupinu či více jednotlivců, nerespektování práv ostatních, obnažování na veřejnosti.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.