Menu

Podmínky programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2023

I. Název a kód programu

Název programu: Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2023

Kód programu: OKP 2023

II. Jednotlivé dotační okruhy

1. Obnova kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí

Jedná se především o podporu údržby, opravy, rekonstrukce či jiné úpravy kulturní památky nebo památkově chráněné nemovitosti.

2. Restaurování kulturních památek

Jedná se o podporu restaurování kulturních památek, které jsou především významnými díly výtvarného umění nebo uměleckořemeslnými pracemi umístěnými v exteriéru nebo v budovách zpřístupněných veřejnosti zejména pro kulturní, výchovně – vzdělávací nebo náboženské účely.

III. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

IV. Cíle a priority programu (účel poskytnutí dotace)

Účelem Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2023 je podílení se Moravskoslezského kraje na finančních nákladech spojených se zachováním a obnovou kulturních památek¹⁾ a památkově chráněných nemovitostí²⁾ na území Moravskoslezského kraje jako součást plnění povinností podle ustanovení § 1 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 16 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "památkový zákon").

 1. kulturními památkami jsou v tomto Programu nazývány věci nebo stavby, které nejsou samostatnou věcí, prohlášené za kulturní památky podle památkového zákona a kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky
 2. památkově chráněnou nemovitostí jsou v tomto Programu nazývány nemovitosti, které nejsou kulturními památkami podle bodu 1, ale nacházejí se na území památkových rezervací, památkových zón, nebo v jejich ochranných pásmech, nebo v ochranných pásmech kulturních památek a národních kulturních památek prohlášených dle památkového zákona

Cílem tohoto dotačního programu je podpora obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí na území Moravskoslezského kraje při dosažení maximální efektivnosti a hospodárnosti využití rozpočtových prostředků Moravskoslezského kraje. Poskytování účelově určených neinvestičních dotací slouží především k naplnění těchto priorit:

 1. obnova kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí nacházejících se ve špatném technickém stavu, pokud tento stav nebyl zaviněn vlastníkem, zejména odvrácení nevratné degradace kulturní památky nebo památkově chráněné nemovitosti,
 2. obnova ojedinělých památek svého druhu nacházejících se na území Moravskoslezského kraje,
 3. obnova kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí, které mají zásadní význam pro charakter Moravskoslezského kraje,
 4. obnova kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí využívaných a zpřístupněných nebo prezentovaných veřejnosti pro kulturní, vzdělávací, turistické, náboženské nebo jiné veřejně prospěšné účely,
 5. obnova kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí, jejichž vlastník nemůže uhradit z vlastních prostředků náklady spojené s jejich zachováním nebo obnovou,
 6. motivace vlastníků kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí k jejich obnově v souladu se zájmy státní památkové péče.

V. Vymezení okruhu příjemců a lokalizace projektů

Dotace v rámci programu lze poskytnout pouze vlastníkům kulturních památek nebo památkově chráněných nemovitostí nacházejících se na území Moravskoslezského kraje (příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje s výjimkou restaurátorských prací prováděných v dílně restaurátora). Dotace v rámci programu nelze poskytnout na obnovu kulturních památek nebo památkově chráněných nemovitostí ve vlastnictví Moravskoslezského kraje nebo České republiky.

Příjemcem dotace nemůže být obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti.

Příjemcem dotace nemůže být spolek nebo pobočný spolek, který je považován za neaktivní spolek ve smyslu § 125a odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů.

Příjemcem dotace nemůže být osoba, vůči které je zakázána přímá či nepřímá finanční podpora ve smyslu čl. 5l nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 31. 7. 2014, částka L 229), ve znění Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022 (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 8. 4. 2022 pod č. L 111), tedy právnická osoba, subjekt nebo orgán usazený v Rusku, který je z více než 50 % ve veřejném vlastnictví či pod veřejnou kontrolou.

Příjemce dotace nemůže žádat o dotaci na stejný projekt, popř. stejné práce, které již byly v období posledních 20 let před vyhlášením tohoto dotačního programu financovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje v oblasti památkové péče.

VI. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Minimální výše dotace poskytnuté na jeden projekt činí 50.000 Kč, maximální výše poskytnuté dotace činí 500.000 Kč.
 2. Poskytovatel dotace se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat:
  1. u projektů právnických osob maximálně ve výši 50 %,
  2. u projektů fyzických osob maximálně ve výši 75 %.
 3. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem.
 4. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny.
 5. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 4 budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé stokoruny směrem dolů; procentní podíl dotace na předpokládaných uznatelných nákladech projektu se sníží.
 6. V případě rozhodnutí o poskytnutí dotace příjemci se požadovaná výše dotace nekrátí, s výjimkou posledního podpořeného projektu, u něhož může být zkrácena tak, aby nebyla překročena celková alokovaná částka dotačního programu, a s výjimkou náhradních žadatelů. Dojde‑li k takovémuto zkrácení výše dotace, zůstane předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu stejná; nákladový rozpočet projektu bude ve spolupráci s žadatelem přepracován.
 7. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace, u náhradních žadatelů do 2 měsíců od zaslání informace o poskytnutí dotace poskytovatelem:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (bezdlužnost). Předložené doklady musí prokazovat bezdlužnost ke dni, od něhož v den jejich předložení neuplynul více než jeden měsíc. Rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování je považováno za splnění podmínky bezdlužnosti,
  2. úředně ověřené kopie dokladů o názvu/obchodní firmě a právní formě (je‑li žadatel právnickou osobou), sídle a IČO (společenskou smlouvu, stanovy, statut, apod.), pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, z rejstříků dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, z živnostenského rejstříku dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo ze základních registrů dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů [např. obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, rejstříky registrovaných církví a náboženských společností a dalších právnických osob založených registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi a registrovaných nebo evidovaných podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech (dále jen "veřejný rejstřík")],
  3. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat subjekt samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených výše uvedených dokladů); byla‑li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci, předloží žadatel rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci. Pokud se zástupce, který podepsal smlouvu na základě pověření nebo plné moci, neliší od zástupce, který podepsal na základě pověření nebo plné moci žádost o poskytnutí dotace, není žadatel povinen opětovně předložit již dříve předložené pověření nebo plnou moc, je‑li i nadále platné(á) a zahrnuje oprávnění podepsat smlouvu o poskytnutí dotace,
  4. doklad osvědčující vlastnické právo ke kulturní památce nebo památkově chráněné nemovitosti; jde‑li o nemovitost: úředně ověřenou kopii výpisu z katastru nemovitostí (nebude‑li nemovitá kulturní památka nebo památkově chráněná nemovitost předmětem evidence v katastru nemovitostí, doloží se vlastnické právo k pozemku, jehož je součástí) a prostou kopii snímku katastrální mapy případně geometrického plánu, které nejsou starší 6 měsíců v den předložení těchto dokladů poskytovateli; jde‑li o movitou věc, je možno doklad o vlastnictví kulturní památky nahradit čestným prohlášením.
  5. prostou kopii smlouvy se zhotovitelem obnovy – pouze v případě, pokud tato smlouva nebyla předložena při podání žádosti o dotaci,
  6. čestné prohlášení vlastníka nebo vlastníků kulturní památky nebo památkově chráněné nemovitosti o skutečnosti, že při výběru zhotovitele obnovy dodržel zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace v souladu s § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů – pouze v případě, pokud tento doklad nebyl předložen při podání žádosti o dotaci společně s kopií smlouvy se zhotovitelem obnovy,
  7. usnesení orgánu obce, kterým bylo rozhodnuto o přijetí dotace a uzavření smlouvy, je‑li žadatelem obec (není‑li o přijetí dotace a uzavření smlouvy oprávněn rozhodnout starosta).
  V případě nejasností si administrátor může vyžádat doložení dokladů případně dalších údajů uvedených v odst. 7 tohoto článku.
 8. Předložení dokladů uvedených v odst. 7 písm. a. tohoto článku není vyžadováno u žadatelů, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno. V takovém případě žadatel skutečnost potvrdí čestným prohlášením.
 9. Povinnost předložit doklady uvedené v odst. 7 písm. b. a c. tohoto článku se nevztahuje na obce a na nepodnikající fyzické osoby s výjimkou povinnosti předložit pověření nebo plnou moc. Povinnost předložit doklady uvedené v odst. 7 písm. c. tohoto článku se nevztahuje na podnikající fyzické osoby s výjimkou povinnosti předložit pověření nebo plnou moc.
 10. V případě, že žadatelem o dotaci bude obec, lhůta stanovená v odst. 7 tohoto článku se prodlužuje na 3 měsíce.
 11. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 12. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 7 tohoto článku ve stanovené lhůtě nebo z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne skutečnost, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta. V případě, že žadateli nebude dotace poskytnuta z důvodu nesplnění výše uvedených podmínek, žadatel odmítne či vrátí poskytnutou dotaci, nevyčerpá celkovou výši schválené dotace nebo dojde k navýšení prostředků vymezených v rozpočtu poskytovatele na tento dotační program, vyzve administrátor pro přidělení dotace náhradního žadatele dle pořadníku náhradníků schváleného zastupitelstvem kraje. Po 15. 10. 2023 již nebudou náhradní žadatelé vyzýváni.
 13. V případě písemného souhlasu náhradníka s výší dotace administrátor zašle náhradníkovi návrh smlouvy a vyzve jej k předložení dokladů uvedených v odstavci 7 tohoto článku. V případě nesouhlasu bude osloven další náhradník dle pořadníku. V případě, že náhradník přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, musí dodržet záměr projektu dle předložené žádosti (předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu zůstane stejná, nákladový rozpočet projektu bude v součinnosti s žadatelem přepracován).
 14. Žadatel je povinen spolu se závěrečnou fakturou včetně soupisu za provedené práce předložit poskytovateli čestné prohlášení, že nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči územním samosprávným celkům včetně poskytovatele, státním fondům, zdravotním pojišťovnám a státnímu rozpočtu (finančnímu úřadu, okresní správě sociálního zabezpečení a Celní správě České republiky). Současně musí předložit poskytovateli originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (bezdlužnost). Předložené doklady musí prokazovat bezdlužnost ke dni, od něhož v den jejich předložení neuplynuly více než jeden měsíc. Tuto povinnost žadatel nemá, pokud mu nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno, nebo pokud požadované doklady poskytovateli předložil spolu s podepsanou smlouvou ve lhůtě kratší než 6 měsíců před předložením čestného prohlášení dle věty první. Dokud nebudou povinnosti dle předchozích vět splněny, bude závěrečná faktura za provedené práce považována za neúplnou a dotace nebude žadateli vyplacena.
 15. Pokud poskytovatel posoudí, že poskytnutí dotace by představovalo pro příjemce veřejnou podporu, může být dotace poskytnuta v režimu podpor kultury a zachování kulturního dědictví dle čl. 53 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, ve znění nařízení Komise (EU) č. 2017/1084 ze dne 14. června 2017, č. 2020/972 ze dne 2. července 2020, č. 2021/452 ze dne 15. března 2021 a č. 2021/1237 ze dne 23. července 2021, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (vyhlášeno v Úředním věstníku Evropské unie dne 26. června 2014 v částce L 187, 20. června 2017 v částce L 156, 7. července 2020 v částce L 215, 16. března 2021 v částce L 89 a 29. července 2021 v částce L 270), a to za předpokladu splnění všech požadavků zmíněného nařízení. Dotace nemůže být za splnění podmínek uvedeného nařízení poskytnuta žadateli (zejména dle ustanovení čl. 1 odst. 4 nařízení), vůči němuž byl v návaznosti na rozhodnutí Komise, jímž je podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem, vystaven inkasní příkaz nebo má žadatel postavení podniku v obtížích.

VII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  2. byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami vyhlášeného dotačního programu,
  3. vznikl příjemci v období realizace projektu, tj. v období od 1. 1. 2023 do 30. 11. 2023,
  4. byl příjemcem uhrazen v období od 1. 1. 2023 do 3. 12. 2023,
  5. prokazatelně souvisí s obnovou kulturní památky nebo památkově chráněné nemovitosti, tj. je nákladem na práce zajišťující uchování souhrnné památkové hodnoty objektu jako je údržba, oprava, rekonstrukce, restaurování (včetně vypracování závěrečné restaurátorské zprávy) apod.,
  6. má neinvestiční charakter.
 2. Náklady nesplňující podmínky dle odst. 1 tohoto článku jsou neuznatelné. Neuznatelnými náklady jsou rovněž:
  1. daň z přidané hodnoty v případě, že příjemce je plátcem daně z přidané hodnoty, ledaže ji nemůže uplatnit formou nároku na odpočet,
  2. náklady na práce spojené s obnovou kulturní památky nebo památkově chráněné nemovitosti prováděné svépomocí,
  3. náklady na zpracování projektové dokumentace a restaurátorského záměru,
  4. osobní náklady.
 3. Uznatelné náklady musí být v žádosti přehledně, reálně a pravdivě specifikovány ve formuláři Nákladový rozpočet projektu, který je nedílnou přílohou Žádosti o poskytnutí dotace, která je přílohou č. 2 tohoto dotačního programu. Tento rozpočet bude v případě poskytnutí dotace závazný a bude přílohou smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

VIII. Podmínky použití dotace

 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami tohoto dotačního programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy.
 2. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.
 3. Finanční prostředky programu jsou využitelné a zúčtovatelné s rozpočtem Moravskoslezského kraje v příslušném kalendářním roce. Doba realizace projektů je stanovena od 1. 1. 2023 do 30. 11. 2023, tj. realizace projektu může být zahájena nejdříve 1. 1. 2023, projekt musí být ukončen nejpozději do 30. 11. 2023.
 4. Jestliže by se obnova kulturní památky nebo památkově chráněné nemovitosti v případě poskytnutí dotace stala veřejnou zakázkou ve smyslu zákona upravujícího oblast veřejných zakázek účinného v době výběru zhotovitele obnovy kulturní památky nebo památkově chráněné nemovitosti, musí být výběr zhotovitele proveden v souladu s tímto zákonem.
 5. Dotace bude příjemci poskytnuta formou bezhotovostního převodu na jeho bankovní účet po ukončení obnovy kulturní památky nebo památkově chráněné nemovitosti a předložení závěrečné faktury za provedené práce.
 6. V případě poskytnutí dotace na realizaci projektu je příjemce dotace povinen přiměřenou formou zveřejnit, že se obnova kulturní památky nebo památkově chráněné nemovitosti uskutečňuje za podpory Moravskoslezského kraje. Podrobné podmínky zveřejnění této skutečnosti jsou upraveny ve smlouvě o poskytnutí dotace (příloha č. 1 programu).
 7. Ve výjimečném případě může příjemce dotace v průběhu realizace projektu požádat poskytovatele o změnu v realizaci projektu formou odůvodněné žádosti předložené administrátorovi dotačního programu nejpozději do 15. 7. 2023.

IX. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žadatel je oprávněn předložit pouze jednu žádost v rámci dotačního programu. Pro posuzování bude brána pouze žádost podaná v elektronickém systému jako první. Výjimku tvoří statutární město Ostrava, které může předložit jednu žádost přímo a po jedné žádosti prostřednictvím každého svého městského obvodu.
 2. Žadatel podává žádost v elektronické podobě dle odst. 3 – 6 tohoto článku a následně v listinné podobě nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek dle odst. 7 tohoto článku.
 3. Žadatel se nejprve zaregistruje v elektronickém systému ePodatelna Moravskoslezského kraje prostřednictvím e-podání. Při registraci žadatel vyplní základní údaje o své osobě včetně hesla. Pokud se již žadatel zaregistroval v minulosti, není nutná nová registrace. Pokud se žadatel chce přihlásit do elektronického systému ePodatelna pomocí vlastní datové schránky, není nutná registrace.
 4. Poté se žadatel přihlásí a v elektronickém systému ePodatelna vyplní žádost o poskytnutí dotace.
 5. Následně vloží do systému povinné přílohy:
  1. nákladový rozpočet projektu (viz Příloha č. 1 elektronické žádosti o dotaci, tabulka ve formátu .xls nebo .xlsx v editovatelné podobě),
  2. doklady o názvu/obchodní firmě, právní formě žadatele (je‑li žadatel právnickou osobou), sídle a IČO (společenská smlouva, stanovy, statut, zřizovací listina, apod.), pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků – nevkládají obce a nepodnikající fyzické osoby,
  3. doklad o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených dokladů uvedených pod písmenem b.) – nevkládají obce a fyzické osoby,
  4. úplný výpis údajů z evidence skutečných majitelů dle § 16 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jen "zákon č. 37/2021 Sb."). Úplný výpis nevkládají právnické osoby uvedené v § 7 zákona č. 37/2021 Sb. a fyzické osoby. Právnické osoby v právní formě spolku, pobočného spolku, ústavu, obecně prospěšné společnosti, zájmového sdružení právnických osob, nadace, nadačního fondu, mezinárodní nevládní organizace a školské právnické osoby neuvedené v § 7 zákona č. 37/2021 Sb. mohou nahradit úplný výpis částečným výpisem dle § 14 zákona č. 37/2021 Sb.,
  5. prostou kopii dokladu osvědčujícího vlastnické právo ke kulturní památce nebo památkově chráněné nemovitosti; jde‑li o nemovitost: kopii výpisu z katastru nemovitostí (nebude‑li nemovitá kulturní památka předmětem evidence v katastru nemovitostí, doloží se vlastnické právo k pozemku, jehož je součástí) a kopii snímku katastrální mapy případně geometrického plánu, které nejsou starší 6 měsíců v den předložení těchto dokladů poskytovateli (neakceptovatelným dokladem jsou informace vytištěné z internetu); jde‑li o movitou věc, je možno doklad o vlastnictví kulturní památky nahradit čestným prohlášením,
  6. prostou kopii smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele,
  7. prostou kopii závazného stanoviska vydaného podle § 14 odst. 1 nebo 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů k obnově (restaurování) kulturní památky nebo památkově chráněné nemovitosti,
  8. prostou kopii smlouvy se zhotovitelem obnovy nebo nabídky kvalifikované právnické nebo podnikající fyzické osoby na provedení obnovy kulturní památky nebo památkově chráněné nemovitosti, jejímž obsahem je specifikace rozsahu, termínu provedení a ceny obnovy (v případě předložení nabídky bude smlouva se zhotovitelem obnovy předložena poskytovateli před uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace). Rozsah obnovy musí být specifikován položkovým rozpočtem s výkazem výměr a konkretizací prací, na jejichž úhradu bude dotace použita,
  9. jde‑li o movitou kulturní památku, specifikaci způsobu její ochrany před poškozením, zničením nebo odcizením,
  10. fotodokumentaci současného technického stavu kulturní památky nebo památkově chráněné nemovitosti a případně jejích částí podle druhu a rozsahu zamýšlených obnovovacích prací včetně fotodokumentace umístění objektu jako celku v území nebo krajině (ve formátu jpg, png),
  11. prostou kopii restaurátorského záměru, jedná‑li se o restaurování kulturních památek, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi,
  12. čestné prohlášení vlastníka nebo vlastníků kulturní památky nebo památkově chráněné nemovitosti o skutečnosti, že při výběru zhotovitele dodržel zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace v souladu s § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jde‑li o veřejnou zakázku, musí být výběr zhotovitele obnovy proveden v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek [je‑li přílohou žádosti podle písm. h. nabídka kvalifikované právnické nebo podnikající fyzické osoby, bude čestné prohlášení předloženo poskytovateli před uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace],
  13. čestné prohlášení vlastníka nebo vlastníků kulturní památky nebo památkově chráněné nemovitosti o jejich příjmech a případných hospodářských výsledcích za poslední tři roky – předkládá se pouze v případě, že vlastník kulturní památky nebo památkově chráněné nemovitosti žádá o dotaci z důvodu, že nemůže uhradit z vlastních prostředků náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky nebo památkově chráněné nemovitosti ve smyslu § 12 odst. 2 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí památkový zákon. Za případ, ve kterém vlastník kulturní památky nebo památkově chráněné nemovitosti nemůže uhradit z vlastních prostředků náklady spojené s jejím zachováním nebo obnovou, se považuje takový případ, kdy příjmy a případné hospodářské výsledky vlastníka kulturní památky nebo památkově chráněné nemovitosti za poslední tři roky byly menší než polovina nákladů potřebných na zachování nebo obnovu kulturní památky nebo památkově chráněné nemovitosti v příslušném kalendářním roce.
 6. Po vyplnění celé žádosti žadatel svou žádost odešle nejprve v elektronickém systému, čímž bude žádosti vygenerován čárový kód.
 7. Následně žadatel:
  7.1 odeslanou žádost (bez příloh) vytiskne včetně obálky (obálka musí obsahovat PID žádosti, který se automaticky vygeneruje po odeslání žádosti v elektronickém systému) a podepíše a podepsanou žádost, popř. podepsal‑li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, žádost spolu s originálem nebo ověřenou kopií tohoto pověření nebo plné moci, podá prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:
  Moravskoslezský kraj – Krajský úřad
  Odbor kultury a památkové péče
  28. října 117
  702 18 OSTRAVA
  a to v obálce označené (níže uvedený text označení obálky je součástí posledního listu žádosti, který stačí na obálku nalepit):
  1. názvem a kódem příslušného vyhlášeného dotačního programu,
  2. plným jménem (obchodní firmou nebo názvem) žadatele a adresou jeho bydliště / sídla,
  3. textem "Neotvírat – žádost o dotaci", nebo
  7.2 zašle žádost (bez příloh) prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Moravskoslezského kraje (název datové schránky: Moravskoslezský kraj, identifikátor datové schránky: 8x6bxsd, do buňky "předmět" uvede "OKP 2023 – žádost o dotaci", do buňky "k rukám" uvede "KPP"). Vyplývá‑li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být tato opatřena uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) všech těchto osob. Je‑li žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, musí být přílohou žádosti buď datový soubor vytvořený autorizovanou konverzí originálu nebo úředně ověřené kopie listinné plné moci nebo pověření tohoto zástupce včetně konverzní doložky (služba Czechpoint), nebo plná moc nebo pověření v elektronické podobě podepsaná/é uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele (člena statutárního orgánu žadatele).
 8. Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude žadateli potvrzen (vystaven) Úřední záznam o osobním podání dokumentu. V případě využití mobilní podatelny umístěné u vstupu do hlavní budovy Krajského úřadu nebude žadateli Úřední záznam o osobním podání dokumentu potvrzen (vystaven) a žádost může být případně zaevidována až v následující pracovní den, což může vést k zmeškání lhůty pro podávání žádostí.
 9. Z dalšího posuzování budou vyloučeny žádosti předložené vyhlašovateli:
  1. v rozporu s tímto programem (nedodržení podmínek programu, v obálce neoznačené dle odst. 7 bodu 7.1 tohoto článku),
  2. doručené na jiné adresy,
  3. mimo lhůtu pro předložení žádosti,
  4. nepodepsané osobou oprávněnou zastupovat žadatele (v případě doručení prostřednictvím informačního systému datových schránek se může uplatnit zákonná fikce podpisu); vyplývá‑li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být respektován,
  5. v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti,
  6. pokud žádost nebyla podána v elektronické podobě v elektronickém systému ePodatelna a rovněž v listinné podobě / prostřednictvím informačního systému datových schránek.
 10. Pokud bude žádost vykazovat jiné nedostatky než nedostatky uvedené v odst. 9, vyzve poskytovatel žadatele k odstranění těchto nedostatků v náhradním termínu. K odstranění nedostatků žádosti budou žadatelé vyzváni písemně nebo e‑mailem. Opravené nebo chybějící dokumenty musí být na krajský úřad doručeny nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zaslání výzvy administrátorem, a to e‑mailem, faxem, poštou nebo doručeny osobně na podatelnu krajského úřadu. Pokud nebudou nedostatky odstraněny ve stanoveném termínu, bude žádost z dalšího posuzování vyloučena.
 11. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.

X. Lhůta pro předkládání žádosti a kontaktní osoba

 1. Lhůta pro podávání žádostí je od 28. 11. 2022 do 5. 1. 2023. Tato lhůta se vztahuje na podávání žádostí v elektronické a listinné podobě i prostřednictvím datové schránky. Byla‑li žádost podána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, je lhůta zachována, byla‑li v poslední den lhůty převzata zásilka s žádostí k poštovní přepravě. Byla‑li zásilka vložena do poštovní schránky, je za den převzetí k poštovní přepravě považován den, jehož datum je uvedeno na otisku razítka, jímž provozovatel poštovních služeb opatřil obálku se zásilkou. Jestliže provozovatel poštovních služeb zásilku vloženou do poštovní schránky otiskem razítka s datem neopatřil nebo datum není čitelné, pravidlo o zachování lhůty se neuplatní.
 2. V případě prokazatelné nefunkčnosti elektronického systému pro podávání žádostí na straně poskytovatele může administrátor programu prodloužit lhůtu pro podávání žádostí o dobu přiměřenou době nefunkčnosti elektronického systému. Informace o prodloužení lhůty pro podávání žádostí bude zveřejněna stejným způsobem jako podmínky tohoto dotačního programu.
 3. Administrátorem tohoto dotačního programu je Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava.
  Kontaktní osoba:
  Bc. Kateřina Crhonková, tel. 595 622 944, e‑mail katerina.crhonkova@msk.cz

XI. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Každá žádost bez formálních a věcných nedostatků bude posuzována po obsahové stránce na základě bodového hodnoticího systému.
 2. Výbor zastupitelstva kraje je oprávněn u každé žádosti zvýšit či snížit nejvýše o 10 bodů počet bodů, které žádost obdržela při věcném hodnocení zaměstnanci zařazenými do krajského úřadu, a to s ohledem na jedinečnost kulturní památky na území Moravskoslezského kraje a na její význam pro kraj uvedených v žádosti. Důvody zvýšení či snížení počtu bodů budou uvedeny v zápisu z jednání výboru.
 3. Tabulka kritérií pro hodnocení žádostí včetně bodového systému:
  č. Kritérium Bodové hodnocení
  1 obnova hodnot, pro které je nemovitost/věc památkově chráněna
  • jiné úpravy nemovitosti/věci zejména provozního rázu
  • obnova památkově chráněných hodnot
  1 – 15
  2 obnova kulturní památky nebo památkově chráněné nemovitosti dle míry ohrožení památkově chráněných hodnot (např. dle vlivu obnovy na odvrácení nevratných procesů a zabránění následným škodám, stupně poškození památky a závažnosti technického stavu) 1 – 15
  3 společenský význam nemovitosti/věci
  • památkově chráněná nemovitost
  • kulturní památka
  • národní kulturní památka
  1 – 3 – 7
  4 jedinečnost kulturní památky nebo památkově chráněné nemovitosti na území Moravskoslezského kraje nebo význam pro kraj
  • ojedinělá kulturní památka nebo ojedinělá památkově chráněná nemovitost na území kraje
  • je součástí souboru kulturních památek a jejich dochovaného historického prostředí význačných pro kraj
  • kulturní památka nebo památkově chráněná nemovitost typická pro kraj
  • jiná kulturní památka nebo památkově chráněná nemovitost
  • historické souvislosti a návaznost na prostředí
  1 – 20
  5 přiměřené využití kulturní památky/památkově chráněné nemovitosti pro veřejné účely a prezentace památkově chráněných hodnot
  • kulturní, vzdělávací, turistické, náboženské, jiné veřejně prospěšné využití
  • bez využití
  0 – 10
  6 význam kulturní památky nebo památkově chráněné nemovitosti pro své prostředí
  • nalézá se v pohledově významné poloze
  • vztah k okolnímu prostředí nebo jiným kulturním památkám v daném prostředí
  • význam restaurovaného díla pro dané prostředí a jeho umístění
  • je součástí souboru kulturních památek a jejich dochovaného historického prostředí
  • historické souvislosti a návaznost na prostředí
  1 – 5
  7 vlastník nemůže uhradit náklady z vlastních prostředků (§ 12 odst. 2 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí památkový zákon)
  • nemůže
  • může

  0 – 2

 4. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty, o poskytnutí dotace náhradním žadatelům za stanovených podmínek a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům nejpozději do 30. 6. 2023.
 5. V případě rovnosti bodů určuje pořadí žádostí čas podání žádosti v elektronickém systému ePodatelna.
 6. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu a na webových stránkách kraje do 10 kalendářních dnů od rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, kterým budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny, uzavře kraj smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy (příloha č. 1 programu).

XII. Závěrečné vyúčtování

Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu ve lhůtě uvedené ve smlouvě. Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační program.

XIII. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelového určení,
  3. dodržení podmínek,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XIV. Výše rozpočtových prostředků

Předpokládaný rozpočet programu je ve výši 7.000.000 Kč.

XV. Závěrečná ustanovení

 1. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
 2. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo dotační program bez udání důvodů zrušit.

XVI. Seznam příloh dotačního programu

XVII. Přechodná ustanovení

Poskytnutí dotací je podmíněno schválením dotačních prostředků pro tento dotační program v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023. O celkové částce finančních prostředků, které budou v rozpočtu vyčleněny pro dotační program, rozhodne Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje. V případě, že zastupitelstvo kraje neschválí žádné dotační prostředky pro tento program, program nebude v roce 2023 realizován a dotace nebudou poskytnuty.

XVIII. Účinnost dotačního programu

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 53/3761 ze dne 26. 9. 2022 a nabývá účinnosti dne 29. 9. 2022.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.