Menu

Podmínky programu Podpora technických a přírodovědných aktivit

I. Název programu (kód)

Podpora technických a přírodovědných aktivit v oblasti volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením v roce 2020 (ŠMS/M)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

III. Dotační tituly

Dotační program se člení na následující samostatné dotační tituly:

 1. ŠMS/M/1 – Podpora technických a přírodovědných aktivit ve střediscích volného času a domech dětí a mládeže
 2. ŠMS/M/2 – Celoživotní vzdělávání osob se zdravotním postižením

IV. Účel a priority programu

1. ŠMS/M/1 Podpora technických a přírodovědných aktivit ve střediscích volného času a domech dětí a mládeže

Účelem je podpora nabídky takových kroužků ve střediscích volného času a domech dětí a mládeže, které povedou k rozšíření vybrané technické a přírodovědné gramotnosti dětí a mládeže.

Podpořeny budou následující kroužky, které povedou ke zvýšení zájmu dětí a mládeže o techniku a přírodní vědy – modelářské kroužky, kroužky zaměřené na elektrotechniku, robotiku, fyziku, chemii, matematiku a programování, případně svým charakterem jim podobné kroužky.

Minimální výše poskytnuté dotace: 20.000 Kč
Maximální výše poskytnuté dotace: 40.000 Kč

Spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu není povinná.

Žadateli mohou být střediska volného času a domy dětí a mládeže.Na podporu tohoto dotačního titulu je v rozpočtu poskytovatele vyčleněna částka 1.320.000 Kč.

2. ŠMS/M/2 Celoživotní vzdělávání osob se zdravotním postižením

Účelem je přispět k lepšímu uplatnění osob se zdravotním postižením ve společnosti, a to zvyšováním vzdělanosti a rozvojem jejich dalších kompetencí.

Podpořeno bude zajištění kurzů a seminářů neziskového charakteru pro osoby zdravotně postižené.

Minimální výše poskytnuté dotace: 20.000 Kč
Maximální výše poskytnuté dotace: 35.000 Kč

Spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu není povinná.

Na podporu tohoto dotačního titulu je v rozpočtu poskytovatele vyčleněna částka 100.000 Kč.

V. Vymezení okruhu příjemců

Oprávněnými žadateli v jednotlivých dotačních titulech jsou:

 1. ŠMS/M/1 – střediska volného času zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení (střediska volného času, domy dětí a mládeže) bez ohledu na zřizovatele
 2. ŠMS/M/2 – právnické osoby, jejichž předmětem činnosti je vzdělávání osob se zdravotním postižením (musí být uvedeno ve stanovách).

Žadatelem nemůže být obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti.

Žadatelem nemůže být příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj.

VI. Lokalizace programu

Příjemce dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že cílová skupina bude z Moravskoslezského kraje.

VII. Podmínky použití dotace

 1. Realizace projektu bude zahájena nejdříve dne 1. 1. 2020, projekt bude ukončen nejpozději do 31. 12. 2020.
 2. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami tohoto dotačního programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy.
 3. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.
 4. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem.

VIII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu, tedy nákladem, který lze v rámci realizace projektu financovat z dotace poskytovatele, je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. je neinvestičního charakteru,
  2. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  3. byl vynaložen v souladu s účelovým určením projektu, podmínkami smlouvy a podmínkami vyhlášeného dotačního programu,
  4. vznikl příjemci a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,
  5. je uveden v nákladovém rozpočtu projektu.
 2. Uznatelnými náklady dle odst. 1 tohoto článku jsou:
  A. Pro dotační titul ŠMS/M/1:
  • náklady, které souvisí s nákupem materiálu a nezbytného drobného dlouhodobého hmotného majetku, bezprostředně souvisejícího s aktivitami dle podmínek dotačního titulu, a dále mzdové náklady včetně DPP a DPČ na zabezpečení odborného vedení kroužků:
   1. náklady na materiál,
   2. náklady na drobný dlouhodobý hmotný majetek za podmínky, že tento pořízený majetek je v období realizace projektu prokazatelně uveden do užívání (doba použitelnosti delší než jeden rok a ocenění je v částce od 3.000 Kč vč. do 40.000 Kč včetně – např. movité věci),
   3. mzdové náklady na zaměstnance v pracovním poměru a zaměstnance na základě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti včetně zákonných odvodů.
  B. Pro dotační titul ŠMS/M/2:
  • náklady, které bezprostředně souvisejí s aktivitami dle podmínek dotačního titulu a jsou pro aktivitu nezbytné:
   1. náklady na materiál,
   2. spotřeba energie (el. energie, vodné, stočné, plyn) vč. úhrad, které budou hrazeny nejpozději do posledního dne měsíce následujícího po ukončení realizace projektu, nejpozději však do 20. 1. 2021, jde‑li o úhrady za období, které spadá do období realizace projektu [ustanovení odst. 1 písm. d. tohoto článku je z hlediska období úhrady tímto modifikováno]. Zálohová faktura není daňovým dokladem, při závěrečném vyúčtování dotace je nutno doložit konečnou fakturu za vyúčtování energie,
   3. služby, v případě nájmu včetně spotřeby energií,
   4. osobní náklady a to pouze ve formě dohod o provedení práce či pracovní činnosti včetně zákonných odvodů v maximální výši 20 % z požadované/přiznané výše dotace, vznikly‑li v období realizace projektu a byly uhrazeny do posledního dne měsíce následujícího po ukončení realizace projektu, nejpozději však do 20. 1. 2021 [ustanovení odst. 1 písm. d. tohoto článku je z hlediska období úhrady tímto modifikováno].
 3. Neuznatelné náklady v dotačním titulu ŠMS/M/2:
  1. rauty, stravování, nákup potravin a pitný režim,
  2. finanční odměny a dary,
  3. cestovní náhrady spojené s realizací tuzemské a zahraniční cesty na základě cestovních příkazů, úhrada taxi,
  4. poplatky za telefonní hovory a paušální poplatky za internet vč. zavedení přípojky,
  5. účetní služby, poradenské, právní služby, konzultace, bankovní služby, auditorské služby,
  6. splátky úvěrů vč. úroků; leasingu vč. akontace,
  7. celní, správní, soudní a bankovní poplatky,
  8. daně a dotace (výjimkou je daň z přidané hodnoty v případě, že příjemce dotace je neplátce této daně nebo mu nevzniká nárok na odpočet této daně),
  9. pojištění majetku,
  10. propagace a reklama.
 4. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně.
 5. Uznatelné náklady nelze hradit vzájemným započtením pohledávek.

IX. Postup podávání žádostí o dotace

 1. Žadatel podává žádost v elektronické podobě dle odst. 2–5 tohoto článku a následně v listinné podobě nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek dle odst. 6 tohoto článku
 2. Žadatel se nejprve zaregistruje prostřednictvím elektronického systému e‑podání. Při registraci žadatel vyplní základní údaje o žadateli včetně hesla. Pokud se již žadatel zaregistroval v minulosti, není nutná nová registrace.
 3. Poté se žadatel přihlásí uživatelským jménem a heslem a v elektronickém systému vyplní žádost o poskytnutí dotace na projekt, přičemž součástí žádosti je obecná část, projektová část a čestné prohlášení.
 4. Následně vloží do systému povinné přílohy:
  1. rozpočet projektu
  2. doklady o názvu/obchodní firmě, právní formě, sídle a IČO (společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, apod.), pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků,
  3. doklad o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených dokladů uvedených pod písmenem b.),
  4. stanovy, ve kterých je uvedeno vzdělávání osob se zdravotním postižením jako předmět činnosti, nejsou‑li uveřejněny rejstříkovým soudem ve sbírce listin – jen u dotačního titulu ŠMS/M/2,
  5. kopii smlouvy o založení účtu žadatele u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, u příspěvkových organizací obcí rovněž potvrzení o čísle běžného účtu zřizovatele, na který může být dotace zaslána.
 5. Po vyplnění celé žádosti žadatel svou žádost včetně požadovaných příloh odešle nejprve v elektronickém systému, čímž bude žádosti vygenerován čárový kód.
 6. Následně žadatel:
  1. elektronicky odeslanou žádost (bez příloh) vytiskne včetně obálky (obálka musí obsahovat PID žádosti, který se automaticky vygeneruje po odeslání žádosti v elektronickém systému), podepíšepodepsanou žádost, popř. podepsal‑li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, žádost spolu s originálem nebo ověřenou kopií tohoto pověření nebo plné moci, podá prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:
   Moravskoslezský kraj
   odbor školství, mládeže a sportu
   28. října 117
   702 18 OSTRAVA

   a to v obálce označené:
   • názvem příslušného vyhlášeného dotačního programu,
   • plným názvem / jménem a příjmením žadatele a adresou jeho sídla / bydliště,
   • textem "Neotvírat – žádost o dotaci",
   (předpřipravený text označení obálky je součástí posledního listu žádosti, který stačí na obálku nalepit)
   nebo
  2. zašle žádost (bez příloh) prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Moravskoslezského kraje (název datové schránky: Moravskoslezský kraj, identifikátor datové schránky: 8x6bxsd). Vyplývá‑li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být tato opatřena uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) všech těchto osob. Je‑li žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, musí být přílohou žádosti buď datový soubor vytvořený autorizovanou konverzí originálu nebo úředně ověřené kopie listinné plné moci nebo pověření tohoto zástupce včetně konverzní doložky (služba Czechpoint), nebo plná moc nebo pověření v elektronické podobě podepsaná uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele (člena statutárního orgánu žadatele).
 7. Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude žadateli potvrzen Úřední záznam o osobním podání dokumentu.

X. Lhůta pro předkládání žádostí a kontaktní osoba

 1. Lhůta pro podávání žádostí je od 1. 1. 2020 do 8. 1. 2020 včetně. Tato lhůta se vztahuje na podávání žádostí v elektronické podobě (8. 1. 2020 do 16:00 hodin) a v listinné podobě i prostřednictvím datové schránky. Lhůta pro podání žádostí je zachována, bude‑li v poslední den lhůty převzata zásilka k poštovní přepravě. Byla‑li zásilka vložena do poštovní schránky, je za den převzetí k poštovní přepravě považován den, jehož datum je uvedeno na otisku razítka, jímž provozovatel poštovních služeb opatřil obálku se zásilkou. Jestliže provozovatel poštovních služeb zásilku vloženou do poštovní schránky otiskem razítka s datem neopatřil nebo datum není čitelné, pravidlo o zachování lhůty se neuplatní.
 2. V případě prokazatelné nefunkčnosti elektronického portálu pro podávání žádostí na straně poskytovatele může administrátor programu prodloužit lhůtu pro podávání žádostí o dobu přiměřenou době nefunkčnosti elektronického portálu. Informace o prodloužení lhůty pro podávání žádostí bude zveřejněna stejným způsobem jako podmínky tohoto dotačního programu.
 3. Administrátorem tohoto dotačního programu je Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava.

Kontaktní osoba:

Dotazy týkající se rozpočtu projektu a uznatelných nákladů:

XI. Všeobecné podmínky pro předložení žádostí o dotace

 1. Minimální a maximální výše dotace na projekt je uvedena v článku IV u jednotlivých dotačních titulů.
 2. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny.
 3. Nesplnění podmínky uvedené v odst. 2 budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé stokoruny směrem dolů
 4. V rámci vyhlášeného dotačního programu je žadatel oprávněn předložit maximálně jednu žádost.
 5. Žadatel musí v době podání žádosti existovat nejméně jeden rok.
 6. Žadatel podává žádost v elektronické podobě a následně v listinné podobě nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek v souladu s čl. IX.
 7. Z dalšího posuzování budou žádosti předložené vyhlašovateli vyloučeny, pokud:
  1. žádost nebyla podána jak v elektronické podobě v elektronickém systému na adrese podatelna.msk.cz (včetně příloh), tak i v listinné podobě nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek,
  2. jsou v rozporu s tímto programem (např. použití neplatných formulářů)
  3. jsou doručeny na jiné adresy,
  4. jsou podány mimo lhůtu pro předložení žádosti (jak elektronicky, tak v listinné podobě nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek),
  5. nejsou podepsány osobou oprávněnou zastupovat žadatele (v případě doručení prostřednictvím informačního systému datových schránek se může uplatnit zákonná fikce podpisu); vyplývá‑li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být respektován,
  6. pokud by poskytnutím dotace v požadované výši byla překročena hranice podpory de minimis,
  7. nebude dodržena minimální a maximální výše dotace (viz čl. IV Podmínek),
  8. v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti.
 8. Při porušení povinnosti žadatele předložit úplnou žádost včetně příloh uvedených v čl. IX odst. 4 bude žádost z posuzování vyloučena.
 9. Pokud bude žádost vykazovat jiné nedostatky, vyzve poskytovatel žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena.
 10. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.

XII. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Žádosti o dotaci budou po kontrole věcné a formální správnosti zpracování posuzovány po obsahové stránce monitorovací pracovní skupinou, zřízenou radou kraje, a to bodovým hodnocením dle uvedených kritérií:
  1. U dotačního titulu ŠMS/M/1
   Hodnoticí kritéria Počet bodů
   Velikost dotčené cílové skupiny max. 15 bodů
   – více než 50 osob 15 bodů
   – 31–50 osob 12 bodů
   – 15–30 osob 10 bodů
   – 15 a méně osob 5 bodů
   Počet kroužků podpořených z projektu max. 15 bodů
   – 4 a více kroužků 15 bodů
   – 2–3 kroužky 12 bodů
   – 1 kroužek 9 bodů
   Četnost aktivity a doba trvání aktivity max. 15 bodů
   • aktivity probíhají každý týden během školního roku 15 bodů
   • aktivity probíhají jednou za 14 dní 11 bodů
   • aktivity probíhají jednou měsíčně 8 bodů
   Přínos realizace pro Moravskoslezský kraj max. 20 bodů
   Adekvátnost nákladových položek a efektivita položek vzhledem k cíli projektu max. 20 bodů
   Kvalita zpracovaného projektu max. 10 bodů
   Celkové maximální bodové ohodnocení projektu 95 bodů
  2. U dotačního titulu ŠMS/M/2
   Hodnoticí kritéria Počet bodů
   Přínos realizace projektu pro Moravskoslezský kraj a cílovou skupinu max. 10 bodů
   Cílová skupina, její velikost, složení max. 10 bodů
   Kvalita projektu, nápaditost, udržitelnost projektu, srozumitelnost, věcná a časová proveditelnost, webové stránky organizace max. 15 bodů
   Provázanost celkového rozpočtu a aktivit, adekvátnost položek rozpočtu a jeho zdůvodnění, využití jiných zdrojů financování, efektivita nákladů a nezbytnost nákladů max. 10 bodů
   Celkové maximální bodové ohodnocení projektu 45 bodů
 2. Monitorovací pracovní skupina může neuznat požadované náklady uvedené v nákladovém rozpočtu a navrhnout snížení výše dotace požadované žadatelem, a to z důvodu nenaplnění zásady účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti při nakládání s veřejnými finančními prostředky; v tomto případě bude nákladový rozpočet projektu v součinnosti s žadatelem přepracován.
 3. Žádost bude vyloučena z dalšího posuzování, pokud nezíská při hodnocení monitorovací pracovní skupinou v průměru minimálně:
  1. 50 bodů u dotačního titulu ŠMS/M/1,
  2. 25 bodů u dotačního titulu ŠMS/M/2.
 4. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty, a o poskytnutí dotace náhradním příjemcům za stanovených podmínek a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům nejpozději do 30. 6. 2020.
 5. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu do 10 kalendářních dnů od rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny, uzavře kraj smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy (příloha č. 1 programu).

XIII. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Dotace bude poskytnuta na základě oboustranně podepsané písemné Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (dále jen "smlouva"), jejíž nedílnou součástí bude jako příloha nákladový rozpočet projektu.
 2. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace, u náhradních žadatelů do 2 měsíců od zaslání informace o poskytnutí dotace poskytovatelem:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (bezdlužnost). Předložené doklady musí prokazovat bezdlužnost ke dni, od něhož v den jejich předložení neuplynul více než jeden měsíc. Rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování je považováno za splnění podmínky bezdlužnosti,
  2. úředně ověřené kopie dokladů o názvu/obchodní firmě, právní formě, sídle a IČO, pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřeneckých fondů, ve znění pozdějších předpisů, z rejstříků dle zákona č. 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, nebo ze základních registrů dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů [např. obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, rejstříky registrovaných církví a náboženských společností a dalších právnických osob založených registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi a registrovaných nebo evidovaných podle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích a náboženských společnostech (dále jen "veřejný rejstřík")],
  3. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených výše uvedených dokladů); byla‑li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci, předloží žadatel rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci. Pokud se zástupce, který podepsal smlouvu na základě pověření nebo plné moci, neliší od zástupce, který podepsal na základě pověření nebo plné moci žádost o poskytnutí dotace, není žadatel povinen opětovně předložit již dříve předložené pověření nebo plnou moc, je‑li i nadále platné(á) a zahrnuje‑li oprávnění podepsat tuto smlouvu,
  4. kopie smlouvy o zřízení běžného účtu žadatele u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, u příspěvkových organizací obcí rovněž potvrzení o čísle běžného účtu zřizovatele, na který může být dotace zaslána.

  V případě nejasností si administrátor může vyžádat doložení dokladů a případně dalších údajů uvedených v odst. 2 tohoto článku.

 3. Předložení dokladů uvedených v odst. 2 písm. a. tohoto článku není vyžadováno u žadatelů, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno. V takovém případě žadatel skutečnost potvrdí čestným prohlášením.
 4. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 5. V případě, že žadatelem o dotaci bude příspěvková organizace obce, lhůta stanovená v odst. 2 tohoto článku se prodlužuje na 3 měsíce.
 6. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 2 tohoto článku ve stanovené lhůtě nebo z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta.
 7. V případě, že žadateli nebude dotace poskytnuta z důvodu nesplnění výše uvedených podmínek nebo příjemce odmítne či vrátí poskytnutou dotaci, a v případě, že dojde k navýšení částky vyhrazené v rozpočtu kraje na uvedený dotační program, vyzve administrátor pro přidělení dotace náhradního příjemce dle pořadníku náhradníků schváleného zastupitelstvem kraje.
 8. V případě, že vyzvaný náhradník předloží administrátorovi písemný souhlas s výší dotace, kterou může Moravskoslezský kraj podpořit jeho projekt, zašle administrátor náhradníkovi návrh smlouvy a vyzve jej k předložení dokladů uvedených v odst. 2 tohoto článku. V případě nesouhlasu bude osloven další náhradník dle pořadníku. V případě, že náhradník přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, musí dodržet plánovaný záměr projektu dle předložené žádosti. Předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu se sníží. Nákladový rozpočet projektu bude v součinnosti s žadatelem přepracován.
 9. Pokud poskytovatel posoudí, že poskytnutí dotace by představovalo pro příjemce veřejnou podporu, může být poskytovatelem poskytnuta jen jako podpora de minimis (ve smyslu nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis; publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. 12. 2013 v částce L 352), a to za předpokladu splnění všech požadavků zmíněného nařízení (včetně dodržení maximálních stropů).

XIV. Závěrečné vyúčtování

 1. Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu ve lhůtě uvedené ve smlouvě (do posledního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla ukončena realizace projektu, nejpozději však do 20. 1. 2021; připadl‑li by poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, uvede se nejbližší následující pracovní den). Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační program.
 2. V případě platby v cizí měně budou náklady přepočítány na Kč kurzem ČNB platným ke dni úhrady.
 3. Doklady doložené v závěrečném vyúčtování musí být v českém nebo slovenském jazyce, případně přeložené do českého jazyka.

XV. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelu poskytnutí dotace,
  3. dodržení podmínek,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XVI. Výše rozpočtovaných prostředků

V rozpočtu poskytovatele jsou na poskytování dotací v rámci tohoto dotačního programu vyčleněny peněžní prostředky ve výši 1.420.000 Kč, z toho na dotační titul ŠMS/M/1 ve výši 1.320.000 Kč, na dotační titul ŠMS/M/2 ve výši 100.000 Kč.

XVII. Závěrečné ustanovení

 1. Poskytnutí dotací je podmíněno schválením finančních prostředků pro daný program v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019. V případě, že nebudou schváleny dotační prostředky pro daný program v rozpočtu Moravskoslezského kraje, nebude program realizován a dotace nebudou poskytnuty.
 2. Moravskoslezský kraj si vyhrazuje právo vyhlášený dotační program bez udání důvodu zrušit.
 3. Na poskytnutí dotace není právní nárok.

XVIII. Seznam příloh dotačního programu

XIX. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 75/6850 ze dne 25. 11. 2019 a nabývá účinnosti dne 26. 11. 2019.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.