Menu

Podmínky Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2023

I. Název programu (kód)

Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2023 (NM)

Kód programu: PPA NM 2023

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

III. Cíle a priority programu (účelové určení)

Účelem realizace vyhlášeného dotačního programu je podpořit činnosti zaměřené na udržení aktivit a tradic příslušníků národnostních menšin, které realizují organizace vykonávající činnost ve prospěch příslušníků národnostních menšin žijících na území kraje, jako součást plnění povinnosti podle § 1 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Finanční prostředky poskytnuté v rámci tohoto Programu jsou rozpočtovými prostředky Moravskoslezského kraje, jejich poskytování, použití a vyúčtování se řídí platnými právními předpisy.

V rámci tohoto dotačního programu budou poskytovány peněžní prostředky na podporu projektů zaměřených na:

Prioritami Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2023 jsou zejména:

IV. Vymezení okruhu příjemců

Své projekty mohou přihlásit právnické osoby, které prokazatelně vykonávají činnost ve prospěch příslušníků národnostních menšin nejméně jeden rok ke dni podání žádosti o dotaci (činnost lze prokázat např. výroční zprávou, referencemi odborníků, vyjádřením představitele státní správy či samosprávy). Povinnost prokázat skutečnosti dle předchozí věty se nevztahuje na obce.

Příjemcem dotace nemůže být obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti.

Příjemcem dotace nemůže být osoba, vůči které je zakázána přímá či nepřímá finanční podpora ve smyslu čl. 5l nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 31. 7. 2014, částka L 229), ve znění Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022 (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 8. 4. 2022 pod č. L 111), tj. není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem usazeným v Rusku, který je z více než 50 % ve veřejném vlastnictví či pod veřejnou kontrolou.

Dotaci nelze dále poskytnout:

V. Lokalizace programu

Příjemci dotace musí projekt (včetně všech jeho aktivit) realizovat na území Moravskoslezského kraje. Tato podmínka se netýká podpory aktivit zaměřených na připomenutí událostí historického významu ve vztahu k národnostním menšinám konajících se na území České republiky.

VI. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Minimální výše dotace na jeden projekt činí 20.000 Kč, maximální výše dotace činí 80.000 Kč.
 2. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat, do výše maximálně 70 %. Finanční spoluúčast z vlastních, případně jiných zdrojů žadatele na uznatelných nákladech projektu musí činit minimálně 30 %.
 3. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem.
 4. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny.
 5. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 4 budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé stokoruny směrem dolů; procentní podíl dotace na uznatelných nákladech projektu se tím sníží.
 6. V případě rozhodnutí o přidělení dotace příjemci se požadovaná výše dotace nekrátí s výjimkou posledního podpořeného projektu, u něhož může být zkrácena tak, aby nebyla překročena celková alokovaná částka dotačního programu. Dojde‑li k takovémuto zkrácení výše dotace, zůstane předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu stejná a procentní podíl dotace na uznatelných nákladech se sníží; nákladový rozpočet projektu bude v součinnosti s žadatelem přepracován.
 7. V rámci vyhlášeného dotačního programu je žadatel oprávněn předložit maximálně dvě žádosti.
 8. V případě porušení omezení uvedeného v odst. 7 tohoto článku budou nadbytečné žádosti z posuzování vyloučeny, a to v pořadí podle data a času evidence v elektronickém systému na webovém rozhraní krajského úřadu.
 9. V tomto programu jsou uznatelné pouze neinvestiční náklady.
 10. Realizace projektu bude zahájena nejdříve ode dne 1. 1. 2023, projekt bude ukončen nejpozději do 31. 12. 2023.
 11. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace, u náhradních žadatelů do 2 měsíců od zaslání informace o poskytnutí dotace poskytovatelem:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (bezdlužnost). Předložené doklady musí prokazovat bezdlužnost ke dni, od něhož v den jejich předložení neuplynuly více než 3 měsíce. Rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování je považováno za splnění podmínky bezdlužnosti,
  2. úředně ověřené kopie dokladů o názvu/obchodní firmě a právní formě (je‑li žadatel právnickou osobou), sídle a IČO (společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, apod.), pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, z rejstříků dle zákona č. 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, nebo ze základních registrů dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů [např. obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, rejstříky registrovaných církví a náboženských společností a dalších právnických osob založených registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi a registrovaných nebo evidovaných podle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích a náboženských společnostech (dále jen "veřejný rejstřík")],
  3. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených výše uvedených dokladů); byla‑li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci, rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci. Pokud se zástupce, který podepsal smlouvu na základě pověření nebo plné moci, neliší od zástupce, který podepsal na základě pověření nebo plné moci žádost o poskytnutí dotace, není žadatel povinen opětovně předložit již dříve předložené pověření nebo plnou moc, je‑li i nadále platné(á) a zahrnuje‑li oprávnění podepsat smlouvu o poskytnutí dotace,
  4. kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, u příspěvkových organizací obcí rovněž potvrzení o čísle běžného účtu zřizovatele, na který bude dotace zaslána,
  V případě nejasností si administrátor může vyžádat doložení dokladů případně dalších údajů uvedených v odst. 11 tohoto článku.
 12. Předložení dokladů uvedených v odst. 11 písm. a. tohoto článku není vyžadováno u žadatelů, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno. V takovém případě žadatel skutečnost potvrdí čestným prohlášením.
 13. Povinnost předložit kopie dokladů uvedené v odst. 11 písm. b. až d. tohoto článku se nevztahuje na obce s výjimkou povinnosti dle písm. c. za středníkem.
 14. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 11 tohoto článku ve stanovené lhůtě, z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebo příslušným orgánem kraje bylo vydáno rozhodnutí o financování projektu nebo jeho dílčích aktivit dotací v rámci jiného dotačního programu Moravskoslezského kraje nebo mimo vyhlášené dotační programy Moravskoslezského kraje, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta.
 15. V případě, že žadateli nebude dotace poskytnuta z důvodu nesplnění výše uvedených podmínek, žadatel odmítne či vrátí poskytnutou dotaci, dojde k navýšení prostředků vymezených v rozpočtu poskytovatele na tento dotační program nebo finanční prostředky vrácené příjemci dotace v rámci závěrečného vyúčtování v roce 2023 budou činit souhrnně minimálně 20.000 Kč, vyzve administrátor pro přidělení dotace náhradního žadatele dle pořadníku náhradníků schváleného zastupitelstvem kraje. Po 15. 10. 2023 již nebudou náhradní žadatelé vyzýváni.
 16. V případě písemného souhlasu náhradníka s výší dotace administrátor zašle náhradníkovi návrh smlouvy a vyzve jej k předložení dokladů uvedených v odstavci 11 tohoto článku. V případě nesouhlasu bude osloven další náhradník dle pořadníku. V případě, že náhradník přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, musí dodržet záměr projektu dle předložené žádosti (předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu zůstane stejná, procentní podíl dotace na uznatelných nákladech se sníží, nákladový rozpočet projektu bude v součinnosti s žadatelem přepracován).
 17. Poskytovatel posoudí projekt z hlediska veřejné podpory, a pokud dojde k závěru, že poskytnutí dotace by představovalo pro příjemce veřejnou podporu, může být poskytovatelem poskytnuta jako podpora de minimis (ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, a to za předpokladu splnění všech požadavků výše uvedeného nařízení.

VII. Uznatelné a neuznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  • vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  • byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami vyhlášeného dotačního programu,
  • vznikl příjemci v období realizace projektu,
  • byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,
  • je uveden v nákladovém rozpočtu projektu (nákladový rozpočet nesmí obsahovat neuznatelné náklady, i kdyby měly být hrazeny z prostředků příjemce dotace!).
 2. Uznatelnými náklady dle odst. 1 tohoto článku jsou:
  1. Náklady spojené s realizací kulturních aktivit
   • Organizační zajištění akce
    • osobní náklady (pouze ve formě nákladů na dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti a honorářů včetně srážkové daně),
    • náklady na zajištění vystoupení účinkujících,
    • tuzemská doprava hostů a účinkujících (jen doložené fakturou),
    • ubytování hostů a účinkujících,
    • pronájem prostor, mobilní WC, kontejnerů, tribunek.
   • Technické zajištění akce
    • doprava exponátů a hudebních nástrojů,
    • pronájem pódia,
    • zajištění ozvučení a osvětlení akce,
    • ladění nástrojů,
    • obrazový a zvukový záznam,
    • jiné náklady na technické zajištění akce přímo spojené s realizací projektu (např. pronájem fotokabinek, LED tabulí, apod.).
  2. ostatní uznatelné náklady
   • propagace,
   • poplatek OSA,
   • náklady na bezpečnostní služby a ostrahu,
   • jiné náklady na služby akce přímo spojené s realizací projektu.
  3. Spotřeba materiálu do výše 3.000 Kč (na jeden projekt = 3.000 Kč z celkových uznatelných nákladů)
   • kancelářský materiál, dekorace
   • květiny, občerstvení,
   • věcné odměny, věcná ocenění, upomínkové předměty.

  V případě platby v cizí měně budou náklady přepočítány na koruny kurzem ČNB platným ke dni úhrady.

  V případě nákladů spojených s dohodami o provedení práce a dohodami o pracovní činnosti musí příjemce poskytovateli doložit:

  • jaký druh práce byl vykonán včetně prokázání konečného výstupu,
  • počet odpracovaných hodin včetně způsobu jejich evidence,
  • skutečnost, že vykonaný druh práce nemohl realizovat jinými prostředky či vlastními zaměstnanci v pracovním poměru.

  Výdaje na úhradu nákladů spojených s dohodami o provedení práce a dohodami o pracovní činnosti za poslední odpracovaný kalendářní měsíc období realizace projektu musí příjemce fyzicky provést nejpozději do posledního dne realizace projektu včetně úhrady srážkové daně.

  Náklady na občerstvení (vyjma alkoholických nápojů a tabákových výrobků) pro porotu, hosty a účinkující akcí konaných v rámci projektu jsou uznatelnými náklady projektu.

 3. Náklady musí být v žádosti řádně, přehledně a reálně specifikovány ve formuláři "Nákladový rozpočet projektu", který je přílohou č. 1 žádosti o dotaci. Tento rozpočet bude v případě poskytnutí dotace závazný a bude přílohou Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
 4. Neuznatelné náklady:
  1. výdaje na pořízení pozemků, staveb včetně budov, bytů a nebytových prostor, uměleckých děl a sbírek,
  2. odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku,
  3. nákup výpočetní techniky vč. softwaru,
  4. výdaje na pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
  5. poskytování záloh, jejichž termín zúčtování přesáhne termín realizace projektu, poskytování úvěrů či půjček a návratných finančních výpomocí,
  6. podnikatelskou odměnu a osobní spotřebu vlastníka účetní jednotky,
  7. zákonné odvody do sociálního fondu a jiných fondů,
  8. cestovní náhrady spojené s realizací tuzemské/zahraniční pracovní cesty,
  9. externě zajišťované administrativní služby a práce (např. vedení účetnictví), poradenské služby, právní služby, konzultace, auditorské služby,
  10. úhradu směnek,
  11. daně a dotace (s výjimkou daně z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům projektu, která je uznatelným nákladem projektu, jestliže žadatel není plátcem daně z přidané hodnoty nebo mu nevzniká nárok na odpočet daně z přidané hodnoty),
  12. celní, správní, soudní, bankovní poplatky a dovozní přirážky,
  13. závazky vůči společníkům a sdružení, včetně závazků z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů,
  14. závazky z koupě podniků, pevných termínovaných operací, nakoupených opcí,
  15. náklady příštích období,
  16. tvorbu kapitálových fondů, emisního ážia,
  17. úhradu ztráty z minulých let,
  18. tvorbu rezerv,
  19. akontaci leasingu, leasingové splátky a nájem věcí s následným odkupem,
  20. splácení bankovních úvěrů, úroků z bankovního úvěru a ostatních přijatých výpomocí,
  21. poskytování finančních darů,
  22. pokuty, úroky z prodlení a penále,
  23. manka a škody,
  24. převody podílů na výsledku hospodaření společníkům,
  25. základní náhrada při použití soukromého vozidla zaměstnance příjemce (amortizace),
  26. spotřeba energií (elektřina, plyn, vodné, stočné), telefonní poplatky, nákup pohonných hmot, drobný hmotný a nehmotný majetek, opravy a údržba, potraviny.

  Upozornění!!!

  Nákladový rozpočet nesmí obsahovat neuznatelné náklady, i kdyby měly být hrazeny z prostředků příjemce dotace!

 5. Náklady nelze hradit vzájemným zápočtem.

VIII. Podmínky použití dotace

 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami tohoto dotačního programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy.
 2. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.
 3. Příjemce dotace je povinen včas upozornit odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na termín konání akcí realizovaných v rámci projektu zasláním pozvánky na adresu posta@msk.cz. Dále je povinen umožnit členům výboru zastupitelstva kraje pro národnostní menšiny přímé sledování akce (akcí) realizované v rámci podpořeného projektu na základě předložení průkazu člena výboru. Je‑li výstupem projektu vydání CD nebo DVD nosiče atd. s problematikou národnostních menšin, je příjemce dotace povinen doložit odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Moravskoslezského kraje jeden kus CD nebo DVD.
 4. Příjemce je povinen uskutečňovat propagaci akce/projektu v souladu s podmínkami uvedenými v Manuálu jednotného vizuálního stylu Moravskoslezského kraje.

IX. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žadatel je oprávněn předložit nejvýše dvě žádosti v rámci dotačního programu, podané jednotlivě. Pro určení, které žádosti budou dále posuzovány, bude rozhodující okamžik podání žádosti v elektronickém systému.
 2. Žadatel podává žádost v elektronické podobě a následně v listinné podobě nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek.
 3. Žadatel se nejprve zaregistruje v elektronickém systému na adrese podatelna.msk.cz. Při registraci žadatel vyplní základní údaje o právnické osobě včetně hesla. Pokud se již žadatel zaregistroval v minulosti, není nutná nová registrace.
 4. Poté se žadatel přihlásí uživatelským jménem a heslem a v elektronickém systému vyplní žádost o poskytnutí dotace na projekt, přičemž součástí žádosti je obecná část, projektová část a čestné prohlášení za účelem poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
 5. Následně vloží do systému povinné přílohy:
  1. nákladový rozpočet projektu,
  2. doklady o názvu/obchodní firmě a právní formě, sídle a IČO (společenská smlouva, stanovy, statut, zřizovací listina apod.), pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků,
  3. doklad o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených výše uvedených dokladů),
  4. kopie smlouvy o založení účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele; v případě, že je žadatelem příspěvková organizace obce, doloží rovněž potvrzení o čísle bankovního účtu zřizovatele, na který může být dotace zaslána,
  5. doklad o tom, že žadatel vykonává činnost ve prospěch příslušníků národnostních menšin nejméně jeden rok ke dni podání žádosti o dotaci (nepředkládají obce)
  6. úplný výpis údajů z evidence skutečných majitelů dle § 16 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jen "zákon č. 37/2021 Sb."). Úplný výpis může získat pouze evidující osoba nebo osoba skutečného majitele. Evidující osoba může výpis získat přímo z webové stránky evidence, a to po její autentizaci a autorizaci prostřednictvím informačního systému datových schránek (právnická osoba musí mít zřízenu datovou schránku). Osoba skutečného majitele může výpis, který se jí týká, získat přímo z webové stránky evidence s využitím prostředků elektronické identifikace. Obecně pak výpisy evidující osobě nebo skutečnému majiteli umožní získat také příslušný soud (po ověření totožnosti žadatele). Úplný výpis nevkládají právnické osoby uvedené v § 7 zákona č. 37/2021 Sb. Právnické osoby v právní formě spolku, pobočného spolku, ústavu, obecně prospěšné společnosti, zájmového sdružení právnických osob, nadace, nadačního fondu, mezinárodní nevládní organizace a školské právnické osoby neuvedené v § 7 zákona č. 37/2021 Sb. mohou nahradit úplný výpis částečným výpisem dle § 14 zákona č. 37/2021 Sb. Právnické osoby v právní formě spolku, pobočného spolku, ústavu, obecně prospěšné společnosti, zájmového sdružení právnických osob, nadace, nadačního fondu, mezinárodní nevládní organizace a školské právnické osoby neuvedené v § 7 zákona č. 37/2021 Sb. mohou nahradit úplný výpis částečným výpisem dle § 14 zákona č. 37/2021 Sb
 6. Povinnost předložit doklady uvedené v odst. 5 písm. b) a c) a písm. e) a f) tohoto článku se nevztahuje na obce.
 7. Po vyplnění celé žádosti žadatel svou žádost odešle nejprve v elektronickém systému, čímž bude žádosti vygenerován čárkový kód.
 8. Následně žadatel:

  8.1 odeslanou žádost vytiskne (bez příloh) a podepíše a podepsanou žádost, popř. podepsal‑li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, žádost spolu s originálem nebo ověřenou kopií tohoto pověření nebo plné moci, podá prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:
  Moravskoslezský kraj
  28. října 117
  702 18 OSTRAVA
  a to v obálce označené:

  1. vygenerovaným čárovým kódem (PID),
  2. názvem příslušného odvětvového odboru krajského úřadu (odbor kultury a památkové péče),
  3. názvem příslušného vyhlášeného dotačního programu,
  4. plným názvem žadatele a adresou jeho sídla,
  5. textem "Neotvírat – žádost o dotaci", nebo

  8.2 zašle žádost prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Moravskoslezského kraje (název datové schránky: Moravskoslezský kraj, identifikátor datové schránky: 8x6bxsd). Vyplývá‑li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být tato opatřena uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) všech těchto osob. Je‑li žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, musí být přílohou žádosti buď datový soubor vytvořený autorizovanou konverzí originálu nebo úředně ověřené kopie listinné plné moci nebo pověření tohoto zástupce včetně konverzní doložky (služba Czechpoint), nebo plná moc nebo pověření v elektronické podobě podepsaná/é uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele (člena statutárního orgánu žadatele).

 9. Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude žadateli potvrzen (vystaven) Úřední záznam o osobním podání dokumentu.
 10. Žádosti předložené vyhlašovateli:
  1. v rozporu s tímto programem (např. použití neplatných formulářů),
  2. pokud žádost nebyla podána v elektronické podobě a rovněž v listinné podobě / prostřednictvím informačního systému datových schránek,
  3. doručené na jiné adresy,
  4. pokud obálka není označena dle odst. 8 bodu 8.1 tohoto článku,
  5. mimo lhůtu pro předložení žádosti,
  6. nebude dodržena minimální a maximální výše dotace (viz čl. VI Podmínek)
  7. nepodepsané osobou oprávněnou jednat za žadatele (v případě doručení prostřednictvím informačního systému datových schránek se může uplatnit zákonná fikce podpisu); vyplývá‑li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být respektován,
  8. pokud by poskytnutím dotace v požadované výši byla překročena hranice podpory de minimis,
  9. v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti,
  10. na projekt realizovaný mimo území Moravskoslezského kraje (tato podmínka se netýká podpory aktivit zaměřených na připomenutí událostí historického významu ve vztahu k národnostním menšinám konajících se na území České republiky),
  11. obsahující v nákladovém rozpočtu projektu neuznatelné náklady,
  12. tak, že v jedné obálce je obsaženo více žádostí než jedna,

  budou z dalšího posuzování vyloučeny.

 11. Pokud bude žádost vykazovat jiné nedostatky, vyzve poskytovatel žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena.
 12. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.

X. Lhůta pro předkládání žádostí a kontaktní osoba

 1. Poskytování dotací organizuje Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava.
 2. Žádosti o dotaci musí být podány ve lhůtě od 7. 11. 2022 0:00:00 hodin do 25. 11. 2022 23:59:59 hodin. Tato lhůta se vztahuje na podávání žádostí v elektronické a listinné podobě i prostřednictvím datové schránky. Lhůta pro podání žádostí je zachována, bude‑li v poslední den lhůty převzata zásilka k poštovní přepravě. Byla‑li zásilka vložena do poštovní schránky, je za den převzetí k poštovní přepravě považován den, jehož datum je uvedeno na otisku razítka, jímž provozovatel poštovních služeb opatřil obálku se zásilkou. Jestliže provozovatel poštovních služeb zásilku vloženou do poštovní schránky otiskem razítka s datem neopatřil nebo datum není čitelné, pravidlo o zachování lhůty se neuplatní.
 3. Dotazy týkající se rozpočtu projektu a uznatelných nákladů budou zodpovídány do zahájení podávání žádosti do dotačního programu, tj. 7. 11. 2022.
 4. Kontaktní osoba pro věcné záležitosti projektu (administrátor):

  Ing. Hana Vídenská
  tel.: 595 622 790
  e‑mail:
  hana.videnska@msk.cz

 5. V případě prokazatelné nefunkčnosti elektronického systému ePodatelna pro podávání žádostí na straně poskytovatele může administrátor programu prodloužit lhůtu pro podávání žádostí o dobu přiměřenou době nefunkčnosti elektronického systému. Informace o prodloužení lhůty pro podávání žádostí bude zveřejněna stejným způsobem jako podmínky tohoto programu.
 6. Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu bude žadateli potvrzen (vystaven) Úřední záznam o osobním podání dokumentu. V případě využití mobilní podatelny umístěné u vstupu do hlavní budovy Krajského úřadu nebude žadateli Úřední záznam o osobním podání dokumentu potvrzen (vystaven) a žádost může být případně zaevidována až v následující pracovní den, což může vést k zmeškání lhůty pro podávání žádostí.

XI. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Tabulka kritérií pro hodnocení žádostí včetně bodového systému

  Protokol věcného hodnocení žádosti o poskytnutí účelové dotace

  z rozpočtu MS kraje na

  rok 2023

  v dotačním programu:

  Programu na podporu aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2023

  Název žadatele:

   

  Název projektu:

   

  Č. ev.:

  Základní posuzované ukazatele projektu

  Maximální počet bodů

  Hodnocení projektu v oblasti:

  1.

  Význam projektu

   

  1.1

  Splňuje projekt priority programu?

  8

   

  Počet bodů:

  8

   

  2.

  Přehlednost projektu

  2.1

  Je cíl projektu věcně a srozumitelně formulovaný?

  2

   

  2.2

  Zahrnuje projekt přehledné zpracování postupu realizace včetně konkrétně definované cílové skupiny a předpokládaného časového harmonogramu?

  3

   

  Počet bodů:

  5

   

  3.

  Rozpočet a efektivita nákladů

  3.1

  Je rozpočet věcně správný a reálný?

  5

   

  Počet bodů:

  5

   

  4.

  Potřebnost a systematičnost projektu

  4.1

  Jaká je potřebnost a očekávaný přínos projektu pro cílovou skupinu, samotného žadatele a širší veřejnost?

  3

   

  4.2

  Žadatel pracuje systematicky a aktivně se zapojuje do činnosti?

  2

   

  Počet bodů:

  5

   

  Stručná anotace projektu (z hlediska potřebnosti, cílové skupiny, realizace, žadatele, rozpočtu, inovativnosti, příp. kvality):

   

  Celkové hodnocení/stanovisko:

   

  Celkové bodové hodnocení

  Maximálně možný počet bodů:

  23

  Celkový počet získaných bodů:

   

  Projekt doporučen k podpoře při dosažení minimálně bodů:

  13

  Stanovisko*):

  Projekt doporučuji k podpoře

  Podpis:

   

  Projekt nedoporučuji k podpoře

  Hodnotil(a):

   

  Datum:

   

  Kritérium 1.1 je eliminační. Není‑li naplněno, projekt není dále hodnocen.

 2. Výbor pro národnostní menšiny zastupitelstva kraje je oprávněn u každé žádosti zvýšit či snížit (nejvýše o 3 body) počet bodů, které žádost obdržela při věcném hodnocení zaměstnanci zařazenými do krajského úřadu, a to s ohledem na regionální význam a místní potřebnost aktivit uvedených v žádosti.
 3. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty, o poskytnutí dotace náhradním žadatelům za stanovených podmínek a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům nejpozději do konce června 2023.
 4. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu do 10 kalendářních dnů po rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny, uzavře kraj smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy (příloha č. 1 programu).

XII. Závěrečné vyúčtování

Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu do termínu uvedeného ve smlouvě (do posledního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla ukončena realizace projektu, nejpozději však do 19. 1. 2024). Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační program.

XIII. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  • formální správnosti,
  • dodržení účelu poskytnutí dotace,
  • dodržení podmínek,
  • celkové evidence projektu,
  • uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XIV. Výše rozpočtových prostředků

Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu poskytovatele na poskytování dotací v rámci tohoto dotačního programu v roce 2023 je ve výši 1.500.000 Kč.

XV. Závěrečné ustanovení

 1. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
 2. Poskytnutí dotací v rámci tohoto programu je podmíněno schválením rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023. O celkové částce finančních prostředků, které budou v rozpočtu vyčleněny pro dotační program, rozhodne Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje. Bude‑li se tato částka lišit od částky uvedené v čl. XV těchto podmínek, bude provedena jejich aktualizace rozhodnutím Rady Moravskoslezského kraje. V případě, že zastupitelstvo kraje neschválí žádné dotační prostředky pro tento program, program nebude realizován a dotace nebudou poskytnuty.

XVI. Seznam příloh dotačního programu

XVII. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 53/3760 ze dne 26. 9. 2022 a nabývá účinnosti zveřejněním na úřední desce.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.