Menu

Podmínky programu Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimních sezónách 2022/2023, 2023/2024 a 2024/2025

I. Název programu (kód)

Úprava lyžařských běžeckých tras (dále jen "LBT") v Moravskoslezském kraji v zimních sezónách 2022/2023, 2023/2024 a 2024/2025 (RRC/10/2022)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

III. Cíle a priority programu (účel poskytnutí dotace)

 1. Účelem poskytování dotací z tohoto dotačního programu je spolufinancování uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s úpravou lyžařských běžeckých tras na území Moravskoslezského kraje v zimních sezónách 2022/2023, 2023/2024 a 2024/2025, a to zejména tras zapojených do projektů realizovaných Moravskoslezským krajem.
 2. Důvodem podpory stanoveného účelu poskytování dotací je navázat na dotační program "Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji" v zimních sezónách 2003/2004 až 2021/2022 a podpořit další rozvoj běžeckého lyžování v Moravskoslezském kraji.

IV. Vymezení okruhu příjemců

Příjemci dotace mohou být fyzické osoby – podnikatelé a právnické osoby (včetně obcí a svazků obcí). Příjemcem dotace nemůže být obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti.

V. Lokalizace programu

Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje. Dotace mohou být použity na úpravu LBT uvedených v příloze č. 10 podmínek dotačního programu.

VI. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Minimální výše dotace činí 120.000 Kč.
 2. Maximální výše dotace činí 1.460.000 Kč.
 3. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně 85 %.
 4. Dotace bude mít neinvestiční charakter.
 5. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem.
 6. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny.
 7. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 6 budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé stokoruny směrem dolů.
 8. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace, u náhradních žadatelů do 2 měsíců od zaslání informace o poskytnutí dotace poskytovatelem:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (bezdlužnost). Předložené doklady musí prokazovat bezdlužnost ke dni, od něhož v den jejich předložení neuplynul více než jeden měsíc. Rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování je považováno za splnění podmínky bezdlužnosti,
  2. úředně ověřené kopie dokladů o názvu/obchodní firmě a právní formě (je‑li žadatel právnickou osobou), sídle a IČO (společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, apod.), pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, z živnostenského rejstříku dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo ze základních registrů dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů [např. obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, živnostenský rejstřík (dále jen "veřejný rejstřík")],
  3. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených výše uvedených dokladů); byla‑li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci, předloží žadatel rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci. Pokud se zástupce, který podepsal smlouvu na základě pověření nebo plné moci, neliší od zástupce, který podepsal na základě pověření nebo plné moci žádost o poskytnutí dotace, není žadatel povinen opětovně předložit již dříve předložené pověření nebo plnou moc, je‑li i nadále platné(á) a zahrnuje‑li oprávnění podepsat smlouvu o poskytnutí dotace.
  4. kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, u příspěvkových organizací obcí rovněž potvrzení o čísle běžného účtu zřizovatele, na který může být dotace zaslána.
  V případě nejasností si administrátor může vyžádat doložení dokladů, případně dalších údajů uvedených v odst. 8 tohoto článku.
 9. Předložení dokladů uvedených v odst. 8 písm. a. tohoto článku není vyžadováno u žadatelů, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno. V takovém případě žadatel skutečnost potvrdí čestným prohlášením.
 10. Povinnost předložit kopie dokladů uvedené v odst. 8 písm. b. a c. tohoto článku se nevztahuje na obce s výjimkou povinnosti dle písm. c. za středníkem. Povinnost předložit kopie dokladů uvedené v odst. 8 písm. c. tohoto článku se nevztahuje na fyzické osoby s výjimkou povinnosti dle písm. c. za středníkem.
 11. V případě, že žadatelem o dotaci bude obec nebo příspěvková organizace obce, lhůta stanovená v odst. 8 tohoto článku se prodlužuje na 3 měsíce.
 12. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 13. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 8 tohoto článku ve stanovené lhůtě nebo z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta. V případě, že žadateli nebude dotace poskytnuta z důvodu nesplnění výše uvedených podmínek nebo žadatel odmítne či vrátí poskytnutou dotaci, vyzve administrátor pro přidělení dotace náhradního žadatele dle pořadníku náhradníků schváleného zastupitelstvem kraje.
 14. V případě písemného souhlasu náhradníka s výší dotace administrátor zašle náhradníkovi návrh smlouvy a vyzve jej k předložení dokladů uvedených v odstavci 8 tohoto článku. V případě nesouhlasu bude osloven další náhradník dle pořadníku. V případě, že náhradník přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, musí dodržet plánovaný záměr projektu dle předložené žádosti (předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu zůstane stejná, procentní podíl dotace na uznatelných nákladech se sníží, rozpočet projektu bude v součinnosti s náhradníkem přepracován).
 15. Realizace projektu bude zahájena 15. 8. 2022, projekt bude ukončen 30. 4. 2025. Za zimní sezónu 2022/2023 je považováno období od 15. 8. 2022 do 30. 4. 2023, za zimní sezónu 2023/2024 období od 1. 5. 2023 do 30. 4. 2024 a za zimní sezónu 2024/2025 období od 1. 5. 2024 do 30. 4. 2025.
 16. Další specifické povinnosti žadatele/příjemce dotace:
  1. Upravovat lyžařskou běžeckou trasu, na jejíž úpravu je dotace poskytnuta, v zimních sezónách 2022/2023, 2023/2024 a 2024/2025 v případě příznivých sněhových podmínek a při dostatečné výšce sněhu pro výjezd techniky, ledaže tomu brání opatření proti kůrovci provedená Lesy České republiky, s.p., správou CHKO (resp. dotčeným orgánem ochrany přírody) a Biskupskými lesy. Povinností příjemce dotace je mít trasu upravenu vždy, když jsou vhodné sněhové podmínky, a to minimálně 1× týdně až do vyčerpání dotace na danou zimní sezónu. Povinností je upravovat trasy v rozsahu uvedeném v žádosti [viz čl. IX odst. 12 písm. b. odrážka první a druhá] pokud to umožňují sněhové podmínky. Po vyčerpání části dotace na úpravu lyžařské běžecké trasy (na Mth), na jejíž úpravu je dotace poskytnuta, povinnost provádět úpravu při vhodných sněhových podmínkách v dané sezóně zaniká;
  2. zajistit vyznačení lyžařské běžecké trasy, na jejíž úpravu je dotace poskytnuta, na každém křížení lesních cest a komunikací, a to dle metodiky lyžařského značení v ČR. Spolu s žádostí je nutno doložit fotodokumentaci současného značení s návrhem na úpravu, opravu, výměnu stávajícího značení;
  3. zajistit přehledné vyznačení nástupních míst na lyžařské běžecké trasy, tj. včetně navigace pro motoristy, případně pokud je nástupní místo vzdáleno od zastávky hromadné dopravy či parkoviště, tak i viditelné vyznačení přístupu k nástupnímu místu;
  4. podávat aktuální informace o stavu upravenosti tras tím, že zajistí prolink z vlastních stránek na web severnimorava.travel;
  5. prostřednictvím systému GPS online sledování sněžných vozidel aktualizovat pravidelně informace o upravenosti lyžařských běžeckých tras. Systém GPS musí být zapnut v průběhu každé úpravy běžecké trasy. V případě poruchy systému GPS, který bude zajišťovat přenos dat, je povinností zajistit vložení informací o upravenosti tras v administračním prostředí. Porucha musí být oznámena poskytovateli e‑mailem do 24 hodin od okamžiku, kdy nastala. Koordinace vykreslování upravenosti lyžařských běžeckých tras je zajištována krajskou destinační společností MS Tourism;
  6. mít zajištěno sněžné vozidlo pro úpravu LBT vybavené systémem GPS;
  7. informovat poskytovatele dotace o nemožnosti úpravy tras z důvodu poruchy techniky pro úpravu lyžařských běžeckých tras či z jiných objektivních důvodů do 1 týdne od okamžiku, kdy tato skutečnost nastala.

VII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  2. byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami vyhlášeného dotačního programu,
  3. vznikl příjemci v období realizace projektu,
  4. byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu.
 2. Uznatelným nákladem projektu dle odst. 1 tohoto článku jsou pouze:
  1. náklady na motohodiny (Mth) maximálně 1000 Kč/1 Mth u sněžné rolby, maximálně 650 Kč/1 Mth u sněžného skútru/čtyřkolky vybavené sněžným pásem. Motohodina zahrnuje náklady na pohonné hmoty a mzdy. Počet Mth na jednu úpravu lyžařské běžecké trasy nesmí přesáhnout počet uznatelných motohodin uvedených v příloze č. 10 podmínek dotačního programu. K vyúčtování je nutno doložit motodeník.
  2. náklady na předsezónní servis, průběžný servis a opravy sněžných vozidel
  3. náklady spojené s letními a předsezonními úpravami tras, náklady na značení a vytyčení tras, provoz informačních panelů a kamerového systému apod. Tyto náklady mohou být v souladu s ustanovením § 10a odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb. vyúčtovány paušální částkou a jejich výše nemusí být prokazována v rámci závěrečného vyúčtování. Jsou považovány za uznatelné náklady projektu, i když nesplňují podmínky stanovené v odst. 1 písm. a. – d.
 3. Výše uznatelných nákladů projektu uvedených v nákladovém rozpočtu projektu, který je přílohou žádosti o poskytnutí dotace, nesmí překročit maxima uvedená v příloze č. 10 těchto podmínek. Příjemce je povinen k úpravě LBT využívat techniku, která vyplývá z výše nákladů na 1 Mth uvedené v příloze č. 10 u dané LBT.
 4. Ostatní náklady jsou neuznatelné.
 5. Budou‑li v nákladovém rozpočtu projektu tvořícím součást žádosti o dotaci předložené žadatelem uvedeny neuznatelné náklady, bude žadatel vyzván poskytovatelem k odstranění nedostatků žádosti dle čl. IX odst. 9.

VIII. Podmínky použití dotace

 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami tohoto dotačního programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy.
 2. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.
 3. Výdaje (náklady) musí být prokazatelně zaneseny v účetnictví žadatele a musí být doloženy prvotními účetními doklady.

IX. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žadatel podává žádost v elektronické podobě prostřednictvím elektronického systému ePodatelna dle odstavců 2–5 tohoto článku a následně v listinné podobě nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek dle odstavce 6 tohoto článku.
 2. Žadatel se nejprve zaregistruje v elektronickém systému ePodatelna Moravskoslezského kraje prostřednictvím e‑podání. Při registraci žadatel vyplní základní údaje o své osobě včetně hesla. Pokud se již žadatel zaregistroval v minulosti, není nutná nová registrace. Pokud se žadatel chce přihlásit do elektronického systému ePodatelna pomocí vlastní datové schránky, není nutná registrace.
 3. Poté se žadatel přihlásí a v elektronickém systému vyplní žádost o poskytnutí dotace na projekt.
 4. Následně vloží do systému povinné přílohy:
  1. rozpočet projektu (tabulka ve formátu .xls nebo .xlsx v editovatelné podobě),
  2. doklady o názvu/obchodní firmě, právní formě žadatele (je‑li žadatel právnickou osobou), sídle a IČO (společenská smlouva, stanovy, statut, zřizovací listina, apod.), pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků,
  3. doklad o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených dokladů uvedených pod písmenem b. tohoto odstavce),
  4. kopie smlouvy o založení účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, u příspěvkových organizací obcí rovněž potvrzení o čísle běžného účtu zřizovatele, na který může být dotace zaslána,
  5. seznam pozemků příslušné lesní správy Lesů České republiky s.p., Radiokomunikací a správy CHKO (resp. dotčeného orgánu ochrany přírody) a Biskupských lesů, na kterých bude probíhat zimní údržba tras,
  6. fotodokumentace značení lyžařské běžecké trasy,
  7. úplný výpis údajů z evidence skutečných majitelů dle § 16 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jen "zákon č. 37/2021 Sb."). Úplný výpis může získat pouze evidující osoba nebo osoba skutečného majitele. Evidující osoba může výpis získat přímo z webové stránky evidence, a to po její autentizaci a autorizaci prostřednictvím informačního systému datových schránek (právnická osoba musí mít zřízenu datovou schránku). Osoba skutečného majitele může výpis, který se jí týká, získat přímo z webové stránky evidence s využitím prostředků elektronické identifikace. Obecně pak výpisy evidující osobě nebo skutečnému majiteli umožní získat také příslušný soud (po ověření totožnosti žadatele). Úplný výpis nevkládají právnické osoby uvedené v § 7 zákona č. 37/2021 Sb. a fyzické osoby. Právnické osoby v právní formě spolku, pobočného spolku, ústavu, obecně prospěšné společnosti, zájmového sdružení právnických osob, nadace, nadačního fondu, mezinárodní nevládní organizace a školské právnické osoby neuvedené v § 7 zákona č. 37/2021 Sb. mohou nahradit úplný výpis částečným výpisem dle § 14 zákona č. 37/2021 Sb.
 5. Po vyplnění celé žádosti žadatel svou žádost odešle nejprve v elektronickém systému, čímž bude žádosti vygenerován čárový kód.
 6. Následně žadatel:
  1. odeslanou žádost (bez příloh) vytiskne a podepíše a podepsanou žádost, popř. podepsal‑li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, žádost spolu s originálem nebo ověřenou kopií tohoto pověření nebo plné moci, podá prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:
   Moravskoslezský kraj
   28. října 2771/117
   702 00 OSTRAVA
   a to v obálce označené (elektronický formulář vygeneruje předepsanou obálku – níže uvedený text označení obálky je součástí posledního listu žádosti, který stačí na obálku nalepit):
   1. názvem příslušného odvětvového odboru krajského úřadu,
   2. názvem a kódem příslušného vyhlášeného dotačního programu,
   3. textem "Neotvírat – žádost o dotaci",
   4. plným názvem nebo jménem a příjmením žadatele a adresou jeho sídla – dopíše žadatel,
   nebo
  2. zašle žádost bez příloh prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Moravskoslezského kraje (název datové schránky: Moravskoslezský kraj; identifikátor datové schránky: 8x6bxsd, do buňky "předmět" uvede "Úprava LBT v Moravskoslezském kraji v zimních sezónách 2022/2023, 2023/2024 a 2024/2025", do buňky "k rukám" uvede "RRC"). Vyplývá‑li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být tato opatřena uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) všech těchto osob. Je‑li žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, musí být přílohou žádosti buď datový soubor vytvořený autorizovanou konverzí originálu nebo úředně ověřené kopie listinné plné moci nebo pověření tohoto zástupce včetně konverzní doložky (služba Czechpoint), nebo plná moc nebo pověření v elektronické podobě podepsaná/é uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele (člena statutárního orgánu žadatele).
  Ze způsobů podání žádosti uvedených v tomto odstavci zvolí žadatel vždy jen jeden.
 7. Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude žadateli potvrzen (vystaven) Úřední záznam o osobním podání dokumentu. V případě využití mobilní podatelny umístěné u vstupu do hlavní budovy Krajského úřadu nebude žadateli Úřední záznam o osobním podání dokumentu potvrzen (vystaven) a žádost může být případně zaevidována až v následující pracovní den, což může vést k zmeškání lhůty pro podávání žádostí.
 8. Z dalšího posuzování budou vyloučeny žádosti předložené vyhlašovateli:
  1. v rozporu s tímto programem,
  2. pokud žádost nebyla podána v elektronické podobě a rovněž v listinné podobě / prostřednictvím informačního systému datových schránek,
  3. doručené na jiné adresy,
  4. mimo lhůtu pro předložení žádosti,
  5. nepodepsané osobou oprávněnou jednat za žadatele (v případě doručení prostřednictvím informačního systému datových schránek se může uplatnit zákonná fikce podpisu); vyplývá‑li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být respektován,
  6. v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti.
 9. Pokud bude žádost vykazovat jiné nedostatky než nedostatky uvedené v odst. 8 tohoto článku nebo pokud k žádosti nebude přiložen úplný výpis z evidence skutečných majitelů (popř. částečný výpis u žadatelů, kteří mohou úplný výpis nahradit částečným výpisem), vyzve poskytovatel žadatele k odstranění těchto nedostatků v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena.
 10. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.
 11. Jeden žadatel může v rámci tohoto dotačního programu podat pouze jednu žádost.
 12. Specifické součásti žádosti:
  1. Pořadové číslo trasy nebo tras uvedených v příloze č. 10 podmínek dotačního programu. Žádost se vztahuje na všechny trasy uvedené pod tímto pořadovým číslem.
  2. Navrhovaný způsob zimní údržby:
   • Zda se bude upravovat jedna nebo dvě stopy,
   • zda budou trasy upraveny k bruslení,
   • použitá technika k údržbě (rolba, nebo skútr či čtyřkolka a počet strojů).
  3. Uvedení informace, zda a kde je již trasa (trasy) vyznačena značením a jakým.
  4. Pokud není trasa (trasy) vyznačena v souladu s Metodikou značení tras v ČR, uvést, jakým způsobem a v jakém rozsahu bude provedeno značení. Pokud na začátku trasy není umístěna informační tabule obsahující průběh tras (nejlépe mapa či plánek), výškový profil trasy, zaznačení míst odpočinku, zaznačení ubytovacích a stravovacích zařízení, údaje o dopravní dostupnosti (autobusové a vlakové spojení), text "Úprava trasy probíhá za podpory Moravskoslezského kraje" a logo kraje, uvést, kde bude informační tabule umístěna.
  5. Výčet turistických chat, které se na trase nacházejí.
  6. Uvedení způsobu propagace a zajištění informovanosti o upravované trase (trasách) včetně uvedení webových stránek, na kterých bude žadatel podávat aktuální informace o stavu upravenosti tras, na které žádá dotaci.
  7. V případě úpravy tras dodavatelsky nebo pronajatým vozidlem žadatel uvede subjekt, který pro něj úpravu bude provádět nebo jehož vozidlo k úpravě použije, a trasu, jež bude takto upravována. Jestliže se žadatel rozhodne upravovat trasu dodavatelsky nebo pronajatým vozidlem v průběhu realizace projektu, musí to oznámit poskytovateli e‑mailem do 1 pracovního dne od uzavření příslušné smlouvy.
  8. Seznam všech subjektů, od kterých žadatel obdržel na realizaci projektu dotaci, nebo u kterých na realizaci projektu dotaci požaduje.
  9. Seznam propagačních aktivit, které budou realizovány na podporu projektu.

X. Lhůta pro předkládání žádostí a kontaktní osoba

 1. Lhůta pro podávání žádostí je od 4. 4. 2022 (od 9:00) do 30. 4. 2022. Tato lhůta se vztahuje na podávání žádostí v elektronické a listinné podobě i prostřednictvím datové schránky. Lhůta pro podání žádostí je zachována, bude‑li v poslední den lhůty převzata zásilka k poštovní přepravě. Byla‑li zásilka vložena do poštovní schránky, je za den převzetí k poštovní přepravě považován den, jehož datum je uvedeno na otisku razítka, jímž provozovatel poštovních služeb opatřil obálku se zásilkou. Jestliže provozovatel poštovních služeb zásilku vloženou do poštovní schránky otiskem razítka s datem neopatřil nebo datum není čitelné, pravidlo o zachování lhůty se neuplatní.
 2. V případě prokazatelné nefunkčnosti elektronického systému pro podávání žádostí na straně poskytovatele může administrátor programu prodloužit lhůtu pro podávání žádostí o dobu přiměřenou době nefunkčnosti elektronického systému. Informace o prodloužení lhůty pro podávání žádostí bude zveřejněna stejným způsobem jako podmínky tohoto dotačního programu.
 3. Administrátorem programu je odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu.
 4. Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Čížková
  tel.: 595 622 301
  e‑mail: lucie.cizkova@msk.cz

XI. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Žádost bude posuzována, zda splnila:
  1. Formální náležitosti – k doplnění případných nedostatků bude žadatel vyzván,
  2. Přijatelnost
 2. Poté bude žádost bodově ohodnocena zaměstnancem zařazeným do krajského úřadu dle níže uvedených kritérií:
  Tabulka pro hodnocení žádostí včetně bodového systému (maximálně 50 bodů)
  Základní oblasti a jejich kritéria Hodnocení Počet bodů
  Jiné zdroje financování (příspěvky obcí, sponzoři, spolky, sbírky na transparentním účtu) 10
  Spolupráce s lokálním destinačním managementem MSK   10
  Vlastní webové stránky   10
  Předchozí úprava na stávající trati   10
  Ekonomická výhodnost projektu dle zásad efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti 0-10
 3. Návrh na přidělení dotace bude radě kraje předkládat Komise pro regionální rozvoj a cestovní ruch rady kraje.
 4. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty, o poskytnutí dotace náhradním žadatelům za stanovených podmínek a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům nejpozději do 16. 6. 2022.
 5. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu do 10 kalendářních dnů po rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny, uzavře kraj smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy (příloha č. 1 programu).
 6. V případě, že požádá o dotaci na úpravu stejné trasy více žadatelů, bude Komisí pro rozvoj Moravskoslezského kraje a cestovní ruch doporučena pro udělení dotace pouze ta žádost, která získá při hodnocení dle odst. 2 nejvíce bodů. Ostatní žadatelé, jejichž žádosti o dotaci na úpravu dané trasy splnily náležitosti dle odst. 1, budou zařazeni mezi náhradní žadatele.

XII. Závěrečné vyúčtování

Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu do termínu uvedeného ve smlouvě. Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační program (příloha č. 3–7 programu).

XIII. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelu poskytnutí dotace,
  3. dodržení podmínek,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XIV. Výše rozpočtových prostředků

V rozpočtu a střednědobém výhledu rozpočtu poskytovatele jsou na poskytování dotací v rámci tohoto dotačního programu vyčleněny peněžní prostředky ve výši 10.500.000 Kč.

XV. Závěrečné ustanovení

Na poskytnutí dotace není právní nárok.

XVI. Seznam příloh dotačního programu

XVII. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 38/2585 / ze dne 28. 2. 2022 a nabývá účinnosti dne 1. 3. 2022

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.