Menu

Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2023 financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu

Účelem realizace dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2023 (dále jen "Program") je finanční podpora poskytovatelů registrovaných sociálních služeb, jejichž potřebnost je vyjádřena ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2021-2023. Důvodem realizace dotačního programu je finanční podpora poskytovatelů registrovaných sociálních služeb zařazených do Krajské sítě sociálních služeb se statusem "základní", realizujících sociální politiku v Moravskoslezském kraji s cílem zabezpečit stabilní fungování systému sociálních služeb v požadovaném rozsahu a kvalitě.

Podporováno bude poskytování sociálních služeb, které jsou součástí Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (dále jen "Krajská sít") se statusem "základní" a které mají uzavřenu "Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon".

U žádostí o dotaci pro nové služby, které dosud nejsou zařazeny v Krajské síti a požádaly o vstup do Krajské sítě, nebo pro služby s navýšenou kapacitou, které podaly žádost o navýšení kapacity v Krajské síti, bude dotace poskytnuta pouze v případě, že orgány kraje rozhodnou o zařazení nové sociální služby či navýšené kapacity do Krajské sítě se statusem "základní" a nová sociální služba bude mít uzavřenu "Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon" (popř. dodatek k již existující smlouvě).

Příjemcem dotace nemůže být

 1. obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti,
 2. osoba, vůči které je zakázána přímá či nepřímá finanční podpora ve smyslu čl. 5l nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 31. 7. 2014, částka L 229), ve znění Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022 (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 8. 4. 2022 pod č. L 111), tj. právnická osoba, subjekt nebo orgán usazený v Rusku, který je z více než 50 % ve veřejném vlastnictví či pod veřejnou kontrolou.

Nedílnou součástí tohoto Programu jsou Podmínky dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu (dále jen "Podmínky") schválené usnesením zastupitelstva kraje č. 15/1512 ze dne 25. 6. 2015, ve znění dodatků schválených zastupitelstvem kraje: Dodatek č. 1 ze dne 23. 6. 2016 usnesením č. 20/2075, Dodatek č. 2 ze dne 15. 6. 2017 usnesením č. 4/372, Dodatek č. 3 ze dne 14. 6. 2018 usnesením č. 8/930, Dodatek č. 4 ze dne 13. 6. 2019 usnesením č. 12/1507, Dodatek č. 5 ze dne 3. 9. 2020 usnesením č. 17/2132 a Dodatek č. 6 ze dne 16. 12. 2021 usnesením č. 6/550.

I. Lhůta pro předkládání žádostí, kontaktní osoby a objem prostředků

 1. Lhůta pro podávání žádostí je od 17. 10. 2022 do 7. 11. 2022.
 2. Poskytování dotací administruje Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava.
 3. Kontaktní osoby – administrátoři:
 4. Zdrojem dotačního programu je dotace přiznaná Moravskoslezskému kraji v rámci dotačního řízení v oblasti podpory poskytování sociálních služeb z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu. V rozpočtu poskytovatele budou na poskytování dotací v rámci tohoto dotačního programu vyčleněny peněžní prostředky přiznané Moravskoslezskému kraji ve výše uvedeném dotačním řízení.
 5. Předpokládaný termín rozhodnutí o žádosti: do 30. 4. 2023.
 6. Po rozhodnutí zastupitelstva kraje o přidělení dotace bude s úspěšnými žadateli uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 Programu (dále též "smlouva" nebo "smlouva o poskytnutí dotace"). Příspěvkovým organizacím kraje bude dotace přidělena formou příspěvku zřizovatele, resp. zvýšením závazného ukazatele příspěvek na provoz. Vzor sdělení zvýšení závazného ukazatele je uveden v příloze č. 3 Programu.

II. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žádost o poskytnutí dotace musí být zpracována a podána výlučně prostřednictvím internetové aplikace "OKslužby – poskytovatel". Žádost o dotaci musí být elektronicky podepsána osobním kvalifikovaným certifikátem, který vydávají pouze certifikační autority s akreditací Ministerstva vnitra.
 2. Údaje, které jsou již uvedeny v registru poskytovatelů sociálních služeb, žadatel v žádosti nevyplňuje, tyto údaje jsou v žádosti automaticky předepsány z registru poskytovatelů sociálních služeb prostřednictvím internetové aplikace "OKslužby – poskytovatel".
 3. Žádosti vyplněné a podané jiným způsobem než prostřednictvím internetové aplikace a žádosti neobsahující veškeré povinné a relevantní údaje nebudou do dotačního řízení zařazeny a na jejich základě nebude dotace poskytnuta.
 4. Informace k vyplňování žádostí jsou uvedeny v příslušném návodu internetové aplikace "OKslužby – poskytovatel".
 5. Žádost o poskytnutí dotace (vč. rozpočtu) musí být zpracována pouze na kapacitu zařazenou v Krajské síti se statusem "základní", údaje vztahující se ke kapacitě služeb se statusem "optimální" mohou být uvedeny v komentářích žádosti.
 6. Sociální služby financované z dotačního programu "Podpora služeb sociální prevence 2022+" mohou podat žádost o dotaci za účelem dofinancování provozu sociální služby.
 7. Poskytovatel dotace je v případě jakýchkoli nejasností v žádosti o dotaci oprávněn vyžádat k uvedeným skutečnostem doplňující informace.

III. Uznatelné a neuznatelné náklady služby pro čerpání dotace

Uznatelné a neuznatelné náklady služby pro čerpání dotace upravuje čl. V Podmínek. Pro rok 2023 je v souladu s Podmínkami blíže specifikována následující uznatelnost nákladů pro čerpání dotace.

 1. Za uznatelný náklad je považován takový náklad, který byl vynaložen v souladu s Podmínkami, Programem a podmínkami smlouvy, byl příjemcem uhrazen v období poskytování sociální služby, tj. od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, nebo časově a věcně souvisí s obdobím poskytování sociální služby a byl proplacen (uhrazen) do 31. 1. 2024.
 2. Maximální výše dotace na úhradu osobních nákladů za celou sociální službu na rok se vypočítá podle vzorce: (průměrný skutečný přepočtený počet úvazků v přímé péči v Krajské síti se statusem "základní" + průměrný skutečný přepočtený počet úvazků ostatních pracovníků vztahujících se ke kapacitě v Krajské síti se statusem "základní") x 680.000 Kč. Jestliže služba se statusem "základní" není poskytována celý rok, maximální výše dotace na úhradu osobních nákladů se krátí poměrně dle počtu měsíců, kdy nebyla poskytována, resp. dle počtu měsíců, kdy nebyla zařazena v Krajské síti.
 3. Do maximální výše dotace na úhradu osobních nákladů dle odstavce 2. tohoto článku jsou zahrnovány i přepočtené úvazky pracovníků zaměstnaných na základě dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce.
 4. Odvody za porušení rozpočtové kázně, vč. penále, a úhrady na základě výzev k vrácení dotace dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jsou považovány za výdaje nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých druhů sociálních služeb a jsou neuznatelné pro čerpání dotace.

IV. Popis způsobu rozdělení a čerpání dotace

Popis způsobu rozdělení a čerpání dotace se řídí čl. VIII Podmínek. Pro rok 2023 jsou stanoveny povinné minimální úhrady od uživatelů v následující výši.

Druh služby § zákona č. 108/2006 Sb. Minimální průměrná výše úhrady od uživatelů
Osobní asistence 39 90 Kč/hod
Pečovatelská služba 40 100 Kč/hod
Podpora samostatného bydlení 43 50 Kč/hod
Odlehčovací služby – ambulantní, terénní forma 44 50 Kč/hod
Odlehčovací služby – pobytová forma 44 10.000 Kč/měsíc
Centra denních služeb 45 50 Kč/hod
Denní stacionář 46 50 Kč/hod
Týdenní stacionáře 47 7.000 Kč/uživatel/měsíc
Domovy pro osoby se ZP 48 18.000 Kč/uživatel/měsíc
Domovy pro seniory 49 18.000 Kč/uživatel/měsíc
Domovy se zvláštním režimem 50 18.000 Kč/uživatel/měsíc
Chráněné bydlení 51 7.000 Kč/uživatel/měsíc
Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 52 15.000 Kč/uživatel/měsíc

Minimální výše úhrady z veřejného zdravotního pojištění za zdravotní péči poskytovanou v domovech pro seniory, domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech se zvláštním režimem a týdenních stacionářích pro uživatele ve stupni závislosti III nebo IV je stanovena pro rok 2023 takto:

Druh služby § zákona č. 108/2006 Sb. Minimální výše úhrady z veřejného zdravotního pojištění
Týdenní stacionáře * 47 1.600 Kč/ měsíc
Domovy pro osoby se ZP * 48 1.600 Kč/ měsíc
Domovy pro seniory * 49 2.000 Kč/ měsíc
Domovy se zvláštním režimem * 50 2.000 Kč/ měsíc

* vztahuje se na zařízení pobytových sociálních služeb, ve kterých je poskytována zdravotní péče prostřednictvím vlastních zaměstnanců zařízení

Za maximálně přípustný je považován meziroční nárůst rozpočtu služby do 20 % při nezměněné kapacitě sociální služby. Meziroční navýšení rozpočtu nad 20 % je možné v řádně odůvodněných případech. Posouzení odůvodnění navýšení rozpočtu přísluší poskytovateli dotace. Po individuálním posouzení může dojít ke krácení optimálního návrhu dotace až do výše přípustného meziročního nárůstu.

V. Vyrovnávací platba

Dotace je poskytována jako součást vyrovnávací platby za službu obecného hospodářského zájmu podle Rozhodnutí Komise 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu. Způsob výpočtu vyrovnávací platby je stanoven v Příloze č. 1 Podmínek. Pro jednotlivé druhy služeb jsou maximální výše oprávněných provozních nákladů na lůžko/úvazek v přímé péči pro rok 2023 stanoveny takto:

Druh služby Forma poskytování Max. výše oprávněných provozních nákladů/lůžko/rok v Kč Max. výše oprávněných provozních nákladů/úvazek v přímé péči/rok v Kč
Azylové domy   317 000  
Centra denních služeb     1 015 000
Denní stacionáře     1 170 000
Domovy pro osoby se zdravotním postižením   1 131 000  
Domovy pro seniory   745 000  
Domovy se zvláštním režimem   891 000  
Domy na půl cesty   317 000  
Chráněné bydlení   639 000  
Intervenční centra     1 245 000
Kontaktní centra     1 304 000
Krizová pomoc pobytová 409 000  
Krizová pomoc ambulantní/terénní   1 118 000
Nízkoprahová denní centra     1 219 000
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež     1 015 000
Noclehárny     1 284 000
Odborné sociální poradenství     1 201 000
Odlehčovací služby pobytové 837 000  
Odlehčovací služby ambulantní/terénní   1 015 000
Osobní asistence     1 015 000
Pečovatelská služba     1 015 000
Podpora samostatného bydlení     1 015 000
Průvodcovské a předčitatelské služby     1 015 000
Raná péče     1 459 000
Služby následné péče pobytové 393 000  
Služby následné péče ambulantní/terénní   1 351 000
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi     1 223 000
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením     1 199 000
Sociálně terapeutické dílny     1 067 000
Sociální rehabilitace pobytová 335 000  
Sociální rehabilitace ambulantní/terénní   1 163 000
Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče   798 000  
Telefonická krizová pomoc     1 028 000
Terapeutické komunity   1 012 000  
Terénní programy     1 058 000
Tísňová péče     1 015 000
Tlumočnické služby     1 278 000
Týdenní stacionáře   649 000  

Konkrétní částka vyrovnávací platby (tj. maximální výše oprávněných provozních nákladů) bude součástí smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

V případě, že žadatel předpokládá, že předběžně vypočtenou částku maximální výše oprávněných provozních nákladů přesáhne z legitimních důvodů, může v žádosti o dotaci požádat o její navýšení. Vypočtenou částku lze přesáhnout o výši uznatelných účetních odpisů (maximálně do výše odpisů odpovídajících výpočtu dle odpisového plánu pro příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje zveřejněném na webových stránkách kraje). Uznatelným nákladem pro výpočet vyrovnávací platby nejsou odpisy z majetku, který byl realizován jako investice financovaná z veřejných zdrojů (investice již jednou zahrnutá do výpočtu vyrovnávací platby). Dále lze požádat o navýšení maximální výše oprávněných provozních nákladů o náklady týkající se materiálně technického zabezpečení služby, pokud bude realizace tohoto materiálně technického zabezpečení následně promítnuta do:

Další navýšení maximální výše oprávněných provozních nákladů nad uvedený rámec bude předmětem individuálního posouzení na základě žádosti.

V případě, že organizace pověřená závazkem veřejné služby vykázala při závěrečném vyúčtování vyrovnávací platby v rámci Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020, rok 2021 nebo pro rok 2022 (po společném posouzení všech pověřených sociálních služeb) záporný výsledek hospodaření pro vyrovnávací platbu, bude mít možnost při závěrečném vyúčtování vyrovnávací platby za rok 2023 tento záporný výsledek započíst vůči případné nadměrné vyrovnávací platbě roku 2023, maximálně však do výše vypočtené nadměrné vyrovnávací platby za rok 2023 a za předpokladu, že nepřesahuje 10 % poskytnuté roční vyrovnávací platby (tzn. součet všech veřejných prostředků, příp. veřejných nefinančních podpor).

Záporný výsledek hospodaření pro vyrovnávací platbu, popř. jeho část, lze započíst pouze v případě, že nebyl započten v předchozích obdobích.

Odvody za porušení rozpočtové kázně, vč. penále, a úhrady na základě výzev k vrácení dotace dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jsou považovány za náklady nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých druhů sociálních služeb a jsou neuznatelné pro posouzení vyrovnávací platby. Neuznatelným nákladem pro vyrovnávací platbu je úhrada nadměrné vyrovnávací platby za předchozí roky. Neuznatelným nákladem pro vyrovnávací platbu je uhrazený správní delikt na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Příjemce dotace je povinen vést podvojné účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

VI. Žádost o změny závazných ukazatelů pro čerpání dotace

Příjemce dotace může v termínu do 31. 10. 2023 podat žádost o změnu závazných ukazatelů pro čerpání dotace, tj. nákladových limitů, a maximální výše oprávněných provozních nákladů pro rok 2023.

U žádosti o změnu závazných ukazatelů pro čerpání dotace podané po tomto termínu poskytovatel nezaručuje projednání změny a přijetí příslušného opatření orgány kraje.

Žádost o změnu závazných ukazatelů a o změnu maximální výše oprávněných provozních nákladů se předkládá v elektronické podobě prostřednictvím Informačního systému sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (dále jen "IS SS") a následně musí být odeslána v listinné podobě nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek dle čl. VIII.

Do IS SS se příjemce dotace přihlašuje prostřednictvím portálu kraje na základě přiděleného přihlašovacího jména a hesla.

VII. Finanční vypořádání dotace a závěrečné vyúčtování vyrovnávací platby

 1. Příjemce dotace je povinen zpracovat a předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace do termínu uvedeného ve smlouvě. Při finančním vypořádání dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Finanční vypořádání musí být předloženo na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační program v elektronické podobě prostřednictvím IS SS a následně odesláno v listinné podobě nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek dle čl. VIII.
 2. V případě, že příjemce dotace realizaci sociální služby nezahájí, přeruší nebo předčasně ukončí, případně bude vydáno rozhodnutí o zrušení registrace dle § 82 odstavce 3 zákona o sociálních službách, je povinen do 15 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost administrátorovi písemně a následně vrátit dotaci nebo poměrnou část vyplacené dotace (dle počtu měsíců, ve kterých služba nebyla poskytována) zpět na účet poskytovatele dotace v termínu stanoveném smlouvou o poskytnutí dotace. Rozhodným okamžikem vrácení peněžních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele dotace je den jejich odepsání z účtu příjemce. O ponechání vyšší než poměrné části dotace rozhoduje rada kraje, a to na základě odůvodněné žádosti příjemce dotace.
 3. Příjemce dotace je povinen zpracovat a předložit poskytovateli podklady pro závěrečné vyúčtování vyrovnávací platby do termínu uvedeného ve smlouvě (tj. do 30. 6. 2023). Při závěrečném vyúčtování vyrovnávací platby se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Závěrečné vyúčtování vyrovnávací platby musí být předloženo na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační program v elektronické podobě prostřednictvím IS SSnásledně odesláno v listinné podobě nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek dle čl. VIII.
 4. Příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem se při závěrečném vyúčtování vyrovnávací platby řídí platnými "Zásadami vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem".

VIII. Vyplňování formulářů prostřednictvím Informačního systému sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

Žádosti o změnu závazných ukazatelů pro čerpání dotace, formuláře k finančnímu vypořádání dotace a závěrečnému vyúčtování vyrovnávací platby se vyplňují povinně prostřednictvím IS SS a následně se formuláře prostřednictvím IS SS odešlou v elektronické podobě. Vyplněné formuláře se poté vyexportují do formátu "PDF" a následně se tyto formuláře:

 1. vytisknou, podepíšou a podají v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na adresu: Moravskoslezský kraj – Krajský úřad
  odbor sociálních věcí
  28. října 2771/117
  702 00 OSTRAVA
  nebo
 2. zašlou prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Moravskoslezského kraje Název datové schránky: Moravskoslezský kraj
  Identifikátor datové schránky: 8x6bxsd

V případě prokazatelné nefunkčnosti IS SS může administrátor programu prodloužit termín pro podání finančního vypořádání dotace/závěrečného vyúčtování vyrovnávací platby o dobu přiměřenou době nefunkčnosti IS SS. Informace o prodloužení termínu odevzdání finančního vypořádání dotace/závěrečného vyúčtování vyrovnávací platby bude zveřejněna stejným způsobem jako podmínky tohoto dotačního programu.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
 2. Změna maximální výše oprávněných provozních nákladů/nákladových limitů bude předmětem dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace.
 3. Příjemcům návratné finanční výpomoci v rámci Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2023, kteří nevrátí návratnou finanční výpomoc ve stanoveném termínu, bude výplata nevyplacené splátky dotace dle tohoto Programu pozastavena do doby vrácení návratné finanční výpomoci, resp. může být dotace snížena dle podmínek smlouvy o poskytnutí dotace.
 4. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo s ohledem na vývoj právních názorů v otázce výpočtu vyrovnávací platby požadovat další informace o poskytovaných službách. Příjemce dotace je povinen poskytovateli požadované informace poskytnout.

X. Seznam příloh dotačního programu

XI. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 52/3728 ze dne 12. 9. 2022 a nabývá účinnosti dne 12. 9. 2022.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.