koronaweb
Menu

Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2022

Lhůta pro podání žádostí je od 29. 11. 2021 do 7. 1. 2022.

Rada kraje na své schůzi dne 29. 9. 2021 usnesením č. 26/1743 schválila následující podmínky dotačního programu Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2022.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Upozornění pro žadatele:
Jednou z povinných příloh žádosti je nově úplný výpis z evidence skutečných majitelů dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (netýká se fyzických osob a právnických osob uvedených v § 7 tohoto zákona - např. obec, DSO, příspěvková organizace obce, státu, školská právnická osoba zřízená státem, obcí, státní podnik, církev, právnické osoby zřízené zákonem). Evidence je částečně přístupná veřejnosti, a to zdarma na internetu. Je možné pořídit si částečný výpis z evidence skutečných majitelů, částečný výpis však nenahrazuje výpis úplný. V případě doložení částečného výpisu z evidence skutečných majitelů není naplněna podmínka doložení povinné přílohy žádosti!
Úplný výpis může získat pouze evidující osoba a skutečný majitel. Evidující osoba může úplný výpis získat přímo z webové stránky evidence, a to po její autentizaci a autorizaci prostřednictvím informačního systému datových schránek (právnická osoba musí mít zřízenou datovou schránku). Obecně pak výpisy evidující osobě nebo skutečnému majiteli umožní získat také příslušný soud (po ověření totožnosti žadatele).

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor kultury a památkové péče. Zasílání žádostí je prostřednictvím e-podání.

Termín:

Termín podání žádosti o dotaci je 29. 11. 2021 - 7. 1. 2022.

Konzultace:

V případě zájmu je možné přihlásit se prostřednictvím rezervačního systému na osobní konzultaci.

Kontakt:

Bc. Kateřina Crhonková
odbor kultury a památkové péč
tel. 595 622 944
e‑mail: katerina.crhonkova@msk.cz

Podmínky:

Podmínky dotačního programu

Výsledky:

Výsledky dotačního programu

Přílohy:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.