Menu

Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2022 a 2023

Termín podání žádosti o dotaci je 20. 12. 2021 – 27. 4. 2022

Rada kraje na své schůzi dne 15. 11. 2021 usnesením č. 29/1934 schválila následující podmínky dotačního programu Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2022 a 2023.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Upozornění pro žadatele:

Jednou z povinných příloh žádosti je nově úplný výpis z evidence skutečných majitelů dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (netýká se fyzických osob a právnických osob uvedených v § 7 tohoto zákona – např. obec, DSO, příspěvková organizace obce, státu, školská právnická osoba zřízená státem, obcí, státní podnik, církev, právnické osoby zřízené zákonem). Evidence je částečně přístupná veřejnosti, a to zdarma na internetu. Je možné pořídit si částečný výpis z evidence skutečných majitelů, částečný výpis však nenahrazuje výpis úplný. V případě doložení částečného výpisu z evidence skutečných majitelů není naplněna podmínka doložení povinné přílohy žádosti!

Úplný výpis může získat pouze evidující osoba a skutečný majitel. Evidující osoba může úplný výpis získat přímo z webové stránky evidence, a to po její autentizaci a autorizaci prostřednictvím informačního systému datových schránek (právnická osoba musí mít zřízenou datovou schránku). Obecně pak výpisy evidující osobě nebo skutečnému majiteli umožní získat také příslušný soud (po ověření totožnosti žadatele).

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor kultury a památkové péče. Zasílání žádostí je prostřednictvím e-podání.

Termín

Termín podání žádosti o dotaci je 20. 12. 2021 – 27. 4. 2022.

Kontakt

Bc. Kateřina Crhonková, odbor kultury a památkové péče, tel. 595 622 944, e‑mail: katerina.crhonkova@msk.cz

Podmínky

Podmínky dotačního programu

Výslledky

Výsledky dotačního programu

Přílohy

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.