Menu

Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2023 a 2024

I. Název a kód programu

Název programu: Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2023 a 2024 (dále jen "program")

Kód programu: OPNV 2023–2024

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

III. Cíle a priority programu (účel poskytnutí dotace)

Účelem programu je podílení se Moravskoslezského kraje na finančních nákladech spojených se zachováním a obnovou kulturních památek nadregionálního významu¹ a národních kulturních památek² na území Moravskoslezského kraje jako součást plnění povinností podle ustanovení § 1 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 16 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "památkový zákon").

 1. kulturními památkami nadregionálního významu jsou v tomto programu nazývány věci, stavby nebo části stavby které nejsou samostatnou věcí, prohlášené za kulturní památky podle památkového zákona a zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky, které svým významem architektonickým, historickým, uměleckým či výtvarným přesahují hranice regionu, tzn. zejména jsou reprezentativního charakteru, reprezentující dominantního a ojedinělého zástupce daného typu památky v Moravskoslezském kraji
 2. národními kulturními památkami jsou v tomto programu nazývány kulturní památky, které tvoří nejvýznamnější součást kulturního bohatství národa, prohlášené za národní kulturní památky podle památkového zákona a zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky

Cílem tohoto dotačního programu je podpora přípravy obnovy a vlastní obnovy kulturních památek nadregionálního významu a národních kulturních památek na území Moravskoslezského kraje při dosažení maximální efektivnosti a hospodárnosti využití rozpočtových prostředků Moravskoslezského kraje. Poskytování účelově určených neinvestičních dotací slouží především k naplnění těchto priorit:

 1. obnova kulturních památek nadregionálního významu a národních kulturních památek nacházejících se ve špatném technickém stavu, pokud tento stav nebyl zaviněn vlastníkem, zejména odvrácení nevratné degradace kulturní památky nadregionálního významu nebo národní kulturní památky
 2. obnova kulturních památek nadregionálního významu a národních kulturních památek, které mají zásadní význam pro charakter Moravskoslezského kraje,
 3. obnova kulturních památek nadregionálního významu a národních kulturních památek využívaných a zpřístupněných nebo prezentovaných veřejnosti pro kulturní, vzdělávací, turistické, náboženské nebo jiné veřejně prospěšné účely,
 4. obnova kulturních památek nadregionálního významu a národních kulturních památek, jejichž vlastník nemůže uhradit z vlastních prostředků náklady spojené s jejich zachováním nebo obnovou,
 5. motivace vlastníků kulturních památek nadregionálního významu a národních kulturních památek k jejich obnově v souladu se zájmy státní památkové péče.

IV. Vymezení okruhu příjemců a lokalizace projektů

Dotace v rámci programu lze poskytnout pouze vlastníkům kulturních památek nadregionálního významu nebo národních kulturních památek nacházejících se na území Moravskoslezského kraje (příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje s výjimkou restaurátorských prací prováděných v dílně restaurátora). Dotace v rámci programu nelze poskytnout na obnovu kulturních památek nadregionálního významu nebo národních kulturních památek ve vlastnictví Moravskoslezského kraje nebo České republiky.

Příjemcem dotace nemůže být obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti.

Příjemcem dotace nemůže být spolek nebo pobočný spolek, který je považován za neaktivní spolek ve smyslu § 125a odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů.

Příjemcem dotace nemůže být osoba, vůči které je zakázána přímá či nepřímá finanční podpora ve smyslu čl. 5l nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 31. 7. 2014, částka L 229), ve znění Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022 (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 8. 4. pod č. L 111), tedy právnická osoba, subjekt nebo orgán usazený v Rusku, který je z více než 50 % ve veřejném vlastnictví či pod veřejnou kontrolou.

Příjemce dotace nemůže žádat o dotaci na stejný projekt, popř. stejné práce, které již byly v období posledních 20 let před vyhlášením tohoto dotačního programu financovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje v oblasti památkové péče.

V. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Minimální výše dotace poskytnuté na jeden projekt činí 650.000 Kč, maximální výše poskytnuté dotace činí 5.000.000 Kč.
 2. Poskytovatel dotace se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně ve výši 95 %.
 3. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem.
 4. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny.
 5. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 4 budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé stokoruny směrem dolů; procentní podíl dotace na předpokládaných uznatelných nákladech projektu se sníží.
 6. Poskytovatel si vyhrazuje právo neuznat požadované náklady uvedené v nákladovém rozpočtu v žádosti a navrhnout snížení výše dotace požadované žadatelem, a to z důvodu nenaplnění zásady účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti při nakládání s veřejnými finančními prostředky; v tomto případě bude nákladový rozpočet projektu v součinnosti s žadatelem přepracován.
 7. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace, u náhradních žadatelů do 2 měsíců od zaslání informace o poskytnutí dotace poskytovatelem:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (bezdlužnost). Předložené doklady musí prokazovat bezdlužnost ke dni, od něhož v den jejich předložení neuplynul více než jeden měsíc. Rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování je považováno za splnění podmínky bezdlužnosti,
  2. úředně ověřené kopie dokladů o názvu/obchodní firmě a právní formě (je‑li žadatel právnickou osobou), sídle a IČO (společenskou smlouvu, stanovy, statut, apod.), pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, z rejstříků dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, z živnostenského rejstříku dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo ze základních registrů dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů [např. obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, rejstříky registrovaných církví a náboženských společností a dalších právnických osob založených registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi a registrovaných nebo evidovaných podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech (dále jen "veřejný rejstřík")],
  3. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat subjekt samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených výše uvedených dokladů); byla‑li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci, předloží žadatel rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci. Pokud se zástupce, který podepsal smlouvu na základě pověření nebo plné moci, neliší od zástupce, který podepsal na základě pověření nebo plné moci žádost o poskytnutí dotace, není žadatel povinen opětovně předložit již dříve předložené pověření nebo plnou moc, je‑li i nadále platné(á) a zahrnuje oprávnění podepsat smlouvu o poskytnutí dotace,
  4. doklad osvědčující vlastnické právo ke kulturní památce nadregionálního významu nebo národní kulturní památce; jde‑li o nemovitost: úředně ověřenou kopii výpisu z katastru nemovitostí (nebude‑li kulturní památka nadregionálního významu nebo národní kulturní památka předmětem evidence v katastru nemovitostí, doloží se vlastnické právo k pozemku, jehož je součástí) a prostou kopii snímku katastrální mapy případně geometrického plánu, které nejsou starší 6 měsíců v den předložení těchto dokladů poskytovateli; jde‑li o movitou věc, je možno doklad o vlastnictví kulturní památky nahradit čestným prohlášením.
  5. prostou kopii smlouvy se zhotovitelem obnovy – pouze v případě, pokud tato smlouva nebyla předložena při podání žádosti o dotaci,
  6. čestné prohlášení vlastníka nebo vlastníků kulturní památky nadregionálního významu nebo národní kulturní památky o skutečnosti, že při výběru zhotovitele obnovy dodržel zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace v souladu s § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů – pouze v případě, pokud tento doklad nebyl předložen při podání žádosti o dotaci společně s kopií smlouvy se zhotovitelem obnovy,
  7. usnesení orgánu obce, kterým bylo rozhodnuto o přijetí dotace a uzavření smlouvy, je‑li žadatelem obec (není‑li o přijetí dotace a uzavření smlouvy oprávněn rozhodnout starosta).
  V případě nejasností si administrátor může vyžádat doložení dokladů případně dalších údajů uvedených v odst. 7 tohoto článku.
 8. Předložení dokladů uvedených v odst. 7 písm. a. tohoto článku není vyžadováno u žadatelů, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno. V takovém případě žadatel skutečnost potvrdí čestným prohlášením.
 9. Povinnost předložit kopie dokladů uvedené v odst. 7 písm. b. až c. tohoto článku se nevztahuje na obce a nepodnikající fyzické osoby s výjimkou dokladů dle odst. 7 písm. c. za středníkem. Povinnost předložit kopie dokladů uvedené v odst. 7 písm. c. tohoto článku se nevztahuje na podnikající fyzické osoby s výjimkou dokladů dle odst. 7 písm. c. za středníkem.
 10. V případě, že žadatelem o dotaci bude obec, lhůta stanovená v odst. 7 tohoto článku se prodlužuje na 3 měsíce.
 11. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 12. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 7 tohoto článku ve stanovené lhůtě nebo z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne skutečnost, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta. V případě, že žadateli nebude dotace poskytnuta z důvodu nesplnění výše uvedených podmínek, žadatel odmítne či vrátí poskytnutou dotaci, nevyčerpá celkovou výši schválené dotace nebo dojde k navýšení prostředků vymezených v rozpočtu poskytovatele na tento dotační program, vyzve administrátor pro přidělení dotace náhradního žadatele dle pořadníku náhradníků schváleného zastupitelstvem kraje. Po 31. 3. 2024 již nebudou náhradní žadatelé vyzýváni.
 13. V případě písemného souhlasu náhradníka s výší dotace administrátor zašle náhradníkovi návrh smlouvy a vyzve jej k předložení dokladů uvedených v odstavci 7 tohoto článku. V případě nesouhlasu bude osloven další náhradník dle pořadníku. V případě, že náhradník přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, musí dodržet záměr projektu dle předložené žádosti (předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu zůstane stejná, procentní podíl dotace na uznatelných nákladech se sníží, nákladový rozpočet projektu bude v součinnosti s žadatelem přepracován).
 14. Žadatel je povinen v průběhu realizace projektu průběžně zasílat poskytovateli písemné výzvy obsahující náležitosti uvedené ve Smlouvě o poskytnutí dotace, která je přílohou č. 1 tohoto programu, zejména pak soupis faktur a kopie faktur v plném znění a včetně všech příloh uhrazených v plné výši, včetně kopií soupisů provedených prací, kopie bankovních výpisů o úhradě faktur dodavateli prací na projektu, k ověření průběhu realizace projektu. V případě pochybností o realizaci projektu vyzve poskytovatel žadatele v průběhu realizace projektu k předložení faktur za provedené práce.

VI. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  2. byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami vyhlášeného dotačního programu,
  3. vznikl příjemci v období realizace projektu,
  4. byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,
  5. prokazatelně souvisí s obnovou kulturní památky nadregionálního významu nebo národní kulturní památky, tj. je nákladem na práce zajišťující uchování souhrnné památkové hodnoty objektu jako je údržba, oprava, rekonstrukce, restaurování (včetně restaurátorského záměru zpracovaného v průběhu realizace projektu na základě výsledků průzkumů a včetně vypracování závěrečné restaurátorské zprávy), odborné průzkumné práce stavebně-historické, uměleckohistorické, archeologické či restaurátorské (včetně dokumentace zjištěných skutečností) a náklady na zpracování projektové dokumentace a restaurátorského záměru, přičemž náklad na stavební práce má vždy neinvestiční charakter, zatímco náklad na projektovou dokumentaci může mít investiční nebo neinvestiční charakter (hranice pro ocenění majetku, která je upravena ve vnitřním účetním předpisu žadatele, je součástí žádosti o poskytnutí dotace a na její změny od doby podání žádosti do ukončení realizace projektu nebude brán zřetel).
 2. Náklady nesplňující podmínky dle odst. 1 tohoto článku jsou neuznatelné. Neuznatelnými náklady jsou rovněž:
  1. daň z přidané hodnoty v případě, že příjemce je plátcem daně z přidané hodnoty, ledaže ji nemůže uplatnit formou nároku na odpočet,
  2. náklady na práce spojené s obnovou kulturní památky nadregionálního významu nebo národní kulturní památky prováděné svépomocí,
  3. osobní náklady.
 3. Uznatelné náklady musí být v žádosti přehledně, reálně a pravdivě specifikovány ve formuláři Nákladový rozpočet projektu, který je nedílnou přílohou Žádosti o poskytnutí dotace, která je přílohou č. 2 tohoto dotačního programu. Tento rozpočet bude v případě poskytnutí dotace závazný a bude přílohou smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

VII. Podmínky použití dotace

 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami tohoto dotačního programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy.
 2. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.
 3. Finanční prostředky programu jsou využitelné a zúčtovatelné s rozpočtem Moravskoslezského kraje v příslušných dvou letech. Doba realizace projektů je stanovena od 1. 1. 2023 do 30. 11. 2024, tj. realizace projektu může být zahájena nejdříve 1. 1. 2023, projekt musí být ukončen nejpozději do 30. 11. 2024.
 4. Jestliže by se obnova kulturní památky nadregionálního významu nebo národní kulturní památky v případě poskytnutí dotace stala veřejnou zakázkou ve smyslu zákona upravujícího oblast veřejných zakázek účinného v době výběru zhotovitele obnovy kulturní památky nadregionálního významu nebo národní kulturní památky, musí být výběr zhotovitele proveden v souladu s tímto zákonem.
 5. Dotace bude příjemci poskytnuta formou bezhotovostního převodu na jeho bankovní účet průběžně ve splátkách vždy do 30 kalendářních dnů ode dne doručení kompletní písemné výzvy, jejíž náležitosti jsou upraveny ve smlouvě o poskytnutí dotace (příloha č. 1 programu), a od provedení kontrolní prohlídky zrealizovaných prací. Výše splátky bude odvozena od výše uznatelných nákladů doložených danou výzvou a procentního podílu dotace na uznatelných nákladech projektu, vyplývajícího z nákladového rozpočtu, který je přílohou smlouvy o poskytnutí dotace. Zbývající část dotace, která nebyla vyplacena na základě uvedených výzev, bude příjemci poskytnuta do 30 dnů od předložení kompletního závěrečného vyúčtování realizace projektu a od závěrečné kontrolní prohlídky; její výše bude určena s ohledem na skutečnou výši celkových uznatelných nákladů uvedených a doložených v rámci závěrečného vyúčtování. Poskytovatel může od provedení kontrolních prohlídek upustit, nemá‑li pochybnosti o tom, že předmětná obnova byla provedena v souladu s doklady předloženými v rámci písemné výzvy, resp. závěrečného vyúčtování.
 6. V případě poskytnutí dotace na realizaci projektu je příjemce dotace povinen přiměřenou formou zveřejnit, že se obnova kulturní památky nadregionálního významu nebo národní kulturní památky uskutečňuje za podpory Moravskoslezského kraje. Podrobné podmínky zveřejnění této skutečnosti jsou upraveny ve smlouvě o poskytnutí dotace (příloha č. 1 programu).
 7. Pokud poskytovatel posoudí, že poskytnutí dotace by představovalo pro příjemce veřejnou podporu, může být dotace poskytnuta v režimu podpor kultury a zachování kulturního dědictví dle čl. 53 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014 ve znění nařízení Komise (EU) č. 2017/1084 ze dne 14. června 2017, nařízení Komise (EU) č. 2020/972 ze dne 2. července 2020 a nařízení Komise (EU) č. 2021/1237 ze dne 23. července 2021, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (vyhlášeno v Úředním věstníku Evropské unie dne 26. června 2014 v částce L 187, 20. června 2017 v částce L 156, 7. července 2020 v částce L 215/3 a 29. července 2021 v částce L 270/39), a to za předpokladu splnění všech požadavků zmíněného nařízení. Dotace nemůže být za splnění podmínek uvedeného nařízení poskytnuta žadateli (zejména dle ustanovení čl. 1 odst. 4 nařízení), vůči němuž byl v návaznosti na rozhodnutí Komise, jímž je podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem, vystaven inkasní příkaz nebo má žadatel postavení podniku v obtížích.
 8. Pokud poskytovatel posoudí, že poskytnutí dotace by představovalo pro příjemce veřejnou podporu, může být dotace poskytnuta také jako podpora de minimis ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, a to za předpokladu splnění všech požadavků uvedeného nařízení.
 9. Ve výjimečném případě může příjemce dotace v průběhu realizace projektu požádat poskytovatele o změnu v realizaci projektu formou odůvodněné žádosti předložené administrátorovi dotačního programu nejpozději do 15. 10. 2023.

VIII. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žadatel je oprávněn předložit pouze jednu žádost v rámci dotačního programu. Pro posuzování bude brána pouze žádost podaná v elektronickém systému jako první. Výjimku tvoří statutární město Ostrava, které může předložit jednu žádost přímo a po jedné žádosti prostřednictvím každého svého městského obvodu.
 2. Žadatel podává žádost v elektronické podobě dle odst. 3–6 tohoto článku a následně buď v listinné podobě, nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek dle odst. 7 tohoto článku.
 3. Žadatel se nejprve zaregistruje v elektronickém systému ePodatelna Moravskoslezského kraje prostřednictvím e‑podání. Při registraci žadatel vyplní základní údaje o své osobě včetně hesla. Pokud se již žadatel zaregistroval v minulosti, není nutná nová registrace. Pokud se žadatel chce přihlásit do elektronického systému ePodatelna pomocí vlastní datové schránky, není nutná registrace.
 4. Poté se žadatel přihlásí a v elektronickém systému ePodatelna vyplní žádost o poskytnutí dotace.
 5. Následně vloží do systému povinné přílohy:
  1. nákladový rozpočet projektu (viz Příloha č. 1 elektronické žádosti o dotaci, tabulka ve formátu .xls nebo .xlsx v editovatelné podobě),
  2. doklady o názvu/obchodní firmě, právní formě žadatele (je‑li žadatel právnickou osobou), sídle a IČO (společenská smlouva, stanovy, statut, zřizovací listina, apod.), pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků – nevkládají obce a nepodnikající fyzické osoby,
  3. doklad o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených dokladů uvedených pod písmenem b.) – nevkládají obce a fyzické osoby,
  4. úplný výpis údajů z evidence skutečných majitelů dle § 16 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 37/2021 Sb."). Úplný výpis nevkládají právnické osoby uvedené v § 7 zákona č. 37/2021 Sb. a fyzické osoby. Právnické osoby v právní formě spolku, pobočného spolku, ústavu, obecně prospěšné společnosti, zájmového sdružení právnických osob, nadace, nadačního fondu, mezinárodní nevládní organizace a školské právnické osoby neuvedené v § 7 zákona č. 37/2021 Sb. mohou nahradit úplný výpis částečným výpisem dle § 14 zákona č. 37/2021 Sb.,
  5. prostou kopii dokladu osvědčujícího vlastnické právo ke kulturní památce nadregionálního významu nebo národní kulturní památce; jde‑li o nemovitost: kopii výpisu z katastru nemovitostí (nebude‑li nemovitá kulturní památka předmětem evidence v katastru nemovitostí, doloží se vlastnické právo k pozemku, jehož je součástí) a kopii snímku katastrální mapy případně geometrického plánu, které nejsou starší 6 měsíců v den předložení těchto dokladů poskytovateli (neakceptovatelným dokladem jsou informace vytištěné z internetu); jde‑li o movitou věc, je možno doklad o vlastnictví kulturní památky nahradit čestným prohlášením,
  6. prostou kopii smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele,
  7. prostou kopii závazného stanoviska vydaného podle § 14 odst. 1 nebo 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů k obnově (restaurování) kulturní památky,
  8. prostou kopii smlouvy se zhotovitelem obnovy nebo nabídky kvalifikované právnické nebo podnikající fyzické osoby na provedení obnovy kulturní památky nadregionálního významu nebo národní kulturní památky, jejímž obsahem je specifikace rozsahu, termínu provedení a ceny obnovy (v případě předložení nabídky bude smlouva se zhotovitelem obnovy předložena poskytovateli před uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace). Rozsah obnovy musí být specifikován položkovým rozpočtem s výkazem výměr a konkretizací prací, na jejichž úhradu bude dotace použita,
  9. jde‑li o movitou kulturní památku, specifikaci způsobu její ochrany před poškozením, zničením nebo odcizením,
  10. fotodokumentaci současného technického stavu kulturní památky nadregionálního významu nebo národní kulturní památky a případně jejích částí podle druhu a rozsahu zamýšlených obnovovacích prací včetně fotodokumentace umístění objektu jako celku v území nebo krajině (ve formátu jpg, png),
  11. prostou kopii restaurátorského záměru, jedná‑li se o restaurování kulturních památek, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi,
  12. čestné prohlášení vlastníka nebo vlastníků kulturní památky nebo památkově chráněné nemovitosti o skutečnosti, že při výběru zhotovitele dodržel zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace v souladu s § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jde‑li o veřejnou zakázku, musí být výběr zhotovitele obnovy proveden v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek [je‑li přílohou žádosti podle písm. h. nabídka kvalifikované právnické nebo podnikající fyzické osoby, bude čestné prohlášení předloženo poskytovateli před uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace],
  13. čestné prohlášení vlastníka nebo vlastníků kulturní památky nadregionálního významu nebo národní kulturní památky o jejich příjmech a případných hospodářských výsledcích za poslední tři roky – předkládá se pouze v případě, že vlastník žádá o dotaci z důvodu, že nemůže uhradit z vlastních prostředků náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky nadregionálního významu nebo národní kulturní památky ve smyslu § 12 odst. 2 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí památkový zákon. Za případ, ve kterém vlastník kulturní památky nadregionálního významu nebo národní kulturní památky nemůže uhradit z vlastních prostředků náklady spojené s jejím zachováním nebo obnovou, se považuje takový případ, kdy příjmy a případné hospodářské výsledky vlastníka za poslední tři roky byly menší než polovina nákladů potřebných na zachování nebo obnovu kulturní památky nadregionálního významu nebo národní kulturní památky v příslušném kalendářním roce.
  14. čestné prohlášení vlastníka, že není osobou, vůči které je zakázána přímá či nepřímá finanční podpora ve smyslu čl. 5l nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 31. 7. 2014, částka L 229), ve znění Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022 (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 8. 4. 2022 pod č. L 111), tj. není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem usazeným v Rusku, který je z více než 50 % ve veřejném vlastnictví či pod veřejnou kontrolou (dokládají právnické osoby),
  15. stanovisko odborné organizace státní památkové péče k žádosti o dotaci.
 6. Po vyplnění celé žádosti žadatel svou žádost odešle nejprve v elektronickém systému, čímž bude žádosti vygenerován čárový kód.
 7. Následně žadatel:
  7.1 odeslanou žádost (bez příloh) vytiskne včetně obálky (obálka musí obsahovat PID žádosti, který se automaticky vygeneruje po odeslání žádosti v elektronickém systému) a podepíše a podepsanou žádost, popř. podepsal‑li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, žádost spolu s originálem nebo ověřenou kopií tohoto pověření nebo plné moci, podá prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:
  Moravskoslezský kraj – Krajský úřad
  Odbor kultury a památkové péče
  28. října 2771/117
  702 00 OSTRAVA
  a to v obálce označené (níže uvedený text označení obálky je součástí posledního listu žádosti, který stačí na obálku nalepit):
  1. názvem a kódem příslušného vyhlášeného dotačního programu,
  2. plným jménem (obchodní firmou nebo názvem) žadatele a adresou jeho bydliště / sídla,
  3. textem "Neotvírat – žádost o dotaci", nebo
  7.2 zašle žádost (bez příloh) prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Moravskoslezského kraje (název datové schránky: Moravskoslezský kraj, identifikátor datové schránky: 8x6bxsd, do buňky "předmět" uvede "OPNV 2023–2024 – žádost o dotaci", do buňky "k rukám" uvede "KPP"). Vyplývá‑li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být tato opatřena uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) všech těchto osob. Je‑li žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, musí být přílohou žádosti buď datový soubor vytvořený autorizovanou konverzí originálu nebo úředně ověřené kopie listinné plné moci nebo pověření tohoto zástupce včetně konverzní doložky (služba Czechpoint), nebo plná moc nebo pověření v elektronické podobě podepsaná/é uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele (člena statutárního orgánu žadatele).
 8. Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude žadateli potvrzen (vystaven) Úřední záznam o osobním podání dokumentu. V případě využití mobilní podatelny umístěné u vstupu do hlavní budovy Krajského úřadu nebude žadateli Úřední záznam o osobním podání dokumentu potvrzen (vystaven) a žádost může být případně zaevidována až v následující pracovní den, což může vést k zmeškání lhůty pro podávání žádostí.
 9. Z dalšího posuzování budou vyloučeny žádosti předložené vyhlašovateli:
  1. v rozporu s tímto programem (např. nedodržení podmínek programu, žádost v obálce neoznačené dle odst. 7 bodu 7.1 tohoto článku),
  2. doručené na jiné adresy,
  3. mimo lhůtu pro předložení žádosti,
  4. nepodepsané osobou oprávněnou jednat za žadatele (v případě doručení prostřednictvím informačního systému datových schránek se může uplatnit zákonná fikce podpisu); vyplývá‑li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být respektován,
  5. v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti,
  6. pokud žádost nebyla podána v elektronické podobě v elektronickém systému ePodatelna a rovněž v listinné podobě / prostřednictvím informačního systému datových schránek.
 10. Pokud bude žádost vykazovat jiné nedostatky než nedostatky uvedené v odst. 9, vyzve poskytovatel žadatele k odstranění těchto nedostatků v náhradním termínu. K odstranění nedostatků žádosti budou žadatelé vyzváni písemně nebo e‑mailem. Opravené nebo chybějící dokumenty musí být na krajský úřad doručeny nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zaslání výzvy administrátorem, a to e‑mailem, faxem, poštou nebo doručeny osobně na podatelnu krajského úřadu. Pokud nebudou nedostatky odstraněny ve stanoveném termínu, bude žádost z dalšího posuzování vyloučena.
 11. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.

IX. Lhůta pro předkládání žádosti a kontaktní osoba

 1. Lhůta pro podávání žádostí je od 30. 1. 2023 do 5. 4. 2023. Tato lhůta se vztahuje na podávání žádostí v elektronické a listinné podobě i prostřednictvím datové schránky. Byla‑li žádost podána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, je lhůta zachována, byla‑li v poslední den lhůty převzata zásilka s žádostí k poštovní přepravě. Byla‑li zásilka vložena do poštovní schránky, je za den převzetí k poštovní přepravě považován den, jehož datum je uvedeno na otisku razítka, jímž provozovatel poštovních služeb opatřil obálku se zásilkou. Jestliže provozovatel poštovních služeb zásilku vloženou do poštovní schránky otiskem razítka s datem neopatřil nebo datum není čitelné, pravidlo o zachování lhůty se neuplatní.
 2. Administrátorem tohoto dotačního programu je Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava.
 3. Kontaktní osoba:

X. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Každá žádost bez formálních a věcných nedostatků bude posuzována po obsahové stránce na základě bodového hodnoticího systému.
 2. Výbor zastupitelstva kraje je oprávněn u každé žádosti zvýšit či snížit nejvýše o 10 bodů počet bodů, které žádost obdržela při věcném hodnocení zaměstnanci zařazenými do krajského úřadu, a to s ohledem na jedinečnost kulturní památky na území Moravskoslezského kraje a na její význam pro kraj uvedených v žádosti. Důvody zvýšení či snížení počtu bodů budou uvedeny v zápisu z jednání výboru.
 3. Tabulka kritérií pro hodnocení žádostí včetně bodového systému:
  č. Kritérium Bodové hodnocení
  1 obnova hodnot, pro které je nemovitost/věc památkově chráněna
  • jiné úpravy nemovitosti/věci zejména provozního rázu
  • obnova památkově chráněných hodnot
  1–15
  2 obnova kulturní památky nadregionálního významu nebo národní kulturní památky dle míry ohrožení památkově chráněných hodnot (např. dle vlivu obnovy na odvrácení nevratných procesů a zabránění následným škodám, stupně poškození památky a závažnosti technického stavu) 1–10
  3 jedinečný význam nemovitosti/věci
  • kulturní památka nadregionálního významu
  • národní kulturní památka
  1–5
  4 přiměřené využití kulturní památky nadregionálního významu/národní kulturní památky pro veřejné účely a prezentace památkově chráněných hodnot
  • kulturní, vzdělávací, turistické, náboženské, jiné veřejně prospěšné využití
  • bez využití
  0–10
  5 význam kulturní památky nadregionálního významu nebo národní kulturní památky pro své prostředí
  • nalézá se v pohledově významné poloze
  • vztah k okolnímu prostředí
  • význam restaurovaného díla pro dané prostředí a jeho umístění
  • historické souvislosti a návaznost na prostředí
  1–5
  6 vlastník nemůže uhradit náklady z vlastních prostředků (§ 12 odst. 2 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí památkový zákon)
  • nemůže
  • může
  0–2
 4. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty, o poskytnutí dotace náhradním žadatelům za stanovených podmínek a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům nejpozději do 30. 9. 2023.
 5. V případě rovnosti bodů určuje pořadí žádostí čas podání žádosti v elektronickém systému ePodatelna.
 6. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu a na webových stránkách kraje do 10 kalendářních dnů od rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, kterým budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny, uzavře kraj smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy (příloha č. 1 programu).

XI. Závěrečné vyúčtování

Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu ve lhůtě uvedené ve smlouvě. Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační program.

XII. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelového určení,
  3. dodržení podmínek,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XIII. Výše rozpočtových prostředků

Předpokládaný rozpočet programu je ve výši 25.000.000 Kč.

XIV. Závěrečná ustanovení

 1. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
 2. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo dotační program bez udání důvodů zrušit.

XV. Seznam příloh dotačního programu

 1. Příloha č. 1 – Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje
 2. Příloha č. 2 – Žádost o poskytnutí dotace
 3. Příloha č. 3 – Stanovisko odborné organizace státní památkové péče k žádosti o dotaci
 4. Příloha č. 4 – Závěrečné vyúčtování projektu – Obecná část
 5. Příloha č. 5 – Závěrečné vyúčtování projektu – Uznatelné náklady/výdaje
 6. Příloha č. 6 – Závěrečné vyúčtování projektu – Zdroje financování
 7. Příloha č. 7 – Závěrečné vyúčtování projektu – Přehled o úhradách
 8. Příloha č. 8 – Závěrečné vyúčtování projektu – Oznámení o vrácení finančních prostředků
 9. Příloha č. 9 – Úřední záznam o osobním podání dokumentu
 10. Příloha č. 10 – Vzor žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále
 11. Příloha č. 11 – Vyjádření orgánu státní památkové péče

XVI. Přechodná ustanovení

Poskytnutí dotací v rámci tohoto programu je podmíněno schválením rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023. O celkové částce finančních prostředků, které budou v rozpočtu vyčleněny pro dotační program, rozhodne Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje. Bude‑li se tato částka lišit od částky uvedené v čl. XIII těchto podmínek, bude provedena jejich aktualizace rozhodnutím Rady Moravskoslezského kraje. V případě, že zastupitelstvo kraje neschválí žádné dotační prostředky pro tento program, program nebude v roce 2023 realizován a dotace nebudou poskytnuty.

XVII. Účinnost dotačního programu

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 58/4250 ze dne 12. 12. 2022 a nabývá účinnosti dne 14. 12. 2022.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.