Menu

Stanovení termínu a způsobu dočerpání finančních prostředků v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb

Stanovení termínu a způsobu dočerpání finančních prostředků v rámci dotačního "Programu na podporu poskytování sociálních služeb" financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu v roce 2023

Rada kraje svým usnesením č. 67/5003 ze dne 9. 5. 2023 schválila v souladu s vyhlášenými Podmínkami dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu (dále jen "Podmínky") termín pro podání žádostí o dotaci a žádostí o dofinancování od 12. 6. 2023 do 26. 6. 2023 včetně.

Dle článku X odst. 1 Podmínek lze zbývající finanční prostředky vyčerpat v termínech stanovených radou kraje na dofinancování sociálních služeb, na které byla podána žádost na r. 2023, dále na podporu sociálních služeb či kapacit nově zařazených do Krajské sítě sociálních služeb se statusem "základní" a rovněž k financování služeb, které žádost v řádném kole dotačního řízení nepodaly.

Za účelem dočerpání finančních prostředků účelově vyčleněných pro dotační Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2023 financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu (dále jen "Program") může podat v termínu od 12. 6. 2023 do 26. 6. 2023 dle ustanovení článku X Podmínek uvedeného dotačního Programu:

 1. Žádost o dofinancování (formát pdf, velikost 70 kB) – pouze poskytovatel sociální služby, který požádal o poskytnutí dotace dle článku VII Podmínek, tj. v řádném kole, a nebyla mu poskytnuta dotace do výše optimálního návrhu dotace. Dle článku IX, odst. 5 Podmínek nesmí požadavek na dofinancování spolu s již přiznanou dotací překročit optimální návrh dotace. V případě, že předložená žádost o dofinancování bude obsahovat požadavek přesahující s již přiznaným reálným návrhem dotace optimální návrh, nebude žádost vyřazena, ale dofinancování bude poskytnuto maximálně do výše optimálního návrhu dotace. Požadavek na dofinancování musí být řádně odůvodněn.

  Žádost o dofinancování se předkládá v elektronické podobě prostřednictvím Informačního systému sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (dále jen "IS SS") a následně musí být odeslána v listinné podobě nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek. Odeslání pouze přes IS SS se nepovažuje za splnění podmínky. Je nutné vždy podepisovat formulář bez vodoznaku (textu) "pracovní verze".

  Za splněný termín se považuje datum odeslání datovou schránkou/poštou/na podatelnu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:

  Moravskoslezský kraj
  odbor sociálních věcí
  28. října 2771/117
  702 00 OSTRAVA

  Identifikátor datové schránky: 8x6bxsd

  Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude žadateli potvrzen (vystaven) Úřední záznam o osobním podání dokumentu.

  Byla‑li žádost podána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, je lhůta zachována, byla‑li nejpozději 26. 6. 2023 zásilka s žádostí o dofinancování převzata k poštovní přepravě.

  Do IS SS se příjemce dotace přihlašuje prostřednictvím portálu kraje na základě přiděleného přihlašovacího jména a hesla.

 2. Žádost o dotaci pro služby a kapacity nově zařazené do Krajské sítě sociálních služeb se statusem "základní" po lhůtě stanovené pro podání žádostí o dotaci – pouze poskytovatel nově zařazené sociální služby či kapacity do Krajské sítě sociálních služeb se statusem "základní". Žádost se podává prostřednictvím internetové aplikace "OKslužby – poskytovatel". Pro stanovení dotace platí Podmínky a Program v plném rozsahu.
 3. Žádost o dotaci – pouze poskytovatel sociální služby, který nepodal žádost o poskytnutí dotace dle článku VII Podmínek, tj. v řádném kole dotačního řízení, a je zařazen v Krajské síti sociálních služeb se statusem "základní". Žádost se podává prostřednictvím internetové aplikace "OKslužby – poskytovatel". Pro stanovení dotace platí Podmínky a Program v plném rozsahu.

Výsledky

Výsledky žádostí o dočerpání finančních prostředků

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.