koronaweb
Menu

Aktuální dokumentace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje II

Dne 12. 3. 2020 byl Pracovní skupinou pro schvalování krajských akčních plánů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy schválen Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje II. Kompletní dokumentace se skládá z pěti základních dokumentů, které byly tvořeny postupně v průběhu roku 2019.

Prvním dokumentem je Analýza potřeb v území, která vznikala v období od ledna do března a obsahuje analýzu výchozího stavu vzdělávací soustavy a trhu práce v kraji, ale také analýzu jednotlivých oblastí vzdělávání, kterými jsou:

Další částí KAP MSK II je Analýza potřeb ve školách, která byla zpracována v rámci projektu Podpora krajského akčního plánování (P-KAP) a vychází z dotazníkového šetření realizovaného na všech středních a vyšších odborných školách v kraji. Jejím cílem bylo vyhodnocení důležitosti jednotlivých oblastí pro školy, ale také analýza činností, které školy realizují, překážek, na které naráží a opatření, která by jim mohla pomoci s rozvojem v dané oblasti.

Vyhodnocením obou analýz byla sestavena Prioritizace potřeb za jednotlivé oblasti, která odráží jak aktuální situaci v oblasti vzdělávání z pohledu celého Moravskoslezského kraje, tak možnosti, východiska a jejich důležitost z pohledu jednotlivých škol. Na začátku května se tak sešly pracovní týmy, které měly za úkol definovat jednotlivé body, na které se KAP zaměří a jejich důležitost.

Součástí Prioritizace potřeb je rovněž Rámec pro podporu infrastruktury a investic. Jeho současná verze obsahuje 554 projektových záměrů v celkové hodnotě 2 174,22 mil. Kč.

Poslední částí je samotná Návrhová část, která jednotlivé priority rozpracovává do dílčích cílů a aktivit, jejichž realizace má za cíl vést k podpoře škol a zkvalitňování vzdělávacího systému napříč celým Moravskoslezským krajem.

Všechny části byly postupně projednávány a schvalovány Pracovní skupinou Vzdělávání a Regionální stálou konferencí v souladu s výzvou MŠMT pro krajské akční plány.

Za realizační tým chceme touto cestou poděkovat všem partnerům, kteří se na vzniku Krajského akčního plánu podíleli, ať už formou metodické podpory nebo jako členové pracovních týmů, Pracovní skupiny Vzdělávání či jiných.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.