Menu

Plánování rozvoje sociálních služeb je proces aktivního zjišťování potřeb osob ve stanoveném území a hledání způsobů jejich uspokojování s využitím dostupných zdrojů. Plánem rozvoje sociálních služeb se rozumí podle § 3 písm. h) zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách výsledek procesu aktivního zjišťování potřeb osob ve stanoveném území a hledání způsobů jejich uspokojování s využitím dostupných zdrojů, jehož obsahem je:

SPRSS je zkratka pro proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb nebo střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, dle kontextu. Vize, cíle vysvětlují, proč vůbec SPRSS děláme a čeho chceme dosáhnout. Priority vymezují (určují) oblasti, témata či problémy, kterými se budeme zabývat v daném cyklu plánovacího procesu a které se objeví v plánu rozvoje sociálních služeb. Stanovují základní směry, které pak naplňujeme opatřeními a aktivitami. Opatření určují cíle v určité prioritní oblasti, říkají, co konkrétně budeme řešit a jakými způsoby, abychom naplňovali vybrané priority. Opatření vycházejí ze zdrojů, které máme nebo jsou dosažitelné. Aktivity popisují konkrétní úkoly (kroky, projekty), které budeme dělat, včetně toho, jak, kdo, kdy a za co je bude dělat. Účastníkem plánování sociálních služeb je poskytovatel, uživatel, zadavatel, ale i další osoba nebo organizace, která je zainteresovaná na plánovaném problému či tématu a jeho řešení se účastní, tj. všichni, kterých se daný problém či téma dotýká. Zadavatel je odpovědný za zajištění sociálních služeb na příslušném území. Zadavatelem služeb je zejména obec a kraj, které prostřednictvím svých zastupitelů nesou hlavní odpovědnost za kvalitu a dostupnost sociálních služeb. Poskytovatel je subjekt (osoba) poskytující sociální službu při splnění podmínek stanovených zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Uživatel je osoba, která využívá sociální službu, protože se ocitla v nepříznivé sociální situaci. Koordinátorem SPSS je zpravidla fyzická osoba, která koordinuje celý proces plánování ve spolupráci s řídící skupinou, to je: svolává schůzky triády, řídící skupiny a pracovních skupin, podporuje jednání v těchto skupinách, pořizuje zápisy z jednání, zpracovává výstupy jednání. Doporučuje se, aby koordinátor byl zároveň zodpovědnou osobou za proces informování a zapojování veřejnosti. Může jít o zaměstnance obce/kraje nebo o jiný subjekt, který je obcí/krajem pověřen. Krajský koordinátor procesu plánování rozvoje sociálních služeb
Mgr. Michaela Valentová
tel. 595 622 648
e‑mail michaela.valentova@msk.cz

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.