koronaweb
Menu

Strategický rámec Zdraví 2030 představuje základní koncepční materiál v oblasti zdravotnictví s meziresortním přesahem a udává směr rozvoje péče o zdraví obyvatelů České republiky v příštím desetiletí.

Zdraví 2030 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí

Strategický rámec Zdraví 2030 si klade za cíl být základním resortním koncepčním materiálem s meziresortním přesahem a udávat směr rozvoje péče o zdraví obyvatel České republiky pro příští desetiletí. S ohledem na všechny výzvy a současné trendy byly formulovány tři strategické cíle: zlepšení zdravotního stavu populace, optimalizace zdravotnického systému a podpora vědy a výzkumu. Zaměřuje se zvláště na stárnutí populace, paliativní péči, reformu primární péče, vybudování urgentních příjmů a pohotovostní služby.

V souvislosti s COVID‑19 MZ přehodnotilo strategický směr českého zdravotnictví do roku 2030 nastavený ve Strategickém rámci Zdraví 2030, který byl schválen vládou ČR usnesením 817/2019 dne 18. listopadu 2019, a s ohledem na předpokládané zdravotní a ekonomické dopady koronavirové krize zohlednilo aktuální dění rovněž v prioritách resortu. Aktualizované znění Strategického rámce Zdraví 2030 bylo schváleno vládou dne 13. července 2020 usnesením č. 734/2020.

Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí

Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí je rámcovým souhrnem opatření pro rozvoj veřejného zdraví v ČR. Je rovněž nástrojem pro implementaci programu WHO Zdraví 2020, který byl schválen 62. zasedáním Regionálního výboru Světové zdravotnické organizace pro Evropu v září 2012.

Účelem Národní strategie je především stabilizace systému prevence nemocí a ochrany a podpory zdraví a nastartování účinných a dlouhodobě udržitelných mechanismů ke zlepšení zdravotního stavu populace. Rozpracovává vizi systému veřejného zdraví jako dynamické sítě zainteresovaných subjektů na všech úrovních společnosti a je tedy určena nejen institucím veřejné správy, ale také všem ostatním složkám – jedincům, komunitám, neziskovému a soukromému sektoru, vzdělávacím, vědeckým a dalším institucím.

Národní strategie vychází především z „Hodnotící zprávy plnění cílů Dlouhodobého programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR v letech 2003 – 2012“ a rovněž z „Koncepce hygienické služby a primární prevence v ochraně veřejného zdraví“, která byla přijata Ministerstvem zdravotnictví ČR v roce 2013. Realizaci Národní strategie podpořila i vláda České republiky svým usnesením č. 23 ze dne 8. ledna 2014.

Jako rámcový souhrn opatření je Národní strategie rozpracována do jednotlivých implementačních dokumentů dle stanovených témat ochrany a podpory veřejného zdraví a prevence nemocí, zdravotního stavu obyvatelstva ČR a dalších témat veřejného zdravotnictví a organizace zdravotní péče.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.