Menu

Aktualizace plánu Územního systému ekologické stability Moravskoslezského kraje

Úprava vymezení regionálního biocentra 196 Petřvaldská Lubina (obec Mošnov a Petřvald) v rámci Aktualizace plánu Územního systému ekologické stability Moravskoslezského kraje.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, pořídil ve spolupráci s odborem územního plánování a stavebního řádu (dále jen krajský úřad“) aktualizaci plánu Územního systému ekologické stability Moravskoslezského kraje, spočívající v úpravě vymezení regionálního biocentra 196 Petřvaldská Lubina (obec Mošnov, Petřvald) v souvislosti s vymezením plochy pro obranu státu OBS1, jenž je předmětem Aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále jen „Aktualizace ÚSES MSK“).

V rámci Aktualizace ÚSES MSK došlo ke zrušení regionálního biocentra 196 Petřvaldská Lubina v plném rozsahu a jeho nahrazení novým RBC v místě soutoku řek Lubina a Trnávka severně odzastavěného území obce Petřvald.

K úpravě RBC 196 krajský úřad doplňuje, že vymezení biocentra je zpřesněno v nižším stupni územně plánovací dokumentace, konkrétně v platných územních plánech obcí Mošnov a Petřvald. Ve zpřesněném vymezení dle územních plánů dotčených obcí nedochází ke střetu vymezené plochy OBS1 s tímto biocentrem, nicméně problémem je, že zpřesnění zejména v Územním plánu Petřvaldu je provedeno tak, že RBC nemá odpovídající parametry pro regionální biocentra a svým tvarem odpovídá spíše regionálnímu biokoridoru. Navrhovaná úprava spočívá ve zrušení stávajícího vymezení RBC 196 v plném rozsahu a jeho nahrazení novým RBC v místě soutoku řek Lubina a Trnávka severně od zastavěného území obce Petřvald. Jde o místo, kde dle stávajícího vymezení ÚSES v ZÚR MSK dochází ke křížení RBK 543 a 545. Hledisko prostorových parametrů pro regionální biocentrum jsou vyhovující, rovněž navazující RBK 542 by svojí délkou mělo být odpovídající, reprezentativnost nivních a vodních společenstev je zachována. Funkčnost nově vymezeného RBC 196 je v tuto chvíli částečná s tím, že má předpoklady k plné funkčnosti. Navrhované vymezení, resp. lokalizace RBC 196 je v souladu s principy vymezování ÚSES a splňuje požadovaná kritéria nadmístního ÚSES dle metodických postupů.

Aktualizace Územního systému ekologické stability je vyznačena v mapových přílohách – mapový list J8 a K8 v souvisejících dokumentech (viz níže). Textová a tabulková část aktualizace je rovněž ke stažení v souvisejících dokumentech.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.