koronaweb
Menu

Revitalizace přírodní památky Stará řeka

Téměř po třech letech příprav započala na začátku roku 2021 realizace projektu „Revitalizace přírodní památky Stará řeka“. Moravskoslezský kraj na tento projekt získal finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie, z Operačního programu Životní prostředí, a to ve výši 3,2 mil. Kč.

Přírodní památka Stará řeka byla vyhlášena v roce 2002 tehdejším Okresním úřadem Frýdek‑Místek a nachází se v k. ú. Prostřední Bludovice a v k. ú. Horní Bludovice. Posláním přírodní památky je zachování slepého ramene řeky Lučiny s výskytem ohrožených druhů živočichů, zejména obojživelníků a plazů. Samotné slepé rameno je fragmentem původního koryta řeky Lučiny, která byla v minulosti v území regulována (napřímena).

Revitalizace přírodní památky Stará řeka Přírodní památka Stará řeka – pohled na slepé rameno

Toto zvláště chráněné území je díky příznivým podmínkám velmi významnou lokalitou pro výskyt obojživelníků. Vyskytuji se zde až desítky jedinců ropuchy obecné (Bufo bufo), čolka obecného (Lissotriton vulgaris), skokana zeleného (Pelophylax esculentus), skokana krátkonohého (Pelophylax lessonae), v minulosti zde byl potvrzen výskyt čolka velkého (Triturus cristatus). Z plazů se v území vyskytuji ještěrka obecná (Lacerta agilis), a užovka obojková (Natrix natrix).

Na území České republiky dochází k poklesu početnosti populací obojživelníků. Na vině jsou především změny kultur pozemků, ztráta vhodných biotopů, klimatické změny apod. V přírodní památce Stará řeka je početnost populací obojživelníků ohrožena několika negativními vlivy. Nejzávažnějším je zazemňování slepého ramene řeky Lučiny vlivem spadu organické hmoty (listí a větví z okolní vegetace). Dochází tak k ovlivnění dnových sedimentů, ke změnám v chemismu vody a snížení obsahu kyslíku ve vodě. Slepé rameno Lučiny bylo také v minulosti místem, kde docházelo k vzniku „černých skládek“. Díky iniciativě dobrovolníků a vlastníků pozemků bylo z území přírodní památky již odstraněno velké množství odpadu (např. pneumatik). Slepé rameno Lučiny je však ale i nadále zaneseno velkým množství inertního materiálu.

Revitalizace přírodní památky Stará řeka Záchranný transfer před revitalizací přírodní památky Stará řeka

V rámci projektu dojde k odstranění sedimentů a prosvětlení části břehů s odstraněním zbývajících nelegálních skládek ze slepého ramene řeky Lučiny. Úpravou stávajícího odvodňovacího příkopu se zlepší podmínky pro zadržení vody a pro výskyt obojživelníků a vodomilných společenstev. Pro obnovu oslunění vodní plochy a snížení množství organického materiálu (spadu listí a větví), ovlivňujícího vodní prostředí slepého ramene Lučiny, je navrženo také kácení v nezbytném rozsahu. Účelem zásahu je snížit eutrofizaci* vodní plochy organickým sedimentem a zlepšit tak kvalitu vody a zajistit dostatek kyslíku pro zdárný vývoj, přežívání a posílení populací především zvláště chráněných druhů obojživelníků. Cílem realizovaného opatření je také zvýšit schopnost zadržení vody v krajině a posílit samočistící funkce této vodní plochy, které povedou ke zvýšení celkové biodiverzity mokřadu a posílení ekologické stability území

Odbahnění je plánováno na období neaktivity (zimování) převážné většiny jedinců populace obojživelníků a plazů, tedy přibližně do března tohoto roku. Toto období zaručuje, že nebudou výrazně narušeny populace daných druhů při jejich aktivní životní fázi a rozmnožování. V případě, že vlivem nepříznivého počasí nebo z jiných závažných důvodů nebude možné odbahnění v termínu dokončit, budou práce s ohledem na ochranu obojživelníků přerušeny a započaty na podzim.

Samotné realizaci projektu předcházela rozsáhlá administrativní příprava, za kterou patří poděkování celému projektovému týmu a především RNDr. Lukáši Cholevovi, Ph.D., který se již před 20 lety podílel na vyhlášení tohoto území. Poděkování v neposlední řadě náleží také všem vlastníkům dotčených pozemků, za udělení potřebných souhlasů s realizací projektu.

Jelikož provedení revitalizace přírodní památky vyžaduje zvýšený pohyb stavební techniky v území, chtěli bychom touto cestou požádat občany obce o shovívavost v případě dočasného hluku či znečištěni místní komunikace. Firma, která realizuje zakázku má dostatečnou kvalifikaci i reference a proto věříme, že vše povede ke zdárnému výsledku a naše přírodní památka zůstane i nadále významným biotopem řady zvláště chráněných druhů.


*Eutrofizace je soubor přírodních a uměle vyvolaných procesů vedoucích ke zvyšování obsahu anorganických živin stojatých a tekoucích vod.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.