koronaweb
Menu

Výroční zpráva o činnosti Moravskoslezského kraje a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017

Výroční zpráva o činnosti Moravskoslezského kraje a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2017

K naplnění zákona byly usnesením rady kraje č. 4/220 ze dne 22. 12. 2016 schváleny „Zásady upravující postup kraje při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů“ (dále jen „zákon 106“).

Níže uvedená výroční zpráva je zpracována na základě povinnosti vyplývající z ustanovení § 18 zákona 106. V tabulce „Přehled vyřizování žádostí o poskytování informací v roce 2017“, která je součástí této výroční zprávy, je zpracován přehled písemných žádostí a způsob jejich vyřízení.

 1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti - § 8 odst. 1 písm. a) zákona 106

  V průběhu roku 2017 obdržel povinný subjekt celkem 159 žádostí o poskytnutí informace a bylo vydáno celkem 32 rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části, z toho 15 rozhodnutí o odmítnutí celé žádosti a 17 rozhodnutí o odmítnutí pouze části žádosti.

 2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - § 18 odst. 1 písm. b) zákona 106

  Byly podány 2 odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

 3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - § 18 odst. 1 písm. c) zákona 106

  Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

 4. Výčet poskytnutých výhradních licencí - § 18 odst. 1 písm. d) zákona 106

  V roce 2017 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

 5. Počet stížností podaných podle § 16a zákona 106, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení - § 18 odst. 1 písm. e) zákona 106

  V roce 2017 byly podány 4 stížnosti podle § 16a zákona 106. Jedna stížnost se týkala nesouhlasu s II. výzvou k upřesnění žádosti, před uplynutím lhůty pro vyřízení žádosti o informace. Proti výzvě k upřesnění žádosti o informace však nelze podat samostatnou stížnost. Žadatelka o tom byla vyrozuměna sdělením a stížnost dále nebyla samostatně vyřizována. Druhá stížnost se v části týkala nesouhlasu s náklady na vyhledání informací (nadřízený orgán potvrdil postup krajského úřadu, který požadoval po žadateli úhradu nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací). V třetí stížnosti tazatel považoval odpověď za neúplnou (nadřízený orgán z části přikázal odpověď doplnit a v části postup krajského úřadu potvrdil – odpověď byla doplněna přípisem). Čtvrtá stížnost se týkala nesouhlasu s postupem při vyřizování žádosti a s úhradou nákladů (nadřízený orgán potvrdil postup kraje a potvrdil právo požadovat úhradu nákladů za poskytnutí požadované informace).

 6. Další informace vztahující se k uplatňování zákona 106 - § 18 odst. 1 písm. f) zákona 106

  Z celkového počtu 159 podaných písemných žádostí o poskytnutí informace obdržených v roce 2017 byla podle § 17 zákona 106 požadována úhrada nákladů pouze v 5 případech (ve všech případech byla žádost o informace odložena pro neuhrazení nákladů).

Počet podaných žádostí v roce 2017 je stejný jako v roce 2016 (rok 2016 – 159 žádostí, rok 2015 – 135 žádostí, 2014 – 137 žádostí, 2013 – 137 žádostí, 2012 – 128 žádostí, 2011 – 86 žádostí, 2010 – 51 žádostí). Dotazy se týkaly především oblasti právní a organizační, školství, mládeže a sportu, dopravy a chytrého regionu, životního prostředí a zemědělství, zdravotnictví a fungování a chodu krajského úřadu.

V prostorách podatelny krajského úřadu je umístěna informační tabule, na které jsou uveřejněny soubory základních informací zveřejňovaných povinně v souladu s § 5 odst. 1 zákona 106.

Webové stránky Moravskoslezského kraje poskytují občanům značnou část informací týkajících se Moravskoslezského kraje a činnosti jeho orgánů a ve zvláštním oddíle „Povinné informace“ jsou umístěny všechny povinně zveřejňované informace podle § 5 zákona 106.

V roce 2017 navštívilo webové stránky kraje 833 630 absolutně jedinečných návštěvníků (v roce 2016 – 867 750 návštěvníků) a zároveň tato stránka zaznamenala 1 286 277 celkových návštěv (v roce 2016 – 1 337 707 celkových návštěv).

Přehled vyřizování žádostí o poskytování informací v roce 2017

Odbory krajského úřadu (zkratka odborů) Počet podaných žádostí v roce 2017 Způsob vyřízení žádostí Zpětvzetí žádosti žadatelem Jiný způsob vyřízení (vyřízeno dle zákona č. 123/1998 Sb., stejná opakující se žádost nebo žádost adresována jinému subjektu) Podané odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádostí Podané stížnosti na vyřízení žádosti Poskytnuté informace s finanční úhradou
Plně poskytnuté informace Částečné poskytnutí informací a část žádosti vyřízena odkazem na zveřejněné informace Odkaz na zveřejněné informace Odložení žádosti nebo její části Odložení části žádosti, část informace poskytnuta Rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti, část informace poskytnuta Žádosti převedené do následujícího roku, čekání na zaplacení finanční úhrady Počet vyřízených žádostí s úhradou Úhrada v Kč
KH 3 3
12 7 1 1 1 2 1
KON 1 1
POR 25 18 2 1 1 2 1
INF 0
5 4 1
IM 10 9 1
FIN 3 1 1 1
ZDR 16 9 1 1 5
ÚPS 10 4 1 3 3 1 1
RRC 0
ŽPZ 17 3 1 13
ŠMS 21 14 2 1 4 3 1
EP 2 2
SOC 10 3 2 2 2 2
DSH 20 6 2 2 5 4 1 1
KPP 4 3 1
Celkem 159 87 12 4 9 1 15 17 1 1 16 2 4

Vysvětlivky k tabulce:

zkratka místo - poskytovatel informací
KH Odbor kancelář hejtmana kraje
Odbor kancelář ředitele krajského úřadu
KON Odbor podpory korporátního řízení a kontroly
POR Odbor právní a organizační
INF Odbor informatiky
Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad
IM Odbor investiční a majetkový
FIN Odbor financí
ZDR Odbor zdravotnictví
ÚPS Odbor územního plánování a stavebního řádu
RRC Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
ŽPZ Odbor životního prostředí a zemědělství
ŠMS Odbor školství, mládeže a sportu
EP Odbor evropských projektů
SOC Odbor sociálních věcí
DSH Odbor dopravy a chytrého regionu
KPP Odbor kultury a památkové péče

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.