koronaweb
Menu

Výroční zpráva o činnosti Moravskoslezského kraje a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018

Výroční zpráva o činnosti Moravskoslezského kraje a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2018

K naplnění zákona byly usnesením rady kraje č. 4/220 ze dne 22. 12. 2016 schváleny "Zásady upravující postup kraje při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů" (dále jen "zákon 106").

Níže uvedená výroční zpráva je zpracována na základě povinnosti vyplývající z ustanovení § 18 zákona 106. V tabulce "Přehled vyřizování žádostí o poskytování informací v roce 2018", která je součástí této výroční zprávy, je zpracován přehled písemných žádostí a způsob jejich vyřízení.

1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti - § 8 odst. 1 písm. a) zákona 106

V průběhu roku 2018 obdržel povinný subjekt celkem 187 žádostí o poskytnutí informace a bylo vydáno celkem 38 rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části, z toho 28 rozhodnutí o odmítnutí části žádosti a pouze 10 rozhodnutí o odmítnutí celé žádosti.

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - § 18 odst. 1 písm. b) zákona 106

Bylo podáno 5 odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - § 18 odst. 1 písm. c) zákona 106

Soud přezkoumával jedno rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, kdy žaloba byla zamítnuta (blíže viz rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 11. 2018, č. j. 22 A 213/2017 ‑ 36, dostupný na stránkách Nejvyššího srpávního soudu).

4. Výčet poskytnutých výhradních licencí - § 18 odst. 1 písm. d) zákona 106

V roce 2018 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

5. Počet stížností podaných podle § 16a zákona 106, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení - § 18 odst. 1 písm. e) zákona 106

V roce 2018 bylo podáno 15 stížností podle § 16a zákona 106.

V devíti případech namítal žadatel, že mu nebyla poskytnuta informace a/nebo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti. V jednom případě shledal nadřízený orgán stížnost jako opožděnou; v jednom případě postup MSK potvrdil; v jednom případě potvrdil částečně a ve zbytku přikázal část žádosti vyřídit, na což MSK reagoval vydáním rozhodnutí o odmítnutí části žádosti; ve dvou případech stále probíhá řízení o stížnosti a ve zbylých případech byla stížnost vyřízena v autoremeduře, např. vydáním rozhodnutí o odmítnutí části žádosti.

V dalších dvou případech namítal stěžovatel částečnou nečinnost MSK, čemuž bylo vyhověno v autoremeduře vydáním rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.

V jednom případě stěžovatel nesouhlasil s tím, že by žádost nespadala do působnosti MSK. Nadřízený orgán postup MSK potvrdil.

Nadřízený orgán rovněž potvrdil postup MSK v případě, kdy stěžovatel požadoval znovuprojednání jeho žádosti.

Ve dvou případech byl stížností napaden požadavek MSK na úhradu nákladů za poskytnutí informací. Oběma stížnostem nadřízený orgán nevyhověl a požadavek úhrady nákladů MSK za poskytnutí informací potvrdil. Žadatelé však úhradu nákladů neprovedli a obě žádosti byly odloženy.

6. Další informace vztahující se k uplatňování zákona 106 - § 18 odst. 1 písm. f) zákona 106

Z celkového počtu 187 podaných písemných žádostí o poskytnutí informace obdržených v roce 2018 byla podle § 17 zákona 106 požadována úhrada nákladů pouze ve 3 případech (ve všech případech byla žádost o informace odložena pro neuhrazení nákladů).

Počet podaných žádostí v roce 2018 je vyšší než v roce 2017 (rok 2017 - 159 žádostí, rok 2016 - 159 žádostí, rok 2015 - 135 žádostí, 2014 - 137 žádostí, 2013 - 137 žádostí, 2012 - 128 žádostí, 2011 - 86 žádostí, 2010 - 51 žádostí). Dotazy se týkaly především oblasti právní a organizační, školství, mládeže a sportu, dopravy a chytrého regionu, životního prostředí a zemědělství, zdravotnictví a fungování a chodu krajského úřadu.

V prostorách podatelny krajského úřadu je umístěna informační tabule, na které jsou uveřejněny soubory základních informací zveřejňovaných povinně v souladu s § 5 odst. 1 zákona 106.

Webové stránky Moravskoslezského kraje poskytují občanům značnou část informací týkajících se Moravskoslezského kraje a činnosti jeho orgánů a ve zvláštním oddíle "Povinné informace" jsou umístěny všechny povinně zveřejňované informace podle § 5 zákona 106.

V roce 2018 navštívilo webové stránky kraje 926 276 absolutně jedinečných návštěvníků (v roce 2017 - 833 630 návštěvníků) a zároveň tato stránka zaznamenala 1 445 927 celkových návštěv (v roce 2017 - 1 286 277 celkových návštěv).

Přehled vyřizování žádostí o poskytování informací v roce 2018
Odbory krajského úřadu (zkratka odborů) Počet podaných žádostí v roce 2018 Způsob vyřízení žádostí Zpětvzetí žádosti žadatelem Jiný způsob vyřízení (vyřízeno dle zákona č. 123 /1998 Sb., stejná opakující se žádost nebo žádost adresována jinému subjektu) Podané odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádostí Podané stížnosti na vyřízení žádosti Poskytnuté informace s finanční úhradou
Plně poskytnuté informace Částečné poskytnutí informací a část žádosti vyřízena odkazem na zveřejněné informace Odkaz na zveřejněné informace Odložení žádosti nebo její části Odložení části žádosti, část informace poskytnuta Rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti, část informace poskytnuta Žádosti převedené do následujícího roku, čekání na zaplacení finanční úhrady Počet vyřízených žádostí s úhradou Úhrada v Kč
KH 3 3                          
19 6 5 1 1   1 6       2 4    
KON 12 10 2                        
POR 26 21 2 3 3               2    
INF 0                            
19 10     1     6     2   1    
IM 5 4           1         1    
FIN 1   1                        
ZDR 7 4 1   1   1         1      
ÚPS 19 8       2 6 5       1 1    
RRC 2 2                          
ŽPZ 19 6   1 2           10   1    
ŠMS 15 8 2       1 1 3     1 5    
EP 0                            
SOC 15 9 3         4              
DSH 20 12 2       1 5     2        
KPP 5 5                          
Celkem 187 108 18 5 8 2 10 28 3 0 14 5 15 0 0
Vysvětlivky k tabulce:
zkratkamísto - poskytovatel informací
KHOdbor kancelář hejtmana kraje
Odbor kancelář ředitele krajského úřadu
KONOdbor podpory korporátního řízení a kontroly
POROdbor právní a organizační
INFOdbor informatiky
Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad
IMOdbor investiční a majetkový
FINOdbor financí
ZDROdbor zdravotnictví
ÚPSOdbor územního plánování a stavebního řádu
RRCOdbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
ŽPZOdbor životního prostředí a zemědělství
ŠMSOdbor školství, mládeže a sportu
EPOdbor evropských projektů
SOCOdbor sociálních věcí
DSHOdbor dopravy a chytrého regionu
KPPOdbor kultury a památkové péče

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.