Menu

Výroční zpráva o činnosti Moravskoslezského kraje a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019

Výroční zpráva o činnosti Moravskoslezského kraje a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2019

K naplnění zákona byly usnesením rady kraje č. 4/220 ze dne 22. 12. 2016 schváleny "Zásady upravující postup kraje při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů" (dále jen "zákon 106").

Níže uvedená výroční zpráva je zpracována na základě povinnosti vyplývající z ustanovení § 18 zákona 106. V tabulce "Přehled vyřizování žádostí o poskytování informací v roce 2019", která je součástí této výroční zprávy, je zpracován přehled písemných žádostí a způsob jejich vyřízení.

 1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti – § 8 odst. 1 písm. a) zákona 106

  V průběhu roku 2019 obdržel povinný subjekt celkem 153 žádostí o poskytnutí informace a bylo vydáno celkem 34 rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části, z toho 13 rozhodnutí o odmítnutí části žádosti a 21 rozhodnutí o odmítnutí celé žádosti.

 2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí – § 18 odst. 1 písm. b) zákona 106

  Bylo podáno 11 odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

 3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu – § 18 odst. 1 písm. c) zákona 106

  Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

 4. Výčet poskytnutých výhradních licencí – § 18 odst. 1 písm. d) zákona 106

  V roce 2019 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

 5. Počet stížností podaných podle § 16a zákona 106, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení – § 18 odst. 1 písm. e) zákona 106

  V roce 2019 byly podány 4 stížností podle § 16a zákona 106.

  Ve dvou případech byl stížností napaden požadavek MSK na úhradu nákladů za poskytnutí informací. V jednom případě si žadatelka stěžovala na vyčíslenou výši nákladů za poskytnutí informací a následně si stěžovala na postup KÚ zda je vyčíslená částka relevantní, nadřízený orgán snížil výši nákladů z 30 328 Kč na částku 27 206 Kč. Třetí stížnosti nadřízený orgán nevyhověl a požadavek úhrady nákladů MSK za poskytnutí informací potvrdil. Žadatelé však úhradu nákladů neprovedli a obě žádosti byly odloženy.

  Ve čtvrtém případě žadatelka nesouhlasila se způsobem doručení informací, stížnost byla postoupena na Ministerstvo dopravy, od kterého jsme doposud neobdrželi rozhodnutí.

 6. Další informace vztahující se k uplatňování zákona 106 – § 18 odst. 1 písm. f) zákona 106

  Z celkového počtu 153 podaných písemných žádostí o poskytnutí informace obdržených v roce 2019 byla podle § 17 zákona 106 požadována úhrada nákladů pouze ve 4 případech (ve všech případech byla žádost o informace odložena pro neuhrazení nákladů).

  Počet podaných žádostí v roce 2019 je nižší než v roce 2018 (rok 2018 – 187 žádostí, rok 2017 – 159 žádostí, rok 2016 – 159 žádostí, rok 2015 – 135 žádostí, 2014 – 137 žádostí, 2013 – 137 žádostí, 2012 – 128 žádostí, 2011 – 86 žádostí, 2010 – 51 žádostí). Dotazy se týkaly především oblasti dopravy a chytrého regionu, životního prostředí a zemědělství, sociálních věcí, územního plánování a stavebního řádu a chodu krajského úřadu.

  V prostorách podatelny krajského úřadu je umístěna informační tabule, na které jsou uveřejněny soubory základních informací zveřejňovaných povinně v souladu s § 5 odst. 1 zákona 106.

  Webové stránky Moravskoslezského kraje poskytují občanům značnou část informací týkajících se Moravskoslezského kraje a činnosti jeho orgánů a ve zvláštním oddíle "Povinné informace" jsou umístěny všechny povinně zveřejňované informace podle § 5 zákona 106.

  V roce 2019 navštívilo webové stránky kraje 971 753 absolutně jedinečných návštěvníků (v roce 2018 – 926 276 návštěvníků) a zároveň tato stránka zaznamenala 1 626 249 celkových návštěv (v roce 2018 – 1 445 927 celkových návštěv).

Odbory krajského úřadu (zkratka odborů) Počet podaných žádostí v roce 2019 Způsob vyřízení žádostí Zpětvzetí žádosti žadatelem Jiný způsob vyřízení (vyřízeno dle zákona č. 123 /1998 Sb., stejná opakující se žádost nebo žádost adresována jinému subjektu) Podané odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádostí Podané stížnosti na vyřízení žádosti Poskytnuté informace s finanční úhradou
Plně poskytnuté informace Částečné poskytnutí informací a část žádosti vyřízena
odkazem na zveřejněné informace
Odkaz na zveřejněné informace Odložení žádosti nebo její části Odložení části žádosti, část informace poskytnuta Rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti, část informace poskytnuta Žádosti převedené do následujícího roku, čekání na zaplacení finanční úhrady Počet vyřízených žádostí s úhradou Úhrada v Kč
KH 2 2                          
12 8 1 1     5         3      
KON 5 5                          
POR 18 6 5 1 3       1 1 1   1    
INF 0                            
10 7         1 2              
IM 2 3                          
FIN 2 2                          
ZDR 6 6                          
ÚPS 11 3         4 5       3      
RRC 5 5                          
ŽPZ 21 4     2 2         13   2    
ŠMS 8 7             1            
EP 0                            
SOC 11 6           5              
DSH 38 17 3 1 1 3 11 1     2 5 1    
KPP 2 1 1                        
Celkem 153 82 10 3 6 5 21 13 2 1 16 11 4 0 0
Vysvětlivky k tabulce:
zkratka místo – poskytovatel informací
KH Odbor kancelář hejtmana kraje
Odbor kancelář ředitele krajského úřadu
KON Odbor podpory korporátního řízení a kontroly
POR Odbor právní a organizační
INF Odbor informatiky
Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad
IM Odbor investiční a majetkový
FIN Odbor financí
ZDR Odbor zdravotnictví
ÚPS Odbor územního plánování a stavebního řádu
RRC Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
ŽPZ Odbor životního prostředí a zemědělství
ŠMS Odbor školství, mládeže a sportu
EP Odbor evropských projektů
SOC Odbor sociálních věcí
DSH Odbor dopravy a chytrého regionu
KPP Odbor kultury a památkové péče

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.