Menu

Výroční zpráva o činnosti Moravskoslezského kraje a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2020

Výroční zpráva o činnosti Moravskoslezského kraje a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2020

K naplnění zákona byly usnesením rady kraje č. 4/220 ze dne 22. 12. 2016 schváleny "Zásady upravující postup kraje při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů" (dále jen "zákon 106").

Níže uvedená výroční zpráva je zpracována na základě povinnosti vyplývající z ustanovení § 18 zákona 106. V tabulce "Přehled vyřizování žádostí o poskytování informací v roce 2020", která je součástí této výroční zprávy, je zpracován přehled písemných žádostí a způsob jejich vyřízení.

 1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti – § 8 odst. 1 písm. a) zákona 106

  V průběhu roku 2020 obdržel povinný subjekt celkem 152 žádostí o poskytnutí informace a bylo vydáno celkem 16 rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části, z toho 9 rozhodnutí o odmítnutí části žádosti a 7 rozhodnutí o odmítnutí celé žádosti.

 2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí – § 18 odst. 1 písm. b) zákona 106

  V roce 2020 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

 3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu – § 18 odst. 1 písm. c) zákona 106

  Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

 4. Výčet poskytnutých výhradních licencí – § 18 odst. 1 písm. d) zákona 106

  V roce 2020 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

 5. Počet stížností podaných podle § 16a zákona 106, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení – § 18 odst. 1 písm. e) zákona 106

  V roce 2020 byly podány 2 stížností podle § 16a zákona 106.

  V jednom případě podal žadatel dne 31. 8. 2020 stížnost na vyčíslenou výši nákladů za poskytnutí informací, které nadřízený orgán (Ministerstvo vnitra) nevyhověl a požadavek úhrady nákladů MSK za poskytnutí informací dne 8. 10. 2020 potvrdil. Žadatel však úhradu nákladů neprovedl, proto byla žádost odložena.

  V druhém případě dne 23. 12. 2020 podal žadatel stížnost proti způsobu vyřízení jednoho z bodů jeho žádosti o informace, konkrétně k otázce, zda se krajský úřad zaobíral při vydání usnesení o delegaci tím, zda může starosta podávat oznámení o přestupcích. Žadatel tvrdil, že požadoval obsáhlejší informaci. Tuto mu krajský úřad dodatečně sdělil dne 30. 12. 2020. I toto stěžovateli nestačilo, proto podal dne 5. 1. 2021 novou stížnost proti novému vyřízení shodného bodu žádosti o informace, kterou již krajský úřad zaslal na Ministerstvo vnitra. Dne 29. 1. 2021 obdržel krajský úřad rozhodnutí z Ministerstva vnitra, jímž byl postup v tomto bodě potvrzen.

 6. Další informace vztahující se k uplatňování zákona 106 – § 18 odst. 1 písm. f) zákona 106

  Z celkového počtu 152 podaných písemných žádostí o poskytnutí informace obdržených v roce 2020 byla podle § 17 zákona 106 požadována úhrada nákladů pouze v 5 případech (ve všech případech byla žádost o informace odložena pro neuhrazení nákladů).

  Počet podaných žádostí v roce 2020 je nižší než v roce 2019 (rok 2019 – 153 žádostí, rok 2018 – 187 žádostí, rok 2017 – 159 žádostí, rok 2016 – 159 žádostí, rok 2015 – 135 žádostí, 2014 – 137 žádostí, 2013 – 137 žádostí, 2012 – 128 žádostí, 2011 – 86 žádostí, 2010 – 51 žádostí). Dotazy se týkaly především oblasti dopravy a chytrého regionu, životního prostředí a zemědělství, územního plánování a stavebního řádu, sociálních věcí a chodu krajského úřadu.

  V prostorách podatelny krajského úřadu je umístěna informační tabule, na které jsou uveřejněny soubory základních informací zveřejňovaných povinně v souladu s § 5 odst. 1 zákona 106.

  Webové stránky Moravskoslezského kraje poskytují občanům značnou část informací týkajících se Moravskoslezského kraje a činnosti jeho orgánů a ve zvláštním oddíle "Povinné informace" jsou umístěny všechny povinně zveřejňované informace podle § 5 zákona 106.

  V roce 2020 navštívilo webové stránky kraje 1 202 636 absolutně jedinečných návštěvníků (v roce 2019 – 971 753 návštěvníků) a zároveň tato stránka zaznamenala 2 038 837 celkových návštěv (v roce 2019 – 1 626 249 celkových návštěv).

Odbory krajského úřadu (zkratka odborů) Počet podaných žádostí Způsob vyřízení žádostí Zpětvzetí žádosti žadatelem Jiný způsob vyřízení (vyřízeno dle zákona č. 123 /1998 Sb., stejná opakující se žádost nebo žádost adresována jinému subjektu) Podané odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádostí Podané stížnosti na vyřízení žádosti Poskytnuté informace s finanční úhradou
Plně poskytnuté informace Částečné poskytnutí informací a část žádosti vyřízena odkazem na zveřejněné informace Odkaz na zveřejněné informace Odložení žádosti nebo její části Odložení části žádosti, část informace poskytnuta Rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti, část informace poskytnuta Žádosti převedené do následujícího roku, čekání na zaplacení finanční úhrady Počet vyřízených žádostí s úhradou Úhrada v Kč
KH 3 2 1                        
13 8 1     2 1 1              
KON 2 2                          
POR 15 12     1   1       1   1    
INF 0                            
12 10           1     1   1    
IM 7 4 2       1                
FIN 0                            
ZDR 10 10                          
ÚPS 15 9   1     3 3     1        
RRC 5 3 2   1                    
ŽPZ 27 7                 20        
ŠMS 7 3 2         2              
EP 0                            
SOC 10 7     2           1        
DSH 19 10 4     1 1 1     2        
KPP 7 5 1         1              
Celkem 152 92 13 1 4 3 7 9 0 0 26 0 2 0 0
Vysvětlivky k tabulce:
zkratka místo – poskytovatel informací
KH Odbor kancelář hejtmana kraje
Odbor kancelář ředitele krajského úřadu
KON Odbor podpory korporátního řízení a kontroly
POR Odbor právní a organizační
INF Odbor informatiky
Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad
IM Odbor investiční a majetkový
FIN Odbor financí
ZDR Odbor zdravotnictví
ÚPS Odbor územního plánování a stavebního řádu
RRC Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
ŽPZ Odbor životního prostředí a zemědělství
ŠMS Odbor školství, mládeže a sportu
EP Odbor evropských projektů
SOC Odbor sociálních věcí
DSH Odbor dopravy a chytrého regionu
KPP Odbor kultury a památkové péče

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.