koronaweb
Menu

Zpracování osobních údajů - Útvar podpory řízení

Účel zpracování Kategorie subjektů a kategorie osobních údajů Kategorie příjemců Doba uchování
Bezpečnostní prověrky zaměstnanců zaměstnanci kraje, kteří mají přístup k utajovaným informacím - jméno, příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, státní občanství, stupeň utajení, bydliště, trestní bezúhonnost, odsouzení za trestný čin Ministerstvo obrany České republiky, Národní bezpečnostní úřad po dobu platnosti oznámení či osvědčení
Ochrana osob a majetku (kamerový systém) zaměstnanci kraje a návštěvníci krajského úřadu - lokalita, podobizna Policie ČR (v případě řešení incidentu na základě žádosti) 7 dnů (automatické mazání)
Zabezpečování povinností zaměstnavatele (majitele objektu) v souvislosti s pracovními úrazy a nemocemi z povolání (zraněním návštěvníka) Kategorie subjektů: Zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu a uvolnění členové zastupitelstva kraje; návštěvníci; zaměstnanci externí společnosti vykonávající pracovní činnost v objektu KÚ
Druh zpracovávaných osobních údajů zaměstnanců zařazených do krajského úřadu, uvolněných členů zastupitelstva kraje a zaměstnanců externí společnosti vykonávající pracovní činnost v objektu KÚ: jméno, příjmení, titul, státní občanství, bydliště, pracovní zařazení, délka trvání pracovněprávního vztahu, druh zranění a zraněná část těla, délka trvání pracovní neschopnosti
Druh zpracovávaných osobních údajů u návštěvníků: jméno, příjmení, titul, datum narození, bydliště, druh zranění a zraněná část těla
Kategorie příjemců u zaměstnanců zařazených do krajského úřadu a uvolněných členů zastupitelstva kraje: Oblastní inspektorát práce; pojišťovna zabezpečující zákonné pojištění povinnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání;
Policie ČR (v případě vzniku těžkého nebo smrtelného pracovního úrazu a v případě podezření, že byl při vzniku pracovního úrazu, zranění spáchán trestný čin)
kontrolní orgány;
Kategorie příjemců u návštěvníků:
Policie ČR (v případě vzniku těžkého nebo smrtelného zranění a v případě podezření, že byl při vzniku zranění spáchán trestný čin)
kontrolní orgány;
Kategorie příjemců u zaměstnanců externí společnosti vykonávající pracovní činnost v objektu KÚ:
Policie ČR (v případě vzniku těžkého nebo smrtelného zranění a v případě podezření, že byl při vzniku zranění spáchán trestný čin)
kontrolní orgány; zaměstnavatel zraněného zaměstnance
Doba uchování u zaměstnanců zařazených do krajského úřadu, uvolněných členů zastupitelstva a návštěvníka - zaměstnance externí společnosti vykonávající pracovní činnost v objektu KÚ: 10 let dokumentace k plnění povinností v rámci BOZP
Doba uchování u návštěvníka: 3 roky dokumentace k plnění povinností v rámci BOZP
Administrování dotačních programů a individuální dotace 1. žadatelé o dotaci a příjemci dotace - titul, jméno, příjmení, bydliště, sídlo, datum narození, IČ, DIČ, bankovní spojení, další údaje nezbytné pro jednání o uzavření či změně smlouvy a pro plnění smlouvy;
2. osoby oprávněné jednat za žadatele a příjemce - titul, jméno, příjmení, funkce, kontaktní údaje, údaje z veřejně přístupných evidencí. osoby oprávněné jednat za žadatele a příjemce - titul, jméno, příjmení, funkce, kontaktní údaje, údaje z veřejně přístupných evidencí.
nejsou Po dobu administrace dotací, tj. včetně vyřizování žádosti o dotaci, trvání dotačního vztahu či kontroly plnění podmínek poskytnutí dotace, a dále po dobu archivace maximálně 10 let

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.