Zpráva

Výroční zpráva za rok 2001

o činnosti orgánů Moravskoslezského kraje v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2001.

K naplnění zákona byly usnesením rady kraje č. 6/141 ze dne 10. května 2001 schváleny "Zásady upravující postup orgánů kraje při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů" (dále jen zákon č. 106). Zásady ukládají vedoucím odborů krajského úřadu zabezpečit postup při poskytování informací podle zákona č. 106. Tímto usnesením byla rovněž schválena metodika určující postupy při poskytování informací, včetně vzorových formulářů a sazebník úhrad.

V prostorách Střediska informačních služeb (dnes Podatelny) krajského úřadu je umístěna informační tabule, na které jsou zveřejněny soubory základních informací zveřejňovaných povinně v souladu s § 5 odst. 1 písm. a) až f) zákona.

Významným nástrojem pro zveřejnění informací o činnosti orgánů Moravskoslezského kraje je webová stránka. Na takto zveřejněné informace lze odkazovat zejména při ústních dotazech již dnes. V současné době řeší oddělení informací a styku s veřejností zásadní změnu grafiky a struktury webové stránky, na niž umístí zvláštní oddíl "Povinné informace" shrnující všechny povinně zveřejňované informace včetně řešení tzv. životních situací zpracované podle metodiky Úřadu pro veřejné informační systémy (do konce ledna 2002). Podle statistiky přístupů lze prokázat průměrně 400 přístupů na webové stránky kraje denně.

Byla zveřejněna e-mailová adresa epodatelna@msk.cz, jejímž prostřednictvím jsou zasílány mailové dotazy. Tato forma komunikace s úřadem nabývá postupně na oblibě i důležitosti. Oceňována je zejména rychlost a pohotovost, jejímž prostřednictvím lze komunikovat s velkým okruhem adresátů. Např. oddělení informací a styku s veřejností sekretariátu hejtmana takto běžně komunikuje s širokým okruhem redakcí a tiskových mluvčích v krajích i okresech, odbor organizační se členy zastupitelstva kraje a jednotlivými obcemi a odbor školství, mládeže a tělovýchovy se školami a školskými zařízeními ve správě kraje. Evidence mailů, které mají charakter závažných sdělení, byla kodifikována příkazem ředitelky krajského úřadu. Statistika odeslaných mailových odpovědí není zařazena do této výroční zprávy. Jakkoliv s touto formou odpovědi zákon č. 106 výslovně nepočítá, domníváme se, že bude postupně vnímána jako možnost rovnocenná s jinými.

Součástí výroční zprávy je tabulka v příloze, ve které jsou uvedeny všechny odbory Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, které evidovaly písemné žádosti o informace.
Podle dílčích zpráv jednotlivých odborů se s písemnou žádostí o poskytnutí informace nebo písemným dotazem obrátilo na tyto odbory celkem 27 občanů. Všech 27 dotazů bylo zodpovězeno v zákonné lhůtě přímo odborem, který žádost o informaci přijal. V průběhu roku 2001 nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odepření informace, žádná z žádostí nebyla odložena ani nezůstala nevyřízena, ani v jednom případě nebyla vyžádána finanční úhrada.
Nad rámec evidovaných písemných odpovědí jsme na základě kvalifikovaného odhadu do tabulky zařadili také souhrnnou sumu ústních informací (celkem 6 877), vzhledem k tomu, že tato forma komunikace s veřejností převažuje.

V prvním roce faktické existence kraje můžeme tedy konstatovat, že množství dotazů a žádostí o informace není velké. Vzhledem k jejich obsahu, který ve velké většině směřoval k upřesnění působnosti kraje, rozlišení působnosti okresů a krajů, k organizační struktuře krajského úřadu, specifikaci studijních oborů na středních školách apod. lze konstatovat, že odpovědi občanům plnily ve své podstatné většině osvětovou roli. Z hlediska naplnění tohoto aspektu bude jistě i do budoucna sehrávat podstatou úlohu soubor povinných informací zveřejněný na webové stránce a informace zveřejňované tradiční formou prezentačních materiálů a účelových publikací vydávaných krajským úřadem. Vzhledem k tomu, že v letošním kalendářním roce se podstatně rozšíří agendy v působnosti krajů, lze očekávat rovněž nárůst písemných žádostí o informace.

Zpracovala:
Jolanda Pilařová
Eva Koudelová
Oddělení informací a styku s veřejností
Sekretariátu hejtmana

V Ostravě 11. ledna 2002


Přehled podaných písemných informací a ústních žádostí o informace v roce 2001
Místo - poskytovatelSHLPORGINFVVFINMAJÚPSŘRRŽPZŠMSKPSZDSHKÚ Celkem
Počet žádostí o informace celkem500030000181000027
Žádosti vyřízené v zákonné lhůtě500030000181000027
Žádosti postoupené jinému poskytovateli0000000000000000
Odkaz na zveřejněné informace0000000000000000
vyžádáno doplnění žádosti o informace0000000000000000
Počet rozhodnutí o odmítnutí informace0000000000000000
Odvolání proti zamítavému rozhodnutí0000000000000000
Počet nevyřízených žádostí o informace0000000000000000
Počet žádostí s finanční úhradou0000000000000000
Počet ústních informací38053000701130055034500410005001006877

Vysvětlivky
zkratkamísto - poskytovatel informací
 SHsekretariát hejtmana kraje
 SŘsekretariát ředitelky krajského úřadu
 LPodbor legislativní a právní
 ORodbor organizační
 INodbor informatiky
 VVodbor vnitřních věcí
 FINodbor financí
 MAJodbor majetkový
 ÚPSŘodbor územního plánování a stavebního řádu
 RRodbor regionálního rozvoje
 ŽPZodbor životního prostředí a zemědělství
 ŠMSodbor školství, mládeže a sportu
 KPodbor kultury a památkové péče
 SZodbor sociálních věcí a zdravotnictví
 DSHodbor dopravy a silničního hospodářství
frame-scrollup