Zpráva

Výroční zpráva za rok 2002

o činnosti orgánů Moravskoslezského kraje v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2002.

K naplnění zákona byly usnesením rady kraje č. 6/141 ze dne 10. května 2001 schváleny "Zásady upravující postup orgánů kraje při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů" (dále jen zákon č. 106). Zásady ukládají vedoucím odborů krajského úřadu zabezpečit postup při poskytování informací podle zákona č. 106. Tímto usnesením byla rovněž schválena metodika určující postupy při poskytování informací, včetně vzorových formulářů, a sazebník úhrad.

V tabulce, která je součástí "Výroční zprávy", jsou uvedeny všechny odbory Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, které evidovaly písemné žádosti o informace.

Podle dílčích zpráv jednotlivých odborů se s písemnou žádostí o poskytnutí informace nebo písemným dotazem obrátilo na tyto odbory celkem 14 občanů. Všech 14 dotazů bylo zodpovězeno v zákonné lhůtě přímo odborem, který žádost o informaci přijal. V průběhu roku 2002 nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odepření informace, žádná z žádostí nebyla odložena ani nezůstala nevyřízena. Nebyly účtovány žádné finanční úhrady podle § 17 zákona č. 106.

Oproti roku 2001 (27) počet písemně podaných žádostí klesl. Nad rámec evidovaných písemných odpovědí jsme na základě kvalifikovaného odhadu do tabulky zařadili také souhrnnou sumu ústních informací (celkem 14 086), vzhledem k tomu, že tato forma komunikace s veřejností převažuje a oproti roku 2001 (6 877) výrazně vzrostla.

Dotazy se týkaly zejména podpory organizací pracujících v oblasti volného času dětí, mládeže a sportu, problematiky přechodu škol na právní subjektivitu, možnosti pracovního uplatnění a realizace výběrových řízení na volná místa, organizační struktury krajského úřadu.

V prostorách podatelny krajského úřadu je umístěna informační tabule, na které jsou zveřejněny soubory základních informací zveřejňovaných povinně v souladu s § 5 odst. 1 písm. a) až f) zákona.

Důležitou a významnou úlohu sehrává webová stránka Moravskoslezského kraje (www.msk.cz), na které občan nalezne velkou část informací nejen o činnosti orgánů Moravskoslezského kraje. Ve zvláštním oddíle "Povinné informace" jsou umístěny všechny povinně zveřejňované informace, včetně "Návodů pro řešení nejdůležitějších životních situací". Podle statistiky přístupů lze prokázat průměrně 528 návštěv na webové stránky kraje denně.

Zpracovala:
Eva Koudelová
oddělení informací a styku s veřejností
odbor kancelář hejtmana kraje

V Ostravě 30. ledna 2003


Přehled podaných písemných informací a ústních žádostí o informace v roce 2002
Místo - poskytovatelKHKONPORINFVVFINMAJÚPSRRŽPZŠMSKPSZDSHÚIAKÚ Celkem
Počet žádostí o informace celkem200011001611100014
Žádosti vyřízené v zákonné lhůtě200011001611100014
Žádosti postoupené jinému poskytovateli00000000000000000
Odkaz na zveřejněné informace00000000000000000
vyžádáno doplnění žádosti o informace00000000000000000
Počet rozhodnutí o odmítnutí informace00000000000000000
Odvolání proti zamítavému rozhodnutí00000000000000000
Počet nevyřízených žádostí o informace00000000000000000
Počet žádostí s finanční úhradou00000000000000000
Počet ústních informací1000300005005041000550517100726001500014086

Vysvětlivky
zkratkamísto - poskytovatel informací
 KHodbor kancelář hejtmana kraje
 KŘodbor kancelář ředitelky krajského úřadu
 KONodbor kontroly
 PORodbor právní a organizační
 INFodbor informatiky
 VVodbor vnitřních věcí
 FINodbor financí
 MAJodbor majetkový
 ÚPSodbor územního plánování a stavebního řádu
 RRodbor regionálního rozvoje
 ŽPZodbor životního prostředí a zemědělství
 ŠMSodbor školství, mládeže a sportu
 KPodbor kultury a památkové péče
 SZodbor sociálních věcí a zdravotnictví
 DSHodbor dopravy a silničního hospodářství
 ÚIAútvar interního auditu
frame-scrollup