Zpráva

Výroční zpráva za rok 2003

o činnosti orgánů Moravskoslezského kraje v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2003.

K naplnění zákona byly usnesením rady kraje č. 6/141 ze dne 10. května 2001 schváleny "Zásady upravující postup orgánů kraje při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů" (dále jen zákon č. 106). Zásady ukládají vedoucím odborů krajského úřadu zabezpečit postup při poskytování informací podle zákona č. 106. Tímto usnesením byla rovněž schválena metodika, určující postupy při poskytování informací, včetně vzorových formulářů, a sazebník úhrad.

V tabulce, která je součástí "Výroční zprávy", jsou uvedeny všechny odbory Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, které evidovaly písemné žádosti o informace.

Níže uvedená výroční zpráva je zpracována na základě povinnosti vyplývající z ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb.

1. Počet podaných žádostí o informace - § 18 odst. 1 písm. a)
Bylo podáno celkem 69 žádostí o poskytnutí informace.

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - § 18 odst. 1 písm. b)
Bylo podáno 1 odvolání proti rozhodnutí. KÚ MSK o tomto odvolání rozhodl postupem dle § 16 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - § 18 odst. 1 písm. c)
Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů - písm. 18 odst. 1 písm. d)
Nebyla vedena žádná řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona.

5. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - § 18 odst. 1 písm. e)
Ze 69 žádostí bylo 68 zodpovězeno přímo odborem, který žádost o informaci přijal, 1 žádost byla postoupena jinému odboru.
Byly vydány 2 rozhodnutí o neposkytnutí informace a 2 rozhodnutí o částečném neposkytnutí informace.
2 žádosti o poskytnutí informace byly odloženy pro nepříslušnost, 1 žádost byla řešena odkazem na již zveřejněné informace.
Nebyly účtovány žádné finanční úhrady podle § 17 zákona č. 106.

Ve srovnání s rokem 2002 (14), počet písemně podaných žádostí výrazně vzrostl. Nad rámec evidovaných písemných odpovědí jsme na základě kvalifikovaného odhadu do tabulky zařadili také souhrnnou sumu ústních informací (celkem 16 495) vzhledem k tomu, že tato forma komunikace s veřejností převažuje.

Dotazy se týkaly především přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků, činnosti orgánů kraje, možnosti pracovního uplatnění a výběrových řízení, dotací, organizační struktury, výstavby dálnice D47. V oblasti školství se dotazy týkaly nejčastěji vzdělávání ve školách s třídami s rozšířenou výukou cizích jazyků a sportovními třídami, podpory žáků středních škol rómského původu, volných míst při přijímacím řízení na střední školy.

V prostorách podatelny krajského úřadu je umístěna informační tabule, na které jsou zveřejněny soubory základních informací zveřejňovaných povinně v souladu s § 5 odst. 1 písm. a) až f) zákona.

Důležitou a významnou úlohu sehrává webová stránka Moravskoslezského kraje, na které občan nalezne velkou část informací nejen o činnosti orgánů Moravskoslezského kraje. Ve zvláštním oddíle "Povinné informace" jsou umístěny všechny povinně zveřejňované informace, včetně již 99 "Návodů pro řešení nejdůležitějších životních situací". Podle statistiky přístupů lze prokázat průměrně 1200 návštěv na webové stránky kraje denně, což znamená 100% nárůst ve srovnání s rokem 2002.

Od května 2003 je veřejnost rovněž informována prostřednictvím novin "Moravskoslezský kraj", které vycházejí měsíčně v nákladu 475 000 výtisků a jsou určeny všem domácnostem v kraji. Jsou zde uveřejňovány informace o rozhodnutích a záměrech samosprávy kraje, o činnosti krajského úřadu, zřizovaných organizacích, dotačních programech a jiné.

Zpracovala:
Eva Koudelová
oddělení tiskové a vnějších vztahů
odbor kancelář hejtmana kraje

V Ostravě 23. ledna 2004


Přehled vyřizování žádostí o poskytování informací v roce 2003

Odbor Počet žádostí celkem Z toho vyřízeno nevyřízené žádosti o informaci odvolání proti zamítnutí S finanční úhradou
znak poskytnutím odložením pro nepříslušnost odkazem na zveřejněné informace rozhodnutí o neposkytnutí informace rozhodnutí o částečném neposkytnutí informace počet vyřízených žádostí Úhrada Kč
KH4300010000
101000000000
KON1000100000
POR8800000000
INF6600000000
VV2010100100
INV0000000000
FIN0000000000
MAJ0000000000
ÚPS4400000000
RR1100000000
ŽPZ9611010000
ŠMS191900000000
KP1100000000
SZ3300000000
DSH0000000000
ÚIA0000000000
KŽÚ0000000000
Celkem686121220100
Ústní informace 16 495

Vysvětlivky k tabulce:

KH - odbor kancelář hejtmana kraje
KŘ - odbor kancelář ředitelky krajského úřadu
KON - odbor kontroly
POR - odbor právní a organizační
INF - odbor informatiky
VV - odbor vnitřních věcí
FIN - odbor financí
MAJ - odbor majetkový
ÚPS - odbor územního plánování a stavebního řádu
RR - odbor regionálního rozvoje
ŽPZ - odbor životního prostředí a zemědělství
ŠMS - odbor školství, mládeže a sportu
KP - odbor kultury a památkové péče
SZ - odbor sociálních věcí a zdravotnictví
DSH - odbor dopravy a silničního hospodářství
ÚIA - útvar interního auditu
KŽÚ - krajský živnostenský úřad
frame-scrollup