Zpráva

Výroční zpráva za rok 2004

o činnosti orgánů Moravskoslezského kraje v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2004.

K naplnění zákona byly usnesením rady kraje č. 6/141 ze dne 10. května 2001 schváleny "Zásady upravující postup orgánů kraje při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů" (dále jen "zákon č. 106/1999 Sb.), které byly s účinností od dne 26. 4. 2004 zrušeny usnesením č. 41/3224 a nahrazeny stávajícími Zásadami. Zásady ukládají vedoucím odborů a útvarů krajského úřadu zabezpečit postup při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Tímto usnesením byla rovněž schválena metodika, určující postupy při poskytování informací, včetně vzorových formulářů, a sazebník úhrad.

V tabulce, která je součástí "Výroční zprávy", jsou uvedeny všechny odbory Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, útvar interního auditu, Sekretariát Regionální rady a Sekretariát ředitelky krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Níže uvedená výroční zpráva je zpracována na základě povinnosti vyplývající z ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb.

1. Počet podaných žádostí o informace - § 18 odst. 1 písm. a)
Bylo podáno celkem 77 žádostí o poskytnutí informace.

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - § 18 odst. 1 písm. b)
Bylo podáno 1 odvolání proti rozhodnutí. KÚ MSK o tomto odvolání rozhodl postupem dle § 16 zákona č. 106/1999 Sb. a odvolání vyhověl.

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - § 18 odst. 1 písm. c)
Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů – písm. 18 odst. 1 písm. d)
Nebyla vedena žádná řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona.

5. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - § 18 odst. 1 písm. e)
Ze 77 žádostí bylo 71 zodpovězeno přímo odborem, který žádost o informaci přijal.

Byly vydány 2 rozhodnutí o neposkytnutí informace a 1 rozhodnutí o částečném neposkytnutí informace.

3 žádosti o poskytnutí informace byly odloženy pro nepříslušnost.

Nebyly účtovány žádné finanční úhrady podle § 17 zákona č. 106/1999 Sb.

Ve srovnání s rokem 2003 (69), počet písemně podaných žádostí nepatrně vzrostl. Nad rámec evidovaných písemných odpovědí jsme na základě kvalifikovaného odhadu do tabulky zařadili také souhrnnou sumu ústních informací (celkem 40 800) vzhledem k tomu, že tato forma komunikace s veřejností převažuje.

Dotazy se týkaly především oblasti činnosti orgánů kraje, vydávání eurolicence dopravcům provozujícím mezinárodní dopravu nákladními vozidly, dotací, přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků. V oblasti školství se dotazy týkaly nejčastěji podpory rómských žáků na středních školách, přijímacího řízení a informace ke studijní nabídce škol, hospodaření škol jako příspěvkových organizací.

V prostorách podatelny krajského úřadu je umístěna informační tabule, na které jsou zveřejněny soubory základních informací zveřejňovaných povinně v souladu s § 5 odst. 1 písm. a) až f) zákona.

Důležitou a významnou úlohu sehrává webová stránka Moravskoslezského kraje, na které občan nalezne velkou část informací nejen o činnosti orgánů Moravskoslezského kraje. Ve zvláštním oddíle "Povinné informace" jsou umístěny všechny povinně zveřejňované informace, včetně již 100 "Návodů pro řešení nejdůležitějších životních situací". Podle statistiky přístupů lze prokázat průměrně 2000 návštěv na webové stránky kraje denně.

Od května 2003 je veřejnost rovněž informována prostřednictvím novin "Moravskoslezský kraj", které vycházely měsíčně v nákladu 475 000 výtisků a jsou určeny všem domácnostem v kraji. Jsou zde uveřejňovány informace o rozhodnutích a záměrech samosprávy kraje, o činnosti krajského úřadu, zřizovaných organizacích, dotačních programech a jiné.

Zpracovala:
Eva Koudelová
oddělení tiskové a vnějších vztahů
odbor kancelář hejtmana kraje

V Ostravě 21. ledna 2005

Přehled vyřizování žádostí o poskytování informací v roce 2004

Odbor Počet žádostí celkem Z toho vyřízeno nevyřízené žádosti o informaci odvolání proti zamítnutí S finanční úhradou
poskytnutím odložením pro nepříslušnost odkazem na zveřejněné informace rozhodnutí o neposkytnutí informace rozhodnutí o částečném neposkytnutí informace
počet vyřízených žádostí Úhrada Kč
znak
KH 4 4                
3 3                
KON 0                  
POR 10 7 3              
INF 2 2                
VV 0                  
INV 1       1          
FIN 8 8                
MAJ 1 1                
ÚPS 8 7       1   1    
RR 9 9                
ŽPZ 10 10                
ŠMS 6 6                
KP 1 1                
SZ 3 2                
DSH 11 11                
ÚIA 0                  
KŽÚ 0                  
SRR 0                  
SŘKU 0                  
Celkem 77 71 3   2 1   1    
Ústní informace 40 800
Poznámka:
Legenda k tabulce je uvedena na následující straně.
Vysvětlivky k tabulce:
zkratka místo - poskytovatel informací
KH Odbor kancelář hejtmana kraje
Odbor kancelář ředitelky krajského úřadu
KON Odbor kontroly
POR Odbor právní a organizační
INF Odbor informatiky
VV Odbor vnitřních věcí
FIN Odbor financí
MAJ Odbor majetkový
ÚPS Odbor územního plánování a stavebního řádu
RR Odbor regionálního rozvoje
ŽPZ Odbor životního prostředí a zemědělství
ŠMS Odbor školství, mládeže a sportu
KP Odbor kultury a památkové péče
SZ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
DSH Odbor dopravy a silničního hospodářství
ÚIA Útvar interního auditu
KŽÚ Krajský živnostenský úřad
SRR Sekretariát Regionální rady
SŘKU Sekretariát ředitelky krajského úřadu
frame-scrollup