Zpráva

Výroční zpráva za rok 2006

o činnosti orgánů Moravskoslezského kraje v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2006.

K naplnění zákona byly usnesením rady kraje č. 6/141 ze dne 10. května 2001 schváleny "Zásady upravující postup orgánů kraje při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů" (dále jen "zákon č. 106/1999 Sb.), které byly s účinností od dne 26. 4. 2004 zrušeny usnesením č. 41/3224 a nahrazeny stávajícími Zásadami. Zásady ukládají vedoucím odborů a útvarů krajského úřadu zabezpečit postup při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Tímto usnesením byla rovněž schválena metodika, určující postupy při poskytování informací, včetně vzorových formulářů, a sazebník úhrad.

V tabulce, která je součástí "Výroční zprávy", jsou uvedeny všechny odbory Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a útvar interního auditu.

Níže uvedená výroční zpráva je zpracována na základě povinnosti vyplývající z ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb.

1. Počet podaných žádostí o informace - § 18 odst. 1 písm. a)
Bylo podáno celkem 49 písemných žádostí o poskytnutí informace.

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - § 18 odst. 1 písm. b)
Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - § 18 odst. 1 písm. c)
Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů – písm. 18 odst. 1 písm. d)
Nebyla vedena žádná řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona.

5. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - § 18 odst. 1 písm. e)
Nebyly účtovány žádné finanční úhrady podle § 17 zákona č. 106/1999 Sb.

Ve srovnání s rokem 2005 (48) je počet písemně podaných žádostí jen nepatrně odlišný - 51. Dotazy se týkaly především oblasti školství a zdravotnictví, v menší míře činnosti orgánů kraje, přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků, oblasti matrik a státního občanství, majetku kraje, , grantových schémat a , programů SROP v rámci EU.

Naprostá většina dotazů je odbory vyřizována operativně ústně – školské problematiky se týkalo vloni odhadem téměř 16 000 dotazů, přibližně po 500 dotazech zodpověděli pracovního odboru RER, odboru kontroly nebo odboru ÚPS.

V prostorách podatelny krajského úřadu je umístěna informační tabule, na které jsou zveřejněny soubory základních informací zveřejňovaných povinně v souladu s § 5 odst. 1 písm. a) až f) zákona.

Důležitou a významnou úlohu sehrává webová stránka Moravskoslezského kraje, na které občan nalezne velkou část informací nejen o činnosti orgánů Moravskoslezského kraje. Ve zvláštním oddíle "Povinné informace" jsou umístěny všechny povinně zveřejňované informace, včetně již více než 100 "Návodů pro řešení nejdůležitějších životních situací". Pokles písemných žádostí o informace za poslední dva roky (v roce 2004 jich bylo 77) můžeme také přičíst lepší a plynulé otevřené komunikaci kraje a krajského úřadu, také dobře fungující listárně hejtmana kraje, která k dnešnímu dni obsahuje téměř 500 dotazů a odpovědí. Na webových stránkách funguje také interaktivní listárna Krajského živnostenského úřadu.

Zpracovala: Mgr. Šárka Swiderová
tisková mluvčí

V Ostravě 30. ledna 2007

Přehled vyřizování žádostí o poskytování informací v roce 2006

Odbor Počet žádostí celkem Z toho vyřízeno nevyřízené žádosti o informaci odvolání proti zamítnutí S finanční úhradou
znak poskytnutím odložením pro nepříslušnost odkazem na zveřejněné informace rozhodnutí o neposkytnutí informace rozhodnutí o částečném neposkytnutí informace
počet vyřízených žádostí Úhrada Kč
KH 2 2                
1 1                
KON 1 1                
POR 3 3                
INF 0 0                
VV 2 2                
INV 0                  
FIN 10* 10*                
ZDR 9 9                
ÚPS 2 2                
RER 2 2                
ŽPZ 3 3                
ŠMS 5 5                
KP 0 0                
SOC 1 1                
DSH 4 4                
ÚIA 1 1                
KŽÚ 0                  
SRR 0                  
HOSP 1 1                
Celkem 51 51             0 0

Poznámka:
* Dotazy strikně podle zákona 106/1999 ve znění pozdějších předpisů zodpovědělodbor FIN čtyři, šest dalších neobsahovalo od 1.3.2006 povinné osobní údaje žadatele, byly zodpovězeny taktéž písemně.
Vysvětlivky k tabulce:
zkratka místo - poskytovatel informací
KH Odbor kancelář hejtmana kraje
Odbor kancelář ředitelky krajského úřadu
KON Odbor kontroly
POR Odbor právní a organizační
INF Odbor informatiky
VV Odbor vnitřních věcí
FIN Odbor financí
ZDR Odbor zdravotnictví
ÚPS Odbor územního plánování a stavebního řádu
RER Odbor regionálního a ekonomického rozvoje
ŽPZ Odbor životního prostředí a zemědělství
ŠMS Odbor školství, mládeže a sportu
KP Odbor kultury a památkové péče
SOC Odbor sociálních věcí
DSH Odbor dopravy a silničního hospodářství
ÚIA Útvar interního auditu
KŽÚ Krajský živnostenský úřad
SRR Sekretariát Regionální rady
HOSP Odbor hospodářský

frame-scrollup