Zpráva

Výroční zpráva za rok 2007

o činnosti orgánů Moravskoslezského kraje v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2007.

K naplnění zákona byly usnesením rady kraje č. 70/2662 ze dne 22. 5. 2006 schváleny "Zásady upravující postup orgánů kraje při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů" (dále jen "zákon"). Usnesením rady kraje č. 133/4772 ze dne 28. 6. 2007 byla schválena Změna č. 1 Zásad. Tímto usnesením byla rovněž schválena metodika, určující postupy při poskytování informací, včetně vzorových formulářů a sazebníku úhrad za poskytování informací.

V tabulce, která je součástí "Výroční zprávy", jsou uvedeny všechny odbory a útvary Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Níže uvedená výroční zpráva je zpracována na základě povinnosti vyplývající z ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb.

1. Počet podaných žádostí o informace - § 18 odst. 1 písm. a)

Bylo podáno celkem 47 písemných žádostí o poskytnutí informace. Byla vydána 3 rozhodnutí o neposkytnutí informací a 2 rozhodnutí o částečném neposkytnutí informací.

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - § 18 odst. 1 písm. b)

Byla podána tři odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informací a jedno odvolání proti rozhodnutí o částečném neposkytnutí informací.

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - § 18 odst. 1 písm. c)

Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

4. Výčet poskytnutých výhradních licencí - § 18 odst. 1 písm. d)

V roce 2007 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

5. Počet stížností, podaných podle § 16 a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení - § 18 odst. 1 písm. e)

Nebyla podána žádná stížnost.

6. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - § 18 odst. 1 písm. f)

Nebyly účtovány žádné finanční úhrady podle § 17 zákona č. 106/1999 Sb.

Ve srovnání s rokem 2006 (49) je počet písemně podaných žádostí jen nepatrně odlišný - 47. Dotazy se týkaly především oblasti školství a zdravotnictví, v menší míře činnosti orgánů kraje, přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků, oblasti matrik a státního občanství, majetku kraje, grantových schémat a programů SROP v rámci EU.

Naprostá většina dotazů je odbory vyřizována operativně telefonicky – v roce 2007 bylo takto vyřízeno cca 14.000 dotazů. Na webových stránkách kraje bylo zveřejněno 97 tiskových zpráv týkajících se aktuálního dění v kraji.

V prostorách podatelny krajského úřadu je umístěna informační tabule, na které jsou zveřejněny soubory základních informací zveřejňovaných povinně v souladu s § 5 odst. 1 zákona.

Webová stránka Moravskoslezského kraje poskytuje občanům velkou část informací nejen o činnosti orgánů Moravskoslezského kraje, ale i další informace. Ve zvláštním oddíle "Povinné informace" jsou umístěny všechny povinně zveřejňované informace, včetně již více než 100 "Návodů pro řešení nejdůležitějších životních situací". Na webových stránkách kraje funguje listárna hejtmana kraje a také interaktivní listárna Krajského živnostenského úřadu. Neméně významným pomocníkem pro poskytování informací občanům kraje je vydávání krajského měsíčníku "Moravskoslezský kraj", který je distribuován do všech domácností Moravskoslezského kraje a je rovněž k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách kraje. O významu těchto stránek svědčí i 1 043 316 unikátních návštěv v průběhu roku 2007.

Přehled vyřizování žádostí o poskytování informací v roce 2007
Odbor Počet žádostí celkem Z toho vyřízeno nevyřízené žádosti o informaci odvolání proti zamítnutí S finanční úhradou
znak poskytnutím odložením pro nepříslušnost odkazem na zveřejněné informace rozhodnutí o neposkytnutí informace rozhodnutí o částečném neposkytnutí informace
počet vyřízených žádostí Úhrada Kč
KH 6 5       1   1    
4 3     1          
KON 3 3                
POR 5 3     2          
INF 0                  
VV 0                  
FIN 0                  
ZDR 6 6                
ÚPS 3 3                
RER 4 4                
ŽPZ 8 7 1              
ŠMS 2 2                
SOC 4 4                
DSH 1         1        
ÚIA 0                  
KŽÚ 1 1                
EP 0                  
Celkem 47 41 1   3 2   1    

Vysvětlivky k tabulce:
zkratka místo - poskytovatel informací

KH Odbor kancelář hejtmana kraje
Odbor kancelář ředitelky krajského úřadu
KON Odbor kontroly
POR Odbor právní a organizační
INF Odbor informatiky
VV Odbor vnitřních věcí
FIN Odbor financí
ZDR Odbor zdravotnictví
ÚPS Odbor územního plánování a stavebního řádu
RER Odbor regionálního rozvoje, cestovního ruchu a památkové péče
ŽPZ Odbor životního prostředí a zemědělství
ŠMS Odbor školství, mládeže a sportu
SOC Odbor sociálních věcí
DSH Odbor dopravy a silničního hospodářství
ÚIA Útvar interního auditu
KŽÚ Krajský živnostenský úřad
EP Odbor evropských projektů

frame-scrollup