Zpráva

Výroční zpráva za rok 2008

o činnosti orgánů Moravskoslezského kraje v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2008.

K naplnění zákona byly usnesením rady kraje č. 3/114 ze dne 16. 12. 2008 schváleny "Zásady upravující postup orgánů kraje při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů" (dále jen "zákon").

V tabulce, která je součástí "Výroční zprávy", jsou uvedeny všechny odbory a útvary Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Níže uvedená výroční zpráva je zpracována na základě povinnosti vyplývající z ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Počet podaných žádostí o informace - § 18 odst. 1 písm. a)

  Bylo podáno celkem 53 písemných žádostí o poskytnutí informace.

 2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - § 18 odst. 1 písm. b)

  Bylo podáno jedno odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informací a tři odvolání proti rozhodnutí o částečném neposkytnutí informací.

 3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - § 18 odst. 1 písm. c)

  Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

 4. Výčet poskytnutých výhradních licencí - § 18 odst. 1 písm. d)

  V roce 2008 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

 5. Počet stížností, podaných podle § 16 a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení - § 18 odst. 1 písm. e)

  Bylo podáno pět stížností. Dvě stížnosti byly podány z důvodu neúplnosti poskytnuté informace a byly shledány nedůvodnými. Jedna stížnost byla podána z důvodu nesouhlasu s obsahem poskytnuté informace a byla shledána jako nedůvodná. Poslední dvě stížnosti byly podány z důvodu neúplnosti poskytnuté informace a byly shledány důvodnými.

 6. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - § 18 odst. 1 písm. f)

  Nebyly účtovány žádné finanční úhrady podle § 17 zákona č. 106/1999 Sb.

Ve srovnání s rokem 2007 (47) je počet písemně podaných žádostí jen nepatrně odlišný - 53. Dotazy se týkaly především oblasti zadávání veřejných zakázek a informací týkajících se územního plánování a stavebního řádu, oblasti životního prostředí a investic.

Naprostá většina dotazů je odbory vyřizována operativně telefonicky – v roce 2008 bylo takto vyřízeno cca 15.000 dotazů.

V prostorách podatelny krajského úřadu je umístěna informační tabule, na které jsou zveřejněny soubory základních informací zveřejňovaných povinně v souladu s § 5 odst. 1 zákona.

Webová stránka Moravskoslezského kraje poskytuje občanům velkou část informací nejen o činnosti orgánů Moravskoslezského kraje, ale i další informace. Ve zvláštním oddíle "Povinné informace" jsou umístěny všechny povinně zveřejňované informace. O významu těchto stránek svědčí i vysoká návštěvnost v průběhu roku 2008.

Přehled vyřizování žádostí o poskytování informací v roce 2008
Odbor Počet žádostí celkem Z toho vyřízeno nevyřízené žádosti o informaci podané odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádostí S finanční úhradou
znak plným poskytnutím odložením pro nepříslušnost odkazem na zveřejněné informace rozhodnutí o neposkytnutí informace rozhodnutí o částečném neposkytnutí informace počet vyřízených žádostí Úhrada Kč
KH 1 1                
10 8       2   1    
KON 3 2       1   1    
POR 3 3                
INF 1 1                
1 1                
INV 5 4       1   1    
FIN 1 1                
ZDR 2 2                
ÚPS 10 10                
RRC 4 3     1     1    
ŽPZ 5 5                
ŠMS 1 1                
EP 0                  
SOC 2 2                
DSH 4 4                
Celkem 53 48     1 4   4    
Vysvětlivky k tabulce:
zkratka místo - poskytovatel informací
KH Odbor kancelář hejtmana kraje
Odbor kancelář ředitelky krajského úřadu
KON Odbor kontroly a interního auditu
POR Odbor právní a organizační
INF Odbor informatiky
Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad
INV Odbor investic
FIN Odbor financí
ZDR Odbor zdravotnictví
ÚPS Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury
RRC Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
ŽPZ Odbor životního prostředí a zemědělství
ŠMS Odbor školství, mládeže a sportu
EP Odbor evropských projektů
SOC Odbor sociálních věcí
DSH Odbor dopravy a silničního hospodářství
frame-scrollup