Zpráva

Výroční zpráva za rok 2009

o činnosti orgánů Moravskoslezského kraje v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2009

K naplnění zákona byly usnesením rady kraje č. 3/114 ze dne 16. 12. 2008 schváleny "Zásady upravující postup orgánů kraje při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů" (dále jen "zákon č. 106/1999 Sb.").

Níže uvedená výroční zpráva je zpracována na základě povinnosti vyplývající z ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb.

V tabulce "Přehled vyřizování žádostí o poskytování informací v roce 2009", která je součástí "Výroční zprávy", je zpracován přehled písemných žádostí a jejich způsob vyřízení.

 1. Počet podaných žádostí o informace - § 18 odst. 1 písm. a)
  Bylo podáno celkem 43 písemných žádostí o poskytnutí informace.
 2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - § 18 odst. 1 písm. b)
  Byla podána dvě odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti a jedno odvolání proti rozhodnutí o odmítnuti části žádosti.
 3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - § 18 odst. 1 písm. c)
  Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.
 4. Výčet poskytnutých výhradních licencí - § 18 odst. 1 písm. d)
  V roce 2009 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.
 5. Počet stížností, podaných podle § 16 a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení - § 18 odst. 1 písm. e)
  Byla podána jedna stížnost z důvodu nesouhlasu s odložením žádosti a byla Ministerstvem vnitra shledána jako nedůvodná.
 6. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - § 18 odst. 1 písm. f)
  Nebyly účtovány žádné finanční úhrady podle § 17 zákona č. 106/1999 Sb.

Ve srovnání s rokem 2008 (53) je počet písemně podaných žádostí o deset žádostí nižší (43). Dotazy se týkaly především oblasti dopravy, životního prostředí, zdravotnictví a územního plánování a stavebního řádu.

V prostorách podatelny krajského úřadu je umístěna informační tabule, na které jsou zveřejněny soubory základních informací zveřejňovaných povinně v souladu s § 5 odst. 1 zákona.

Webová stránka poskytuje občanům velkou část informací nejen o činnosti orgánů Moravskoslezského kraje, ale i další informace. Ve zvláštním oddíle "Povinné informace" jsou umístěny všechny povinně zveřejňované informace. O významu těchto stránek svědčí i vysoká návštěvnost v průběhu roku 2009.

Webovou stránku Moravskoslezského kraje v roce 2009 navštívilo 610 072 absolutně jedinečných návštěvníků a zároveň tato stránka zaznamenala 1 466 515 celkových návštěv. Níže jsou uvedeny jednotlivé počty návštěv a návštěvníků všech sekcí webové stránky Moravskoslezského kraje

Sekce web. stránky Počet návštěv Počet absolutně jedinečných návštěvníků
O kraji 67 267 44 944
Návštěvník 59 797 40 549
Podnikatel 62 650 42 680
Student 32 382 20 397
Veřejná správa 912 705 380 208
Informační systém životního prostředí Moravskoslezského kraje 41 446 28 161
www.otdych-v-cechii.ru 2 704 2 226

Přehled vyřizování žádostí o poskytování informací v roce 2009

Odbory a náměstci hejtmana kraje Počet žádostí celkem Z toho vyřízeno Nevyřízené žádosti o informaci - výzva k finanční úhradě Podané odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádostí   S finanční úhradou
zkratka poskytnutím odložením pro nepříslušnost odkazem na zveřejněné informace rozhodnutí o neposkytnutí informace rozhodnutí o částečném neposkytnutí informace Podané stížnosti na vyřízení žádosti počet vyřízených žádostí Úhrada Kč
KH 0                    
4 3 1           1    
KON 1       1     1      
POR 1 1                  
INF 0                    
4 4       1          
IM 3 3                  
FIN 1 1                  
ZDR 5 4         1        
ÚPS 5 5       1          
RRC 3 2     1     1      
ŽPZ 6 6       1          
ŠMS 1 1       1   1      
EP 2 2                  
SOC 0                    
DSH 7 7       2          
Celkem 43 39 1 0 2 6 1 3 1 0 0

Vysvětlivky k tabulce:

zkratka místo - poskytovatel informací
KH Odbor kancelář hejtmana kraje
Odbor kancelář ředitelky krajského úřadu
KON Odbor kontroly a interního auditu
POR Odbor právní a organizační
INF Odbor informatiky
Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad
IM Odbor investiční a majetkový
FIN Odbor financí
ZDR Odbor zdravotnictví
ÚPS Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury
RRC Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
ŽPZ Odbor životního prostředí a zemědělství
ŠMS Odbor školství, mládeže a sportu
EP Odbor evropských projektů
SOC Odbor sociálních věcí
DSH Odbor dopravy a silničního hospodářství
frame-scrollup