Zpráva

„Chytrá“ koncepce Moravskoslezského kraje začíná lidem šetřit čas i peníze

Koncepci a vizi Moravskoslezského kraje Chytřejší kraj ocenila nejen porota národní soutěže Chytrá města pro budoucnost titulem Chytrý region, její přínos už v praxi začínají pociťovat občané.

Moravskoslezský kraj se po vzoru světových měst rozhodl hlásit k moderním trendům a vybudovat tzv. chytrý kraj. Vypracoval vlastní strategii, jak má rozvoj chytrého regionu vypadat a jak toho dosáhnout. A nezůstala jenom na papíře. Koncepce sbírá nejen ocenění v nejrůznějších soutěžích, ale v praxi začíná lidem šetřit čas a peníze.

„Za pomoci moderních technologií zlepšit kvalitu života obyvatel. To je to hlavní, proč to všechno děláme,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu a chytrý region Jakub Unucka.

„Strategie i akční plán obsahují ambiciózní projekty, které jsou řešeny koncepčně ve filozofickém rámci toho, co je a není chytré. Není to jen o počtu chytrých laviček a počtu senzorů na parkovištích, je to o vzniku chytrého prostředí, které tvoří základ pro tyto dílčí chytré komponenty. Samozřejmě že se budeme bavit i o těch chytrých lavičkách a lampách, ale až v momentě, kdy kraj bude pokryt wifi signálem, budeme mít fungující datové analytické centrum a hlavně řešit běžnou agendu a rozhodovat za pomocí metodiky chytrého regionu. Jinými slovy, když se bude kupovat parník na Slezskou Hartu, bude jezdit na elektrickou baterku, protože krajská strategie chytrého regionu předpokládá rozvoj elektromobility obecně, nejen u aut,“ vysvětlil náměstek hejtmana Jakub Unucka.

Předpokládá, že se do vytváření prostředí pro chytrý region zapojí i místní podnikatelé, kteří si na tom vytvoří svůj byznys. „Hodně lidí tak může najít uplatnění a dobře placenou práci v nových oborech,“ míní náměstek hejtmana Jakub Unucka. Dodal, že strategii pro krajský úřad nevypracovala „na míru“ externí firma, ale na její tvorbě se podílely stovky odborníků v rámci expertních týmů ustavených v rámci úřadu a nově vzniklého oddělení rozvoje chytrého regionu.


Oblasti rozvoje chytrého regionu, kterým se MSK prioritně věnuje:

OBLAST: INFRASTRUKTURA

Máme v plánu: Wi-Fi síť

Pokrytí kraje bezplatným signálem v in-dooru (budovy krajských příspěvkových organizací a vnitřní prostory autobusů a vlaků) je aktuální prioritou. V rámci krajského úřadu je bezplatná Wi-Fi již samozřejmostí. Všechny soutěžené tendry na veřejnou dopravu budou obsahovat podmínku poskytovat Wi-Fi cestujícím zdarma.

Vysokorychlostní datová síť

Chceme vytvořit komplexní a flexibilní páteřní síť propojující krajské příspěvkové organizace s krajským úřadem (všechny budovy v majetku MSK budou propojeny optickými kabely). Na tuto síť se budou moci připojit další instituce (například obce).

V realizaci: Datové analytické centrum

Oficiálně vzniklo v srpnu letošního roku, v tuto chvíli v něm pracuje tým datových analytiků kraje, VŠB-TUO, kteří využívají kapacity superpočítače VŠB-TUO. Pracuje se s daty především z oblasti dopravy. (V rámci nových tendrů máme podmínku, že data o počtu cestujících atd. musí dopravci poskytovat kraji). Plánem je, aby se datové analytické centrum rozšířilo a začalo navrhovat celé systémy inteligentního řízení dopravy. Např. zelené vlny napříč krajem, zvýhodnění vozidel záchranných složek, MHD, apod.)

Realizováno: Krajská IoT (internet věcí)

V září Moravskoslezský kraj pilotně spustil svou síť internetu věcí, kterou dává volně v dispozici podnikatelům. Jako vůbec první jsou připojeny senzory pro měření meteorologických podmínek a podmínek in-dooru (snímače pohybu, či průtoku vody, apod.). Naměřená data použijeme mimo jiné pro krajem pořádaný listopadový Hackaton pro žáky středních škol (jako podporu technického vzdělávání).

OBLAST: DOPRAVA

Máme v plánu: Elektromobilita

V Moravskoslezském kraji chceme vybudovat síť dobíjecích a rychlodobíjecích stanic pro elektromobily i elektrokola. V rámci obnovy vozového parku bude kraj preferovat právě elektromobily a stávající elektroflotilu tak rozšíří jak pro potřeby zaměstnanců krajského úřadu, tak příspěvkových organizací kraje. Taktéž všechny autobusy i vlaky v krajských tendrech budou preferovány jako elektrické. Do roku 2020 chceme na území kraje alespoň dvě plnící stanice na vodík.

Chytré parkování

Zvažujeme pilotní projekt chytrých parkovišť, včetně návazného navigačního systému připravujeme v Ostravě, a to v rámci parkovacích ploch u krajem vlastněných nemocnic. V návaznosti na další jednání budeme parkovací síť rozšiřovat hlavně o parkovací místa u nádraží ČD. Jako první v řadě chystáme připojit nádraží ve Svinově.

V realizaci: Monitoring dopravních toků

Pomocí digitálního měření „naskenujeme“ všechny silnice a komunikace, které kraj vlastní a spravuje, čímž zjistíme jejich reálný stav. Tyto snímky zaneseme do tzv. „geoportálu“ (interaktivní mapy, která bude komplexně shromažďovat data) spolu s daty získanými vybudovanou sítí meteohlásek (ty v reálném čase budou měřit teploty, srážky apod.). Vše se bude shromažďovat v nově vzniklém tzv. Dohledovém centru, jehož operátoři nasměrují řidiče tak, aby doprava byla plynulá a bezpečná. Do Dohledového centra může pak každý občan zavolat a zjistit například optimální trasu pro své cesty.

Realizováno: Laserové měření vrstev asfaltu na rekonstruovaných krajských silnicích

Lépe zkontrolovat firmy, jestli při opravách silnic nešidí na materiálu a rekonstruují cesty přesně podle projektu. To je důvod, proč se vedení Moravskoslezského kraje rozhodlo nechat měřit na vozovkách asfaltové vrstvy.

OBLAST: ÚSPORY

Máme v plánu: Chytré odpadové hospodářství

Chceme zavést nové systémy ve sběru, přepravě i třídění odpadu, využívající QR kódy, systematické plánování svozu, RFID technologie a jiné, včetně sítě chytrých odpadkových košů a aplikací pro občany, ve kterých najdou třeba informace o nejbližším velkoobjemovém kontejneru.

V realizaci: Senzorické měření kvality ovzduší

Kraj pomocí IoT vybuduje měřící síť senzorů, které budou v reálném čase měřit a vyhodnocovat stav ovzduší na různých místech regionu.

Realizováno: Inteligentní měření a energetický management budov

Již nyní kraj u všech svých budov měří spotřeby energií a centrálně nakupuje elektřinu. Na této bázi jsme ušetřili již skoro 100 mil. Kč. Samotný krajský úřad jde příkladem a na své střeše má již instalovaný fototermický systém, který v budoucnu ještě zdokonalí na fotovoltaický s bateriovým systémem, do kterého se získaná energie bude ukládat.
V rámci Moravskoslezského energetického centra již pracují tzv. validátoři budov, kteří při každé rekonstrukci krajské budovy navrhují úsporná opatření na bázi chytrých technologií a další úsporná opatření (kogenerační jednotky, rekuperační systémy, apod.).


12. října 2017
frame-scrollup