Zpráva

Aktivity BESIP v kraji

Prevence v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích

Prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích (BESIP) vykonává na základě zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, krajský úřad. Tuto svou zákonnou povinnost naplňuje krajský úřad formou dotace poskytnuté z rozpočtu Moravskoslezského kraje příspěvkové organizaci Centrum služeb pro silniční dopravu, která byla k realizaci úkolů v oblasti prevence BESIP, zřízena Ministerstvem dopravy.
Finanční prostředky z poskytnuté dotace jsou smluvně vázány na jednotlivé aktivity, a to:

  • dopravní soutěž mladých cyklistů,
  • letní aktivita na dětských dopravních hřištích a v dětských letních táborech a rekreacích v době letních prázdnin,
  • ostatní soutěže s dopravní tématikou na akcích pro děti a mládež,
  • soutěže pro tělesně, zrakově, sluchově a mentálně postižené,
  • semináře pro pedagogické pracovníky, kteří se podílejí na výuce dopravní,
  • pravidelná dopravní výchova žáků základních škol na dětských dopravních hřištích,
  • opravy, úpravy, obnova a údržba zařízení dětských dopravních hřišť, včetně jízdních kol určených pro výuku dopravní výchovy,
  • zajištění a distribuce metodického, motivačního spotřebního materiálu,
  • propagace prevence dopravních nehod na akcích pro veřejnost,
  • ostatní aktivity související s naplňováním Národní strategie bezpečnosti silničního provozu.

Cílem těchto aktivit je trvalé snižování nehodovosti na našich silnicích a především pak snižování jejich nejzávažnějších následků.

Výše uvedené aktivity v našem kraji koordinuje pan Bc. Pavel Blahut, krajský koordinátor BESIP pro Moravskoslezský kraj, který tuto činnost vykonává jako smluvní partner Centra služeb pro silniční dopravu. Na internetových stránkách této organizace naleznete taktéž všechny kontakty na pana Bc. Pavla Blahuta.

Přehled jednotlivých akcí v rámci BESIP, statistických údajů a dalších informací o činnosti koordinačního pracoviště BESIP Ministerstva dopravy pro Moravskoslezský kraj můžete nalézet v závěrečné zprávě za jednotlivé roky v souvisejících dokumentech.

Bližší informace k tématu BESIP a s tím souvisejících aktivit lze nalézt přímo na internetových stránkách BESIP nebo na internetových stránkách organizace Centrum služeb pro silniční dopravu.

Dopravní soutěž mladých cyklistů

Jednou z nejvýznamnějších aktivit, kterou Moravskoslezský kraj podporuje a současně se každoročně podílí na organizačním zajištění krajského finále, je Dopravní soutěž mladých cyklistů.
Jedná se o soutěž s dlouholetou a bohatou tradicí, která představuje jednu z nejatraktivnějších a nejúčinnějších forem dopravní výchovy dětí a mládeže, neboť zúčastněným umožňuje aplikovat teoretické znalosti dopravních předpisů v praxi a zvládat tak reálné situace, kterým jsou či budou jako účastníci silničního provozu vystavováni. O významu soutěže svědčí také zapojení mnoha subjektů – ať již orgánů veřejné správy či dalších institucí, jejichž činnost je s bezpečností silničního provozu spojena. Samotná soutěž probíhá postupovou formou od základních přes okrsková, okresní a krajská kola až po republikové finále, z něhož vzejdou účastníci vrcholného mezinárodního kola.

Jednou z disciplín krajského finále Dopravní soutěže mladých cyklistů je Práce s mapou, kde úkolem soutěžících je nalézt nejbezpečnější cestu z místa A do místa B. Jde o projetí stanovené trasy s co nejmenším počtem nebezpečných situací: přechodů pro chodce, přecházení v nepřehledných místech na pěší trase, otáčení se na pozemní komunikaci při jízdě, minimum křižovatek s nutností odbočování vlevo, pokud možno preferovat hlavní silnice, odbočovat vpravo, jsou-li k dispozici, využívat stezky pro chodce a cyklisty, apod. Příklady map naleznete níže ke stažení.

frame-scrollup