Zpráva

Důležitá upozornění

"TAXInovela"

Dne 1. 5. 2013 vstoupila v platnost novela zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů, tzv. TAXInovela. Na stránkách Ministerstva dopravy najdete doporučení týkající se taxislužby příležitostné osobní dopravy.

"Silniční balíček"

Dnem 4. 12. 2011 vstoupila v platnost tři Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie, vyhlášená 11. 10. 2009, mající přímý dopad na odvětví silniční dopravy. Tyto dokumenty, souhrnně nazývané jako "silniční balíček", zahrnují:

Nařízení č. 1071/2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES, dále Nařízení č. 1072/2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční dopravy a Nařízení č. 1073/2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy a o změně nařízení (ES) č. 561/2006.

Úplná znění předpisů najdete na EUR-lex.

Dopravně psychologické posudky

Dnem 1. 8. 2011 vstoupila v účinnost novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle které může dopravně psychologické vyšetření provádět psycholog, kterému Ministerstvo dopravy udělilo akreditaci. Podle přechodných ustanovení k této novele (zákon č. 133/2011 Sb.) osoby oprávněné provádět dopravně psychologické vyšetření před 1. 8. 2011 (psycholog nebo klinický psycholog) mohou toto vyšetření provádět po dobu 12 měsíců od tohoto data. Od 1. 8. 2012 tedy mohou dopravně psychologické vyšetření provádět pouze dopravní psychologové akreditovaní Ministerstvem dopravy a dopravně psychologické posudky vydané po tomto datu jinými psychology jsou neplatné. Seznam akreditovaných dopravních psychologů je zveřejněn na příslušné stránce Ministerstva dopravy.

Novela zákona o silniční dopravě

Dnem 1. 6. 2012 nabyla účinnosti novela zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, ruší tak vyhlášku č. 366/1999 Sb., o způsobu prokázání finanční způsobilosti a zároveň novelizuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích a vyhlášku č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, dochází tak k implementaci tzv. "silničního balíčku" do české legislativy. Úplné znění předpisů najdete na www.mvcr.cz. Novela upravuje druhy živností, vymezuje podnikání s velkými a malými vozidly a zaniká dělení živností na vnitrostátní a mezinárodní dopravu.

  • Velkým vozidlem je vozidlo nebo jízdní souprava o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou­‑li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nebo vozidlo určené pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče.
  • Malým vozidlem je vozidlo nebo jízdní souprava o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou­‑li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nebo vozidlo určené pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče.

Podmínky pro provozování silniční dopravy pro cizí potřeby velkými vozidly:

  1. usazení
  2. dobrá pověst
  3. finanční způsobilost
  4. odborná způsobilost

Odpovědní zaměstnanci odboru dopravy

V případě potřeby dalších informací, kontaktujte příslušné zaměstnance odboru dopravy a chytrého regionu:

  • Ing. Petra Králová, tel. 595 622 134
  • Ing. Alice Netopilová, tel.: 595 622 123
  • Marie Odstrčilová, tel.: 595 622 681
frame-scrollup