Zpráva

Důležité legislativní změny a judikáty

Na těchto stránkách se budeme snažit seznámit vás, laickou i odbornou veřejnost, nejen s důležitými legislativními změnami, ale také s významnými judikáty v oblasti dopravy.

Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla za porušení povinností řidiče podle zákona o silničním provozu není protiústavní

Zákon může stanovit provozovateli vozidla povinnosti k zajištění účinné regulace silničního provozu, kterou si vyžaduje masivní využívání motorových vozidel, s nímž jsou přirozeně spojena některá nebezpečí pro životy, zdraví a majetek lidí. Každý, kdo se rozhodne opatřit si vozidlo, si musí být těchto povinností vědom.

Ústavní soud shledal, že zásah do vlastnického práva, který je spojen s objektivní odpovědností provozovatele vozidla za správní delikt podle § 125f odst. 1 zákona o silničním provozu (tj. objektivní odpovědnost provozovatele vozidla nad rámec již existující úpravy přestupků podle zákona o silničním provozu), obstojí jako přiměřený k sledovanému cíli.

(Podle Nálezu Ústavního soudu ze dne 16. 5. 2018, čj. P1. ÚS 15/16)

Novela zákona o přestupcích

Dne 17. 8. 2015 byl ve Sbírce zákonů pod č. 204/2015 Sb. publikován zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Na úseky dopravy tento zákon přináší zejména tyto změny:

Lhůta pro projednání přestupku
Zavádí se institut přerušení běhu promlčecí doby, přičemž běh 1roční prekluzivní lhůty se nově přerušuje:

  1. zahájením řízení o přestupku (u přestupků návrhových podáním návrhu; u přestupků z moci úřední doručením oznámení o zahájení řízení nebo doručením příkazu o uložení napomenutí),
  2. vydáním rozhodnutí o vině z přestupku,
  3. doručením příkazu o uložení pokuty. 

Přerušením běhu 1roční prekluzivní lhůty začíná běh nové 1 roční lhůty; avšak současně přestupek musí být pojednán (= pravomocně rozhodnuto) max. do 2 let od spáchání.
Účinnost změny je od 1. 10. 2015.

Přezkum blokových pokut
Nové ustanovení řešící přezkum blokových pokut, který lze zahájit max. do 6 měsíců od právní moci.
Účinnost změny je od 1. 10. 2015.

Výše pokuty v blokovém a příkazním řízení
Zvyšují se obecné výše horní sazby pro uložení pokut u zletilých osob, a to tak, že v blokovém řízení lze uložit pokutu do 5 000 Kč, pokud tento zákon nebo jiný zákon nepřipouští uložit v takovém řízení pokutu vyšší, a v příkazním řízení do 10 000 Kč
Účinnost změny je od 1. 10. 2015.

Doručování
Veškeré písemnosti z přestupkového řízení lze nově doručovat veřejnou vyhláškou, ovšem pouze vyvěšením na úřední desce „Oznámení o možnosti převzít doručovanou písemnost“.
Účinnost změny je od 1. 10. 2016.

Společný záznam o dopravní nehodě

Povinnost, stanovenou v § 47 odst. 3 písm. g) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, sepsat v případě méně závažné dopravní nehody společný záznam o nehodě musí účastníci nehody, pokud neoznámí nehodu policii, splnit neprodleně.

Společný záznam o dopravní nehodě dle § 47 odst. 3 písm. g) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, nemá povahu dohody mezi účastníky nehody; účastníci nehody nemají povinnost shodnout se na zavinění dopravní nehody ani na popisu jejího průběhu, příčin apod.; každý z účastníků nehody je oprávněn popsat v záznamu o nehodě svoji verzi dané události.

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 8. 2014, čj. 5 As 4/2013 - 26)

Pozemní komunikace: omezení vlastnického práva a veřejně přístupná účelová pozemní komunikace

Omezení vlastnického práva v podobě existence veřejně přístupné účelové pozemní komunikace bez souhlasu vlastníka představuje omezení ve prospěch veřejného zájmu (čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod), nikoliv omezení ve prospěch chráněného obecného zájmu (čl. 11 odst. 3 Listiny), a proto za ně náleží náhrada.

Předpokladem pro vydání deklaratorního rozhodnutí o tom, že určitá komunikace je veřejně přístupnou účelovou pozemní komunikací ve smyslu § 7 odst. 1 věty první zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, je mj. souhlas vlastníka pozemku, na kterém se komunikace nachází. Není-li tento souhlas dán nebo jsou-li o něm důvodné pochybnosti, je možné k deklaraci existence účelové pozemní komunikace přistoupit výhradně za splnění následujících podmínek: naplnění zákonných znaků veřejně přístupné účelové pozemní komunikace, existence nezbytné komunikační potřeby a poskytnutí odpovídající náhrady za omezení vlastnického práva. Podmínka existence nezbytné komunikační potřeby je splněna, pokud se v dané lokalitě nenachází k předmětné komunikaci alternativa, o níž by bylo možné vzhledem ke konkrétním podmínkám v území ještě rozumně uvažovat.

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 5. 2011, čj. 2 As 44/2011 - 99)

frame-scrollup