Zpráva

Finanční způsobilost

 

Prokazování finanční způsobilosti je potřebné pro řádné zahájení a správu podniku tak, aby podnikatel v dopravě v průběhu ročního účetního období byl vždy schopen dostát svým finančním závazkům.

 

  • Žadatel o koncesi, který povede účetnictví, může finanční způsobilost prokázat zahajovací rozvahou nebo zahajovací rozvahou ve zjednodušeném rozsahu. Žadatel o koncesi, který povede daňovou evidenci, může finanční způsobilost prokázat zahajovacím přehledem obchodního majetku.
  • Podnikatel v dopravě prokazuje finanční způsobilost všemi způsoby uvedenými v přímo použitelném předpisu Evropské Unie (Nařízení č. 1071/2009).

Uznávané způsoby prokazování finanční způsobilosti podnikatele v dopravě:

Termíny prokázání finanční způsobilosti:

  • podnikatel prokazuje povinnost nejpozději do 31. 7. kalendářního roku nebo
  • podnikatel může také dopravní úřad požádat, před uplynutím prvního termínu, o prodloužení termínu prokázání finanční způsobilosti nejpozději však do 31. 8. kalendářního roku (žádost naleznete pod odkazem "související dokumenty".
  • Neprokáže-li dopravce ve výše uvedených termínech finanční způsobilosti, pak dopravní úřad podá živnostenskému úřadu návrh na zrušení nebo změnu rozsahu koncese.

Nařízení č. 1071/2009:

  • finanční způsobilost se také týká dopravců zajišťujících dopravní obslužnost,
  • stanoví částky finančních prostředků a rezerv, kterými musí dopravce disponovat, aby dostál svým závazkům – finanční způsobilost na první vozidlo se prokazuje ve výši nejméně 9 000 eur a na každé další vozidlo pak 5 000 eur.
  • Pro rok 2020 v souladu s vyhlášenými směnnými kurzy ECB (2019/C 331/05) 1 euro = 25,740 Kč.
  • V návaznosti na výše uvedený kurz je dopravce povinen prokázat kapitál nebo rezervy ve výši nejméně 231 660,- Kč pro jedno vozidlo a 128 700,- Kč pro každé další vozidlo.
frame-scrollup