Zpráva

Jízdní řád drážní dopravy 2017/2018

Zpracování jízdního řádu na dráze celostátní a regionální je upraveno ust. § 40 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, kterým je stanovena povinnost zpracovat jízdní řády na dráze provozovateli předmětné dráhy, a to koordinovaně s jízdním řádem v silniční dopravě.

Povinností provozovatele je mimo jiné také projednat návrh jízdního řádu a návrh změny jízdního řádu s Ministerstvem dopravy, s kraji a s dopravci na dráze ve lhůtě nejméně 120 dnů před stanovenou dobou platnosti jízdního řádu, jedná-li se o nový jízdní řád, a nejméně ve lhůtě 15 dnů před stanovenou dobou platnosti, jedná-li se o změnu jízdního řádu.

Vážení cestující, v souvisejících dokumentech naleznete konečný Návrh jízdního řádu pro období od 10. 12. 2017 do 8. 12. 2018, který byl ke dni 31. srpna 2017 aktualizován dle výsledků projednání připomínek Ministerstva dopravy, krajských úřadů a dopravců, vznesených v průběhu připomínkového řízení.


telefon: 595622770
e-mail: jizdni.rady@msk.cz
frame-scrollup