Zpráva

Koncepce rozvoje cyklistické dopravy

Vážení přátelé,

dovolte nám, poděkovat vám všem, kterým koncepční stanovisko našeho kraje k problematice cyklistické dopravy nebylo lhostejné, že jste svou pozornost soustředili na přípravné práce a proces projednání materiálu a aktivně se zapojili do připomínkového řízení.

I s vaší pomocí byla Koncepce rozvoje cyklistické dopravy na území Moravskoslezského kraje dokončena, doplněna o vaše cenné náměty a 26. dubna 2007 schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 17/1486.

Podstatu návrhu lze v zásadě popsat tak, že byla vymezena páteřní síť cyklostezek, kde bude kraj zejména metodicky a finanční podporou působit na obce případně jiné zájmové subjekty naplňující cíle mezinárodní, dálkové a nadregionální cyklistické dopravy s důrazem na aktivitu místních autorit; a soubor dalších opatření, kde kde bude kraj zejména metodicky a při zajišťování vlastních zájmů přijímat řešení vstřícná cyklistické dopravě, cykloturistice a její bezpečnosti.

Na podkladu rozpracovaného díla byla takto již odborem dopravy do Prováděcího dokumentu ROP - v části doprava navržena jednotlivá opatření na podporu cyklistické infrastruktury - cyklostezek nadregionálního významu, integrace cyklistické dopravy v systémech individuální i veřejné dopravy, byly iniciovány aktivity obcí v případě některých páteřních cyklostezek a další.

Úplnou textovou zprávu Koncepce rozvoje cyklistické dopravy na území Moravskoslezského kraje obsahující textové a tabulkové údaje o cyklistické dopravě v kraji, včetně vybraných příloh (základní mapové údaje o cyklistické dopravě v kraji) naleznete pod odkazem "související dokumenty".

odbor dopravy
Ostrava, duben 2007


telefon: 595 622 121
e-mail: libor.castka@msk.cz
frame-scrollup