Zpráva

Přehled činností odboru dopravy a chytrého regionu

Své místo ve všech oblastech života Moravskoslezského kraje měla a má doprava. V rámci krajského úřadu vykonává působnost v tomto odvětví odbor dopravy a chytrého regionu a jeho jednotlivá oddělení. Mimo níže uvedené stěžejní činnosti odbor dopravy taktéž plní úkoly ve vztahu k příspěvkovým organizacím Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o., Moravskoslezské energetické centrum, p.o., Moravskoslezské datové centrum, p.o. a k obchodním společnostem Koordinátor ODIS, s.r.o., a Letiště Ostrava, a.s.

Oddělení silničního hospodářství

V rámci samostatné působnosti zejména:

 • zpracovává návrh koncepce rozvoje silniční sítě,
 • připravuje návrh stanovisek ke všem stupňům plánovací dokumentace z hlediska rozvoje silniční sítě.

V rámci přenesené působnosti zejména:

 • zpracovává návrhy nařízení kraje, jimiž se stanoví vymezení úseku silnic, na kterých se neprovádí zimní údržba,
 • stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na silnici I. třídy, kromě rychlostní silnice,
 • uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci a závazné stanovisko v územním řízení z hlediska řešení silnic II. a III. třídy,
 • na úseku hodnocení a snižování hluku pořizuje a aktualizuje akční plány pro územní aglomerace a akční plány pro hlavní pozemní komunikace,
 • povoluje zvláštní užívání silnic II. a III. třídy při přepravě zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy,
 • povoluje výjimky ze zákazu jízdy některých vozidel,
 • rozhoduje o kategorizaci silnic II. a III. třídy,
 • rozhoduje o zrušení silnic II. a III. třídy,
 • vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic I. třídy.

Oddělení dopravy

V rámci samostatné působnosti zejména:

 • zpracovává návrh rozsahu základní dopravní obslužnosti,
 • zpracovává koncepci integrovaného dopravního systému na území kraje,
 • zabezpečuje proces uzavírání smluv o závazku veřejné služby v silniční a drážní dopravě a jejich kontrolu plnění,
 • koordinuje návrhy jízdního řádu v drážní dopravě.

V rámci přenesené působnosti zejména:

 • rozhoduje o udělení, změně a odejmutí licence pro vnitrostátní linkovou osobní silniční dopravu,
 • schvaluje jízdní řády ve veřejné osobní silniční dopravě, postupuje schválený jízdní řád do celostátního informačního systému,
 • plní funkci dopravního úřadu podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v rámci kterého osvědčuje prokazování finanční způsobilosti, vydává stanoviska ke koncesi k provozování silniční dopravy, vydává eurolicence a opisy eurolicence podnikatelům v silniční mezinárodní dopravě, zajišťuje výkon státního odborného dozoru nad provozováním silniční dopravy a organizuje zkoušky odborné způsobilosti k podnikání v silniční dopravě.

Oddělení dopravně správních agend

V rámci samostatné působnosti edituje referenční údaje do registru osob o stanicích technické kontroly - fyzických osobách.

V rámci přenesené působnosti zejména:

 • rozhoduje o udělení nebo odnětí profesního osvědčení učitelů autoškol,
 • provádí zkoušky učitelů autoškol,
 • rozhoduje o udělení akreditace školicího střediska a o udělení akreditace střediska bezpečné jízdy,
 • rozhoduje o udělení a odnětí oprávnění k provozování stanice technické kontroly,
 • provádí prevenci v oblasti bezpečnosti silničního provozu

Oddělení rozvoje chytrého regionu

V rámci samostatné působnosti zejména:

 • zpracovává a aktualizuje krajskou koncepci (strategii) v oblasti aktivit chytrého regionu,
 • koordinuje aktivity a podílí se na zabezpečení činností spojených s naplňováním Politiky energetického managementu kraje.

Odbor dopravy a chytrého regionu dále projednává přestupky v 1. stupni v rozsahu své působnosti podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Odbor dopravy a chytrého regionu je taktéž odvolacím orgánem (případně rozhoduje o mimořádných opravných prostředcích) ve věcech přestupků na úseku silniční dopravy, podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích, pozemních komunikací, silničního hospodářství a přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, dále rozhoduje např. v řízeních o řidičských oprávněních, o námitkách proti záznamu bodů v registru řidičů, o zadržení řidičského průkazu apod.

frame-scrollup