Zpráva

Projekt Zaměstnanecká mobilita

Moravskoslezský kraj vyhlásil projekt „Zaměstnanecká mobilita“, jež spočívá v bezplatném poskytnutí dlouhodobé časové jízdenky vybraným příjemcům, občanům České republiky:

 • nově přistěhovalým obyvatelům do měst: Karviná, Orlová, Havířov,
 • absolventům středních a vysokých škol pocházejícím z těchto měst.
 • lékařským, zdravotnickým a odborným pracovníkům, kteří splňují požadavky zákona o nelékařských zdravotnických povoláních*, kteří jsou ode dne 1. 3. novými zaměstnanci ve zdravotnickém zařízení na území měst Karviná, Orlová nebo Havířov.

  * (zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů)

Realizaci projektu provádí Moravskoslezské Investice a Development, a.s., na kterou se můžete obracet s případnými dotazy a kam zasílejte své žádosti.

Zahájení příjmu žádostí: od 1. 9. 2017
Ukončení příjmu žádostí: do 31. 8. 2018

Kontakt:

 • Hana Šandová, tel. 595 691 231, GSM: 731 653 527
 • e-mail: mobilita@msid.cz

K čemu projekt slouží?

Cílem této iniciativy kraje je zastavit vylidňování aglomerace Havířov – Karviná – Orlová, přilákat do těchto měst nové práceschopné obyvatelstvo, udržet mladé lidi v této oblasti a zvýšit mezi občany zájem o trvalé bydlení ve městech Havířov, Karviná, Orlová (včetně jednotlivých městských částí). Záměrem je poskytnout dlouhodobé časové jízdné (karta ODISka) na 365denní období pro dojíždění z domova:

 1. do zaměstnání (kdekoliv na území Moravskoslezského kraje),
 2. do krajské metropole – města Ostravy.

Pro každé město (Karviná, Orlová, Havířov) kraj vyčlenil 100 kusů „ODISek.“ Celkově se tak může do projektu zapojit až 300 obyvatel.

Kdo může žádat?

Oprávněným žadatelem o dlouhodobou časovou jízdenku je občan České republiky, který:

 • je zaměstnán v pracovním poměru s úvazkem alespoň 50 % (tuto skutečnost doloží k žádosti), a který
 • před datem zveřejnění Projektu měl místo trvalého pobytu mimo území města Havířov, Karviná či Orlová a v období od data vyhlášení Projektu do data podání žádosti změnil trvalé bydliště na území města Havířov, Karviná, či Orlová (včetně městských a místních částí);

nebo

 • je zaměstnán v pracovním poměru s úvazkem alespoň 50 % (tuto skutečnost doloží k žádosti), a který
 • je absolventem střední, vyšší odborné nebo vysoké školy a má v době podání žádosti trvalé bydliště na území města Havířov, Karviná či Orlová (včetně městských a místních částí). Za absolventa je považován občan, který ke dni předložení žádosti splňuje podmínku, že ukončil denní studium na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole v období kratším než 1 rok.

nebo

 • je lékařem, zubním lékařem, farmaceutem či zdravotnickým pracovníkem nebo jiným odborným pracovníkem dle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, zaměstnaným ve zdravotnickém zařízení na území města Havířov, Karviná či Orlová (včetně městských a místních částí), přičemž pracovní smlouvu uzavřel po dni 28. 2. 2018.

Jak to bude probíhat?

1. Vyplnění žádosti

Pokud se chcete do projektu zapojit, je nutné podat žádost spolu s požadovanými přílohami.

Požadované přílohy:

 • kopie pracovní smlouvy s uvedením místa výkonu práce,
 • fotografie (barevná fotografie 35 x 45 mm zachycující vaši aktuální podobu, dle formátu a zásad pro pořízení fotografie pro občanský průkaz nebo cestovní pas). V případě, že budete žádost odesílat e-mailem nebo datovou schránkou: fotografie ve formátu jpg. (453x570 pixelů, cca 100 kB).

V případě, že žádáte jako absolvent navíc:

 • kopie maturitního vysvědčení, diplomu o absolvování vyšší odborné školy nebo vysokoškolského diplomu.

V případě, že žádáte jako zdravotnický nebo lékařský personál navíc:

 • kopie maturitního vysvědčení, diplomu o absolvování vyšší odborné školy nebo vysokoškolského diplomu (v případě, že žádáte jako zdravotnický pracovník, či jiný odborný pracovník dle zákona č. 96/2004 Sb.),
 • kopie vysokoškolského diplomu (v případě, že žádáte jako lékař, zubní lékař nebo farmaceut).

2. Odeslání žádosti

Vyplněnou žádost lze podat prostřednictvím datové schránky, e-mailem nebo osobně do sídla MSID na tuto adresu:

Moravskoslezské Investice a Development, a.s.
Na Jízdárně 7/1245
702 00 Ostrava
ID schránky: z5jcmik
e-mail: mobilita@msid.cz

Osobní podání žádosti je možné v pracovních dnech:

 • 8:00 - 11:00 hod.
 • 12:00 - 15:00 hod.

Pokud vám uvedené časy nevyhovují, lze podat i jindy, ovšem po předchozí domluvě.

Kontakt:
 • Hana Šandová, tel. 595 691 231, GSM: 731 653 527
 • e-mail: mobilita@msid.cz
Žádost podanou e-mailem nebo datovou schránkou musíte odeslat ve formátu pdf., a to podepsanou a doplněnou požadovanými přílohami a fotografií ve formátu jpg. (453x570 pixelů, cca 100 kB).

3. Vyhodnocení, zda máte na ODISku nárok

Jakmile Moravskoslezské Investice a Development, a.s. obdrží vaši žádost, zkontroluje její správnost, ověří, zda splňujete podmínky projektu a pošle vám zpět stanovisko. Při osobním podání v sídle MSID vám bude vystaven doklad o osobním podání dokumentu.

4. Podepsání smlouvy

S žadateli, kteří splnili všechny požadované podmínky projektu, bude uzavřena Smlouva o poskytnutí dlouhodobé časové jízdenky (ODISka), která jim bude současně předána a jejíž platnost bude 365 dnů.

5. Doložení, že stále pracujete a bydlíte

V průběhu 365 dní, kdy vám bude poskytnuto jízdné, je třeba ověřit, zda stále máte na ODISku nárok. Od Moravskoslezské Investice a Development, a.s. obdržíte formulář pro zaměstnavatele, který vám potvrdí, že u něj stále pracujete (v průběhu projektu je možnost jednou změnit zaměstnání).

Tento formulář je nutno doložit celkem třikrát a je podmínkou pro nezablokování ODISky a možnost jejího dalšího využívání. V opačném případě vám bude ODISka zablokována.

Při podepisování smlouvy zároveň budete souhlasit s nakládáním s vašimi osobními údaji. Na základě tohoto souhlasu může Krajský úřad Moravskoslezského kraje ověřit, zda stále bydlíte na území měst Karviné, Orlové nebo Havířova.

frame-scrollup