Zpráva

Projekt Zaměstnanecká mobilita

Moravskoslezský kraj vyhlásil projekt „Zaměstnanecká mobilita“, jež spočívá v bezplatném poskytnutí dlouhodobé časové jízdenky vybraným příjemcům, občanům České republiky:

 • nově přistěhovalým obyvatelům do měst: Karviná, Orlová, Havířov,
 • absolventům středních a vysokých škol pocházejícím z těchto měst.
 • lékařským, zdravotnickým a odborným pracovníkům, kteří splňují požadavky zákona o nelékařských zdravotnických povoláních*, kteří jsou ode dne 1. 3. novými zaměstnanci ve zdravotnickém zařízení na území měst Karviná, Orlová nebo Havířov.

  * (zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů)

Realizaci projektu provádí Agentura pro regionální rozvoj, na kterou se můžete obracet s případnými dotazy a kam zasílejte své žádosti.

Zahájení příjmu žádostí: od 1. 9. 2017
Ukončení příjmu žádostí: do 31. 8. 2018

Kontakt:

 • Zuzana Bardoňová, tel. 595 691 266
 • Zuzana Hajduková, tel. 595 691 243
 • e-mail: mobilita@arr.cz

K čemu projekt slouží?

Cílem této iniciativy kraje je zastavit vylidňování aglomerace Havířov – Karviná – Orlová, přilákat do těchto měst nové práceschopné obyvatelstvo, udržet mladé lidi v této oblasti a zvýšit mezi občany zájem o trvalé bydlení ve městech Havířov, Karviná, Orlová (včetně jednotlivých městských částí). Záměrem je poskytnout dlouhodobé časové jízdné (karta ODISka) na 365denní období pro dojíždění z domova:

 1. do zaměstnání (kdekoliv na území Moravskoslezského kraje),
 2. do krajské metropole – města Ostravy.

Pro každé město (Karviná, Orlová, Havířov) kraj vyčlenil 100 kusů „ODISek.“ Celkově se tak může do projektu zapojit až 300 obyvatel.

Kdo může žádat?

Oprávněným žadatelem o dlouhodobou časovou jízdenku je občan České republiky, který:

 • je zaměstnán v pracovním poměru s úvazkem alespoň 50 % (tuto skutečnost doloží k žádosti), a který
 • před datem zveřejnění Projektu měl místo trvalého pobytu mimo území města Havířov, Karviná či Orlová a v období od data vyhlášení Projektu do data podání žádosti změnil trvalé bydliště na území města Havířov, Karviná, či Orlová (včetně městských a místních částí);

nebo

 • je zaměstnán v pracovním poměru s úvazkem alespoň 50 % (tuto skutečnost doloží k žádosti), a který
 • je absolventem střední, vyšší odborné nebo vysoké školy a má v době podání žádosti trvalé bydliště na území města Havířov, Karviná či Orlová (včetně městských a místních částí). Za absolventa je považován občan, který ke dni předložení žádosti splňuje podmínku, že ukončil denní studium na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole v období kratším než 1 rok.

nebo

 • je lékařem, zubním lékařem, farmaceutem či zdravotnickým pracovníkem nebo jiným odborným pracovníkem dle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, zaměstnaným ve zdravotnickém zařízení na území města Havířov, Karviná či Orlová (včetně městských a místních částí), přičemž pracovní smlouvu uzavřel po dni 28. 2. 2018.

Jak to bude probíhat?

1. Vyplnění žádosti

Pokud se chcete do projektu zapojit, je nutné podat žádost spolu s požadovanými přílohami.

Požadované přílohy:

 • kopie pracovní smlouvy s uvedením místa výkonu práce,
 • fotografie (barevná fotografie 35 x 45 mm zachycující vaši aktuální podobu, dle formátu a zásad pro pořízení fotografie pro občanský průkaz nebo cestovní pas). V případě, že budete žádost odesílat e-mailem nebo datovou schránkou: fotografie ve formátu jpg. (453x570 pixelů, cca 100 kB).

V případě, že žádáte jako absolvent navíc:

 • kopie maturitního vysvědčení, diplomu o absolvování vyšší odborné školy nebo vysokoškolského diplomu.

V případě, že žádáte jako zdravotnický nebo lékařský personál navíc:

 • kopie maturitního vysvědčení, diplomu o absolvování vyšší odborné školy nebo vysokoškolského diplomu (v případě, že žádáte jako zdravotnický pracovník, či jiný odborný pracovník dle zákona č. 96/2004 Sb.),
 • kopie vysokoškolského diplomu (v případě, že žádáte jako lékař, zubní lékař nebo farmaceut).

2. Odeslání žádosti

Vyplněnou žádost lze podat prostřednictvím datové schránky, e-mailem nebo osobně do sídla ARR na tuto adresu:

Agentura pro regionální rozvoj, a.s.
Na Jízdárně 7/1245
702 00 Ostrava
ID schránky: z5jcmik
e-mail: mobilita@arr.cz

Osobní podání žádosti je možné v pracovních dnech:

 • 8:00 - 11:00 hod.
 • 12:00 - 15:00 hod.

Pokud vám uvedené časy nevyhovují, lze podat i jindy, ovšem po předchozí domluvě.

Kontakt:
 • Zuzana Bardoňová, tel. 595 691 266
 • Ivana Erbanová, tel. 595 691 261
 • e-mail: mobilita@arr.cz
Žádost podanou e-mailem nebo datovou schránkou musíte odeslat ve formátu pdf., a to podepsanou a doplněnou požadovanými přílohami a fotografií ve formátu jpg. (453x570 pixelů, cca 100 kB).

3. Vyhodnocení, zda máte na ODISku nárok

Jakmile Agentura pro regionální rozvoj, a.s. obdrží vaši žádost, zkontroluje její správnost, ověří, zda splňujete podmínky projektu a pošle vám zpět stanovisko. Při osobním podání v sídle ARR vám bude vystaven doklad o osobním podání dokumentu.

4. Podepsání smlouvy

S žadateli, kteří splnili všechny požadované podmínky projektu, bude uzavřena Smlouva o poskytnutí dlouhodobé časové jízdenky (ODISka), která jim bude současně předána a jejíž platnost bude 365 dnů.

5. Doložení, že stále pracujete a bydlíte

V průběhu 365 dní, kdy vám bude poskytnuto jízdné, je třeba ověřit, zda stále máte na ODISku nárok. Od Agentury pro regionální rozvoj, a. s. obdržíte formulář pro zaměstnavatele, který vám potvrdí, že u něj stále pracujete (v průběhu projektu je možnost jednou změnit zaměstnání).

Tento formulář je nutno doložit celkem třikrát a je podmínkou pro nezablokování ODISky a možnost jejího dalšího využívání. V opačném případě vám bude ODISka zablokována.

Při podepisování smlouvy zároveň budete souhlasit s nakládáním s vašimi osobními údaji. Na základě tohoto souhlasu může Krajský úřad Moravskoslezského kraje ověřit, zda stále bydlíte na území měst Karviné, Orlové nebo Havířova.

frame-scrollup