Zpráva

Zaměstnanecká mobilita

logo

Moravskoslezský kraj Vám nabízí ODIS kartu na dopravu do zaměstnání na rok zcela zdarma.

odrazka

Jste absolventem střední, vyšší či vysoké školy a žijete v městech jako jsou Karviná, Orlová a Havířov?

odrazka

Přistěhoval/a jste se nově do města Karviná, Orlová či Havířov
z jiné části České republiky či z jiné země?

odrazka

Jste zaměstnancem zdravotnického zařízení v Karviné, Orlové či Havířově?

Pokud jste alespoň na jednu tuto otázku odpověděli ANO...
pak je tento projekt právě pro VÁS.

Proč projekt Zaměstnanecká mobilita vznikl?

Cílem této iniciativy kraje je zastavit vylidňování aglomerací Havířov – Karviná – Orlová, přilákat do těchto měst nové práceschopné obyvatelstvo, udržet mladé lidi v této oblasti a zvýšit mezi občany zájem o trvalé bydlení v uvedených městech. Napomoci tomuto má poskytnutí dlouhodobého časovéhojízdného (karty ODISka) na 365denní pro dojíždění z domova do zaměstnání.

Kdo může o kartu ODIS žádat?

 1. Oprávněným žadatelem o dlouhodobou časovou jízdenku je občan České republiky, který je zaměstnán v pracovním poměru s úvazkem alespoň 50 % a který:

  před datem vyhlášení Projektu (01.01.2019) měl místo trvalého pobytu mimo území města Havířov, Karviná či Orlová a v období od data vyhlášení Projektu (01.01.2019) do data podání žádosti změnil trvalé bydliště na území města Havířov, Karviná, či Orlová (včetně městských a místních částí);

  nebo

  je absolventem střední, vyšší odborné nebo vysoké školy a má v době podání žádosti trvalé bydliště na území města Havířov, Karviná či Orlová (včetně městských a místních částí). Za absolventa je považován občan, který ke dni předložení žádosti splňuje podmínku, že ukončil denní studium na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole v období kratším než 1 rok.

  nebo

  je lékařem, zubním lékařem, farmaceutem či zdravotnickým pracovníkem nebo jiným odborným pracovníkem dle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, zaměstnaným ve zdravotnickém zařízení na území města Havířov, Karviná či Orlová (včetně městských a místních částí), přičemž pracovní smlouvu uzavřel po dni 01.01.2019.

  nebo

 2. Oprávněným žadatelem o dlouhodobou časovou jízdenku je cizinec, který je oprávněn k pobytu na území České republiky a je zaměstnán v pracovním poměru s úvazkem alespoň 50 % a v období od 01.01.2019 do data podání žádosti změnil místo pobytu na území měst Havířov, Karviná či Orlová (včetně městských místních části).

Kdo nemá na kartu ODIS nárok?

Na kartu nemá nárok ten, kdo nesplní uvedené podmínky nebo ten kdo již v rámci projektu „Zaměstnanecká mobilita“ byl dříve podpořen nebo mu je na dopravu do zaměstnání poskytnuta jiná dotace.

Co je třeba při žádosti předložit?

odrazkaJste-li absolvent

 • Žádost o poskytnutí dlouhodobé časové jízdenky (ke stažení viz níže)
 • Kopii pracovní smlouvy s uvedením místa výkonu práce a výši pracovního úvazku
 • Kopii maturitního vysvědčení/diplomu o absolvování vyšší odborné školy/vysokoškolského diplomu
 • Doložení místa trvalého bydliště
 • Fotografii (barevná fotografie 35x45 mm zachycující aktuální podobu žadatele, dle formátu a zásad pro pořízení fotografie pro občanské průkazy či cestovní pasy).

odrazkaJste-li nově přistěhovalým

 • Žádost o poskytnutí dlouhodobé časové jízdenky (ke stažení viz níže)
 • Kopii pracovní smlouvy s uvedením místa výkonu práce a výši pracovního úvazku
 • Doložení změny místa trvalého pobytu (popř. pobytu u cizinců) a to např. výpisem z agendového informačního systému evidence obyvatel, cizineckého informačního systému, ze kterého bude zřejmá aktuální a předcházející adresa pobytu a datum změny
 • Fotografii (barevná fotografie 35x45 mm zachycující aktuální podobu žadatele, dle formátu a zásad pro pořízení fotografie pro občanské průkazy či cestovní pasy)
odrazka

Jste-li je lékařem, zubním lékařem, farmaceutem či zdravotnickým pracovníkem nebo jiným odborným pracovníkem dle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, zaměstnaným ve zdravotnickém zařízení na území města Havířov, Karviná či Orlová (včetně městských a místních částí)

 • Žádost o poskytnutí dlouhodobé časové jízdenky (ke stažení viz níže)
 • Kopii pracovní smlouvy s uvedením místa výkonu práce, výši pracovního úvazku a datem uzavření pracovní smlouvy
 • Fotografii (barevná fotografie 35x45 mm zachycující aktuální podobu žadatele, dle formátu a zásad pro pořízení fotografie pro občanské průkazy či cestovní pasy)

Jak podat žádost?

Vyplněnou žádost vč. všech příloh lze podat prostřednictvím

odrazkadatové schránky, ID schránky: z5jcmik

odrazkae-mailem na adresu: mobilita@msid.cz

odrazkaosobně či poštou do sídla MSID na tuto adresu

Moravskoslezské Investice a Development, a.s.
Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava

Osobní podání žádosti je možné v pracovních dnech po telefonické domluvě

8:00 - 11:00 h, 12:00 - 15:00 h

Pokud vám uvedené časy nevyhovují, lze podat i jindy, ovšem po předchozí domluvě.

Kontakt

Kateřina Plesníková
+420 770 194 950 / 775 867 243
mobilita@msid.cz

Žádost podanou e-mailem nebo datovou schránkou musíte odeslat ve formátu pdf., a to podepsanou a doplněnou požadovanými přílohami a fotografií ve formátu jpg. (453x570 pixelů, cca 100 kB).

Co bude s Vaší žádostí dále?

Jakmile Moravskoslezské Investice a Development, a.s. (MSID) obdrží vaši žádost, zkontroluje její správnost, ověří, zda splňujete podmínky projektu a pošle vám zpět stanovisko.

S žadateli, kteří splnili všechny požadované podmínky projektu, bude uzavřena Smlouva o poskytnutí dlouhodobé časové jízdenky (ODISka), která jim bude současně předána a jejíž platnost bude 365 dnů.

Co se bude dít po podpisu smlouvy?

V průběhu 365 dní, kdy vám bude poskytnuto jízdné, je třeba ověřit, zda stále máte na ODISku nárok. Od MSID obdržíte formulář pro zaměstnavatele, který vám potvrdí, že u něj stále pracujete (v průběhu projektu je možnost jednou změnit zaměstnání).

Tento formulář je nutno doložit celkem třikrát a je podmínkou pro nezablokování ODISky a možnost jejího dalšího využívání. V opačném případě vám bude ODISka zablokována. Podpisem smlouvy se zavazujete, že splňujete podmínky stanovené projektem „Zaměstnanecká mobilita“, jejíž přesné zdění je ke stažení níže.

Dokumenty ke stažení

V českém jazyce

V anglickém jazyce (English language)

V ukrajinském jazyce (Українська мова)

frame-scrollup