Zpráva

Rámcové smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci významných dopravních staveb

Koncem měsíce září byla uzavřena Rámcová smlouva mezi Moravskoslezským krajem a statutárním městem Opava o spolupráci při přípravě a realizaci významných dopravních staveb na území statutárního města Opavy a okolí pro plánovací období 2014 – 2020. Na území statutárního města Opavy je aktuálně připravována řada významných dopravních staveb na silnicích ve vlastnictví kraje – jedná se především o výstavbu, rekonstrukce či modernizace komunikací, u nichž je předpoklad spolufinancování v rámci regionálních operačních programů Evropské unie v plánovacím období 2014 – 2020. Na základě předchozích jednání se zástupci statutárního města Opavy byly definovány jako společné priority 3 projekty, které zvýší bezpečnost silniční dopravy a zlepší stavebnětechnický stav silnic II. a III. tříd:

  1.  Přeložka silnice II/464 (Jižní obchvat – dokončení, napojení na sil. I/11),
  2.  Přeložka silnic II/461 a II/443 (Jižní obchvat Hradecká - Olomoucká),
  3.  Přeložka silnice II/443 – obchvat Otic.

Smyslem uzavření této rámcové smlouvy je deklarace společného zájmu kraje a města při přípravě a realizaci vybraných silničních staveb ve střednědobém časovém horizontu. Smluvní strany tak stvrdili vzájemnou součinnost a spolupráci a vyvinutí maximálního úsilí při zajištění financování akcí z prostředků budoucího Integrovaného regionálního operačního programu včetně akceptace částečného financování z vlastních zdrojů.

Moravskoslezský kraj, prostřednictvím příspěvkové organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, zajistí projektovou přípravu nezbytnou pro provedení výběrových řízení, povede jednání o majetkovém vypořádání pozemků a vyvine úsilí k zajištění nezbytných rozhodnutí a povolení pro provádění stavby.

Statutární město Opava bude spolupracovat při zajištění projektové dokumentace a dále poskytne pro realizaci staveb pozemky ve vlastnictví města, a to vše za dodržení pravidel a povinnosti vyplývající z podmínek stanovených pro příjemce případných dotací.

K plánování významných investičních akcí slouží Správě silnic Moravskoslezského kraje tzv. Bílá kniha, což je koncepční a pravidelně aktualizovaný dokument, který systematicky mapuje stav silnic II. a III. třídy na území kraje a současně vyhodnocuje potřebnost investic na této silniční síti prostřednictvím široké škály konkrétních transparentních kritérií. Dokument je tak využíván k tvorbě krátkodobých, střednědobých plánů i koncepčních úvah s horizontem nad 10 let. Všechny výše popsané projekty jsou sledovány v Bílé knize s označením Priorita.


Obdobná rámcová smlouva byla v červnu 2014 podepsána mezi Moravskoslezským krajem a statutárním městem Ostrava.

Mezi významné dopravní stavby na území statutárního města Ostravy byly navrženy:

  1. Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa,
  2. Rekonstrukce mostních objektů na silnici III/4787 ul. Výškovická ev. č. 4787-3 přes ul. Rudnou a 4787-4 přes trať ČD,
  3. Silnice III/4721 ul. Michálkovická a MK ul. Hladnovská a ul. Keltičkova – okružní křižovatka,
  4. Silnice II/477 a II/479 rekonstrukce mostů Bazaly I. etapa.
frame-scrollup